Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/19)

Ekonomi Bakanlığından: 30.12.2011-28158  (3.Mükerrer) Resmi Gazete


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN
İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞi (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/19)


Amaç
MADDE 1- (1)
Bu Tebliğin amacı, ithalatta ekli listelerde yer alan ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunun belgelenmesine, bildiriminin yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1)
Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahildeİşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
(1) Bu Tebliğ, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğü konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme
MADDE 4- (1)
Bu Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Puro ve Sigarilloİthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile;
a) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
b) 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
c) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
ç) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
d) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

Uygunluk belgesi
MADDE 5 -
(1) Ek-1’de belirtilen etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresi ithalatında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca uygunluk belgesi düzenlenir.

Bildirim
MADDE 6 - (1)
İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek Ek-2’de belirtilen alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat çerçevesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

İthal edilemeyecek ürünler
MADDE 7 - (1)
Ek-3’te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkilerin serbest dolaşımı, nakli ve ithali yapılamaz.

Kapsam dışı
MADDE 8 - (1)
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) itibariyle Tebliğ eki listelerde yer almakla birlikte, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına girmediği tespit edilen ürünler için ithalatçıya Ek-4 kapsam dışı yazısı verilir.

Gümrük işlemleri
MADDE 9 - (1)
Ek-1’de yer alan ürünlerin ithalatında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenen uygunluk belgesi veya kapsam dışı yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.
(2) İthalatçı, ithal edeceği ürünlerin denetlenmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.

İdari yaptırımlar
MADDE 10 -(1)
İthalatçı, ithal ettiği ürünlerin her halükârda 4 üncü maddede belirtilen mevzuata uygun olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

Yetki
MADDE 11 - (1)
Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 - (1)
29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği  (Tebliğ No: 2011/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 13 - (1)
Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - (1)
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1
İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler

GTİP    MADDE İSMİ

22.07    Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler hariç)
22.08    Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler hariç)
24.01    Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
24.02    Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar
24.03    Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
2905.11    Metanol (metil alkol)
4813.10    Defter veya boru halinde
5601.22.10.00.11    Sigara filtresi


Ek-2
İthalatta Bildirime Tabi Ürünler

GTİP    MADDE İSMİ

2203.00    Malttan üretilen biralar (perakende satışa hazır hale getirilmiş)
22.04    Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (perakende satışa hazır hale getirilmiş); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (üzüm şırası hariç)
22.05    Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler ve kokulu maddelerle aromalandırılmış) (perakende satışa hazır hale getirilmiş)
2206.00    Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (perakende satışa hazır hale getirilmiş)
22.08    Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (perakende satışa hazır hale getirilmiş) (Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)


Ek-3
İthal Edilemeyecek Ürünler

GTİP    MADDE İSMİ

2203.00    Malttan üretilen biralar (dökme)
22.04    Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (dökme)
2204.30    Diğer üzüm şıraları (dökme)
22.05    Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (dökme)
2206.00    Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (dökme)
2207.20.00.10.15    Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş tarım ürünlerinden elde edilen alkollü içkiler
2207.20.00.90.15    Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş diğer alkollü içkiler
22.08    Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (dökme) (Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)
Ek-4
Kapsam Dışı Yazısı


T.C.
TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
............................................................


Tarih
Sayı :                                  

Konu :

İLGİLİ FİRMAYA

Firmanızca ithal edilmek üzere beyan edilen işbu yazı konusu ürün/ürünler, aşağıda belirtilen mevzuat uyarınca Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/19) eki ürün listelerinin kapsamı dışındadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Belge Cinsi    Belge Tarihi    Belge No    GTİP


Fatura Tarihi    Fatura No    Miktar    İlgili Mevzuat
E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586786 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586786 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?