Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30.04.2013-28633 Resmi Gazete

TÜRKİYE – GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI  ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına ek, iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanan Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına ek “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 nci maddesi ile 1 inci maddede belirtilen Protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilen Serbest Ticaret Anlaşmasını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

c) Eşya: Girdi, ürün veya malları,

ç) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen veya ödenebilir, kullanılan bütün girdi fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenebilecek yurtiçi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

d) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Armonize Sistemi (AS) oluşturan nomanklatürde kullanılan fasılları (iki haneli kodlar),  pozisyonları (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonları (altı haneli kodlar),

e) Girdi: Ürün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya aksam ve benzerlerini,

f) Gümrük idareleri: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı ve Kore’de "Strateji ve Maliye Bakanlığı" ile "Kore Gümrük Servisi"ni,

g) Gümrük kıymeti: Gümrük Kıymeti Anlaşması'na göre tespit edilen kıymeti,

ğ) İmalat: Yetiştirme, balıkçılık, büyütme, avcılık, montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

h) Menşe beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan metni ek-3’te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,

ı) Menşe ispat belgesi: Menşe beyanını,

i) Menşeli olmayan girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraf ülkelerden birinde girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

j) Menşeli girdilerin kıymeti: (i) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, bu tür girdi kıymetini,

k) Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

l) Sınıflandırılmış: Ürün veya girdilerin belirli bir fasıl, pozisyon ve alt pozisyon altında sınıflandırılmasını,

m) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti’ni,

n) Ülkeler: Karasuları da dahil olmak üzere ülkeleri,

o) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşeli ürünler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilen ürünler,

b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilmiş ürünler,

c) Taraf ülkelerden birinde, münhasıran bu Yönetmelik uyarınca menşeli olarak nitelendirilen girdilerden elde edilen ürünler.

Menşe kümülasyonu

MADDE 6 – (1) 5 inci madde hükümlerine halel gelmeksizin, diğer Taraf ülke menşeli girdiler içerecek şekilde Taraf ülkelerden birinde elde edilen ürünler, gerçekleştirilen işlem veya işçilik 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesine geçmiş ise o Taraf ülke menşeli kabul edilirler. Bu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

Tamamen elde edilmiş ürünler

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri açısından, aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

a) Taraf ülke topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,

b) Taraf ülkede yetiştirilen ve hasat edilen bitkisel ürünler,

c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,

ç) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

d) 1) Taraf ülkenin kara sınırları dahilinde avcılık ve tuzaklamayla veya iç sularında ya da karasularında gerçekleştirilen balıkçılıkla elde edilen ürünler,

2) Balıkların, kabukluların ve yumuşakçaların Taraf ülkede doğduğu ve yetiştirildiği su kültürü ürünleri,

e) Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,

f) Münhasıran (e) bendinde atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,

g) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,

ğ) Yalnızca hammaddelerin geri kazanımına veya atık olarak kullanımına elverişli olan o ülkede toplanmış kullanılmış mallar,

h) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,

ı) Taraf ülkelerden birinde münhasıran bu fıkrada atıfta bulunulan ürünlerden imal edilmiş ürünler.

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde geçen kendi gemileri ve kendi fabrika gemileri tabirleri sadece;

a) Bir Taraf ülkede kayıtlı olan,

b) Bir Taraf ülke bayrağı altında seyreden,

c) 1) En az yüzde 50'si Taraf ülkelerden birinin vatandaşlarına ait olan veya

2) Yönetim ve iş merkezleri Taraf ülkelerden birinde olan ve en az yüzde 50'sine Taraf ülkelerden birinin, bunların kamu kurumlarının veya vatandaşlarının sahip olduğu şirketlere ait olan,

gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri açısından, tamamen elde edilmemiş ürünler, ek-2’de veya ek-2a’da yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilir. Ek-2'de veya ek-2a’da yer alan listede belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu girdilerle ilişkili olarak geçerlidir. Bu nedenle;

a) Menşeli olmayan girdilere uygulanan yeterli işçilik ve işlem sonucunda menşeli bir ürün elde edilirse ve bu ürün müteakiben bir başka ürünün imalatında kullanılırsa bu ürünlerin içerdiği menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

b) Menşeli ve menşeli olmayan girdiler işleme tabi tutularak menşeli olmayan bir ürün elde edilirse ve bu ürün müteakiben başka bir ürünün imalatında kullanılırsa bu ürünlerin içerdiği sadece menşeli olmayan girdiler dikkate alınır. Menşeli olmayan girdinin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatından, nihai olarak elde edilen menşeli olmayan girdinin üretiminde kullanılan menşeli girdinin (kendi ürettiği menşeli girdi dahil) kıymetinin çıkarılması ile elde edilebilir. Kendi ürettiği menşeli girdinin kıymeti, girdinin üretiminde katlanılan tüm maliyetleri ve normal ticaret seyrinde eklenen kâr miktarına denk olan bir kâr miktarını içerir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen duruma rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler ancak;

a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi,

b) Menşeli olmayan girdilerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması,

şartı ile kullanılabilir.

(3) İkinci fıkra hükümleri, Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

(4) Bu madde hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçiliğin 9 uncu madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem

MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir:

a) Havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma gibi, nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,

b) Ambalajlamayı değiştirme, ambalaj ayırma ve birleştirme,

c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,

ç) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme,

d) Basit boyama ve cilalama işlemleri,

e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve perdahlama,

f) Şeker renklendirme veya şeker tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri, kristal şekerin kısmen veya tamamen öğütülmesi,

g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama,

ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,

h) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon veya eşleştirme,

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,

i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri,

j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri, şekerin herhangi bir

girdiyle karıştırılması,

k) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması,

l) Test işlemleri veya kalibrasyonlar,

m) (a) ila (l) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması,

n) Hayvan kesimi.

(2) Bu madde hükümleri açısından, "basit" sözcüğü, faaliyetin yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gereksinim duyulmayan faaliyetleri tanımlar. Bununla birlikte, basit karışım kimyasal tepkimeyi içermemektedir. “Kimyasal tepkime”, moleküller arası bağların kırılması ve yeni bir moleküller arası bağın oluşması ya da moleküldeki atomların konumsal düzeninin değişmesi ile yeni bir molekül yapısının doğduğu biyokimyasal işlemi içeren bir işlem anlamına gelir.

(3) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraf ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam,

Setler, Etkisiz Unsurlar ve Muhasebesel Ayrım

Nitelendirme birimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, AS nomanklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen üründür. Buna göre;

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, AS’de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.

b) Bir sevkiyat, AS’de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.

(2) AS’nin (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşeinin tespiti açısından da dahil edilir. Eğer ürün menşeliyse, ambalaj da menşeli olarak kabul edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

MADDE 11 – (1)  Bir ürünle birlikte teslim edilen, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu ürün içinde mütalaa edilir.

Eşya setleri

MADDE 12 – (1) AS’nin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise ve hem set hem de ürünler bu Yönetmelikteki diğer tüm uygulanabilir gereklilikleri karşılıyor ise o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak menşeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

a) Enerji ve yakıt,

b) Tesis ve teçhizat,

c) Makine ve aletler,

gibi, ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın menşeini belirlemek gerekmez.

Girdilerin muhasebesel ayrımı

MADDE 14 – (1) Bir ürünün imalatında kullanılan, aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdiler, depolama sırasında menşelerine göre fiziksel olarak ayrıştırılır.

(2) Bir ürünün imalatında kullanılan, aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdilerin stoklarının ayrı tutulması önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğunda, üretici stokların yönetiminde "muhasebesel ayrım" adı verilen yöntemi kullanabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri açısından aynı ve birbirleri yerine geçebilen girdiler, aynı tür ve ticari kalitede, aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip ve nihai ürüne dahil edildiğinde menşe açısından biri diğerinden ayırt edilemeyen girdiler anlamına gelir.

(4) Muhasebesel ayrım yöntemi, ürünlerin imal edildiği Taraf ülkede uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.

(5) Muhasebesel ayrım yöntemi, her bir Taraf ülkenin kendi iç hukuku ve düzenlemeleri uyarınca belirlenecek olan belirli bir referans dönemi için, girdilerin fiziksel olarak ayrıştırılması durumundan daha fazla ürünün menşe statüsü kazanmamasını sağlayabilmelidir.

(6) Taraf ülkelerden biri, bu maddede belirlenen stok yönetimi yönteminin uygulanmasını, gümrük idaresince verilecek bir ön izne tabi tutabilir. Bu durumda, gümrük idaresi bu izni, gerekli görebileceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir; iznin kullanımını izler ve her ne suretle olursa olsun, yararlananın, izni uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer herhangi bir koşulu yerine getirmediği her durumda geri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

MADDE 15 – (1) 5 ila 15 inci maddelerde yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, 6 ncı madde ve bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilir.

(2) Taraf ülkelerden birinden taraf olmayan bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde;

a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu,

b) Taraf olmayan ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı,

gümrük idaresini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, 6 ncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, menşeli olmadığı kabul edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine halel gelmeksizin, Taraf ülkeler belirli eşyayı, bu eşya Kore Cumhuriyeti dışında işçilik veya işleme tabi tutulmuş olsa dahi, bu işlem veya işçilik Kore Cumhuriyeti’nden ihraç edilen ve sonrasında tekrar ithal edilen girdiler üzerinde yapıldığında ve işlem veya işçiliğin Taraf ülkelerce belirlenecek Kore Yarımadası’ndaki hariçte işleme bölgelerinde yapılmış olması koşuluyla, menşeli olarak kabul ederler. Kore Yarımadası’ndaki hariçte işleme bölgeleri, ilgili Komite tarafından belirlenmelerinin ardından Bakanlıkça ayrıca duyurulur.

Doğrudan nakliyat

MADDE 16 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber, tek bir sevkiyat kapsamı ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkede serbest dolaşıma girmemiş olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin, o ülkede geçerli usullere uygun olarak ibrazı yoluyla yapılır:

a) Menşeli ürünlerin, taraf olmayan ülkelerde aktarılmaları veya depolanmaları ile bağlantılı koşulları ispatlayan bir belge,

b) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı,

c) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir belge.

Sergiler

MADDE 17– (1) Taraf ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;

a) İhracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerin birinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve burada sergilediği,

b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf ülkedeki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanır.

(2) 18 ila 25 inci maddeleri hükümlerine uygun olarak hazırlanan menşe ispat belgesi, ithalatçı ülke gümrük idarelerine o ülkede geçerli usullere uygun olarak ibraz edilir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünlerin gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe beyanı

MADDE 18 – (1) Bir Taraf ülke menşeli ürünler diğer Taraf ülkeye ithalatlarında, bundan sonra “menşe beyanı” olarak atıfta bulunulan, söz konusu ürünleri teşhis edilmelerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde ihracatçı tarafından bulunulan bir beyan şeklindeki menşe ispat belgesi temelinde, bu Anlaşma’nın tercihli tarife uygulamasından faydalanırlar. Menşe beyanının metni ek-3’te yer almaktadır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler, 26 ncı maddede belirtilen durumlarda, birinci fıkrada belirtilen menşe beyanının ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanır.

Menşe beyanının hazırlanma koşulları

MADDE 19 – (1) İkinci fıkra hükümlerine halel gelmeksizin, söz konusu ürünlerin herhangi bir Taraf ülke menşeli olduğunun kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarının sağlanması halinde, bir menşe beyanı hazırlanabilir.

(2) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinin talebi üzerine, menşe beyanının bir kopyasını ve iç mevzuat uyarınca, tedarikçilerin veya üreticilerin beyanları dahil, ilgili ürünlerin menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye hazırlıklı olur. Bu amaçla, anılan gümrük idaresi, ihracatçıların veya üreticilerin hesap kayıtlarını denetleme ya da gerekli gördükleri diğer kontrolleri yapma yetkisine sahiptirler.

(3) Menşe beyanı, ihracatçı tarafından İngilizce olarak, ek-3'te verilen metnin fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılmasıyla ve ihracatçı Taraf ülkenin iç hukuku uyarınca hazırlanır. Eğer beyanda el yazısı kullanılırsa, büyük harflerle ve mürekkeple yazılır. Türkiye’den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin

adı “Customs Office of Export - …” şeklinde ilave edilir.

(4) Menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır.

(5) Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı Taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir.

Tercihli tarife uygulamasının talep edilmesi ve menşe beyanının ibrazı

MADDE 20 – (1) Menşe beyanları ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine, tercihli tarife uygulanmasının talep edilmesine yönelik olarak o ülkede geçerli usullere uygun şekilde ibraz edilir. İthalatçı gümrük idaresi gerek gördüğü hallerde ithalat beyannamesine, ithalatçının ürünlerin bu Yönetmelikte yer verilen koşulları karşıladığına dair yazılı beyanının eklenmesini talep edebilir.

(2) İthalatçı, ithalat esnasında bir menşe beyanına sahip olmaması durumunda, menşe beyanını ya da tercihli menşei ispatlayıcı başka belgeleri ve gerek görülen hallerde, ürünün ithalatına ilişkin diğer benzeri belgeleri, ithalatçı Taraf ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak, daha sonra da ibraz edebilir.

(3) Bir menşe beyanı, ihracatçı Taraf ülkede düzenlenmesinden itibaren oniki ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinden tercihli tarife uygulanması talep edilebilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresine ibraz edilen menşe beyanları, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklandığı hallerde, ithalatçı Taraf ülkenin yasal mevzuatı uyarınca tercihli tarife uygulanması amacıyla kabul edilebilir.

(5) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, dördüncü fıkrada belirtilenler haricindeki geç ibraz hallerinde menşe beyanlarını, ürünlerin belirtilen son tarihten önce sunulmuş olmaları kaydıyla, o ülkenin usullerine uygun olarak kabul edebilir.

Tercihli tarife uygulamasının reddedilmesi

MADDE 21 – (1) Menşe beyanı;

a) 16 ncı maddede belirtilen doğrudan nakliyat gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden,

b) Baştan gümrük idaresini yanıltmak suretiyle ithal edilmiş olan ürünler için sonradan sunulmasından,

c) Taraf olmayan bir ülkenin ihracatçısınca hazırlanmış olmasından veya

ç) İthalatçı Taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı gümrük idaresine sunulamamasından

ötürü geçersiz olarak addedilebilir. Tercihli tarife uygulaması ancak bu hallerde menşe beyanının sonradan kontrole tabi tutulmasına gerek kalmaksızın reddedilebilir.

Parçalar halinde ithalat

MADDE 22 – (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen, AS’nin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve AS’nin XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde ya da 7308 ve 9406 no’lu pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe beyanı, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.

Destekleyici belgeler

MADDE 23 – (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir menşe beyanı kapsamındaki ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler arasındadır:

a) İhracatçı, tedarikçi veya imalatçı tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller,

b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler,

ç) Kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Taraf ülkelerden birinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış menşe beyanları,

d) 15 inci maddenin uygulanmasıyla söz konusu maddenin gerekliliklerinin sağlandığını kanıtlayan, Taraf ülkelerin toprakları dışında gerçekleştirilen işçilik veya işleme ilişkin uygun deliller.

Menşe beyanları ve tevsik edici belgelerin muhafazası

MADDE 24 – (1) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere,  en az beş yıl muhafaza eder.

(2) İthalatçı, ithalatçı Taraf ülkenin yasaları ve mevzuatı uyarınca ithalatla ilgili tüm kayıtları tutar.

(3) Bir ithalatçı ya da ihracatçı, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kayıtları yazılı olarak muhafaza edebileceği gibi, hızlı erişime imkan veren dijital, elektronik, optik veya manyetik herhangi bir ortamda da muhafaza edebilir.

Farklılıklar ve şekli hatalar

MADDE 25 – (1) Menşe beyanlarındaki ifadeler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, bu belgenin gümrük idaresine sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe beyanlarının geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

(2) Menşe beyanları üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

ALTINCI BÖLÜM

Menşe İspatından Muafiyet

Ticari mahiyette olmayan eşya

MADDE 26 – (1) Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe beyanı istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, bir posta gümrük beyannamesi veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.

(2) Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise ticari ithalat olarak kabul edilmez.

(3) Ayrıca, birinci ve ikinci fıkradaki ürünlerin toplam kıymetinin, Türkiye’ye ithalatta küçük paketler halindeki eşyada 500 Euro’yu,  yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 Euro’yu; Kore Cumhuriyeti’ne ithalatta ise hem küçük paketler halindeki eşya hem de yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1000 ABD Doları’nı geçmemesi gerekir.

(4) Ürünlerin Euro’dan veya ABD Doları’ndan başka bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Euro veya ABD Doları olarak ifade edilen tutara eşit olup ulusal para cinsinden ifade edilen tutarlar, ithalatçı Taraf ülkede uygulanan geçerli kur oranı uyarınca belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetkili Makamlar Arasında Karşılıklı İşbirliği

Karşılıklı yardım

MADDE 27 – (1) Taraf ülkeler, gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine menşe beyanlarının geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olur.

(2) Taraf ülkelerin gümrük idareleri, menşe beyanlarının kontrolünden sorumlu yetkili makamlarının adreslerini birbirlerine iletir.

Sonradan kontrol talebi ve işlemleri

MADDE 28 – (1) İthalatçı ülke gümrük idaresi, menşe beyanlarının gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeyi veya bir kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek, sonradan kontrol talebi ile ihracatçı ülke gümrük idaresine geri gönderir.

(2) Menşe beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(3) Menşe beyanlarının kontrol talebi, bu belgelerin Bakanlığa (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.

(4) Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesap kayıtlarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

Sonradan kontrol sonuçları

MADDE 29 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı, kontrol sonucundan, tüm bulgular ve gerçekler de dahil olmak üzere, en kısa zamanda haberdar edilir.

(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) İthalatçı ülke yetkili makamına ibraz edilen beyanının sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili makamınca doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.

(5) İhracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresince belirlenecek koşullar çerçevesinde, ithalatçı Taraf ülkenin gümrük yetkilileri, ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresince gerçekleştirilen menşe kontrolünde gözlemci olarak hazır bulunabilir.

Anlaşmazlıkların çözümü

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklardan Taraf ülkelerin gümrük idarelerinin arasındaki danışmalar suretiyle çözümlenemeyenler, Anlaşma çerçevesinde kurulan Gümrük Komitesi’ne sunulur.

(3) İthalatçı ile ithalatçı ülkenin yetkili makamları arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, bu ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üçüncü ülkelerde düzenlenmiş faturalar

MADDE 31 – (1) İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe beyanlarını kabul edebilir.

Cezalar

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Serbest bölgeler

MADDE 33 – (1) Taraf ülke yetkili makamları, nakliyeleri esnasında kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe beyanı kapsamında ticarete konu olan ürünlerin başka ürünlerle değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf ülkelerden biri menşeli herhangi bir ürün, bir menşe beyanı kapsamında bir serbest bölgeye ithal edildiği ve bir işçilik veya işlemden geçirildiği takdirde, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla, yeni bir menşe beyanı düzenlenebilir.

Transit haldeki veya antrepodaki eşya

MADDE 34 – (1) Anlaşma kapsamında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Taraf ülkelerde antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili makamına söz konusu tarihten itibaren on iki ay içinde, eşyanın 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının sunulması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri tatbik edilebilir.

Diğer hususlar

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

EK-2’DE YER ALAN LİSTE İÇİN GİRİŞ NOTLARI

 

Not 1:

Liste, tüm ürünlerin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler.

Not 2:

2.1. Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1 inci sütun AS’'de kullanılan tarife alt pozisyon numarası, pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2 nci sütun ise bu sistemde kullanılan tarife alt pozisyonu, pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3 veya 4 üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1 inci sütundaki girişin önüne 'y' ibaresi konulması, 3 veya 4 üncü sütundaki kuralın sadece alt pozisyonun veya pozisyonun 2 nci sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2. 1 inci sütunda birçok alt pozisyon veya pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2 nci sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3 veya 4 üncü sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem'de faslın alt pozisyon veya tarife pozisyonlarında veya 1 inci sütunda gruplandırılmış alt pozisyon veya pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3. Listede bir tarife alt pozisyonu veya pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3 veya 4 üncü sütundaki bitişik kurallara tabi alt pozisyon veya pozisyonun ilgili kısmının tanımını içerir.

2.4. İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3 ve 4 üncü sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise ihracatçı, 3 veya 4 üncü sütunda yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif olarak tercih edebilir. 4 üncü sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3 üncü sütunda yer alan kuralın uygulanması gerekir.

Not 3:

3.1. Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Taraflardan birinde başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

Örneğin:

8407 pozisyonundaki bir motor (Kural, kullanılacak menşeli olmayan girdilerin kıymetinin fabrika-çıkış fiyatının yüzde 50'sini aşamayacağını belirtir.) 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 pozisyonlarındaki veya 7224 90 alt pozisyonundaki girdilerden yapılır.

Eğer bu girdi Türkiye’de menşeli olmayan külçelerden yapılmış ise, listede 7224 90 alt pozisyonu için verilen kural gereğince bu girdi menşe statüsüne sahiptir. Bu takdirde aynı fabrikada veya Türkiye’de başka bir fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, girdi, motorun kıymet hesaplamasında menşeli sayılır. Yani, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, menşeli olmayan külçenin kıymeti hesaba katılmaz.

3.2. Listedeki kural, gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir. Daha fazla işçilik ve işlem de menşe statüsü verir. Ama daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.

3.3. Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesini kullanıyorsa herhangi bir pozisyondaki girdiler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip girdiler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir. Bununla birlikte, “... pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesi, listenin 2. sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir.

3.4. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

 

Örneğin:

5208 ila 5212 pozisyonlarındaki mensucat için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal maddelerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir.

3.5. Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse açıktır ki bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez. (Dokumaya ilişkin ürünlere dair aşağıdaki Not 6.2'ye de bakınız).

Örneğin:

1904 pozisyonundaki müstahzar gıda için hububat ve bunların türevlerinin kullanılmasını hariç tutan kural, hububattan üretilmemiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer katkı maddelerinin kullanılmasını engellemez. Ancak bu kural, listede gösterilen belirli bir girdiden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve önceki bir imalat safhasında bulunan bir girdiden üretilebilen ürünlere uygulanmaz.

Örneğin:

y Fasıl 62'deki, dokunmamış girdilerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu eşya grubu için sadece menşeli olmayan ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç girdisinin normal olarak iplikten önceki bir safhada - yani lif safhasında- olması gerekir.

3.6. Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılamaz.

Not 4:

4.1. Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki (döküntüler dahil) aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.

4.2. "Tabii lifler" kavramı 0511 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.

4.3. "Tekstil hamuru", "kimyasal maddeler" ve "kağıt yapımına mahsus maddeler" kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kağıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen maddeleri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

4.4. "Sentetik ve suni devamsız lifler" kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlarındaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

Not 5:

5.1. Listede yer alan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3 üncü sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam ağırlığının hep birlikte yüzde 10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 5.3 ve 5.4'e de bakınız).

5.2. Bununla birlikte, Not 5.1’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir:

-  ipek,

-  yün,

-  kaba hayvan kılı,

-  ince hayvan kılı,

-  at kılı,

-  pamuk,

-  kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt,

-  keten,

-  kenevir,

-  jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,

-  sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,

-  hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,

-  sentetik filamentler,

-  sunî filamentler,

-  iletkenliği olan filamentler,

-  sentetik devamsız lifler,

-  suni devamsız lifler,

-  gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente -edilmiş) mamul iplik,

-  gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli)  poliüretandan (segmente edilmiş)  mamul iplik,

-  Önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm’yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar),

-  5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler.

Örneğin:

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (Bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir.), ipliğin ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (Bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir.) veya yün iplik (Bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir.) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok yüzde 10'una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise bir karışık üründür.

Örneğin:

Eğer söz konusu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.

5.3. "Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik" ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için yüzde 20'dir.

5.4. "Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm’yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış" ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için yüzde 30'dur.

Not 6:

6.1. Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 no’lu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil girdileri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının yüzde sekizini aşmamaları kaydıyla kullanılabilirler.

6.2. Not 6.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63. fasıllar arasında yer almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.

Örneğin:

Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların (düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından) kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.

6.3. Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.

 

EK II

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VE İŞLEM LİSTESİ

Listede belirtilen ürünlerin tamamı işbu Anlaşma’da yer almayabilir. Bu nedenle işbu Anlaşma’nın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.

 

Fasıl 01

Canlı hayvanlar

Kullanılan Fasıl 1'de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir

 

 

Fasıl 02

Etler ve yenilen sakatat

Kullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 

Fasıl 03

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

 

Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 

y Fasıl 04

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:   

 

Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

0403

 

 

 

 

 

 

Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyve,sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)

- Kullanılan Fasıl 4'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,

-Ananas, küçük limon veya greyfurdun suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken,

-Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen,

imalat.

 

 

y Fasıl 05

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

 

Kullanılan Fasıl 5'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

Fasıl 06

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

-Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50'sini geçmeyen,

imalat.

 

 

Fasıl 07

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

 

Fasıl 08

Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları

- Kullanılan Fasıl 8’de yer alan tüm meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği,

-Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen,

imalat.

 

 

y Fasıl 09

 

 

 

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

 

0901

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 0902

 

 

0902 10

Çay (aromalandırılmış olsun olmasın); aşağıda belirtilenler hariç:

 

Yeşil çay (fermente edilmemiş) 3 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

                               

Kullanılan Fasıl 9’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

 

0910 91

Baharat karışımları

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl 10

Hububat

Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

 

y Fasıl 11

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Fasıl 7,8,10,11 ve 23’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

 

 

1106 10

0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabukları alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 

Fasıl 12

Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

 

1301

Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)

Kullanılan 1301 pozisyonundaki herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

 

1302

 

 

 

 

 

 

1302 19

Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın); aşağıda belirtilenler hariç:

 

Bitkisel özsu ve hülasaları,

diğerleri

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.

 

 

 

1211 20 alt- pozisyonunda yer alan girdiler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

1302 31,

1302 32 ve

1302 39

 

Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun ya da olmasın)

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl 14

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

 

Kullanılan Fasıl 14'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.

 

 

y Fasıl 15

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

1501

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil ) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 ve1503 pozisyonundakiler hariç)

 

 

 

 

 

 

0203 veya 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden veya yenilebilen sakatatından ya da 0207 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat. Buna karşın,0506 pozisyonunda yer alan kemikler kullanılmayabilir.

 

1502

Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç )

 

Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin ve 0506 pozisyonunda yer alan kemiklerin tamamıyla elde edildiği imalat.

 

 

1504

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

1505

Yapağı yağı ve yağlı maddelerden elde edilenler (lanolin dahil)

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

1506

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

1507 ila

y 1515

 

 

1509 ve 1510

Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

Zeytinyağları ve bunların fraksiyonları, sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 

1515 50

Susamyağı ve bunun fraksiyonları

Fasıl 12’ de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

1516

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

 

-           Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, ve

-            Fasıl 7,8,10,15 ve 23 de yer alan kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat. Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan girdiler kullanılabilir.

 

 

1517

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)

 

-           Kullanılan Fasıl 2 ve 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, ve

-           Fasıl 7,8,10,15 ve 23 de yer alan kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat. Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir

 

 

Fasıl 16

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

 

-        Fasıl 1’de yer alan hayvanlardan,

 

ve/veya

 

-        Kullanılan Fasıl 3’teki tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 

y Fasıl 17

Şeker ve şeker mamulleri;

 aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

1701 91

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz  (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş)

 

Kullanılan Fasıl 17’de yer alan herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.

 

 

1702

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:

 

 

 

 

- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz

1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

 

 

- Diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış veya renklendirilmiş)

 

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat.

 

 

 

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat

 

 

y 1703

 

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş)

Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.

 

 

1704

 

 

 

 

 

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y Fasıl 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakao ve kakao müstahzarları, aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

-          Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

        imalat

 

1806

 Kakao içeren çikolata ve diğer gıda müstahzarları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

1901

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):

 

-           Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

-           Kullanılan Fasıl 4’te, 1006 pozisyonunda ve Fasıl 11'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği ve

-           Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen,

        imalat

 

 

y 1902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni

gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın), aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

 

 

 

 

-   Kullanılan Fasıl 10 ve 11’de yer alan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve

-   Ürünün ağırlığının %20’sinden fazlasını teşkil etmesi halinde, kullanılan Fasıl 2 ve 3'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği,

imalat

 

 

y 1902 19

 

Erişte (noodle), durum buğdayı irmiği dışında bir undan elde edilmiş, pişirilmemiş, kurutulmuş ve doldurulmamış

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y 1902 30

 

Ramen, hazır erişte (noodle), ısıtılarak veya kızartılarak pişirilen ve acı biber tozu, tuz, sarımsak tozu içeren karışık çeşni ile paketlenmiş

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

1903

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)

 

1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

1904

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )

 

-           1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden,

-           Kullanılan Fasıl 10 ve 11’de yer alan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve ve Zea İndurata mısırı ve bunların türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği ve

-           Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

İmalat

 

 

y 1905

 

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler, aşağıda belirtilenler hariç:

 

Fasıl 11'de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

 

y 1905 90

Pirinçten ekmekçi mamulleri ve bisküviler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y Fasıl 20

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler  veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar;

 aşağıda belirtilenler hariç:

 

-            Kullanılan Fasıl 7, 8 ve 12’de yer alan tüm meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin, sebzelerin tamamıyla elde edildiği, ve

-            Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

imalat

 

 

2006

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)

 

Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat

 

 

2007

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış)

(ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)

 

-           Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

-            Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

 imalat

 

 

2008 11

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya alkol katılmış olsun olmasın); yer fıstıkları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2008 19

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya alkol katılmış olsun olmasın); diğerleri (karışımlar dahil)

 

Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyveler ve yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60'ını geçen imalat

 

 

2008 91,

2008 92 ve

2008 99

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya alkol katılmış olsun olmasın); diğerleri (2008 19 alt-pozisyonu dışındaki karışımlar dahil)

 

 

-            Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

-           Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

imalat

 

 

2009

Meyve suları (üzüm şırası dahil ) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)

-            Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

-            Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30' unu geçmeyen

imalat

 

 

y Fasıl 21

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y 2103

 

 

 

 

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hardal unu veya irmiği ya da hazır hardal kullanılabilir.

 

 

2103 30

Hardal unu ve irmiği ve hazır hardal

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2103 90

 

Diğer

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2104 10

 

Çorbalar, et suları ve müstahzarları

 

2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2105

 

 

 

Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin ya da içermesin)

-                 Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen;

-                 Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen;

imalat

 

 

2106

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları

-                 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

-                 Kullanılan 1211 20 ve 1302 19 alt- pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, ve

-                 Kullanılan Fasıl 4'te yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen, ve

-                 Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen

imalat

 

 

y Fasıl 22

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

-                 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-                 Kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği

imalat

 

 

2202

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)  (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç)

-                Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

-                 Kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen,

-                 Kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan meyve suyunun (ananas, küçük limon ve greyfurt suları hariç) menşeli olduğu, ve

-                 Kullanılan 1211 20 ve 1302 19 alt- pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği

imalat

 

 

2207

Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler

-                 2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden ve

-                 Kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu

imalat

 

 

2208

Alkol derecesi hacim itibarıyla  % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler

 

-                 2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden,

ve

-                 Kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği

 imalat

 

 

y Fasıl 23

Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y 2301

Balinanın kaba unları; balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri

 

Kullanılan Fasıl 2 ve 3'te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 

2303 10

 

 

 

 

Nişastacılık artıkları ve benzer artıklar

Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat

 

2306 90

 

 

 

 

 

 

2309

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (2304 ve 2305 pozisyonundakiler hariç) arta kalan, küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun  olmasın); diğerleri

 

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

Kullanılan Fasıl 7’de yer alan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 

 

 

Kullanılan Fasıl 2,3,4,10,11 ve 17’de yer alan tüm girdilerin menşeli olduğu imalat

 

 

y Fasıl 24

Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Kullanılan Fasıl 24'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

 

2402

Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar

Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat

 

 

2403 10

İçilen tütün

Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat

 

 

y Fasıl 25

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2504 10

Toz veya flokon halinde tabii grafit

 

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2515 12

 

Mermer ve traverten, testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dâhil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2516 12

Granit, testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dâhil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

2518 20

Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y 2519

Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir.

 

y 2520 20

Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

2525 20

 

Mika tozu

Mika veya mika artıklarının öğütülmesi

 

 

y 2530 90

 

Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar

 

Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi

 

 

Fasıl 26

Metal cevherleri, cüruf ve küller

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl 27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl  28

Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

 

 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 29

Organik kimyasal ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.

 

 

y 2905 19

Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri

2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.

 

 

2915

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri , peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

y 2932

- İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.

 

 

 

- Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

2933

Sadece azotlu heterosiklik bileşikler

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

2934

Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşikler

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932, 2933 ve  2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

y Fasıl 30

 

 

 

 

 

 

 

 

Eczacılık ürünleri; aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

3001

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler:

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

3002

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler, biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın; aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler.

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

3006 91

 

 

 

 

Ostomi kullanımlarına mahsus olduğu belirlenebilen aletler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.

 

y Fasıl 31

Gübreler;

aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

y 3105

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları

 

 

aşağıda belirtilenler hariç;

 

- sodyum nitrat

- kalsiyum siyanamid

- potasyum sülfat

- magnezyum potasyum sülfat

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı pozisyonda yer alan girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği) ve

 -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

y Fasıl 32

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler;  macunlar; mürekkepler; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

y 3201

 

 

 

 

3204

Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri

 

 

 

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)

 

Bitkisel menşeli tanen hülasalarından imalat

 

 

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

 

3205

 

 

 

 

 

 

 

 

3206

 

 

 

Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar ([9])

 

 

 

 

 

 

Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (3203, 3204 veya 3205 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)

3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3205 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

 

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

 

y Fasıl 33

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya  tuvalet müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

3301

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil ); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde ‘enflurage’ veya ‘maceration’ suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

 

Bu pozisyondaki farklı bir "grubun"([10]) girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’ sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

y Fasıl 34

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

y 3404

 

 

 

 

Suni mumlar ve müstahzar mumlar;

Parafin esaslı petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mum

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

y Fasıl 35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler; aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

3505

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:

 

 

 

 

-  Nişasta eterleri ve esterleri

3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

-  Diğerleri

1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat

 

y 3507

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

Fasıl 36

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

y Fasıl 37

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

 

3701

Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden; anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler) (seri halinde olsun olmasın):

 

-Renkli fotoğraf için anında devolope olarak fotoğraf veren filmler (seri halinde)

 

 

 

 

 

 

 

- Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

 

 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3701 ve 3702 pozisyonlarındaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat

 

 

 

 

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

3702

Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş )

 

3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

3704

Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)

3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

y Fasıl 38

Muhtelif kimyasal maddeler; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

y 3803 00

Rafine edilmiş tall oil (sıvı reçine)

Ham tall oil (sıvı reçine)’in rafine edilmesi

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

y 3805 10

Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmış

Sülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

3806 30

Ester sakızları

Reçine asitlerinden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat.

 

3808

Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

3809

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya finisaj" müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

3810

Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

3811

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

3812

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

3813

Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

3814

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya veya vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

3818

Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

3819

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

3820

 

 

 

 

y 3821 00

Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar

 

 

 

Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

 

3822

 

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya 3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç); sertifikalı referans maddeleri

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

 

3823

 

 

 

3823 11 ila

3823 19

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:

 

- Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 

 

3823 70

 

- Sınai yağ alkolleri

 

 

3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

3824

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat.

 

3901 ila

3921

İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve hurdaları; plastikten yarı mamuller ve plastikten eşya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.

3907 30 ve

3907 40

 

3907 20 ve

3907 91

 

 

Epoksi reçineler; polikarbonatlar

 

 

Diğer polieterler; diğer poliesterler

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

3922 ila 3926

Plastikten eşya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

y Fasıl 40

Kauçuk ve kauçuktan eşya;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 

4005

Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde)

 

Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

4012

Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:

 

 

 

y 4012 11,

y 4012 12,  y 4012 13 ve

y 4012 19

- Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları

 

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi

 

 

- Diğerleri

4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

 

y 4017

Sertleştirilmiş kauçuktan eşya

Sertleştirilmiş kauçuktan imalat

 

 

y Fasıl 41

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

4102 21 ve 4102 29

 

 

 

 

 

 

Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü alınmış

 

Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin alınması

 

veya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 

4104 ila 4106

Tabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

Ön tabaklama yapılmış derilerin yeniden tabaklanması

veya

ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl 42

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y Fasıl 43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

aşağıda belirtilenler hariç;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y 4302 30

Tabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):

 

- Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde

 

 

 

 

- Diğerleri

 

 

 

 

 

Tabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama

 

Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat

 

 

4303

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya

4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, tabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat

 

 

y Fasıl 44

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü;

aşağıda belirtilenler hariç :

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

4403

 

 

 

Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın)

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y 4407

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)

 

Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme

 

 

 

 

y 4408

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)

 

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme

 

4409

Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş

(lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış,

şevlenmiş, ortaları (V) şeklinde

oluklanmış, kornişli, kalıplanmış,

 yuvarlatılmış ve benzeri şekillerde)

 ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları

için şeritler ve süpürgelikler dahil)

(rendelenmiş, zımparalanmış veya

 uç uca eklenmiş olsun olmasın)

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 

 

y 4410 ila

y 4413

Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dahil)

 

Kornişleme veya kalıplama

 

y 4415 10

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar

 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat

 

y 4416 00

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları

 

İki esas yüzü testerelemeden daha ileri işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat

 

y 4418

- Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve 'shake'ler (ahşap padavralar) kullanılabilir.

 

 

 

- Köşebentler ve pervazlar

 

Kornişleme veya kalıplama

 

y 4421 90

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri

4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat

 

 

y Fasıl 45

Mantar ve mantardan eşya;

aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

4503

Tabii mantardan eşya   

 

4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat

 

 

Fasıl 46

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl 47

Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y Fasıl 48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

4816

Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları (4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun, olmasın)

 

Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat

 

 

4817

Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt ve kartondan kutuları (poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar)

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve

 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 

 

4818 10

Tuvalet kağıdı

 

Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat

 

 

y 4820 10

Mektupluk bloknotlar

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

y Fasıl 49

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

4909

Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun, olmasın)

 

4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 

y Fasıl 50

İpek; aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y 5003

İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış

 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması

 

 

5004 ila

y 5006

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

 

- Karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii liflerden,

 

-Kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya

 

-kağıt yapımına mahsus maddelerden,

imalat([11])

 

 

5007

İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat

 

 

 

 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

 

Tek kat iplikten imalat([12])

 

 

- Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya

- kâğıttan imalat ([13])

 

veya

 

En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

 

 

y Fasıl 51

Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

5106 ila 5110

Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik

-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

- Karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,

-Kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan

veya

-Kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat([14])

 

 

5111 ila 5113

Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat

 

 

 

 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten imalat ([15])

 

 

 

- Diğerleri

-Hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya

- kağıttan

İmalat([16])

 

veya

 

En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

y Fasıl 52

Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

5204 ila 5207

Pamuk ipliği

- Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

- Karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,

-kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya

-kağıt yapımına mahsus maddelerden,

imalat ([17])

 

 

5208 ila 5212

 

Pamuklu mensucat

 

 

 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat([18]

 

 

 

- Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya

- kağıttan, imalat([19])

veya

 

 

 

 

-En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

y Fasıl 53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

5306 ila 5308

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kağıt ipliği

-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden,

-kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan

veya

-kağıt yapımına mahsus maddelerden,

imalat ([20])

 

 

5309 ila 5311

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

 

 

 

 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat ([21])

 

 

 

- Diğerleri

-Hindistan cevizi ipliğinden,

-          tabii liflerden,

-          jüt ipliğinden,

 - karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

 - kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya

 - kağıttan

 imalat ([22])

 

veya

 

 

 

 

En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize ) etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

5401 ila 5406

Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler

- Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya

- kağıt yapımına mahsus maddelerden

imalat ([23])

 

 

5407 ve 5408

Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

 

 

 

 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat ([24])

 

 

 

- Diğerleri

- hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya

- kağıttan

imalat ([25])

 

veya

 

 

 

 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

5501 ila 5507

Sentetik ve suni devamsız lifler

Kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat

 

 

5508 ila 5511

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler

- Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden,

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, veya

- kağıt yapımına mahsus maddelerden

imalat ([26])

 

 

5512 ila 5516

Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:

 

 

 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

Tek kat iplikten yapılan imalat ([27])

 

 

 

- Diğerleri

-hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden,

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya

- kağıttan

imalat ([28])

 

veya

 

 

 

 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

y Fasıl 56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

- hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya

- kağıt yapımında kullanılan maddelerden,

 imalat ([29])

 

 

5602

Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):

 

 

 

 

- İğne işi keçe

- tabii liflerden, veya

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan

imalat ([30])

 

 

 

 

Bununla beraber;

 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen

filamentler,

- 5503 veya 5506 pozisyonundaki

polipropilen lifler,

      veya

- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,

 

denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.

 

 

 

- Diğerleri

- tabii liflerden,

- kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız liflerden veya

- kimyasal maddeler ve tekstil hamurundan imalat ([31])

 

 

5604

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):

 

 

 

 

5604 10

 

 

 

- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalat

 

 

5604 90

- Diğerleri

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabi liflerden,

-kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan

veya

-kağıt yapımına mahsus maddelerden,

imalat ([32])

 

 

5605

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

 

 

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya

eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya

- kağıt yapımına mahsus maddelerden,

imalat ([33])

 

 

5606

Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette)

 

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya

- kağıt yapımına mahsus maddelerden,

imalat ([34])

 

 

Fasıl 57

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:

 

 

 

 

- İğne işi keçeden

- tabii liflerden,

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurunda imalat ([35])

 

 

 

 

Bununla beraber:

 

- 5402 pozisyonundaki polipropilen

filamentler,

- 5503 veya 5506 pozisyonundaki

polipropilen lifler,

      veya

- 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,

 

denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.

 

 

 

 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.

 

 

 

- Diğer keçeden

- Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, veya

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan,

imalat ([36])

 

 

 

- Diğerleri 

- hindistan cevizi  ipliğinden veya jüt ipliğinden,

- suni ve sentetik filament ipliklerinden,

- tabii liflerden, veya,

- karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

imalat ([37])

 

Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.

 

 

y Fasıl 58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler; aşağıda belirtilenler hariç:

 

     

 

 

 

- Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar

 

  Tek kat iplikten imalat ([38])

 

 

- Diğerleri

- Tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurlarından,

imalat ([39])

 

veya,

 

 

 

 

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmeyen)

 

 

 

5805

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

5810

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 

 

5901

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat

 

İplikten imalat

 

5902

Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:

 

 

 

 

- Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenler

 

İplikten imalat

 

 

- Diğerleri

Kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat

 

 

5903

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)

 

İplikten imalat

 

veya

 

en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

5904

Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)

 

İplikten imalat ([40])

 

 

 

 

 

 

5905

Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:

 

 

 

 

 

 

- Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar

 

İplikten imalat

 

 

- Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden,

-kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan

 imalat ([41])

 

veya

 

 

 

 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

5906

Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):

 

 

 

 

 

 

- Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlar

 

- Tabii liflerden,

- karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden veya

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,

imalat ([42])

 

 

 

- Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90’ı geçenler)

 

Kimyasal maddelerden imalat

 

 

- Diğerleri

İplikten imalat

 

 

5907

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)

 

İplikten imalat

 

veya

 

en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla)

 

 

5908

Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):

 

 

 

 

- Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş

 

Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat

 

 

- Diğerleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

5909 ila 5911

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:

 

 

 

 

- 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları

6310 pozisyonundaki iplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan yapılan imalat 

 

 

 

- Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuş

- Hindistan cevizi ipliğinden,

- aşağıdaki girdilerden:

    -politetrafloroetilen ipliğinden ([43]),

    -poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik

reçineyle kaplanmış veya sıvanmış)

    -m-fenilendiamin ve isonaftalik asit polikondensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplikten,

 

 

 

    -politetrafloroetilen

     monofillerinden ([44]),

     - poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,

     -cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile kaplanmış ve akrilik iplikle gipe edilmiş) ([45]),

     -poliesterin,  tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofilamentlerinden,

 

 

 

    - tabii liflerden,

    - karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya

   - kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,

   

 imalat ([46]),

 

 

 

- Diğerleri

- Hindistan cevizi ipliğinden,

- tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,

imalat ([47])

 

 

Fasıl 60

Örme veya tığ ile yapılma eşya

- Tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden veya

- kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,

imalat ([48])

 

 

Fasıl 61

Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları

 

Tabii ve/veya suni ve sentetik devamsız liflerin eğrilmesi, veya sentetik ve suni filament ipliklerin çekişi (ekstrüzyonu) ile beraber yapılan örme işlemi(örülerek şekil verilmiş ürünler) ([49])

veya

Örme ve kesim dahil bitirme işlemi (kesilerek şekil verilmiş veya doğrudan şekilli elde edilmiş, örme ya da tığ ile yapılan eşyanın iki ya da daha fazla parçasının birleştirilmesiyle elde edilme) ([50])([51])

 

 

y Fasıl 62

Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış); aşağıda belirtilenler hariç:

 

Dokuma ile beraber bitirme işlemi (kesim dahil) ([52])([53])

veya

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla, nakış işleme ile beraber bitirme işlemi (kesim dahil) ([54])

veya

Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla, kaplama ile beraber bitirme işlemi (kesim dahil) ([55])

veya

Kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5'ini geçmemesi koşuluyla; en az iki hazırlama finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama öncesinde bitirme işlemi ([56])([57])

 

 

y 6217

Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları (6212 pozisyonundakiler hariç):

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş)

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve

 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen,

imalat

 

 

y Fasıl 63

Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

6301 ila 6304

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:

 

 

 

 

- Keçeden ve dokunmamış

mensucattan

- Tabii liflerden, veya

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan

imalat ([58])

 

 

- Diğerleri:

 

 

 

 

- - İşlemeli olanlar

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat ([59])( [60])

veya

Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat

 

 

 

- - Diğerleri

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat  ([61])([62])

 

 

6305

Ambalaj için torba ve çuvallar

- Tabii liflerden,

- karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, veya

- kimyasal maddeler veya tekstil

 hamurundan,

imalat ([63])

 

6306

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:

 

 

 

 

-  Dokunmamış mensucattan

-Tabii liflerden, veya

- kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat ([64])([65])

 

 

 

-  Diğerleri

Ağartılmamış tek kat iplikten imalat ([66])([67])

 

 

6307

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

 

6308

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)

Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.

 

 

y Fasıl 64

Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç:

6406 pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.

6406

Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y Fasıl 65

Başlıklar ve aksam; aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

6505

Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde  (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)

 

İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat ([68])

 

y Fasıl 66

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

6601

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

Fasıl 67

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y Fasıl 68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 6803 00

Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşya

 

İşlenmiş kayagan taşından imalat

 

 

 

y 6812

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat

 

y 6814

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)

 

İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil ) imalat

 

Fasıl 69

Seramik mamulleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y Fasıl 70

Cam ve cam eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

7006

7003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları:

 

- SEMII standartlarına ([69]) göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka

 

 

-Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat

 

 

 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat

 

 

7007

Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan]

 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat

 

7008

Çok katlı yalıtım camları

 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat

 

 

7009

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz aynaları dahil)

 

7001 pozisyonundaki girdilerden imalat

 

7010

Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

Kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

 

 

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi

veya

elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)

 

 

y 7019

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden,

veya

- cam yününden

 imalat

 

 

y Fasıl 71

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası ; metal paralar; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

7101

 

 

 

 

 

 

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

7102,

7103 ve

7104

 

 

 

 

Elmaslar, diğer değerli veya yarı-değerli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

 

İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat

veya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 

7106, 7108 ve 7110

Kıymetli metaller:

 

 

 

 

- İşlenmemiş olanlar

7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,

veya

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması

 

 

 

- Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar

 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat

 

 

7107,

7109 ve 7111

 

Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmişlerden daha fazla işleme tabi tutulmamışlar)

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

7116

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

 

7117

Taklit mücevherat

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat

 

 

y Fasıl 72

Demir ve çelik; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller

 

7201, 7202, 7203, 7204, 7205 veya 7206 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

 

 

7208 ila 7216

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar

 

7206 veya 7207 pozisyonlarında yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı-mamul girdilerden imalat

 

 

7217

Demir veya alaşımsız çelikten teller

 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat

 

 

7218 91 ve 7218 99

 

 

7219 ila 7222

 

Yarı mamuller

 

 

 

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar

 

7201, 7202, 7203,7204, 7205 veya 7218 10 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı-mamul girdilerden imalat

 

 

7223

Paslanmaz çelikten teller

 

7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat

 

 

7224 90

 

 

 

7225 ila 7228

Yarı mamuller

 

 

 

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri, sıcak haddelenmiş çubuklar (düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

 

7201, 7202, 7203,7204, 7205 veya 7224 10 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

 

7206,  7207, 7218 veya 7224 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı-mamul girdilerden imalat

 

 

7229

Diğer alaşımlı çelikten teller

 

 

7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat

 

 

y Fasıl 73

Demir veya çelikten eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

7301 10

Palplanşlar

 

 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

 

 

7302

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar

 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

 

 

7304, 7305 ve 7306

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller

 

 

7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

 

7307 21 ila 7307 29

Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları

Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi

 

 

7308

Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,  7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.

 

 

 

 

7315 20

Patinaj zincirleri

 

Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

y Fasıl 74

Bakır ve bakırdan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 

7403 21,

7403 22 ve 7403 29

Bakır alaşımları

 

 

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

7407

 

 

 

 

 

 

 

 

7408

 

 

 

 

 

 

 

 

7409

 

 

 

 

 

 

 

 

7410

 

 

 

 

 

 

 

 

7411

Bakır çubuklar ve profiller

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakır teller

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler)

 

 

 

 

 

 

Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kartondan, plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi geçmeyenler

 

 

Bakırdan ince ve kalın borular

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

imalat

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

imalat

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

 imalat

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

 imalat

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

imalat

 

 

Fasıl 75

Nikel ve nikelden eşya

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

y Fasıl 76

Alüminyum ve alüminyumdan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

7601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7605

 

 

 

 

 

 

 

 

7606

 

İşlenmemiş alüminyum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alüminyumdan çubuklar ve profiller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alüminyum teller

 

 

 

 

 

 

 

 

Alüminyum saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)

 

 

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden

veya

- Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya termal işlem yoluyla imalat

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

 imalat

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

 imalat

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

 imalat

 

 

7607

 

 

 

 

 

 

 

7608

 

 

 

 

 

 

 

 

7609

Alüminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kâğıt karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler)

 

 

Alüminyumdan ince ve kalın borular

 

 

 

 

 

 

 

 

Alüminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 7606 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

imalat

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

ve

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen

 imalat

 

 

7616 99

Alüminyumdan diğer eşya

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl 77

AS'de ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.

 

 

 

y Fasıl 78

Kurşun ve kurşundan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

7801

İşlenmemiş kurşun

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

 

 

y Fasıl 79

Çinko ve çinkodan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

7901

İşlenmemiş çinko

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.

 

 

Fasıl 80

Kalay ve kalaydan eşya

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Fasıl 81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 

y Fasıl 82

Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

8206

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

 

 

8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,   8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir.

 

 

8207 13 ila

8207 30

Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler; basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,

 imalat

 

 

8207 40 ila

8207 90

Set ve yiv açmaya mahsus aletler; delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç); raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler; frezelemeye mahsus aletler; tornalamaya mahsus aletler; değişebilir diğer aletler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

8208

Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

8211 10 ila

8211 93 ve 82 11 95

Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın)(kapanan budama çakıları dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç)

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları kullanılabilir.

 

 

8214

Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar, kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.

 

 

8215

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.

 

 

y Fasıl 83

Adi metallerden çeşitli eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.

 

 

8302 41

Binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.

 

 

8302 60

Otomatik kapı kapayıcıları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20'sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir

 

 

y Fasıl 84

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.

 

 

8401

 

Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları(kartuşlar); izotopik ayırım için makinave cihazlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.

 

8404

8402 veya 8403 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar; su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.

 

8407

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8408

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8423

Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.

 

 

8425

 

 

Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8426

Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

 

8427

 

Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

 

8428

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8429

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

 

8430

 

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

 

8432

 

Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8433

Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları,  meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ( 8437 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8434

Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8443

Levhalar, silindirler ve 8442 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.

 

 

8444

Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8445

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8446

Dokuma makinaları (tezgâhlar)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.

 

8447

Örgü makinaları, dikiş –trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül,ponpon makina ve cihazları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8456

Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8457

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8458

Metal işlemeye mahsus torna tezgâhları

(tornalama merkezleri dahil)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8459

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [8458 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8460

Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar ( 84.61pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8461

Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8462

Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil);metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8463

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8464

Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8465

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8466

Sadece veya esas itibariyle 8456 ila 8465 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek parçaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafaları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil);elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

 

8467

 

El ile kullanılan, pnömatik, hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8469

Yazı makinaları ( 8443 pozisyonundaki yazıcılar hariç); kelime işlem makinaları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8470

Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları, posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8471

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar          

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8474

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri(toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makineler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8480

Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları, döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 85

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8504

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin, redresörler) ve endüktörler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45'ini geçmeyen imalat

 

 

8505

Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçIar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8508

Vakumlu elektrik süpürgeleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8509

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (8508 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8511

Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları jeneratörler ve bu tür motorlarla birlikte kullanılan konjonktörler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8512

Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde veya motosikletlerde kuIIanıIan türden elektrikli aydınlatma veya işaret cihazları (8539 pozisyonunda yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibat

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8514

Sanayi veya laboratuarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuar cihazları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8515

Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8516

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (8545 pozisyonundakiler hariç)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8519

 

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.

 

 

 

8521

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-tunerle birlikte olsun olmasın)

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.

 

 

 

8523

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat Fasıl 37'de yer alan ürünler hariç)

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8525

Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı veya ses kaydetme ya da kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8526

Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8527

Radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen

imalat

 

 

 

 

8528

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen

 imalat

 

 

8529

Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

8530

Demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili nehir yolları, taşıt park yerleri, limanlar veya hava alanlarında kullanılmaya mahsus elektrikli işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları (8608 pozisyonunda yer alanlar hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8531

Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (örneğin; ziller, sirenler, gösterge tabloları, hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar) (8512 veya 8530 pozisyonlarında yer alanlar hariç)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8536

 

Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler, ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar)

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8538

Sadece ve esas itibariyle 8535, 8536 veya 8537 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8539

Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambaları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8540

Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler ve tüpler

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.

 

 

8542 31 ila

8542 33 ve

8542 39

Monolitik entegre devreler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Difüzyon işlemi (bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması), taraf olan ülkelerden başka bir ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

8544

İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil)  ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın)

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8545

Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

8546

Her tür maddeden elektrik izolatörleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45'ini geçmeyen imalat

 

 

8547

Elektrikli makina, cihaz,alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul (montaj  amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil ) izole edici bağlantı parçaları (örneğin;vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izalatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

8548

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları ;kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri ; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 86

Demiryolu ve  benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil ) trafik sinyalizasyon cihazları; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat

 

 

 

 

 

 

 

8601 10

Elektrik enerjisini dışarıdan alan elektrikli lokomotifler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

8603 10

Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (8604 pozisyonuna girenler hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

8608

Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektromekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,

imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

8701 ila

8707 ve

8712

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar haricindeki taşıtlar; 8701 ila 8705 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler ve karoseriler; bisikletler

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 45’ini geçmeyen imalat

 

8708 ila 8711

ve

8713 ila 8716

8701 ila 8705 ve 8711 ila 8713 pozisyonlarında yer alan taşıtların aksam, parça ve aksesuarı; Motosikletler; yük arabaları, bu taşıtların aksam ve parçaları; taşıyıcılar; çocuk arabaları ve bunların aksam ve parçaları; Römorklar ve yarı römorklar ve bunların aksam ve parçaları

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

y Fasıl 88

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:

 

 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

y 8804 00

 

Rotoşütler

 

8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

8805

Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

 Fasıl 89

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan gemi tekneleri kullanılmayabilir

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

y Fasıl 90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

9001

Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (8544 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontakt lensler dahil) prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9002

Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat

 

9012

Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

9013

Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9020

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9022

X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X –ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9027

Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9030

Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları (9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9031

Bu Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9032

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

y Fasıl 91

Saatler ve bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını  geçmeyen imalat

 

 

9105

Diğer saatler

 

 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve

- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,

imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

9109

Saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş)

 

 

-Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve

- kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen,

imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

9110

Tamamlanmış saat veya saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları

 

 

- Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve

- yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı,

imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

9111

Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,

imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

9112

Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,

imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat

9113

Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:

 

 

 

y 9113 10 ve

9113 20

Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar veya adi metalden olanlar (altınla veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat

 

 

 

- Diğerleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

Fasıl 92

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat

 

 

Fasıl 93

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

y Fasıl 94

Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar; aşağıda belirtilenler hariç:

 

 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

9405

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

9406

Prefabrik yapılar

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

y Fasıl 95

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

9503

Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun olmasın); her tür bilmeceler (puzzle)

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 

 

9506 31 ve 9506 39

 Golf sopaları ve golf oyunlarına mahsus diğer malzeme

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş bloklar kullanılabilir.

 

 

y Fasıl 96

Çeşitli mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

9601 ve 9602

İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (Kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil).

İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (3503 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 

y 9603

Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslar

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

9605

 

İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları

 

 

Takımı oluşturan eşyalardan her biri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır.

Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15’ ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.

 

 

9606

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları

 

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 

 

9608

Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.

 

 

9612

Yazı makinaları için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın) ; ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz)

 

- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

 

 

9613 20

Doldurulabilen gazlı cep çakmakları

Kullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %30'unu geçmeyen imalat

 

 

y 9614

Pipolar ve pipo lüleleri

Kabaca şekil verilmiş bloklardan imalat

 

 

Fasıl 97

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 [9] Fasıl 32’deki Not 3’e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendir.

[10] Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir “grup” olarak kabul edilir.

[11] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[12] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[13] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[14] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[15] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[16] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[17] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[18] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[19] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[20] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[21] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[22] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[23] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[24]  Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[25]  Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

 

[26] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[27] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[28] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[29] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

 

30 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

31 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

32 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

33 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[34] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[35] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[36] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[37] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[38] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[39] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

 

[40] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[41] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[42] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

 

[43]Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[44] Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[45] Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[46] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[47] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[48] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[49] Bakınız Giriş Notu 5.

[50] Bakınız Giriş Notu 5.                                                                                                                                

[51] Bakınız Giriş Notu 6.

[52] Bakınız Giriş Notu 5

[53] Bakınız Giriş Notu 6.

[54] Bakınız Giriş Notu 6.

[55] Bakınız Giriş Notu 6.

[56] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[57] Bakınız Giriş Notu 6.

[58] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[59] Bakınız Giriş Notu 6.

[60] Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

61 Bakınız Giriş Notu 6.

62 Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

63 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

 

 

64 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

65 Bakınız Giriş Notu 6.

66 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

67 Bakınız Giriş Notu 6.

68 Bakınız Giriş Notu 6.

 

69 SEMII –  Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.

 

Ek-2a

 

menşeli olmayan girdilere, imal edilen ürünün menşe statüsü

elde edebilmesi için uygulanması gereken işçilik veya

işlem listesine ek

 

Ortak Hükümler

1. Aşağıda tanımlanan ürünler için, ek-2’de belirlenen kurallar yerine yıllık bir kota ile sınırlı olarak aşağıdaki kurallar da uygulanabilir.

2. Bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenecek menşe beyanı İngilizce olarak şu ifadeyi içerecektir :  “Derogation – Annex II(a) of the Protocol on Rules of Origin and Origin Procedures”.

3. İlgili eşyanın istisna (derogasyon) şartlarını sağladığını belirten, ihracatçı tarafından imzalanan bir beyanın sunulması halinde, ürünler bu derogasyon kapsamında Taraflara ithal edilebilirler.

4. Boyanmış dokunmuş mensucat (5408 22 ve 5408 32) için menşe beyanı düzenlenir ise menşe beyanına, kullanılan boyanmamış mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmediğini kanıtlayan belgeler eklenir.

5. Aşağıda yer alan tabloda belirtilen kotalar, ithalatçı Tarafça “İlk gelen ilk alır.” prensibine göre yönetilir. Bu derogasyonlar kapsamında ihraç edilen miktarlar, ithalatçı Tarafa ithal edilen miktarlar üzerinden hesaplanır.

 

 

AS Kodu

Ürünün Tanımı

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler

 

Yıllık Kota

(1)

(2)

(3)

(4)

5205

Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar)

Karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden imalat.

200 tonluk yıllık kota

5408

Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

Suni filament ipliklerden

veya

en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan boyama (kullanılan boyanmamış mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen)

imalat

200 tonluk yıllık kota

5510

Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş)

Karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden imalat.

200 tonluk yıllık kota

 

 

Ek-3

 

MENŞE BEYANI METNİ

 

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...[1] preferential origin.

 

……………………………………………………………………………………….[2]

(Yer ve Tarih)

 

………………………………………………………………………………………..

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)

 
[1] Ürünlerin menşei belirtilir.

[2] Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245630 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245630 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?