Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları (genelge 2013/5)

T.C. 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 (MÜLGA)

Sayı  : 56358280-10.06.02                                                                                         10/09/2013                                                                                            

Konu: Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmaların 

 yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları 

 

GENELGE 

(2013/15) 

 

10/01/2013  tarihli  ve  28524  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Gümrük  İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, aynı maddenin ikinci  ve üçüncü fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere, üç yıldan daha kısa süredir faaliyette  bulunan  firmalara yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilmesi için gereken ilave şartları, öncelikle  sermaye  büyüklükleri  esas  alınmak  üzere  belirlemeye  Bakanlığımız  yetkili kılınmıştır. 

 

 Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmalar adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenebilmesi için Yönetmeliğin 5 ila 8 inci maddelerinde belirlenmiş koşulların yanı sıra aşağıdaki koşulların da karşılanması gerekir. 

 

1) Başvuru tarihi itibariyle en az 50.000.000 TL tutarında sabit sermaye yatırımı yapılmış olması, 

2)  Başvuru tarihi itibariyle en az 15.000.000 TL tutarında ödenmiş sermayesinin bulunması, 

3) Bir yıl veya daha fazla süredir faaliyette bulunulması halinde başvuru tarihinden önceki son hesap döneminde aktif toplamının 75.000.000 TL veya net satışlarının 125.000.000 TL olması, 

4) Başvuru tarihinden geriye dönük son bir yıllık dönemde herhangi bir ay içerisinde en az 30 beyanname kapsamında işlem yapılmış olması, 

5) İki yıl ve daha fazla süredir faaliyette bulunulması halinde başvuru tarihinden önceki son hesap döneminin zararla kapatılmamış olması. 

 

Yukarıda yer alan koşullardan (1), (3) ve (5) no.lu koşulların karşılandığının tevsiki için aşağıdaki belgelerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu ile birlikte Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne ibrazı gerekir. 

 

1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin 7 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş yeminli mali müşavirce onaylı belge. 

2) Başvuru tarihinden önceki son hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosunun bağlı olunan vergi dairesince onaylı örneği. 

 

Söz konusu koşulların karşılanıp karşılanmadığı, Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca Bölge  Müdürlüklerince  yapılan  ön  incelemenin  tamamlanarak  başvuru  dosyasının  Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne intikalini müteakip 10 iş günü içerisinde Genel Müdürlükçe incelenir.  

 

Yönetmeliğin 5 ila 8  inci maddelerine ilişkin olarak  yapılan incelemeler saklı kalmak kaydıyla, bu Genelge uyarınca yapılacak incelemenin sonucuna bağlı olarak üç yıldan az süredir  faaliyette  bulunan  başvuru  sahipleri  adına  yetkilendirilmiş  yükümlü  sertifikası düzenlenip düzenlenemeyeceğine karar verilir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

Ziya ALTUNYALDIZ 

 Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16274030 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16274030 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?