E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15345828 Ziyaretçi

Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/20)

Ekonomi Bakanlığından: 26.05.2012-28305 Resmi Gazete

ÜLKEMİZ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI TALEP EDİLEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/20)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/1/2013 tarihi itibariyle gümrük vergilerinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

Başvuru esasları

MADDE 2 –(1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2011 tarihli ve 28159 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2012/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, AB Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

Yürürlük

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.