Türkiye ile Lübnan arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması

30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı  Mükerrer Resmi Gazete
( 2013/4449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE  LÜBNAN CUMHURİYETİ  ARASINDA 
SERBEST TİCARET ALANI TESİS EDEN  ORTAKLIK ANLAŞMASI


DİBÂCE

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti, bundan böyle “Taraflar” olarak veya uygun olduğu yerlerde “Türkiye” ve “Lübnan” diye adlandırılacaktır;

Türkiye ve Lübnan arasındaki tarihi bağları ve ortak değerleri dikkate alarak;

Mütekabiliyet, dayanışma, ortaklık ve ortak kalkınma temelinde, mevcut bağları güçlendirmek ve uzun süreli ilişki kurmak arzusuyla;

İki ülke arasındaki iktisadi işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak ve karşılıklı ticari mübadelelerin kapsamını artırmak amacıyla, mevcut dostane ilişkileri, özellikle iktisadi işbirliği ve ticaret alanlarında geliştirmek ve güçlendirmek arzusuyla;

Avrupa’daki ve Akdeniz Havzası’ndaki iktisadi bütünleşme sürecine etkin olarak katılmak hususundaki niyetlerini teyit ederek ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek;

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık tesis eden Anlaşmayı ve Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri ile Lübnan Cumhuriyeti arasında Ortaklık tesis eden Avrupa-Akdeniz Anlaşması’nı dikkate alarak;

Aşağıdaki Anlaşmaya (bundan böyle “işbu Anlaşma” olarak adlandırılacaktır) Taraf olanların kendi aralarında ve başlıca ticari ortakları ile geliştirdikleri işbirliğinden edindikleri tecrübeyi göz önünde tutarak;

Taraflar arasında mevcut ekonomik ve sosyal kalkınma farklılığını ve Lübnan’daki ekonomik ve sosyal kalkınmanın geliştirilmesine yönelik mevcut çabaların yoğunlaştırılması ihtiyacını dikkate alarak;

Aralarındaki ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile eşitlik, karşılıklı çıkar, ayrımcılık yapılmaması ve uluslararası hukuk temelinde ortak menfaat alanlarında ticari ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi için uygun şartların yaratılması arzusuyla;

Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (bundan böyle “DTÖ” olarak adlandırılacaktır) üyeliği ile en çok kayırılan ülke ve ulusal muamele prensipleri dahil olmak üzere DTÖ’yü kuran Marakeş Anlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülükler doğrultusunda Tarafların serbest ticarete olan bağlılıklarını hatırlayarak ve Lübnan’ın DTÖ’ye üye olma amacının farkında olarak;

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994 (bundan sonra “GATT 1994” olarak adlandırılacaktır) ve DTÖ’yü kuran Anlaşma’ya ek diğer çok taraflı anlaşmalar ile garanti altına alınan serbest ticaretin Türkiye ve Lübnan için arz ettiği önemi dikkate alarak;

Bu amaçla, özellikle serbest ticaret alanlarının kurulmasına ilişkin hükümler olmak üzere, bu araçların hükümlerine uygun olarak, Taraflar arasındaki ticarette engellerin tedricen kaldırılmasını hedefleyen hükümleri belirlemek hususunda kararlı olarak;

Ticaretin geliştirilmesinin ve ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğinin her iki ülkenin hızlı kalkınma stratejilerinin temel bir unsuru olduğu inancıyla;

İşbu Anlaşmanın, ekonomik canlanma, yeniden yapılanma programları ve teknolojik modernizasyonun başarısı için elzem olan özellikle ticaret ve yatırım sektörlerinde, Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin artırılmasına olanak sağlayan bir iklim yaratacağından emin olarak;

İşbu Anlaşmayı akdetmeye karar vermişlerdir:


BAŞLIK I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1

Amaçlar

 

1.      Taraflar, Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği’nden doğan yükümlülükleri ile Lübnan Cumhuriyeti ile AB arasında bir ortaklık tesis eden Avrupa-Akdeniz Anlaşması’nı dikkate alarak, işbu Anlaşmanın hükümlerine dayanarak ve GATT 1994’ün XXIV’ üncü Maddesi ile DTÖ’yü kuran Anlaşmanın eki mal ticaretine ilişkin diğer çok taraflı anlaşmalara uygun olarak, aralarındaki ticaretin önemli bir kısmını kapsayacak şekilde, Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren azami 10 yılda sona erecek geçiş dönemi içerisinde, kendi aralarında tedricen bir serbest ticaret alanı tesis edeceklerdir.

 

2.      İşbu Anlaşmanın amaçları şunlardır:

a)      Taraflar arasındaki iktisadi işbirliğini artırmak ve geliştirmek ve iki ülke halklarının hayat standartlarını yükseltmek;

b)      mal ticaretindeki güçlükleri ve kısıtlamaları ortadan kaldırmak;

c)      ticaret mübadelelerinin genişletilmesi vasıtasıyla, Taraflar arasındaki iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek;

d)     Taraflar arasındaki ticarette adil rekabet şartlarını sağlamak;

e)      ticaretteki engellerin kaldırılması yoluyla dünya ticaretinin uyumlu bir şekilde gelişmesine ve genişlemesine katkıda bulunmak;

f)       her iki ülkedeki ortak yatırımların geliştirilmesi başta olmak üzere, yatırımların daha fazla desteklenmesi için şartları yaratmak;

g)      Tarafların üçüncü ülke pazarlarındaki ticaret ve işbirliğini artırmak.

 

MADDE 2

Temel Vergiler

 

 1. Her bir ürün için, işbu Anlaşma ile tesis edilen müteselsil indirimlerin uygulanacağı temel vergi, Tarafların kendi topraklarında 1 Ağustos 2010’da yürürlükteki fiilen uygulanan vergidir.
 1. Eğer, 1 Ağustos 2010’dan sonra, özellikle DTÖ’deki tarife müzakerelerinden kaynaklanan veya Lübnan’ın DTÖ’ye katılımıyla vergilerin fiili olarak daha düşük oranlarla konsolide edilmesi ile, erga omnes temelde tarife indirimi uygulanırsa, söz konusu indirilmiş vergiler, indirimlerin uygulandığı tarihten itibaren 1’inci fıkrada belirtilen temel vergilerin yerini alacaktır.
 1. Taraflar, kendi temel vergilerini birbirlerine bildireceklerdir.
 1. Taraflar arasındaki işbu Anlaşmanın kapsadığı ticarette, Taraflar, kendi topraklarına ithal edilen malların sınıflandırılmasında kendi Gümrük Tarifelerini uygulayacaklardır.

 

 

BAŞLIK II

SANAYİ ÜRÜNLERİ

MADDE 3

Kapsam

 

Bu Başlığın hükümleri, işbu Anlaşma’nın I sayılı Ek’inde sayılan ürünler hariç tutulmak üzere, Armonize Eşya Tanımlaması ve Kodlama Sistemi’nin (bundan böyle uygun olduğu yerlerde “AS Sistemi” olarak adlandırılacaktır) 25 ila 97’nci fasılları arasında yer alan Taraf ülkelerin kendi toprakları menşeli ürünlere uygulanacaktır.

 

MADDE 4

İthalat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler

 

1.      İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacak, halen uygulananlar ise artırılmayacaktır.

2.      İthalattaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, işbu Anlaşmanın Protokol I hükümlerine göre kaldırılacaktır.

 

MADDE 5

Mali Nitelikteki Gümrük Vergileri

İthalat gümrük vergilerinin kaldırılmasıyla ilgili hükümler mali nitelikteki gümrük vergilerine de uygulanacaktır.

 

MADDE 6

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler

1.      İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, ihracata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır.

 

2.      Taraflar arasındaki bütün ihracat gümrük vergileri ve eş etkili vergiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.

MADDE 7

Teknik Düzenlemeler

 

1.      Taraflar teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirme alanlarında işbirliği yapacak ve işbu Anlaşmanın her iki Tarafın karşılıklı menfaati ile uyumlu ve etkin olarak uygulanacağından emin olacak şekilde, uygun uluslararası çözümler ile karşılıklı tanıma düzenlemelerini destekleyici önlemleri alacaktır.

 

2.      Taraflardan biri, diğer Tarafın ticarete teknik engel oluşturulabilecek veya engel oluşturan önlemler aldığını düşündüğünde, Taraflar, DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması ile uyumlu olarak uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla, Ortaklık Komitesi bünyesinde derhal istişarelerde bulunmak hususunda uzlaşmışlardır.

 

3.      Tarafların taslak teknik düzenlemeleri bildirim yükümlülüklerinin kapsamı DTÖ Ticarette Teknik Engeller Anlaşması’nın hükümleri ile uyumlu olarak uygulanacaktır. Türkiye, DTÖ’ye bildirimde bulunduğu taslak teknik düzenlemelerini Lübnan’a sağlayacaktır. Lübnan taslak teknik düzenlemelerini Türkiye’ye bildirecektir.

 

 

BAŞLIK III

TARIM, BALIKÇILIK VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

 

MADDE 8

Kapsam ve Taviz Değişimi

1.      Bu Başlığın hükümleri, işbu Anlaşma’nın I sayılı Ek’inde sayılan ürünlere ve Armonize Eşya Tanımlaması ve Kodlama Sistemi’nin 1 ila 24’üncü fasılları arasında yer alan Taraf ülkelerin kendi toprakları menşeli ürünlere uygulanacaktır.

2.      Taraflar, Protokol II’ de belirtilen tavizleri, bu Bölümün hükümlerine göre, karşılıklı olarak birbirlerine tahsis edeceklerdir.

3.      Her iki Taraf arasındaki tarım, balıkçılık ve işlenmiş tarım ürünleri ticareti hacmini ve bu ürünlerin özel hassasiyetini dikkate alarak, Taraflar, ürün temelinde, düzenli ve karşılıklı mahiyette birbirlerine daha fazla taviz tanınması imkanını Ortak Komite’de düzenli olarak araştıracaklardır.

 

MADDE 9

Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

1.      Taraflar, sağlık ve bitki sağlığı konularındaki mevzuatlarını, keyfi veya haksız ayrımcılık şeklinde veya aralarındaki ticarette gizli kısıtlama aracı olarak uygulamayacaklardır.

2.      Taraflar sağlık ve bitki sağlığı önlemlerini DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması önlemleri ile uyumlu olarak uygulayacaklardır.

 

 

 

MADDE 10

Özel Korunma Önlemleri

İşbu Anlaşmanın diğer hükümleri ve özellikle 19’uncu Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, tarım ürünlerinin özel hassasiyeti göz önünde bulundurularak, işbu Anlaşma ile tanınan tavizlere konu olan Taraflardan biri menşeli ürünlerin ithalatının diğer Tarafın pazarında veya dahili düzenleyici mekanizmalarında ciddi zarara yol açması halinde, Taraflar, uygun bir çözüm bulunması amacıyla derhal istişarelerde bulunacaklardır. Çözüm bulununcaya kadar ilgili Taraf, ilgili DTÖ hükümlerine göre, gerekli gördüğü önlemleri alabilecektir.

 

 

BAŞLIK IV

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 11

İthalat ve İhracat Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler

 

1.      Taraflar arasındaki bütün ithalat veya ihracat miktar kısıtlamaları veya eş etkili önlemler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.

2.      İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ithalata veya ihracata hiçbir yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili önlem konulmayacaktır.

 

MADDE 12

Dahili Vergilendirme ve Düzenleme

 

 1. Taraflar, dahili vergiler ile diğer vergileri ve düzenlemeleri GATT 1994’ün III’ üncü Maddesi ve diğer ilgili DTÖ Anlaşmalarına göre uygulamayı taahhüt ederler.
 1. Taraflardan birinin toprağına ihraç edilen ürünler, doğrudan veya dolaylı olarak üzerlerine konulmuş olan dolaylı vergilerin tutarını aşan dolaylı iç vergi iadesine hak kazanamaz.

 

MADDE 13

Gümrük Birlikleri, Serbest Ticaret Alanları, Sınır Ticareti ve

Diğer Tercihli Ticaret Anlaşmaları

 1. İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği ticaret rejimini ve özellikle menşe kurallarıyla ilgili hükümlerini olumsuz olarak etkilemedikçe, üçüncü ülkelerle gümrük birliklerinin, serbest ticaret alanlarının devamını veya bunların kurulmasını yahut sınır ticaretine yönelik düzenlemeler yapılmasını engellemeyecektir.
 1. Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, Ortaklık Komitesinde gümrük birlikleri veya serbest ticaret alanları tesis eden anlaşmalara ilişkin bilgi teatisinde bulunulacaktır.

 

 

MADDE 14

Yapısal Uyum

 

1.      Lübnan, 4’üncü Madde hükümlerinden sapma olarak, sınırlı bir süre için, gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde istisnai önlemler alabilir.

2.      Bu önlemler, ancak bebek endüstriler veya yeniden yapılanma geçiren yahut özellikle önemli toplumsal sorunlara neden olabilecek ciddi güçlüklerle karşılaşan belli sektörler bakımından söz konusu olabilecektir.

3.      Türkiye menşeli ürünlerin Lübnan’a ithalatında, söz konusu önlemler kapsamında ihdas edilen gümrük vergileri, ad valorem %25 düzeyini geçemeyecek ve Türkiye menşeli ürünler için tercih unsurunu koruyacaktır. Söz konusu önlemlere tabi ürünlerin toplam ithal kıymeti, 3’üncü Maddede tanımlanan sanayi ürünlerinin Türkiye’den toplam ithalatının, istatistiklerin temin edilebildiği son üç yıl itibariyle, %20’sini geçemeyecektir.

4.      Söz konusu önlemler, Ortaklık Komitesi tarafından daha uzun bir süreye izin verilmedikçe, beş yılı aşmayacak bir dönem için uygulanacaktır. En geç 1’inci Maddede yer verilen geçiş döneminin sonunda bu önlemlerin uygulanmasına son verilecektir.

5.      Bir ürüne ilişkin bütün vergilerin ve miktar kısıtlamalarının yahut eş etkili vergilerin veya önlemlerin kaldırılmasından itibaren üç yıldan fazla bir zaman geçmiş olması halinde, söz konusu ürüne karşı bu tür önlemler ihdas edilemeyecektir.

6.      Lübnan, almayı düşündüğü istisnai önlemler hakkında Ortaklık Komitesini bilgilendirecek ve Türkiye’nin talebi üzerine, bu önlemler ve uygulanacakları sektörler konusunda, önlemlerin uygulanmasından önce Ortaklık Komitesinde istişarelerde bulunulacaktır. Lübnan, söz konusu önlemleri alırken, Ortaklık Komitesine, işbu Maddeye istinaden ihdas edilen gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaktır. Bu takvim, söz konusu vergilerin, yürürlüğe konulmalarından en geç iki yıl sonra başlamak üzere, eşit oranlarda tedricen kaldırılmalarını sağlayacaktır. Ortaklık Komitesi farklı bir takvime karar verebilir.

7.      4’üncü fıkra hükümlerinden sapma olarak, Ortaklık Komitesi istisnai olarak, yeni endüstrilerin inşa edilmesindeki zorlukları dikkate alarak, 1’inci fıkra doğrultusunda Lübnan tarafından alınan mevcut önlemlerin, geçiş dönemini en fazla 3 yıllık bir süre kadar aşmasını kabul edebilir.

 

MADDE 15

Damping ve Sübvansiyon

 

Taraflardan biri, işbu Anlaşma ile hüküm altına alınan ticari ilişkilerde GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin uygulanmasına ilişkin DTÖ Anlaşması kapsamında damping veya DTÖ Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması kapsamında sübvansiyon yapıldığını bulursa; anılan uygulamalara karşı, damping uygulamaları için GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin uygulanmasına ilişkin DTÖ Anlaşması’nın, sübvansiyon uygulamaları için DTÖ Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması’nın kural ve talimleri ile uyumlu olarak uygun önlemleri alabilir.

 

MADDE 16

Korunma Önlemleri

 

İşbu Anlaşma ile tanınan tavizlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, GATT 1994’ün XIX’ uncu Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın hükümleri Taraflar arasında uygulanabilir.

 

MADDE 17

Re-eksport ve Ciddi Kıtlık

 

1.      6’ncı ve 11’inci Maddelerin hükümlerine uyulması:

 

a)      Bir ürünün, işbu Anlaşmanın ihracatçı Tarafının ihracat miktar kısıtlamaları, ihracat vergileri yahut eş etkili önlemler veya vergiler uyguladığı bir üçüncü ülkeye re-eksportuna yol açmakta ise; veya

 

b)      ihracatçı Taraf için elzem bir üründe ciddi kıtlığa veya kıtlık tehdidine yol açmakta ise;

 

ve yukarıda sözü edilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması veya bunları doğurması ihtimalini ortaya çıkarması halinde, anılan Taraf, işbu Anlaşmanın 19’uncu Maddesinde düzenlenen şartlar ve usuller dairesinde uygun önlemleri alabilir.

 

2.      Bu önlemler, ayrım gözetilmeyecek şekilde uygulanacak ve Ortaklık Komitesi’nde yapılacak düzenli istişarelere konu olacak ve var olmalarını haklı kılan şartlar sona erdiğinde kaldırılacaklardır.

 

MADDE 18

Devlet Tekelleri

 

1.      Taraflar, karşılıklı olarak alınan veya GATT 1994’ten kaynaklanacak taahhütlerine halel getirmeksizin, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren beşinci yılın sonuna kadar, ticari nitelikteki bütün devlet tekellerini, malların tedarikine ve pazarlanmasına ilişkin şartlar itibariyle, Türk ve Lübnan vatandaşları arasında farklılık olmayacak şekilde tedricen uyumlaştıracaklardır.

 

2.      Ortaklık Komitesi, bu amacın gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerden haberdar edilecektir.

MADDE 19

Önlemlerin Uygulanmasında Bildirim ve İstişare Usulleri

 

1.      İşbu Anlaşma’nın Tarafları, 10, 14, 17, 22, ve 46’ncı Maddelerde ifade edilen önlemlerin uygulanmasına yönelik işlemleri başlatmadan önce, aralarında doğrudan istişarelerde bulunmak suretiyle uygun çözüme ulaşmak için çaba sarf edecekler ve diğer Tarafı haberdar edeceklerdir.

 

2.      Yukarıda zikredilen Maddelerde açıkça belirtilen hallerde, bir önleme başvurmayı düşünen Taraf, derhal Ortaklık Komitesine bildirimde bulunacaktır. İlgili Taraf, Ortaklık Komitesine konuyla ilgili bütün bilgileri sağlayacak ve olayın incelenmesi için gereken yardımı yapacaktır. Müştereken kabul edilebilir bir çözümün bulunabilmesini teminen, Taraflar, gecikmeksizin Ortaklık Komitesinde istişarelerde bulunacaklardır.

 

3.      Meselenin Ortaklık Komitesine intikalini izleyen bir ay içerisinde, ilgili Tarafın, itiraz edilen uygulamaya veya bildirilmiş güçlüklere son verememesi ve bu mesele ile ilgili olarak bir Ortaklık Komitesi kararının bulunmaması halinde, zarar gören Taraf, durumun düzelmesi için gerekli gördüğü önlemleri alabilir.

 

4.      Alınan önlemler derhal Ortaklık Komitesine bildirilecektir. Söz konusu önlemler, kapsam ve süreleri bakımından, uygulanmalarına sebebiyet veren durumun düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olanlarla sınırlı tutulacak ve bahse konu uygulamaların veya güçlüklerin sebebiyet verdiği zararı aşmayacaklardır. İşbu Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek önlemlere öncelik tanınacaktır.

 

5.      Alınan önlemler, hafifletilmelerini yahut şartların söz konusu önlemlerin mevcudiyetini haklı çıkarmadığı zaman sona erdirilmelerini teminen, Ortaklık Komitesi bünyesinde düzenli olarak istişarelere konu kılınacaktır.

 

6.      Ani eylemi gerektiren olağanüstü şartların önceden incelemeyi imkansız kılması halinde, ilgili Taraf, durumu düzeltmek için kesinlikle gerekli olan önlemleri geçici olarak uygulayabilir. Önlemler, gecikmeksizin Ortaklık Komitesine bildirilecek ve işbu Anlaşmanın Tarafları arasında Ortaklık Komitesi bünyesinde istişarelerde bulunulacaktır.

 

MADDE 20

Menşe Kuralları

 

İşbu Anlaşma’nın III sayılı Protokolü, menşe kurallarını ve idari işbirliği yöntemlerini düzenlemektedir.

 

MADDE 21

Ödemeler ve Transferler

 

1.      Taraflar arasında işbu Anlaşma çerçevesinde ticari işlemlerle ilgili olarak konvertibl paralar ile yapılan ödemeler ve bu ödemelerin alacaklının ikamet ettiği Tarafın ülkesine transferi, her türlü kısıtlamadan muaf olacaktır.

2.      Taraflar, işbu Anlaşma çerçevesinde bir Tarafın mukiminin iştirak ettiği hibe, geri ödeme veya ticari işlemlere ilişkin kısa ve orta vadeli kredilerin kabulü konusunda Tarafların halen yürürlükteki mevzuatı haricinde para teatisi veya idari kısıtlamalardan kaçınacaklardır.

 

3.      2’inci fıkranın hükümlerine halel getirmeksizin, malların dolaşımı ile bağlantılı cari ödemeler ile ilgili herhangi bir önlem, Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesi Maddeleri’nin VIII’ inci Maddesinin hükümleri ile uyumlu olacaktır.

 

MADDE 22

Teşebbüslere İlişkin Rekabet Kuralları ve Devlet Yardımları

 

 1. Aşağıdaki hususlar, Taraflar arasındaki ticareti etkiledikleri ölçüde işbu Anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmamaktadır:

 

a)            teşebbüsler arasındaki rekabetin önlenmesi, kısıtlanması veya bozulmasını hedefleyen veya etki itibariyle bu sonucu doğuran bütün anlaşmalar, teşebbüs birlikleri tarafından alınan kararlar ve teşebbüsler arasında uyumlaştırılmış eylemler;

 

b)            bir veya birden fazla teşebbüsün Taraflardan birinin topraklarının tamamında veya önemli bir kısmında sahip oldukları hakim durumu kötüye kullanması;  

 

c)            belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma tehlikesini doğuran herhangi bir devlet yardımı.

 

 1. Her bir Taraf, devlet yardımları alanında şeffaflık için mümkün olan tüm çabayı gösterecektir. Taraflardan birinin talebi üzerine, diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel münferit durumlar hakkında bilgi sağlayacaktır.

 

 1. Taraflardan herhangi biri, özel bir eylemin, bu Maddenin 1’inci fıkrasındaki koşullar ile bağdaşmadığını ve işbu Maddenin 4’üncü fıkrasında atıfta bulunulan uygulama kuralları çerçevesinde yeterince ele alınmadığını düşünürse, veya böyle kuralların yokluğu ve böyle bir uygulamanın diğer Tarafın menfaatine ciddi zarar vermesi yahut ciddi zarar verme tehdidi teşkil etmesi veya hizmet sektörü de dahil yerli sanayisine önemli zarar vermesi halinde, söz konusu Taraf, işbu Anlaşma’nın 19’uncu Maddesinde yer verilen yöntemler ile uyumlu olarak uygun önlemleri alabilir.

 

 1. İşbu Maddenin 1’inci fıkrasının (c) bendine aykırı uygulamalar söz konusu olduğunda, söz konu uygun önlemler, DTÖ/GATT 1994 hükümlerinin uygulandığı hallerde, sadece DTÖ/GATT 1994 ve onun himayesinde müzakere edilmiş olan Taraflar arasında geçerli bir başka uygun bir araç ile düzenlenen usullere ve şartlara uygun olarak kabul edilebilecektir.

 

 

 

 

 1. Taraflar, birbirlerinin sistemlerinin karşılıklı anlaşılırlığını artırmak amacıyla rekabet kanunları ve politikaları alanında işbirliği kuracak, tecrübe teatisinde bulunacak ve karşılıklı teknik yardım sağlayacaklardır. Taraflar, bu fıkrada belirtilen amaçların uygulanması hedefi göz önüne alınarak Ortaklık Komitesinde birbirleri ile istişarelerde bulunacaklardır.

 

 1. Taraflar, bu Maddeye uygun olarak kabul edilmiş aksine hükümlere halel gelmeksizin, meslek ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları göz önünde tutarak bilgi değişiminde bulunacaklardır.

 

MADDE 23

Ödemeler Dengesi Güçlükleri

 

 1. Taraflar, ödemeler dengesi amaçları için kısıtlayıcı önlemler ihdas etmekten kaçınmaya gayret edeceklerdir.

 

 1. Herhangi bir Taraf ciddi bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya onun yakın tehdidi altında olduğu takdirde, ilgili Taraf, DTÖ/GATT 1994 ve Uluslararası Para Fonu Mevzuatı’nın VIII’ inci ve XIV’ üncü Maddeleri çerçevesinde kurulan koşullara uygun olarak, sınırlı süreli ve ödemeler dengesi durumunu iyileştirmek için kesinlikle gerekli olanın ötesine gitmeyecek kısıtlayıcı önlemler alabilir.

 

 1. İlgili Taraf, diğer Tarafa, söz konusu önlemlerin uygulanmaya başladığına dair derhal bilgi verecek ve mümkün olan en kısa zamanda bu önlemlerin kaldırılmasına yönelik bir takvim sunacaktır.

 

 

BAŞLIK V

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

MADDE 24

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

 

 1. Taraflar, bu Maddenin hükümlerine uygun olarak, fikri mülkiyet haklarının, bu hakların ilgili uluslararası anlaşmalar ile uyumlu olarak etkin yürütülmesi araçları da dahil olmak üzere, yeterli, etkin ve ayrım gözetmeyecek şekilde korunmasını kabul ve temin edeceklerdir.

 

 1. Taraflar, birbirlerinin vatandaşlarına kendi vatandaşlarına tanıdıklarından daha az elverişli bir muamele tanımayacaklardır. Bu yükümlülüğe ilişkin istisna, DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın (TRIPS Anlaşması) 3’üncü ve 5’inci Maddelerinin maddi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.

 

 1. Taraflar, birbirlerinin vatandaşlarına diğer herhangi bir ülkenin vatandaşlarına tanıdıklarından daha az elverişli bir muamele tanımayacaklardır. Bu yükümlülüğe ilişkin istisnalar, TRIPS Anlaşması’nın ve özellikle söz konusu Anlaşmanın 4 ve 5’inci Maddelerinin maddi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.

 

 1. İşbu Maddenin uygulanması Taraflarca düzenli olarak gözden geçirilecektir. Fikri mülkiyet hakları alanında ticaret şartlarını etkileyen sorunların ortaya çıkması halinde, Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, karşılıklı tatminkâr çözümlere ulaşılması amacıyla acil istişarelerde bulunulacaktır.

 

 

BAŞLIK VI

KAMU ALIMLARI

 

MADDE 25

 

 1. Taraflar, ayrım gözetmeme ve mütekabiliyet temelinde, kamu ihalelerine serbestçe katılımın sağlanmasını arzulanan bir amaç olarak mütalaa ederler. Bu hususa yönelik olarak, Taraflar Ortaklık Konseyi bünyesinde işbirliği yapacaklardır.

 

 1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ihalelere katılma konusunda, birbirlerinin firmalarına, diğer herhangi bir ülkenin firmalarına tanınandan daha az ayrıcalıklı muamelede bulunmayacaklardır.

 

 

BAŞLIK VII

İKTİSADİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

 

MADDE 26

Amaç

        

1.      Taraflar, aralarındaki iktisadi, bilimsel, teknik, sınai ve ticari işbirliğini geliştirmek için gerekli bütün gayreti göstereceklerdir.

2.      Taraflar, kendi kanun ve düzenlemeleri ile uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, sürekli olarak, iktisadi teşekkülleri, teşebbüsleri, teşkilat ve kurumları arasındaki ticari mübadelelerin, iktisadi ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesini ve çeşitlendirilmesini teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır.     

3.      Türkiye, 29’uncu Maddede belirtilen temel iktisadi işbirliği alanlarında Lübnan’a teknik yardım sağlanmasına öncelik verecektir.

4.      Taraflar, başta Avrupa-Akdeniz Ortaklığı içerisinde yer alanlar olmak üzere, bölge ülkeleri ile işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan faaliyetleri teşvik edeceklerdir.

          

MADDE 27

Kapsam

 

1.         İşbirliği ve teknik yardım;

a)      öncelikle bebek endüstriler, iç güçlüklerden veya Türkiye ve Lübnan arasındaki ticaretin kapsamlı olarak serbestleşmesi sürecinden olumsuz olarak etkilenen sektörler üzerinde odaklanacaktır.

b)      Tarafların ekonomilerini daha da yakınlaştırması muhtemel alanlarda yoğunlaşacaktır.

c)      işbu Anlaşmanın Lübnan ile uygulanabilmesi için gerekli kurumların ve insan kaynaklarının yaratılmasına yardımcı olacak kapasite artırımı ve eğitim programları üzerine odaklanacaktır.

d)      bölge içi işbirliğini geliştirmeye yönelik önlemlerin uygulanmasını özendirecektir.

e)      özel sektör kuruluşları arasındaki ortak teşebbüsleri, eşleştirilen teşebbüsleri ve ortak yatırımları destekleyecektir.

f)      Tarafların ürünlerinin ve hizmetlerinin, her iki ülkenin pazarlarında ve üçüncü ülkelerin pazarlarında ortak pazarlamasını ve promosyonunu destekleyecektir.

2.      Taraflar, iktisadi işbirliğini, bu Bölüm hükümlerinin kapsamadığı, sulama, iletişim, yüksek öğrenim, bankacılık ve finans, kamu işleri, nakliye, gemi inşası, kalkınma ve planlama, mühendislik, danışmanlık ve diğer muhtemel ekonomik işlemlerle sınırlı olmamak üzere, diğer alanlara da genişletme hususunda mutabık kalmışlardır.

 

MADDE 28

Yöntem ve Şekiller

1.      Taraflar arasında iktisadi, ticari, sınai, teknik ve bilimsel işbirliği alanlarında akdedilen Anlaşmalar, işbu Anlaşmanın hükümlerine halel getirmeksizin uygulanacaktır.

2.      Taraflar, iktisadi işbirliğinin ve teknik yardımın yöntem ve şekillerini, özellikle 39’uncu Maddede belirtilen Ortaklık Konseyinin çalışmaları kapsamında, daha ayrıntılı olarak belirleyeceklerdir. Ortaklık Konseyi, bu hususu dikkate alarak, alt komiteler tesis etmeye karar verebilir.  

3.İktisadi işbirliği ve teknik yardım özellikle aşağıda belirtilen şekilde ifa edilecektir:

a) resmi görevlilerin ve uzmanların toplantılarının yanı sıra ticari temsilciler ve heyetlerin mübadelesi de dahil olmak üzere, her bir işbirliği alanında düzenli bilgi ve fikir teatisinde bulunulması;

b) fuarlara ve sergilere karşılıklı katılımın özendirilmesi;

c) müşavirlik, uzmanlık ve eğitim transfer edilmesi;

d) seminerler ve çalıştay çalışmaları gibi müşterek faaliyetlerin yürütülmesi;

e) teknik, idari ve düzenleyici yardım sağlanması;

f)  ortak teşebbüslerin teşvik ve tesis edilmesi;

g) işbirliğine ilişkin bilgilerin yayımlanması;

h) iktisadi, sınai, bilimsel ve teknik alanlarda bilgi mübadelesinde bulunulması;

i)       teknik ve bilimsel işbirliğinin muhtelif alanlarında burs sağlanması;

j)       teknolojinin ve teknik bilginin belirli sanayilerde transferinin, Ortak Komite kapsamında, Taraflarca, kararlaştırılması;

k)      her iki ülkenin pazarlarını ve üçüncü ülkelerin pazarlarını da hedefleyen ortak pazarlama şirketleri kurulmasının desteklenmesi.

4.      İktisadi, bilimsel ve teknik işbirliği uygulamaları ile ilgili projeler, Tarafların, yürürlükte olan mevzuatına uygun olarak, iştirakçi firma ve kuruluşlar arasında akdedilecek ayrı programlar, anlaşmalar ve sözleşmelerle düzenlenecektir.

5.      Taraflarca, sağlanacak uzman, müşavir ve diğer teknik personelle ilgili hususlar, Tarafların yetkili makamları arasında bilahare akdedilecek ayrı protokollerle düzenlenecektir.

6.      Numune olarak veya ticari fuarlar, sergiler ve benzeri etkinlikler için ilgili ülkelerden ithal edilen mallar, Tarafların yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak gümrük vergilerinden ve ithalat vergilerinden muaf tutulacaklardır.

 

MADDE 29

Temel İktisadi İşbirliği Alanları

 

İşbu Anlaşma kapsamındaki işbirliği, evvela, Anlaşmanın 30 ila 38’uncu Maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilen aşağıdaki alanları kapsayacaktır:

a) sanayi;

b) tarım ve balıkçılık;

c) hizmetler;

d) küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ’ler);

e) işletme şirketi dahil ticaretin geliştirilmesi;

f) ulaştırma;

g) turizm;

h) çevre.

 

MADDE 30

                                                             Sınai İşbirliği

Sınai işbirliğinin ana hedefi, Lübnan’ı, sanayisini yenileştirmek ve çeşitlendirmek ve özellikle, her iki Tarafın iktisadi operatörleri arasında işbirliğini güçlendirerek, özel sektöre ve sınai gelişmeye müsait bir çevre yaratmaya dönük çabalarında desteklemek olacaktır.

 

MADDE 31

Tarım ve Balıkçılıkta İşbirliği

Taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde, tarım ve balıkçılıkta işbirliği yapılmasının önemini dikkate alarak, aşağıdaki alanlarda, inter alia, işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır:

a)      tarım, ormancılık, su kaynakları ve kırsal gelişim konularına ilişkin bilimsel ve teknik bilgi ve uzmanlık değişimi;

b)      karşılıklı uzman değişimi;

c)      iki ülkeden herhangi birinde eğitim, seminer, konferans ve toplantıların organize edilmesi;

d)     ilgili kuruluşlar arasında doğrudan ortak faaliyetlerin tesis edilmesi;

e)      tarımsal üretim, işleme ve pazarlama yatırımları ile ticaretinin, her iki ülkede ve diğer pazarlarda teşvik edilmesi;

f)       tarıma dayalı sanayide teknoloji ve teknik bilgi transferi.

    

MADDE 32

Hizmetler Ticareti

 1. İşbu Anlaşmanın Tarafları, hizmetler ticaretinin giderek artan önemini idrak etmektedirler. Taraflar, özellikle Avrupa-Akdeniz Ortaklığı kapsamında, aralarındaki işbirliğinin tedricen geliştirilmesi ve genişletilmesi yönündeki çabalarında, DTÖ Ticaret ve Hizmetler Genel Anlaşması’nın (GATS) ilgili hükümlerini ve DTÖ himayesinde devam eden müzakereleri de dikkate alarak, yatırımların daha fazla teşvik edilmesi ve pazarlarının hizmetler ticaretine açılması ve tedricen serbestleştirilmesi amacıyla işbirliği yapacaklardır.

2.      Eğer bir Taraf, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce ve sonra, işbu Anlaşmaya taraf olmayan bir ülkeye, kendi hizmetler piyasasına girişe yönelik olarak ek avantajlar verirse, bu avantajları diğer Tarafa karşılıklı yarar temelinde vermek amacıyla müzakerelere ilişkin yeterli fırsat yaratmalıdır.

3.      Taraflar, yukarıdaki hükümlerin geliştirilmesi maksadıyla, GATS’ın V. Maddesine uygun olarak, hizmetler ticaretine dair tedrici serbestleşme ve piyasalarını açma hususlarına yönelik olarak Ortaklık Konseyinde daha ileri müzakerelerde bulunmak için çaba göstereceklerdir.

 

MADDE 33

Taraflar Arasında Yatırımın Teşviki

 

Taraflar, iktisadi büyümenin ve gelişmenin başarılmasında, yatırımların teşvikinin ve aralarındaki teknoloji akışının önemli bir vasıta olduğunu idrak ederler. Bu çerçevedeki işbirliği aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

     

 1. yatırım fırsatlarını ve yatırım mevzuatına dair bilgi kanallarını teşhis eden uygun vasıtalar;

 

 1. Tarafların yurt dışında yatırımları teşvik eden önlemleri hakkında bilgi temini (teknik yardım, mali destek, yatırım garantisi, vs.);

 

 1. yabancı yatırımcıların iştirakine açık olanlar da dahil,  kalkınma projelerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

 

 1. özellikle KOBİ’lere yönelik olarak, ortak teşebbüslerin tesis edilmesinin teşvik edilmesi ve yeri geldiğinde Türkiye ve Lübnan arasında anlaşmaların akdedilmesi.

 

MADDE 34

Küçük ve Orta Boy İşletmeler Arasında İşbirliği

 

1.      Taraflar, ticari ve iktisadi faaliyetlerin daha da geliştirilmesi amacıyla, iki ülkenin KOBİ’leri arasında iş ve yatırım imkanları ile ortak teşebbüsleri teşvik etmeye öncelik vereceklerdir. Taraflar, bu çerçevede, inter alia;

 

a.      girişimcilik, yönetim, araştırma ve yönetim merkezleri, kalite ve üretim standartları konularındaki uzmanlıkları mübadele edeceklerdir;

 

b.      yatırım imkanları yaratmak amacıyla piyasa bilgileri sağlayacaklardır;

 

c.      KOBİ’lerle ilgili basılı belgeler temin edeceklerdir.

 

2.      Türkiye, Lübnan’ın ilgili özel sektör kuruluşlarına yönelik kapasite arttırıcı çabalarını teşvik edecektir.

 

MADDE 35

Ticaretin Geliştirilmesi

 

Ticari işbirliği evvela aşağıdaki hususlara odaklanacaktır:

 

 1. Taraflar arasındaki ticaretin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve artırılması ile aralarındaki iç, bölgesel ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması;

 

 1. neticede uygunluk değerlendirmesine dair karşılıklı tanıma anlaşmalarının akdedilmesine yol açmak üzere, Lübnan laboratuarlarının yenilenmesi;

 

 1. gümrük alanında mesleki eğitim ve kurs verilmesi de dahil olmak üzere, gümrük ve menşe konularındaki işbirliğinin artırılması;

 

 1. PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) ve Madrid Protokolü gibi, uluslararası IPR Anlaşmalarının uygulanması ve sahteciliğe ve korsanlığa karşı uygulama ve koruma ile alakalı ulusal kuruluşların sağlamlaştırılmasına yönelik olarak bilgi ve deneyimin mübadelesi de dahil olmak üzere, fikri, sınai ve ticari mülkiyet ve standardizasyon ve kalite için Lübnan’a teknik destek sağlanması;

 

 1. mesleki eğitim de dahil olmak üzere, eğitim ve çalışmaların geliştirilmesine yönelik işbirliğinin arttırılması;

 

 1. ticareti geliştirme stratejilerinin hazırlanması ve rekabet gücünü destekleyici ticaret ortamının yaratılması;

 

 1. hem kamu hem de özel sektörde ticaret ve destek hizmetleri alanlarında kapasite artırımı ile insan kaynaklarının ve mesleki becerilerin geliştirilmesi;

 

 1. yatırımlar ve ortak teşebbüsler aracılığıyla, piyasa gereksinimleri, teknik bilgi ve teknoloji transferi hakkında bilgi teatisi;

 

 1. medya, yayıncılık, reklam, bankacılık ve finans sektörleri de dahil olmak üzere ticaretin ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili örgütlerin kurulması, intibakı ve kuvvetlendirilmesi;

 

 1. üçüncü ülkelerde, ticaret ve ticaretle alakalı alt yapı ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla bölgesel işbirliği;

 

 1. her iki ülkedeki ticaret birlikleri arasındaki işbirliğinin arttırılması;

 

 1. danışmanlık, mühendislik ve müteahhitlik firmalarının, birbirlerinin kalkınma projelerine katılımının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması.

 

MADDE 36 

Ulaştırmada İşbirliği

 

 1. Taraflar kara, deniz ve hava ulaşımı alanında faaliyet gösteren teşebbüs, teşkilat ve makamları arasındaki işbirliğini teşvik edeceklerdir.

 

 1. Taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik olarak, ulaştırma alanındaki usulleri kolaylaştırmak amacıyla gerekli önlemleri alacaklardır.

 

MADDE 37 

Turizmde İşbirliği

 

İşbirliğine yönelik öncelikler aşağıdaki gibi olacaktır;

 

a)      turizmde yatırımların teşvik edilmesi;

 

b)      turizm sektöründeki bilginin geliştirilmesi ve turizmi etkileyen politikalarda daha fazla tutarlılık sağlanması;

 

c)      turizmin, turizme yönelik dengeli ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlayarak artan profesyonelliği desteklemek yoluyla, daha rekabetçi yapılması;

 

d)     otel idaresi ve yönetimindeki faaliyetlerin teşvik edilmesi ve diğer otelcilik işlerinde eğitim verilmesi;

 

e)      özellikle turizme dair bilgi teatisi, fuarlar düzenlenmesi, kongreler gerçekleştirilmesi ve yayımların mübadelesi yoluyla, turizmin dengeli, sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla tecrübelerin paylaşılması.

 

MADDE 38 

Çevrede İşbirliği

 

 1. Taraflar, sürdürülebilir gelişmenin garanti altına alınması hedefine yönelik olarak, çevrenin bozulmasının önlenmesi, kirliliğin kontrol edilmesi ve doğal kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması için işbirliğini teşvik edeceklerdir.

 

 1. İşbirliği aşağıdaki alanlara odaklanacaktır:

 

a)            Akdeniz’deki su kalitesi ve deniz kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi;

 

b)            özellikle toksik atık olmak üzere, atık yönetimi;

 

c)            tuzdan arındırma;

 

d)           hassas kıyı bölgelerinde çevre yönetimi;

 

e)            çevresel eğitim ve bilinçlenme;

 

f)                   çevre yönetimine ve gözetimine yönelik olarak gelişmiş araçların kullanımı, ve özellikle çevre bilgi sisteminin ve çevresel etkiye dair çalışmaların kullanımı;

 

g)            sınai gelişmenin genel anlamda çevreye ve özellikle sanayi tesislerinin güvenliğine etkisi;

 

h)            tarımın toprak kalitesine ve su kalitesine etkisi;

 

i)                    toprağın korunması ve muhafazası;

j)                    su kaynaklarının rasyonel yönetimi;

 

k)            ortak araştırma ve izleme faaliyetlerinin yanı sıra programları ve projeleri.

 

 

BAŞLIK VIII

KURUMSAL VE USULE YÖNELİK HÜKÜMLER

 

MADDE 39

Türkiye-Lübnan Ortaklık Konseyinin Kurulması

 

Kendi çalışma usullerine göre,  yılda en az bir kere toplanacak olan ve kural olarak dış ticaretten sorumlu Bakanların başkanlık edeceği bir Ortaklık Konseyi kurulmuştur.

 

MADDE 40

Ortaklık Konseyinin Görevleri

 

Ortaklık Konseyi, işbu Anlaşmanın uygulanması sürecinde kaydedilen gelişmeleri gözden geçirecektir. Ayrıca, işbu Anlaşmadan kaynaklanan temel konular ile karşılıklı menfaatleri ilgilendiren ikili veya çok taraflı meseleleri de inceleyecektir.

 

MADDE 41

                                               Ortaklık Konseyinin Usulleri

 

1.      Ortaklık Konseyi Tarafların resmi görevlileri ile kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır.

 

2.      Ortaklık Konseyi çalışma usullerini tespit edecektir.

 

3.      Ortaklık Konseyi işbu Anlaşmanın hedeflerine ulaşmak amacıyla, Anlaşmada zikredilen hususlarda karar almaya yetkilidir.

 

4.      Alınan kararlar, kararları uygulamak için gerekli olan önlemleri alması icap eden Taraflar için bağlayıcıdır. Ortaklık Konseyi tavsiyelerde de bulunabilir.

 

5.      Ortaklık Konseyi, lüzum halinde, Anlaşmanın uygulanmasını teminen çalışma grupları veya organlar ihdas edebilir.

 

6.      Ortaklık Konseyi kararlarını ve tavsiyelerini her iki Tarafın mutabakatıyla alacaktır.

 

MADDE 42

Ortaklık Komitesinin Kurulması

 

1.      Ortaklık Konseyi’nin yetkisi altında olmak üzere, işbu Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu bir Ortaklık Komitesi kurulmuştur.

 

2.      Ortaklık Konseyi yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Ortaklık Komitesi’ne devredebilir.

MADDE 43

Ortaklık Komitesinin Usulleri

 

1.      Ortaklık Komitesi, Tarafların talebi üzerine gerekli olduğu her zaman, ancak yılda en az bir defa olmak üzere, uygun bir seviyede, münavebeli olarak Türkiye ve Lübnan’da toplanacaktır.

 

2.      Ortaklık Komitesi çalışma usullerini tespit edecektir.

 

3.      Ortaklık Komitesi, işbu Anlaşmanın uygulanması hususunda ve Konsey’in yetkilerini kendisine devrettiği alanlarda karar almak yetkisini haizdir.

 

4.      Kararlarını Tarafların mutabakatıyla alacaktır. Alınan kararlar, kararları uygulamak için gerekli olan önlemleri alması icap eden Taraflar için bağlayıcıdır.

 

MADDE 44

Güvenlik İstisnaları

 

İşbu Anlaşmada yer alan hiç bir hüküm aşağıdaki gibi yorumlanamaz;

 

a)      Herhangi bir akit Tarafın açıklanmasını temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak addettiği bir bilgi temin edilmesini gerektirmesi;

 

               veya

 

b)      Herhangi bir akdeden Tarafın, temel güvenlik çıkarlarının muhafazasına yönelik olarak gerekli olduğunu düşündüğü bir önlemi almasının engellenmesi

 

(i)      biyolojik ve kimyasal silahların, nükleer silahların veya diğer nükleer patlayıcı cihazların yayılmasının engellenmesiyle ilgili olarak;

 

(ii)     silah, mühimmat ve savaş malzemelerinin ticareti ile askeri bir tesisin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen diğer mallara ve malzemelere ilişkin benzer ticaretle alakalı olarak;

 

 (iii)   savaş zamanında veya uluslararası ilişkilerdeki diğer olağanüstü durumlarda alınan önlemler.

 

MADDE 45

Genel İstisnalar

        

GATT 1994’ün XX. Maddesinde belirtildiği üzere, işbu Anlaşma, kamu ahlakına, kamu politikasına veya kamu güvenliğine, insan, hayvan veya bitki hayatının ve sağlığının ve çevrenin korunmasına; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri haiz milli hazinelerin muhafazasına; fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunmasına, altın veya gümüş ile ilgili kurallar veya tükenebilir milli kaynakların korunmasına dair haklı gerekçelerle ithalat, ihracat veya transit mallar üzerindeki yasaklamaları veya kısıtlamaları, söz konusu önlemler yerel üretim ve tüketim üzerindeki kısıtlamalar ile birlikte yürürlüğe konulmuşlarsa, engellemez. Bununla beraber, bu tür yasaklamalar ve kısıtlamalar, Taraflar arasındaki ticarette keyfi ayrım yapılması veya gizli kısıtlamalar için bir araç teşkil edemez.

 

MADDE 46

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve İstişareler

 

1.      Taraflar, işbu Anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen gerekli bütün önlemleri alacaklardır. İşbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak herhangi bir farklılık ortaya çıkarsa, Taraflar, işbirliği ve istişare yoluyla, karşılıklı tatmin edici bir çözüme ulaşmak için her türlü çabayı göstereceklerdir. 

 

2.      Herhangi bir Taraf, uygulanan veya önerilen herhangi bir önleme veya işbu Anlaşmanın işleyişini etkileyebileceğini düşündüğü herhangi diğer meseleye ilişkin olarak, diğer Taraftan yazılı istişare talep edebilir. İstişare talep eden Taraf, aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak, diğer Taraflara yazılı olarak bildirimde bulunacak ve konuyla ilgili bütün bilgileri sağlayacaktır.

 

3.      Taraflardan herhangi birinin, 2’inci fıkrada belirtilen bildirimin alınmasından itibaren 30 gün içinde çoğunluk tarafından kabul edilebilir bir çözüm bulmak maksadıyla istişare talep etmesi halinde, istişareler Ortaklık Komitesinde gerçekleştirilir.

 

MADDE 47

Tahkim

 

 1. Taraflardan her biri, işbu Anlaşmanın uygulanmasına veya yorumlanmasına dair uyuşmazlıkları Ortaklık Konseyine sunabilir.

 

 1. Ortaklık Konseyi, uyuşmazlığı, karar almak suretiyle çözebilir.

 

 1. Taraflardan her biri, bu Madde’nin 2’inci fıkrada ifade edilen kararın yerine getirilmesi kapsamındaki önlemleri almakla yükümlü olacaktır.

 

4.   Uyuşmazlığın, 2’inci fıkra çerçevesinde çözülmesinin mümkün olamaması halinde, Taraflardan herhangi biri, hakem tayini hususunda diğerine bildirimde bulunabilir. Bunun üzerine, diğer Taraf, iki ay zarfında ikinci bir hakem tayin etmelidir. Ortaklık Konseyi üçüncü bir hakem tayin edecektir. Hakemler çoğunluk oyuna göre karar alacaklardır. Anlaşmazlığın her bir tarafı hakemlerin kararının uygulanması için gerekli adımları atmalıdır.


 

BAŞLIK IX

NİHAİ HÜKÜMLER

MADDE 48

Geliştirici Hüküm

 

1.      Taraflar, mevcut Anlaşmayı, DTÖ çerçevesinde uluslararası ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmeler ışığında inceleyerek ve her türlü ilgili faktörleri dikkate alarak, işbu Anlaşma ile kurulan işbirliğini daha fazla geliştirme ve derinleştirme olasılığını gözden geçirmeyi ve işbu Anlaşmada kapsanmayan alanlara genişletmeyi taahhüt ederler. Taraflar, Ortaklık Konseyinden, bu olasılığı incelemesini ve yerinde görmesi halinde, kendilerine, özellikle müzakerelerin başlatılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmasını isteyebilir.

 

2.      1’inci fıkrada atıfta bulunulan usul sonucunda varılan Anlaşmalar, işbu Anlaşmanın Taraflarının milli mevzuatı dairesinde onaylanacak veya kabul edilecektir.

 

MADDE 49

Tadilatlar

 

Ekleri ve Protokolleri de dahil olmak üzere, işbu Anlaşmada yapılacak tadilatlar, Tarafların birbirlerine, bu tadilatların yürürlüğe girmesi için milli mevzuatında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildirdikleri son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihte yürürlüğe girecektir.

 

MADDE 50

Protokol ve Ekler

 

İşbu Anlaşmaya dair Protokoller ve Ekler Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturur. Ortaklık Konseyi, Tarafların milli mevzuatına göre, Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir.

 

MADDE 51

Yürürlük Süresi ve Fesih

 

 1. İşbu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.

 

 1. Taraflardan herhangi biri, işbu Anlaşmanın feshini diğer Tarafa yazılı olarak bildirebilir. İşbu Anlaşma, fesih bildiriminin diğer Tarafa ulaştığı tarihten sonraki yedinci ayın birinci günü sona erer.

 

MADDE 52

Yürürlüğe Giriş

 

1.      İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için milli mevzuatında öngörülen bütün gereklerin yerine getirildiğini bildiren son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

 

 1. İşbu Anlaşma, yürürlüğe girmesi ile birlikte Taraflar arasında akdedilmiş olan aşağıdaki Anlaşmanın yerini alacaktır: 

 

 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ticaret, Sınaî, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması (10 Ekim 1991 tarihinde imzalanmıştır)”.


İşbu Anlaşma, Beyrut’ta, 2010 yılı Kasım ayının 24’üncü gününde, bütün metinler eşit derecede muteber olmak üzere, her biri Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, iki orijinal nüsha olarak yapılmıştır. İşbu Anlaşmanın yorumunda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu hususta tam yetkili olarak, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.


Türkiye Cumhuriyeti Adına

 

 

 

 

 

Zafer ÇAĞLAYAN

Devlet Bakanı

Lübnan Cumhuriyeti Adına

 

 

 

 

 

Mohammad SAFADİ

Ekonomi ve Ticaret Bakanı

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574112 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574112 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?