Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/19)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 29.12.2010-27800(5.Mükerrer) Resmi Gazete

TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/19)

 Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ekli listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, söz konusu ürünlerin piyasa güvenliği ve sağlığı yönünden uygunluğunun belgelenmesine, bildirim yapılmasına ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden düzenlenmiştir.

 Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin 16/04/2008 tarihli ve 26846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/13482 sayılı Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

 MADDE 5 - (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan etil alkol ve metanol ile tütün, tütün mamulleri, yaprak sigara kağıdı, makaron ve sigara filtresinin ithalatında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca uygunluk belgesi düzenlenir ve gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere ithalatçıya verilir.

 Bildirim

MADDE 6 - (1) İthalatçı tarafından, piyasaya arz edilecek (Ek-2) sayılı listede yer alan alkollü içkilerin ithalatında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna alkollü içki bildirimi yapılması zorunludur.

 İthal edilemeyecek olan ürünler

MADDE 7 - (1) (Ek-3) sayılı listede yer alan dökme alkollü içkiler, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatlar ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler serbest dolaşıma konu edilemeyeceğinden ve nakliyesi yapılamayacağından bu ürünlere ilişkin ithal talepleri değerlendirmeye alınmaz.

 Kapsam dışı yazısı

MADDE 8- (1) İthale konu ürünün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu itibariyle Tebliğ ekindeki listelerde yer alsa dahi Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun görev alanına giren bir ürün olmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulamadığını belirten kapsam dışı yazısı (Ek-4) düzenlenerek ithalatçıya verilir.

 Gümrük işlemleri

MADDE 9- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenen uygunluk belgesi veya kapsam dışı yazısı beyannamenin tescili sırasında gümrük idarelerine ibraz edilir.

                 (2) İthalatçı bu Tebliğ kapsamı eşyanın ithalat kontrollerinin yerine getirilmesinden ve kapsam dışı beyanından sorumludur.

 Sorumluluk

MADDE 10 - (1) İthalatçı, 4 üncü maddede belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelikler kapsamında ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmeliklere uygun olmasından, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca sorumludur.

 Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 MADDE 12 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/19 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 Yürürlük

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1 : İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

22.07

Alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler hariç)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler  hariç)

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

24.02

Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve salçaları

2905.11

Metanol (metil alkol)

3303.00.90.00.11

Kolonya bazı (perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar hariç)

3307.20.00.00.00

Deodorant bazı (perakende satışa hazır hale getirilmiş olanlar hariç)

4813.10

Defter veya boru halinde

5601.22.10.00.11

Sigara filtresi

 

 

 

 


Ek-2 : İthalatta Bildirime Tabi Ürünler

 

G.T.İ.P

MADDE TANIMI

2203.00

Malttan üretilen biralar (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) (perakende satışa hazır hale getirilmiş), üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (üzüm şırası hariç)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler ve kokulu maddelerle aromalandırılmış) (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal

şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer

almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente

edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (perakende satışa hazır hale getirilmiş)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (perakende satışa hazır hale getirilmiş) (Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)

 

 

 


Ek-3 : İthal Edilemeyecek Ürünler

 

G.T.İ.P

MADDE TANIMI

2203.00

Malttan üretilen biralar (dökme)

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil, dökme)

2204.30

Diğer üzüm şıraları

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle lezzetlendirilmiş, dökme)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal

şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer

almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente

edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları (dökme)

2207.20.00.10.15

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş tarım ürünlerinden elde edilen alkollü içkiler

2207.20.00.90.15

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş diğer alkollü içkiler

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)

edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler (dökme) (Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç)

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898135 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898135 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?