E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15369403 Ziyaretçi

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik EKleri

Ek I
Bu Ekte aşağıdaki tarifler ve tanımlar geçerlidir:
Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için bu tür araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazı.
Takograf cihazı içine yerleştirilecek olan ve kaydedilen veriyi kabul etmek ve saklamak için tasarımlanmış olan ve takograf cihazının işaretleme aksamının kaydedilecek bilgilerin sürekli bir kaydını üzerinde bulunduracağı bir sayfa.
Katedilen bir kilometrelik mesafeyi göstermek ve kaydetmek için gerekli giriş sinyali değerini veren sayısal karakter; bu sabit, kilometrede devir cinsinden (k=……devir/km) veya kilometrede darbe cinsinden (k=……darbe/km) ifade edilmelidir.
Normal test koşullarında, kilometre olarak ölçülmüş bir mesafede seyrederken (Bu Ek’te Bölüm 6 Kısım 6.4) aracın takograf cihazına bağlandığı parçası (vites kutusu çıkış mili veya dingili) tarafından yayılan çıkış sinyali değerini veren sayısal karakteristik. Karakteristik katsayısı, kilometrede devir cinsinden (w= ……devir/km) veya kilometrede darbe cinsinden (w=……darbe/km) ifade edilir.
Aracı hareket ettiren birden çok tekerlek (tahrikli tekerlekler) ile bir tam devir sırasında katedilen mesafelerin ortalamasıdır. Bu mesafenin ölçülmesi, normal test koşullarında yapılmalı (Bu Ek’te Bölüm 6 Kısım 6.4) ve l =…. mm olarak ifade edilmelidir.
Cihaz aşağıdakileri kaydedebilmelidir:
1. Aracın kat ettiği mesafeyi;
2. Aracın hızını;
3. Sürüş zamanını;
4. Diğer çalışma veya hazır bulunma sürelerini;
5. Çalışma aralarını ve günlük dinlenme sürelerini;
6. Kayıt sayfası bulunan mahfazanın açılmasını;
7. Mesafe ve hız sensörlerinden elektriksel olarak aktarılan sinyaller ile çalışan cihaz olan elektronik takograf cihazlarında, takograf cihazının güç kaynağındaki (aydınlatma hariç) ve mesafe ve hız sensörünün güç kaynağındaki 100 milisaniyeyi aşan herhangi bir kesintiyi ve mesafe ve hız sensörüne giden sinyaldeki herhangi bir kesintiyi.
İki sürücü tarafından kullanılan araçlarda, cihaz, eş zamanlı fakat ayrı ayrı olacak şekilde iki ayrı sayfaya yukarıda 3. 4. ve 5. maddelerde belirtilen sürelerin ayrıntılarını kaydedebilmelidir.
1. Takograf cihazı aşağıdakileri kapsamalıdır:
1.1. Görsel cihazlar aşağıdakileri göstermelidir:
1.1.1. Kat edilen mesafe (mesafe kaydedici),
1.1.2. Hız (hız ölçer),
1.1.3. Zaman (saat)
1.2. Kaydetme cihazları aşağıdakilerden oluşmalıdır:
1.2.1. Kat edilen mesafe kaydedicisi,
1.2.2. Hız kaydedicisi,
1.2.3. Bu Ek’te Bölüm 3 Kısım 3.3 (4)’de belirtilen gereklilikleri karşılayan bir veya daha fazla zaman kaydedicisi.
1.3. Münferit olarak kayıt sayfasında gösterilen işaretleme durumları:
1.3.1. Sayfaların bulunduğu mahfazanın her açılışı,
1.3.2. Bu Ek’te Bölüm 2 madde 7’de tarif edildiği şekilde, elektronik takograf cihazı için, güç kaynağını (aydınlatma hariç) tekrar devreye almadan önce, takograf cihazının güç kaynağında, 100 milisaniyeyi aşan herhangi bir güç kesintisi,
1.3.3. Bu Ek’te Bölüm 2 madde 7’de tarif edildiği şekilde, elektronik takograf cihazı için, mesafe ve hız sensörlerinin güç kaynağındaki 100 milisaniyeyi aşan herhangi bir kesinti ve mesafe ve hız sensörüne giden sinyaldeki herhangi bir kesinti.
2. Takograf cihazına yukarıda listelenenlere ilave bir cihaz eklenirse, zorunlu cihazların düzgün çalışmasını veya bunların okumasını bozmamalıdır.
Cihaz, onay için bu tür ilaveler ile birlikte bütün olarak sunulmalıdır.
3.1. Takograf cihazını oluşturan bütün parçalar, yeterli kararlılıkta ve mekanik olarak dayanımlı ve elektriksel ve manyetik karakteristikleri kararlı malzemelerden yapılmalıdır.
3.2. Cihazı oluşturan bir parçada veya bu cihazın imalatında kullanılan malzemelerin yapısındaki herhangi bir değişiklik, imalatta uygulanmadan önce, cihazı Bakanlığa onay için sunmalıdır.
Katedilen mesafe aşağıdaki yöntemlerden birisiyle ölçülebilir ve kaydedilebilir:
4.1. İleri ve geri hareketi kapsayacak şekilde, veya
4.2. Sadece ileri hareketi kapsayacak şekilde.
Geri hareketlerin bütün kayıtları, diğer kayıtların okunaklığını ve doğruluğunu hiç bir şekilde etkilememelidir.
5.1. Hız ölçme aralığı tip onay belgesinde belirtildiği şekilde olmalıdır.
5.2. Ölçme cihazının doğal frekansı ve sönümlenmesi, hızı gösteren ve kaydeden cihazlar, kabul edilebilir toleranslar dahilinde 2 m/s²’ye kadar olan ivme değişimlerini, ölçme aralığı içerisinde, takip edebilecek şekilde olmalıdır.
6.1. Saatin sıfırlanma mekanizmasının kumandası, kayıt sayfasının bulunduğu mahfazanın içine yerleştirilmelidir; mahfazanın her açılışı, kayıt sayfasına otomatik olarak kaydedilmelidir.
6.2. Kayıt sayfasının ileri hareket mekanizması, saat ile kumanda ediliyorsa, saatin tam olarak kurulmasından sonra doğru çalışma süresi, cihazın azamî sayfa yüküne karşılık gelen kayıt aralığından en az % 10 fazla olmalıdır.
7.1. Takograf cihazının görsel cihazları, gözleri kamaştırmayacak kadar yeterli aydınlatmayı sağlamalıdır.
7.2. Normal kullanım koşullarında, cihazın bütün iç parçaları, neme ve toza karşı korunmalıdır. Ayrıca, damgalanabilir mahfazalar ile müdahalere karşı dayanıklı yapılmalıdır.
1.1. Katedilen mesafeyi gösteren cihazın, en küçük derecelendirme değeri 0,1 kilometre olmalıdır. Hektometreleri gösteren rakamlar, tam kilometreleri gösteren rakamlardan açıkça ayırt edilebilmelidir.
1.2. Mesafe kaydedici üzerindeki rakamlar, açıkça okunabilir ve en az 4 mm’lik görünür yüksekliğe sahip olmalıdır.
1.3. Mesafe kaydedici, en az 99999,9 kilometreye kadar okuyabilmelidir.
2.1. Ölçme aralığında, hız skalası, 1 kilometre/saat, 2 kilometre/saat, 5 kilometre/saat veya 10 kilometre/saat’lik düzgün artan aralıklarla işaretlenmiş olmalıdır. Hızın artan aralık değeri (birbirini takip eden iki işaret arasındaki boşluk), skalada görünen azami hızın % 10’unu aşmamalıdır.
2.2. Ölçülmesi istenilenlerin dışındaki aralıklar rakamlarla işaretlenmeyebilir.
2.3. 10 kilometre/saat‘lik hız farkını temsil eden skaladaki her boşluğun uzunluğu 10 milimetreden az olmamalıdır.
2.4. Bir ibreli göstergede, ibre ile gösterge yüzeyi arasındaki mesafe üç milimetreyi aşmamalıdır.
Zaman göstergesi, göstergenin dışından görülebilir olmalı ve net, belirgin ve şüpheye yer vermeyecek bir okuma sağlamalıdır.
1.1. Kayıt sayfasının biçimi nasıl olursa olsun (şerit veya disk), bütün cihazlarda, saatin gösterdiği zaman ile sayfadaki zaman işaretinin karşılıklı gelmesini sağlayacak şekilde, kayıt sayfasının doğru olarak takılmasını sağlayan bir işaret bulunmalıdır.
1.2. Kayıt sayfasını hareket ettiren mekanizma, sayfa oynamadan hareket etmeli ve sayfanın kolayca takılıp çıkartılmasını sağlamalıdır.
1.3. Disk şeklindeki kayıt sayfalarında, cihazın ileri hareketi, saat mekanizması ile kontrol edilmelidir. Bu durumda, sayfanın dönme hareketi, hız kayıt bölgesinin kenarını çevreleyen çizginin iç sınırında ölçülen sayfa hızı asgari yedi milimetre/saat olacak şekilde, sürekli ve tek düze olmalıdır.
Şerit şeklindeki cihazlarda, sayfanın ileri hareket cihazı, saat mekanizması ile kontrol ediliyorsa, doğrusal ileri hareket hızı en az 10 milimetre/saat olmalıdır.
1.4. Katedilen mesafenin, araç hızının ve kayıt sayfası veya sayfalarının bulunduğu mahfazanın her açılışının kaydı otomatik olarak yapılmalıdır.
2.1. Katedilen mesafenin her kilometresi, kayıt üzerinde, karşılık gelen koordinatta en az bir milimetre değişim ile temsil edilmelidir.
2.2. Ölçme aralığının üst sınırına ulaşan hızlarda bile, mesafelerin kaydedilmesi okunaklı olmalıdır.
3.1. Kayıt sayfasının biçimi nasıl olursa olsun, hız kaydeden çizici ucu normal olarak düz bir doğru üzerinde ve kayıt sayfasının hareket yönüne göre dik açılarda hareket etmelidir.
Bununla birlikte, aşağıdaki koşullar sağlanırsa iğnenin hareketi eğrisel olabilir:
3.1.1. Çizici ucun bıraktığı iz, hız kaydı için ayrılmış alanın (disk biçimindeki sayfalarda) ortalama çevresine veya (şerit biçimindeki sayfalarda) eksenine dik olmalıdır,
3.1.2. Kayıt sayfasının biçimi nasıl olursa olsun, çizici ucun bıraktığı izin eğrilik yarıçapının hız kaydı için ayrılmış alanın genişliğine oranı 2,4/1‘den daha az olmamalıdır,
3.1.3. Zaman skalası üzerindeki işaretlemeler, kayıt alanını, çizici ucun bıraktığı izin yarıçapı ile aynı yarıçaptaki bir eğri üzerinde kesmelidir. Zaman skalası üzerindeki işaretlemeler arasındaki boşluk, bir saati geçmeyen süreleri temsil etmelidir.
3.2. Her 10 kilometre/saat’lik bir hız değişimi, kayıt üzerinde bu hız değişimine karşılık gelen koordinatta en az 1,5 milimetrelik değişim ile belirtilmelidir.
4.1. Takograf cihazı, sürüş süresini otomatik olarak sürekli kaydedecek ve gerekirse bir anahtar cihazı kullanılarak, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinin 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü alt bendinde belirtilen diğer sürelerin ayrı ayrı kaydedilmesini mümkün kılacak şekilde imal edilmelidir.
4.2. Değişik zaman aralıklarını, izlerin karakteristiklerinden, izafi konumlarından ve gerekirse bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sembollerle birbirinden açıkça ayırmak mümkün olmalıdır.
Değişik zaman aralıkları, ilgili izlerin kalınlıkları arasındaki farklar ile veya, kaydın okunabilirliği ve kolay yorumlanabilmesi bakımından en azından eşdeğer etkinliğe sahip başka bir sistem ile, kayıt üzerinde, birbirinden farklılaştırılmalıdır.
4.3. Birden fazla sürücüden oluşan mürettebata sahip araçlarda, madde 4.1’de belirtilen kayıtlar, her sayfanın bir sürücüye ait olduğu iki ayrı sayfaya yapılmalıdır. Bu durumda, ayrı sayfaların ileri hareketi, tek bir mekanizma ile veya ayrı eş zamanlı mekanizmalar ile sağlanmalıdır.
1.   Kayıt sayfası veya sayfaları ve saatin sıfırlanmasını sağlayan mekanizma kumandasının bulunduğu mahfazanın kilidi olmalıdır.
2.   Kayıt sayfası veya sayfaları ve saatin sıfırlanmasını sağlayan mekanizma kumandasının bulunduğu mahfazanın her açılışı, sayfa veya sayfalara otomatik olarak kaydedilmelidir.
1. Aşağıdaki işaretlemeler, takograf cihazının kadranı üzerinde görünmelidir:
1.1. Mesafe kaydedici tarafından gösterilen rakamın yanında, “km” kısaltması ile gösterilen mesafe ölçme birimi,
1.2. Hız skalasının yanında “km/h” işaretlemesi,
1.3. “Vmin …km/h, Vmax … km/h” biçiminde hız ölçerin ölçme aralığı. Bu işaretleme, cihazın açıklama etiketinde yer alıyorsa gerekli değildir.
2. Açıklayıcı etiket, cihaz üzerine yerleştirilmeli ve cihaz monte edildiğinde görülebilir olması gereken aşağıdaki işaretlemeleri göstermelidir:
2.1. Cihazın imalatçısının adı ve adresi,
2.2. İmalatçı numarası ve imal yılı,
2.3. Cihaz tipi için onay işareti,
2.4. “k= … devir/km” veya “k=…darbe/km” biçiminde cihaz sabiti,
2.5. İsteğe bağlı olarak, yukarıdaki paragraf 1’de belirtildiği biçimdeki hız ölçme aralığı,
2.6. Cihazın eğim açısına hassasiyeti, cihaz tarafından verilen okumaları müsaade edilen toleransların ötesinde etkileyebiliyorsa, müsaade edilen açılar aşağıdaki şekilde ifade edilmelidir:
Burada cihazın kalibre edildiği α açısı, takograf cihazının ön yüzünün (sağ tarafı yukarıya tutturulmuş) yatay konumundan ölçülen açıdır. β ve γ ise sırasıyla, α kalibre açısına göre yukarıya ve aşağıya müsaade edilen azami sapmaları temsil eder.
1. Montajdan önce test tezgahında:
1.1. Katedilen mesafe: 1 km ve üstü mesafe için gerçek mesafeden %1 fazla veya az;
1.2. Hız: Gerçek hızdan 3 km/h fazla veya az;
1.3. Zaman: Saatin çalışma süresinin 7 günden az olmadığı durumlarda 7 gün için en çok 10 dakika; günde ±2 dakika.
2. Montajda:
2.1. Katedilen mesafe: 1 km ve üstü mesafe için gerçek mesafeden %2 fazla veya az;
2.2. Hız: Gerçek hızdan 4 km/h fazla veya az;
2.3. Zaman: Günde ±2 dakika veya yedi günde ±10 dakika.
3. Kullanımda:
3.1. Katedilen mesafe: 1 km ve üstü mesafe için gerçek mesafeden %4 fazla veya az;
3.2. Hız: Gerçek hızdan 6 km/h fazla veya az;
3.3. Zaman: Günde ±2 dakika veya her yedi günde ±10 dakika.
4. Yukarıdaki 1., 2. ve 3. paragraflarda belirtilen azami toleranslar, cihazın yakınında ölçülmek kaydıyla sıcaklık değeri, 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda geçerlidir.
5. Yukarıdaki 2. ve 3. paragraflarda belirtilen azami toleransların ölçülmesi, Bu Ek’te Bölüm 6’da yer alan koşullar altında gerçekleştirilmelidir.
1. Kayıt sayfaları cihazın normal çalışmasına engel olmayacak şekilde olmalı ve içerdikleri kayıtlar silinmez, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır.
Normal nem ve sıcaklık koşulları altında, kayıt sayfaları, boyutlarını ve üzerindeki kayıtları korumalıdır.
Ayrıca, sayfaya zarar vermeksizin ve kayıtların okunabilirliğini etkilemeden, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen bilgileri, sayfaların üzerine yazmak mümkün olmalıdır.
Normal saklama koşullarında, kayıtlar, en az bir yıl için açıkça okunabilirliğini korumalıdır.
2. Biçimi nasıl olursa olsun, sayfaların asgari kayıt kapasitesi 24 saat olmalıdır.
Görevlinin müdahalesine gerek kalmaksızın kesintisiz kayıt kapasitesini artırmak amacıyla, birden fazla disk birbirine bağlanmışsa, bu diskler arasındaki bağlantılar, bir diskten diğerine aktarım sırasında kayıtlarda kesinti veya çakışma olmayacak şekilde olmalıdır.
1. Kayıt sayfalarında aşağıdaki kayıt alanları bulunmalıdır:
1.1. Sadece hızla ilgili veri için ayrılmış alan,
1.2. Sadece katedilen mesafe ile ilgili veri için ayrılmış alan,
1.3. Sürüş zamanı, diğer çalışma süreleri ve çalışmaya verilecek araların varlığı ve sürücülerin dinlenme süreleri ile ilgili veri için bir veya daha fazla alan.
2. Hızın kaydedildiği alan, 20 kilometre/saat veya daha düşük bölümlerde derecelendirilmelidir. Skaladaki her işarete karşılık gelen hız, bu işarete karşılık gelen rakamla gösterilmelidir. “km/h” sembolü, bu alan içinde en az bir kez gösterilmelidir. Skaladaki son işaret ölçme aralığının üst sınırı ile çakışmalıdır.
3. Katedilen mesafenin kaydedildiği alan, katedilen kilometre miktarı kolayca okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.
4. Yukarıdaki 1. paragrafta belirtilen süreleri kaydetmek için ayrılmış alan veya alanlar, çeşitli zaman aralıklarını birbirinden açıkça ayırabilecek şekilde işaretlenmelidir.
Her sayfada yazılı halde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
1. İmalatçının adı, adresi veya ticari markası,
2. Sayfa örneği için onay işareti,
3. Sayfanın kullanılabileceği cihaz tipi veya tipleri için onay işareti,
4. Hız ölçme aralığının kilometre/saat olarak yazılmış üst sınırı.
Küçük ilave gereklilikler olarak; her sayfa, her beş dakikalık aralıkların zorlanmadan tayin edilebildiği zamanın on beş dakikalık aralıklarla doğrudan okunabileceği şekilde derecelendirilmiş bir zaman skalasını basılı halde taşımalıdır.
Sayfaların üzerinde, sürücünün asgari aşağıdaki detayları yazabileceği şekilde boş bir alan bulunmalıdır:
1. Sürücünün soyadı ve adı,
2. Sayfanın kullanılmaya başlandığı tarih ve yer, kullanımın bittiği tarih ve yer,
3. Bu sayfanın kullanımı sırasında sürücünün görevlendirildiği araç ve araçların tescil numaraları,
4. Bu sayfanın kullanımı sırasında sürücünün görevlendirildiği araç ve araçların kilometre sayacı okumaları,
5. Her hangi bir araç değişiminin yapıldığı zaman.
 
1. Takograf cihazı, sürücünün, hız ölçer, mesafe kaydedici ve saati sürücü koltuğundan açıkça görebileceği şekilde ve aynı zamanda, sürüşle ilgili parçalar dahil bu cihazların bütün parçaları, beklenmedik kazalara karşı korunduğu şekilde, araca yerleştirilmelidir.
2. Takograf cihazı sabitini, adaptör olarak bilinen uygun bir cihazla, aracın karakteristik katsayısına uyarlamak mümkün olmalıdır.
Arka dingil oranları iki veya daha fazla olan araçlara bir anahtar cihazı takılmalıdır. Bu vesileyle, bu değişik oranların cihazın araca uyarlandığı oran ile aynı çizgiye otomatik olarak getirilebilmesi sağlanır
3. Cihazın montaj kontrolü yapıldıktan sonra, cihazın yanında araç üzerine veya cihazın üzerine, açıkça görülebilecek şekilde bir montaj etiketi yerleştirilmelidir. Servis ve montajcı tarafından, cihazın yeniden ayarlanması için gerekli olan değişiklikler nedeniyle yapılan her muayeneden sonra, öncekinin yerine yeni bir etiket yerleştirilmelidir.
Etikette, en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
3.1. Servis ve montajcının adı, adresi veya ticari adı,
3.2. ‘w= ……devir/km’ veya ‘w=……darbe/km’ biçiminde aracın karakteristik katsayısı,
3.3. ‘l=…mm’ biçiminde tekerlek lastiklerinin etkin çevresi,
3.4. Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiklerinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarihler,
Aşağıdaki parçalar damgalanmalıdır:
a. Üzerindeki işaretler hasarlanmadan sökülemeyecek şekilde takılmamışsa, montaj etiketi,
b. Takograf cihazı ucu ile araç arasındaki bağlantının iki ucu,
c. Adaptörün kendisi ve devreye irtibatlandırıldığı noktası,
d. Dingil oranı iki veya daha fazla olan araçlarda anahtar mekanizması;
e. Adaptör ve anahtar mekanizmasını cihazın diğer kısımları ile birleştiren bağlantılar;
f. Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.1 (7.2)’ye göre gerekli mahfazalar.
g. Takograf cihazı sabitini, aracın karakteristik katsayısına uyarlayan araçlara erişimi sağlayan kapaklar;
Belirli durumlarda, cihaz tipinin onayında ilave damgalar gerekebilir ve onay belgesinde bu damgaların konumu belirtilmelidir.
Takograf cihazının güvenilir ve doğru şekilde çalışmasını sürdürmesi şartıyla ve bir hız sınırlayıcı veya yol güvenliğini etkileyen başka herhangi bir cihaz takıldıktan sonra servis ve montajcı tarafından hemen veya diğer durumlarda yedi gün içinde tekrar damgalanması kaydıyla, (b), (c) ve (e) paragraflarında bahsedilen damgaların sökülmesine aşağıdaki durumlarda müsaade edilir:
a. Acil durumlarda,
b. Hız sınırlayıcı bir cihazı veya yol güvenliğini etkileyen herhangi bir cihazı monte etmek, ayarlamak veya tamir etmek amacıyla.
Damgaların açıldığı her durumda, damgaların neden açıldığını belirten yazılı ifade hazırlanmalı ve yetkili otoriteler için hazır tutulmalıdır.
5. Takograf cihazını aktarıcıya bağlayan kablolar, kıvrımlı uçları bulunan, plastik kaplı, paslanmaya karşı korunmuş, kesintisiz çelik spiral ile korunmalıdır. Hız veya mesafe sensöründen gelen elektronik veriyi değiştirerek veya kısa devre yaparak veya keserek, takograf cihazının doğru çalışmasını önlemeyi amaçlayan ve takograf cihazının doğru çalışması için gerekli olmayan herhangi bir cihazın varlığını algılayabilen diğer yollarla (örneğin sinyal şifrelemenin elektronik izlenmesi) müdaheleye karşı eşdeğer bir koruma sağlanmışsa bu tür bir korumaya ihtiyaç yoktur. Damgalı bağlantılardan oluşan bir bağlantının bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda kesintisiz olduğu kabul edilir.
Yukarıda bahsedilen elektronik izleme, hız ve mesafe sensörünün sinyalinden bağımsız olarak, takograf cihazının aracın her hareketini kaydedebilmesini sağlayan elektronik kumanda ile değiştirilebilir.
Bu maddenin uygulanması amacı doğrultusunda, M1 ve N1 araçları, 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği Ek II de tarif edilen araçlardır. Bu Yönetmeliğe uygun takograflarla donatılan ve mesafe ve hız sensörleri ile takograf cihazı arasında zırhlı kablo montajı için tasarımlanmamış araçlarda, mesafe ve hız sensörlerine mümkün olduğunca yakın yere bir adaptör takılmalıdır.
Adaptörden takograf cihazına kadar zırhlı kablo takılmalıdır.
Taraf ülkeler, kontrol ve muayene yapacak kuruluşları tayin etmelidir.
Yeni veya tamir edilmiş olmasına bakılmaksızın, her bir cihaz, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.6 (1)’de belirtilen sınırlar dahilinde, Bu Ek Bölüm 5 (4) (f)’ye göre damgalanarak, doğru çalıştığı, okumalarının ve kayıtlarının doğruluğu bakımından belgelendirilmelidir.
Bu amaçla taraf ülkeler, yeni veya tamir edilmiş bir cihazın, tip onaylı örneğe ve/veya Yönetmelik ve eklerindeki gerekliliklere uygun olduğunun doğrulanmasını ve kontrolünü kapsayan, bir başlangıç doğrulaması öngörebilir, veya bu belgelendirme yetkisini imalatçılara veya onların yetkili temsilcilerine devredebilir.
Cihaz ve tüm donanımı, bir araca takıldığında, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.6 (2)’de yer alan azami toleranslarla ilgili hükümlere uygun olmalıdır.
Muayene testleri, servis ve montajcı tarafından veya onların sorumluluğu altında gerçekleştirilmelidir.
a) Araçlara takılı cihazın periyodik muayeneleri en az iki yılda bir yapılmalıdır, bu muayeneler, aracın yol uygunluk testleri ile birlikte gerçekleştirilebilir.
Bu muayeneler aşağıdaki kontrolleri kapsamalıdır:
1. Cihazın doğru çalıştığının kontrolü,
2. Cihazda tip onay işaretinin bulunduğunun kontrolü,
3. Montaj etiketinin takılı olduğunun kontrolü,
4. Cihazdaki ve montajın diğer parçalarındaki damgaların bozulmamış olduğunun kontrolü,
5. Lastiklerin gerçek çevresinin kontrolü.
b) Kullanımdaki azami toleranslar ile ilgili Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.6 (3)’ün hükümlerine uygunluğu sağlamak için yapılacak bir muayene, her taraf ülke kendi sınırları dahilinde tescil edilmiş araçlar için daha kısa süreler veya benzeri muayeneler öngörmüş olsa bile, en az altı yılda bir yapılmalıdır. Bu tür muayeneler montaj etiketinin değiştirilmesini de kapsamalıdır.
Montajda ve kullanımda oluşan hataların ölçümü, standart test koşulları olarak kabul edilen aşağıdaki koşullarda yapılmalıdır:
1. Araç yüksüz, normal çalışır durumda,
2. Lastik basınçları imalatçının talimatlarına uygun,
3. Lastik aşınması yasaların müsaade ettiği sınırlarda,
4. Aracın hareketi; araç, kendi motoru ile tahrik edilerek, düzgün bir hat boyunca ve düz bir yüzey üzerinde, 50 ± 5 km/h hızla ilerlemelidir; test, karşılaştırılabilir doğrulukta olması halinde, uygun test tezgahında gerçekleştirilebilir.

Bu ekte aşağıdaki tarifler geçerlidir.
Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirir duruma gelmesi aşaması.
Bir takograf cihazının faal hale gelmesi, bir servis kartının kullanılması ve bu kartın PIN kodunun girilmesini gerektirir.
İddia edilen tanıtımı oluşturmak ve doğrulamak için tasarlanmış bir fonksiyon.
Bilginin, tanıtımı doğrulanabilen bir taraftan geldiğini gösteren özellik.
İstendiğinde bir operatör veya harici bir cihaz tarafından başlatılan testler.
Saat 00.00’dan 24.00’a kadar geçen bir gün. Bütün takvim günleri UTC (Universal Time Coordinated) (koordine edilmiş evrensel zaman) saatine göredir.
Veri hafızasında tutulacak araç parametrelerinin güncellenme veya doğrulanması. Araç parametreleri, araç tanıtımı (VIN, VRN ve tescil eden taraf ülke) ve araç karakteristiklerini (w, k, l, lastik ebadı, (uygulanabiliyorsa) hız sınırlayıcı cihaz ayarları, geçerli UTC saati, geçerli kilometre sayacı değeri) kapsar.
Bir takograf cihazının kalibrasyonu, bir servis kartının kullanılmasını gerektirir.
Takograf kartını, bir taraf ülkede, özgün bir şekilde tanıtan 16 alfasayısal karakterli sayı. Bu kart numarası (uygulanabiliyorsa) ardışık bir endeksi, bir yenileme endeksini ve bir süre uzatımı endeksini içerir.
Dolayısıyla, bir kart, kartı veren taraf ülkenin kod numarası ve kart numarası ile özgün bir şekilde tanıtılır.
Birden çok takograf kartı verilen bir şirkete veya kuruluşa verilen farklı kartları ayırt etmek için kullanılan, bir kart numarasının 14. alfa sayısal karakteri. Söz konusu şirket veya kuruluş, kart numarasının ilk 13 karakteri ile özgün bir şekilde tanıtılır.
Bir takograf kartının her süre uzatımında bir artırılan, bir kart numarasının 16. alfasayısal karakteri.
Bir takograf kartının her yenilenmesinde artırılan, bir kart numarasının 15. alfasayısal karakteri.
Standart test koşullarında, (Bu Ek Bölüm 6 Kısım 6.5) araç bir kilometrelik mesafeyi katederken, aracın takograf cihazına bağlı (vites kutusu çıkış mili veya dingil) kısmından yayılan çıkış sinyallerinin değerini veren sayısal karakteristik. Bu karakteristik katsayı kilometre başına darbe olarak gösterilir (w = ....... darbe/km).
Taraf ülkelerin yetkili kuruluşları tarafından, takograf cihazı takılı araç sahiplerine veya hamillerine verilen bir takograf kartı.
Şirket kartı, şirketi tanıtır ve şirketin araçlarında takılı bulunan takograf cihazında hafızaya alınan verinin görünmesini, indirilmesini ve yazdırılmasını sağlar.
Katedilen bir kilometrelik mesafede kaydetmek ve göstermek için gereken giriş sinyali değerini veren sayısal karakteristik. Bu sabit kilometre başına darbe olarak gösterilir (k = ....... darbe/km).
Takograf cihazı içerisinde aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Kesintisiz sürüş zamanı ve toplam ara verme zamanının bu şekilde hesaplanması, takograf cihazı içerisinde, kesintisiz sürüş zamanı uyarısını hesaplamaya yarar. Bu hesaplama, bu zamanların hukuki yorumunu engellemez.
Kesintisiz sürüş zamanı, belirli bir sürücünün en son 45 dakika veya daha fazla HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME veya BİLİNMEYEN süresinin (bu süre 15 dakikalık veya daha fazlalık birkaç zaman aralığına ayrılabilir) bitiminden sonraki bu sürücünün geçerli toplam sürüş zamanları olarak hesaplanır.
BİLİNMEYEN süreler, sürücü kartının bir takograf cihazına takılmadığı ve sürücü faaliyetlerinin manuel olarak girilmediği sürelere karşılık gelir.
Bu hesaplamalarda, ihtiyaç olursa, sürücü kartı hafızasına alınmış olan geçmiş faaliyetler de göz önüne alınır. Sürücü kartını takmamışsa, hesaplamalar kartın takılı olmadığı geçerli süre ve ilgili yuvaya ilişkin veri hafıza kayıtları esas alınarak yapılır.
Bir taraf ülkenin yetkili kuruluşlarınca, ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartı.
Denetim kartı denetim otoritesini ve muhtemelen denetim yetkilisini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır.
Takograf cihazı içerisinde aşağıdaki şekilde hesaplanır
Kesintisiz sürüş zamanı ve toplam ara verme zamanının bu şekilde hesaplanması, takograf cihazı içerisinde, kesintisiz sürüş zamanı uyarısını hesaplamaya yarar. Bu hesaplama, bu zamanların hukuki yorumunu engellemez.
Sürüş zamanından toplam ara verme zamanı, belirli bir sürücünün en son 45 dakika veya daha fazla HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME veya BİLİNMEYEN süresinin (bu süre 15 dakikalık veya daha fazlalık birkaç zaman aralığına ayrılabilir) bitiminden sonraki bu sürücünün 15 dakika veya daha fazla HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME veya BİLİNMEYEN sürelerinin geçerli toplamı olarak hesaplanır.
BİLİNMEYEN süreler, sürücü kartının bir takograf cihazına takılmadığı ve sürücü faaliyetlerinin manuel olarak girilmediği sürelere karşılık gelir.
Bu hesaplamalarda, ihtiyaç olursa, sürücü kartı hafızasına alınmış olan geçmiş faaliyetler de göz önüne alınır. İki takograf cihazı arasındaki zamanın çakışması nedeniyle oluşan eksi zamanın BİLİNMEYEN süreleri (BİLİNMEYEN sürenin başlangıcı > BİLİNMEYEN sürenin bitimi) bu hesaplamada dikkate alınmaz.  
Sürücü kartını takmamışsa, hesaplamalar kartın takılı olmadığı geçerli süre ve ilgili yuvaya ilişkin veri hafıza kayıtları esas alınarak yapılır.
Takograf cihazı içerisine kurulmuş, elektronik veriyi kaydetme cihazı.
Bir veri bloğunun alıcısına, bu bloğun özgünlüğünü ve bütünlüğünü kanıtlamaya yarayan ve bu veri bloğuna ilave edilen veya bu bloğa şifreli olarak aktarılan veri.
Aracın veri belleğine veya bir takograf kartının hafızasına alınmış verinin sayısal imzasıyla birlikte bir kısmının veya tamamının kopyalanması.
İndirme, hafızaya alınan herhangi bir veriyi değiştiremez veya silemez.
Bir taraf ülkenin kuruluşları tarafından belirli bir sürücüye verilen takograf kartı.
Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya alınmasına yarar.
Aracı hareket ettiren tekerleklerin her birinin (tahrikli tekerlekler) bir tam dönüş boyunca katettiği mesafelerin ortalaması. Bu mesafelerin ölçülmesi, standart test koşullarında yapılmalı (Bu Ek Bölüm 6 Kısım 6.5) ve l =…. mm şeklinde ifade edilmelidir. Araç imalatçıları, bu mesafelerin ölçülmesi yerine, araç yüksüz ve normal çalışma durumundayken dingiller üzerindeki ağırlığın dağılımını dikkate alan teorik hesaplamaları kullanabilir. Bu tür teorik hesaplama yöntemleri, Motorlu araçların ve römorklarının belirli sınıflarının kütleleri ve boyutları ile ilgili olan ve 70/156/AT sayılı Yönetmeliği değiştiren 97/27/AT sayılı Yönetmeliğin R.G.de yayımlanmış son segviyesine uygun olmalı ve yetkili bir taraf ülke kuruluşu tarafından onaylanmalıdır.
Takograf cihazı tarafından tespit edilen ve bir sahtecilik teşebbüsünden kaynaklanabilecek anormal çalışma.
Takograf cihazı tarafından tespit edilen ve bir cihazın yanlış çalışması veya bozulmasından kaynaklanan anormal çalışma.
Takograf cihazının bir araca takılması işlemi.
Araç hızını ve/veya katedilen mesafeyi gösteren sinyali sağlayan ve takograf cihazının bir parçası olan cihaz.
Hatalı olarak tespit edilen veya başlangıç orijinallik doğrulaması başarısız olan veya geçerliliğinin başladığı tarih henüz gelmemiş olan veya geçerliliğinin bittiği tarih geçmiş olan kart.
Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre takograf cihazının kullanılmasına gerek olmadığı durum.
Aracın izin verilen hızının aşılması. Aracın ölçülen hızının, taraf ülkeler içerisinde motorlu araçların belirli sınıfları için hız sınırlayıcı cihazların takılması ve kullanılmasına ilişkin, 27/6/2001 tarih, 24445 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Motorlu Taşıtlarda Hız Sınırlayıcılarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye İlişkin Tebliğ” de belirtilen, hız sınırlayıcı cihazların ayarlandığı sınırı aştığı 60 saniyeden daha fazla olan herhangi bir süre olarak tarif edilir.
Takograf cihazının düzgün bir şekilde çalıştığını ve ayarlarının araç parametrelerine karşılık geldiğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi işlem.
Takograf cihazının, hafızadaki verinin çıktılarını gönderen bir parçası.
Monte edildiği araçların hareketlerinin ve sürücülerinin belirli çalışma sürelerinin detaylarını, otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek, kaydetmek ve hafızaya almak için karayolu araçlarına monte edilmesi planlanan cihaz bütünü.
Mevcut takograf kartının geçerliliğinin bittiği tarih geldiğinde veya hatalı çalıştığında ve kartı veren kuruluşa iade edildiğinde yeni bir takograf kartı verilmesi. Süre uzatımı, her zaman aynı anda iki geçerli kartın kesinlikle mevcut olamayacağı anlamına gelir.
Bir hareket sensörünün veya araç ünitesinin, güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya diğer takograf cihazı aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek her hangi bir tamir.
Mevcut bir takograf kartının kaybedildiği, çalındığı veya hatalı çalıştığı beyan edildiğinde ve kartı veren kuruluşa iade edilmediğinde bu kartın yerine geçecek bir takograf kartının verilmesi. Yenileme, her zaman aynı anda iki geçerli kartın mevcut olma riskini taşır.
İnceleme altındaki takograf cihazının (veya aksamının) veya takograf kartının, İlave 10 Jenerik Güvenlik Hedeflerinde tarif edilen güvenlik gerekliliklerini karşıladığının, Ortak bilgi teknolojisi güvenlik değerlendirme kriterlerine ilişkin 7/4/1995 tarih ve 95/144/EC sayılı Konsey Yönetmeliği’ne uygun olarak,bir ITSEC belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmesi işlemi.
Hataları tespit etmek amacıyla takograf cihazı tarafından çevrimli ve otomatik olarak yapılan testler .
Takograf cihazı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan akıllı kart. takograf kartları, kart hamilinin tanıtımının (veya tanıtım grubunun) takograf cihazı tarafından tanınmasını ve veri aktarımı ve hafızaya alınmasını sağlar. Bir takograf kartı aşağıdaki tiplerden birisi olabilir:
1. Sürücü kartı,
2. Denetim kartı,
3. Servis kartı,
4. Şirket kartı.
İnceleme altındaki takograf cihazının (veya aksamının) veya takograf kartının bu Yönetmelikte tarif edilen gereklilikleri karşıladığının bir taraf ülke tarafından belgelendirilmesi işlemi.
Lastiklerin boyutlarının (tahrikli dış tekerlekler) 25/4/2000 tarihli ve 24030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (92/23/AT)” son seviyesine uygun olarak gösterilmesi.
Aracı tanıtan numaralar: Tescili yapan taraf ülkeyi gösteren araç tescil numarası (VRN) ve araç tanıtım numarası (VIN). Bu numaralar, 24/2/2001 tarihli ve 24328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin  (76/114/AT)” son seviyesine uygun olmalıdır.
Hareket sensörü ve hareket sensörüne bağlanan kablolar haricindeki takograf cihazı. Araç ünitesi, bu Yönetmeliğin güvenlik gerekliliklerini karşıladığı sürece, tek bir ünite veya aracın içinde dağıtılmış birden çok üniteler olabilir.
Pazartesi saat 00:00’dan (UTC) Pazar saat 24:00’e (UTC) kadar olan süre.
Bir taraf ülke tarafından onaylanan, bir takograf cihazı imalatçısına, bir araç imalatçısına veya servis ve montajcıya bu taraf ülkenin yetkili kuruluşları tarafından verilen bir takograf kartı.
Servis kartı kart hamilini tanıtır ve takograf cihazının testini, kalibrasyonunu ve/veya indirilmesini sağlar.
1. Sürekli olarak aracın hızını ve/veya katedilen mesafeyi belirten bir sinyal veren,
2. Sadece ilk kez 1/5/2006 tarihi ile 31/12/2013tarihi arasında hizmete sokulan (70/156/AT sayılı Yöntmeliğin Ek II’de tanımlanan şekilde) M1 ve N1 türü araçlara monte edilen ve bunlarda kullanılan,
3. Mekanik açıdan mevcut başka hiçbir tür hareket sensörüne takılması mümkün olmayan ancak bunun dışında bu Ek ve İlavelerine uygun olan yerlere takılan,
4. Araç ünitesi ile hız/mesafe tahriklerinin entegre sensörler ya da alternatif bağlantılar ile üretildiği yer arasına takılan,
takograf cihazının bir parçası.                       
Bir araç ünitesinden bakıldığında, adaptörün görevi, bu Ek’in ve İlavelerinin hükümlerine uygun bir hareket sensörünün araç ünitesine bağlı olduğundaki görevi ile aynıdır.
Bu tür bir adaptörün yukarıda tarif edilen araçlarda kullanımı, bu Ek’te öngörülen tüm gerekliliklereuygun bir araç ünitesinin montajı ve doğru kullanımına olanak sağlayacaktır.
Bu araçlarda, takograf cihazı, kablolar, adaptör ve araç ünitesinden oluşur.
000: Bu Ek’in hükümlerini yerine getiren takograf cihazının monte edildiği herhangi bir aracın, bir hız göstergesi ve kilometre sayacı olmalıdır. Bu fonksiyonlartakograf cihazı içerisinde olabilir.
Takograf cihazının amacı sürücü faaliyetleri ile ilgili veriyi kaydetmek, hafızaya almak, görüntülemek, yazdırmak ve çıktı olarak göndermektir.
001: Takograf cihazı, kablolar, hareket sensörü ve araç ünitesinden oluşur.
002: Araç ünitesi, işlemci ünitesi, veri belleği, gerçek zaman saati, iki akıllı kart arayüz cihazı (sürücü ve yardımcı sürücü), yazıcı, ekran, görsel ikaz, kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı ve kullanıcı girdilerinin girilmesi için donanımdan oluşur.
Takograf cihazı ilave bağlantı elemanlarıyla diğer cihazlara bağlanabilir.
003: Herhangi bir fonksiyon, cihaz veya cihazlar, onaylanmış veya onaylanmamış, takograf cihazına dahil edildiğinde veya bağlandığında, takograf cihazının uygun ve güvenli çalışmasına ve bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamalı veya aykırılık teşkil edememelidir.
Takograf cihazı kullanıcıları kendilerini cihaza takograf kartları aracılığıyla tanıtır.
004: Takograf cihazı, kullanıcıların tiplerine ve/veya tanıtımlarına uygun verilere ve fonksiyonlara göre erişim hakları sunar.
Takograf cihazı, veriyi veri belleğinde ve takograf kartlarında kaydeder ve hafızaya alır.
Bu, kişisel verinin işlenmesi ve bu tür verinin serbest dolaşımı bakımından kişilerin korunması hakkındaki 24/10/1995 tarih ve 95/46/EC sayılı Konsey Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılır.
005: Takograf cihazı aşağıdaki fonksiyonları sağlamalıdır:
1. Kartların takılmaları ve çıkarılmalarının izlenmesi,
2. Hızın ve mesafenin ölçülmesi,
3. Zamanın ölçülmesi,
4. Sürücü faaliyetlerinin izlenmesi,
5. Sürüş durumunun izlenmesi,
6. Sürücülerin manuel olarak girdikleri;
6.1. Günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerlerin girilmesi,
6.2. Sürücü faaliyetlerinin manuel olarak girilmesi,
6.3. Özel koşulların girilmesi,
7. Şirket kilitlerinin yönetilmesi,
8. Kontrol faaliyetlerinin izlenmesi,
9. Olayların ve/veya hataların tespit edilmesi,
10. Yerleşik ve öz testler,
11. Veri belleğinden yapılan okuma,
12. Veri belleğine kaydetme ve hafızaya alma,
13. Takograf kartlarından okuma,
14. Takograf kartlarına kaydetme ve hafızaya alma,
15. Görüntüleme,
16. Yazdırma,
17. İkaz etme,
18. Harici ortama veri indirme,
19. İlave harici cihazlara veriyi çıktı olarak gönderme,
20. Kalibrasyon,
21. Zaman ayarlaması.
006: Takograf cihazı dört çalıştırma moduna sahip olmalıdır:
1. Çalışma modu
2. Kontrol modu
3. Kalibrasyon modu
4. Şirket modu.
007: Takograf cihazı, kart arayüz cihazına takılan geçerli takograf kartlarına uygun aşağıdaki çalıştırma modlarına geçmelidir:
 
Çalıştırma modu
Sürücü yuvası
Kart yok
Sürücü kartı
Denetim kartı
Servis kartı
Şirket kartı
Yardımcı sürücü yuvası
Kart yok
Çalışma
Çalışma
Kontrol
Kalibrasyon
Şirket
Sürücü kartı
Çalışma
Çalışma
Kontrol
Kalibrasyon
Şirket
Denetim kartı
Kontrol
Kontrol
Kontrol (*)
Çalışma
Çalışma
Servis kartı
Kalibrasyon
Kalibrasyon
Çalışma
Kalibrasyon(*)
Çalışma
Şirket kartı
Şirket
Şirket
Çalışma
Çalışma
Şirket (*)
008: (*) Bu durumlarda, takograf cihazı, sadece sürücü yuvasına takılan takograf kartını kullanmalıdır.
 
009: Takograf cihazı, geçerliliği bitmiş olması muhtemel bir kartta tutulan veriyi görüntülemek, yazdırmak veya indirmek haricinde geçersiz kartların takılmasını yoksaymalıdır.
010: Bu Ek Bölüm 2 Kısım 2.2’de listelenen bütün fonksiyonlar, aşağıdaki istisnalarla herhangi bir çalıştırma modunda çalışmalıdır:
1. Kalibrasyon fonksiyonu sadece kalibrasyon modunda erişilebilirdir.
2. Zaman ayarlama fonksiyonu kalibrasyon modu haricinde kısıtlanır.
3. Sürücü manuel giriş fonksiyonları sadece çalışma veya kalibrasyon modlarında erişilebilirdir.
4. Şirket kilitleri yönetim fonksiyonu sadece şirket modunda erişilebilirdir.
5. Kontrol faaliyetlerini izleme fonksiyonu sadece kontrol modunda çalışır.
6. İndirme fonksiyonu çalışma modunda erişilebilir değildir (gereklilik 150’deki belirtilenler hariç).
011: Takograf cihazı, aşağıdaki istisnalarla, herhangi bir veriyi görüntüye, yazıcıya veya harici arayüzlere çıktı olarak gönderebilir:
1. Çalışma modunda, takılan takograf kartına karşılık gelmeyen herhangi bir kişisel tanıtım (soyadı ve adı (adları)) boş bırakılmalı ve takılan takograf kartına karşılık gelmeyen herhangi bir kart numarası kısmen boş bırakılmalıdır (soldan sağa – her bir tek karakter – boş bırakılmalıdır).
2. Şirket modunda, sürücü ile ilgili veri (gereklilikler 081, 084 ve 087), sadece, (şirket kart numarasının ilk 13 basamağında belirtildiği şekliyle) başka bir şirket tarafından kilitlenmemiş süreler için çıktı olarak gönderilebilir.
3. Takograf cihazına hiç bir kart takılmamışsa, sürücü ile ilgili veri, sadece geçerli ve önceki 8 takvim günü için çıktı olarak gönderilebilir.
Sistem güvenliği, yetkisiz olarak veriye erişilmesi ve verinin değiştirilmesini önleyecek ve bu tür teşebbüsleri tespit edecek bir şekilde veri belleğini korumayı, hareket sensörü ile araç ünitesi arasında alış veriş edilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü korumayı, takograf cihazı ile takograf kartları arasında alış veriş edilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü korumayı ve indirilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü doğrulamayı hedefler.
012: Sistem güvenliğini sağlamak amacıyla, takograf cihazı, hareket sensörü ve araç ünitesi jenerik güvenlik hedeflerinde (İlave 10) belirtilen güvenlik gerekliliklerini karşılamalıdır.
013: Takograf cihazı, kart takılması ve çıkarılmasını tespit etmek amacıyla kart arayüz cihazlarını izlemelidir.
014: Kartın takılmasıyla, takograf cihazı, takılan kartın geçerli bir takograf kartı olup olmadığını tespit etmeli ve böyle bir durumda kart tipini belirlemelidir.
015: Takograf cihazı, takograf kartlarının kart arayüz cihazlarına uygun bir şekilde takıldıklarında yerlerinde kilitlenecekleri şekilde tasarımlanmalıdır.
016: Takograf kartları, sadece araç durdurulduğunda ve ilgili veri kartlarda hafızaya alınmış olduğunda serbest bırakılabilir. Kartın serbest bırakılması kullanıcının olumlu hareketini gerektirmelidir.
017: Bu fonksiyon, araç tarafından katedilen toplam mesafeye karşılık gelen kilometre sayacı değerini kesintisiz bir şekilde ölçmeli ve sunabilmelidir.
018: Bu fonksiyon, aracın hızını kesintisiz bir şekilde ölçmeli ve sunabilmelidir.
019: Hız ölçme fonksiyonu, aracın hareket halinde olduğunu veya durduğunu gösteren bilgiyi de sunmalıdır. Fonksiyon, hareket sensöründen, en az beş saniye süreyle 1 darbe/saniye’den daha fazla bir değer tespit eder etmez aracın hareket halinde olduğu kabul edilmelidir, aksi halde aracın durduğu kabul edilmelidir.
Bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getiren bir takograf cihazı monte edilmiş herhangi bir araca monte edilen hız görüntüleyen cihazlar (hızölçer) ve katedilen mesafeyi gösteren cihazlar (kilometre sayacı), bu Ek’te (Bölüm 3 Kısım 3.2.1 ve Bölüm 3 Kısım 3.2.2) belirtilen azami toleranslar ile ilgili gereklilikleri karşılamalıdır.
020: Katedilen mesafe aşağıdakilerden biriyle ölçülmelidir:
1. Hem ileri hem de geri hareketleri toplayacak şekilde veya
2. Sadece ileri hareketi dahil edecek şekilde.
021: Takograf cihazı mesafeyi 0 km’den 9999999.9 km’ye kadar ölçmelidir.
022: Ölçülen mesafe, aşağıdaki toleranslar dahilinde olmalıdır (en az 1000 m’lik mesafeler).
1. Montajdan önce ± % 1.
2. Montaj ve periyodik muayene sırasında ± % 2.
3. Kullanım sırasında ± % 4.
023: Ölçülen mesafe, 0.1 km’den daha iyi veya buna eşit bir hassasiyete sahip olmalıdır.
024: Takograf cihazı hızı 0 km/h’den 220 km/h’ye kadar ölçmelidir.
025: Takograf cihazı, kullanım sırasında görüntülenen hız için azami ± 6 km/h’lik bir toleransı sağlamak amacıyla ve aşağıdaki toleransları da dikkate alarak, 20 km/h ile 180 km/h arasındaki hızlar için ve 4000 darbe/km ile 25000 darbe/km arasındaki araç karakteristik katsayıları için hızı (sabit hızda) ± 1 km/h’lik bir toleransla ölçmelidir:
1. Girdi değişiklikleri (lastik değişiklikleri, ...) için ± 2 km/h’lik bir tolerans,
2. Montaj ve periyodik muayeneler sırasında yapılan ölçmelerde ± 1 km/h’lik bir tolerans.
Not: Veriyi hafızaya alma için hassasiyet, takograf cihazı tarafından hafızaya alınan hıza ilave ± 0.5 km/h’lik bir tolerans getirir.
025a: Hız, normal toleranslar dahilinde, hızın 2 m/s2’ye kadar olan bir oranda değiştiğindeki bir hız değişimi bitiminden itibaren 2 saniye içerisinde doğru bir şekilde ölçülmelidir.
026: Hızın ölçülmesi 1 km/h’ye eşit veya bundan daha iyi bir hassasiyete sahip olmalıdır.
027: Zamanın ölçülmesi fonksiyonu, UTC tarih ve saatini sürekli olacak şekilde ölçmeli ve sayısal olarak sunmalıdır.
028: UTC tarih ve saati, takograf cihazının tamamında (kayıtlar, çıktılar, veri alış verişi, görüntü, ... ) tarih vermek için kullanılmalıdır.
029: Yerel saati görüntülemek amacıyla, görüntülenen saat farklarını, yarım saatlik adımlarla değiştirmek mümkün olmalıdır.
030: Zaman sapması, tip onayı koşullarında, günde ± 2 saniye olmalıdır.
031: Ölçülen zamanın 1 saniyeye eşit veya daha iyi bir hassasiyeti olmalıdır.
032: Zamanın ölçülmesi, tip onayı koşullarında, 12 aydan az bir harici güç kaynağı kesintisinden etkilenmemelidir.
033: Bu fonksiyon, bir sürücü ve bir yardımcı sürücünün faaliyetlerini sürekli ve ayrı bir şekilde izlemelidir.
034: Sürücü faaliyeti, SÜRÜŞ, ÇALIŞMA, HAZIR BULUNMA ve ARA VERME/DİNLENME olmalıdır.
035: Sürücü ve/veya yardımcı sürücü için manuel olarak ÇALIŞMA, HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME’yi seçmek mümkün olmalıdır.
036: Araç hareket halindeyken, sürücü için SÜRÜŞ otomatik olarak seçilmeli ve yardımcı sürücü için HAZIR BULUNMA otomatik olarak seçilmelidir.
037: Araç durduğunda, sürücü için ÇALIŞMA otomatik olarak seçilmelidir.
038: Aracın durmasından dolayı otomatik olarak ÇALIŞMA’ya geçmesinden sonraki 120 saniye içerisinde faaliyette oluşan ilk değişiklik, aracın durduğu anda olmuş gibi kabul edilmelidir (dolayısıyla muhtemelen ÇALIŞMA’ya geçiş iptal edilir).
039: Bu fonksiyon, faaliyetteki değişiklikleri, kayıt fonksiyonlarına, bir dakikalık bir hassasiyetle çıktı olarak göndermelidir.
040: Bir takvim dakikası için, herhangi bir SÜRÜŞ faaliyeti bu dakika içerisinde oluşmuşsa, bu dakikanın tamamı SÜRÜŞ olarak kabul edilmelidir.
041: Bir takvim dakikası için, bu dakikanın hemen öncesindeki ve hemen sonrasındaki dakika içerisinde herhangi bir SÜRÜŞ faaliyeti oluşmuşsa, bu dakikanın tamamı SÜRÜŞ olarak kabul edilmelidir.
042: Önceki gerekliliklere göre SÜRÜŞ olarak kabul edilmeyen bir takvim dakikası, tüm dakika, bu dakika içerisinde oluşan en uzun kesintisiz faaliyet ile (ya da eşit uzunlukta olanların en sonuncusu ile) aynı faaliyet tipinde olarak kabul edilmelidir.
043: Bu fonksiyon, sürücünün kesintisiz sürüş zamanını ve toplam ara verme zamanını da sürekli olarak izlemelidir.
044: Bu fonksiyon, sürüş durumunu sürekli ve otomatik olarak izlemelidir.
045: Cihaza iki geçerli kart takıldığında MÜRETTABAT sürüş durumu seçilmelidir, diğer herhangi bir durumda TEK sürüş durumu seçilmelidir.
046: Bu fonksiyon, bir sürücü ve/veya bir yardımcı sürücü için günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerlerin girilmesine izin vermelidir.
047: Yerler, ülke, uygulanabiliyorsa, ilave olarak bölge olarak tarif edilir.
048: Bir sürücü (veya servis) kartının çıkarıldığı zamanda, takograf cihazı (yardımcı) sürücüden “günlük çalışma süresinin bittiği yer”in girilmesi için talepte bulunmalıdır.
049: Takograf cihazı, bu talebin gözardı edilebilmesine izin vermelidir.
050: kart yokken veya kartın takıldığı veya çıkarıldığından başka zamanlarda, günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerlerin girilmesi mümkün olmalıdır.
050a: Sürücü (veya servis) kartı takıldığında ve sadece o anda, takograf cihazı:
1. Kart hamiline, kartını son çıkardığı tarih ve saati hatırlatmalı ve
2. Kart hamilinden, hali hazırdaki takmanın geçerli günlük çalışma süresinin bir devamını temsil edip etmediğini belirtmesini talep etmelidir.
Takograf cihazı, soruya cevap vermeden gözardı etmesi için veya olumlu cevap vermesi için veya olumsuz cevap vermesi için kart hamiline izin vermelidir:
1. Kart hamili soruyu gözardı ederse, takograf cihazı, kart hamilinden, “günlük çalışma süresinin başladığı yer” için talepte bulunmalıdır. Takograf cihazı bu talebin gözardı edilmesine izin vermelidir. Bir konum girildiyse, bu, veri belleğine ve takograf kartına kaydedilmeli ve kartın takılma zamanı ile ilişkilendirilmelidir.
2. Olumsuz veya olumlu bir cevap verilirse, takograf cihazı, kart hamilinin, sadece kartın son çıkarılması ile hali hazırdaki takılması anına kadar olan süreye tam olarak dahil olan ve sadece ÇALIŞMA, HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME arasından seçilen faaliyetleri, başlangıç ve bitim tarih ve saatleri ile birlikte, bu faaliyetlerin karşılıklı olarak çakışmasına izin vermeden, manuel olarak girmesini beklemelidir. Bu aşağıdaki yöntemlerle yapılmalıdır.
2.1. Kart hamili soruya olumlu cevap verirse, takograf cihazı, kart hamilinin, kartın son çıkarılması ile hali hazırdaki takılması anına kadar olan süre için, faaliyetleri manuel olarak, kronolojik sırayla girmesini beklemelidir. Bu işlem manuel olarak girilen bir faaliyetin bitim zamanı kartın takılması zamanı ile eşit olduğunda bitmelidir.
2.2. Kart hamili soruya olumsuz cevap verirse, takograf cihazı:
2.2.1. Kart hamilinin, faaliyetleri, kartın çıkarılması zamanından ilgili günlük çalışma süresinin (veya günlük çalışma süresi bir kayıt sayfası üzerinde devam ediyorsa aynı aracın ilgili faaliyetlerinin) bitimi zamanına kadar, kronolojik sırasıyla, manuel olarak girmesini beklemelidir. Takograf cihazı, dolayısıyla, kart hamilinin her bir faaliyeti manuel olarak girmesine izin vermeden önce, kart hamilinin, son kayıtlı faaliyetin bitim zamanının bir önceki çalışma süresinin bitim zamanını gösterip göstermediğini belirtmesini beklemelidir (aşağıdaki nota bakınız).
Not:Kart hamili, bitim zamanı kartın takılması zamanına eşit olan bir faaliyeti, önceki süre bittiğinde beyan edememişse ve manuel olarak girmişse, takograf cihazı:
2.2.1.1. Kartın çıkarılmasından sonraki ilk DİNLENME süresinin başlamasıyla (veya BİLİNMEYEN olarak kalmasıyla) veya hiç bir DİNLENME süresi girilmemişse (hiç bir süre BİLİNMEYEN olarak kalmıyorsa) kartın çıkarılması zamanında günlük çalışma süresinin bittiğini kabul etmelidir.
2.2.1.2. Başlama zamanının (aşağıya bakınız) kartın takılması zamanına eşit olduğunu kabul etmelidir.
2.2.1.3. Aşağıdaki basamaklarla devam etmelidir:
2.2.2. Daha sonra, ilgili çalışma süresinin bitim zamanı kartın çıkarılması zamanından farklıysa, veya bu zamanda hiç bir günlük çalışma süresinin bittiği yer girilmemişse, kart hamilinin, “günlük çalışma süresinin bittiği yerin doğrulanmasını veya girmesini” beklemelidir (takograf cihazı bu talebin gözardı edilebilmesine izin vermelidir). Bir konum girilmişse, bu, sadece kartın çıkarılmasında (girilmişse) girilenden farklıysa, sadece takograf kartına kaydedilmeli ve çalışma süresinin bittiği zamanla ilişkilendirilmelidir.
2.2.3. Daha sonra, kart hamilinin, geçerli günlük çalışma süresinin (veya bu süre boyunca, kart hamilinin önceden bir kayıt sayfası kullandığı durumda hali hazırdaki araç ile ilgili faaliyetlerin) “bir başlama zamanını girme”sini beklemeli ve kart hamilinden, “ günlük çalışma süresinin başladığı yeri” beklemelidir (takograf cihazı bu talebin gözardı edilebilmesine izin vermelidir). Bir konum girilmişse, takograf kartına kaydedilmeli ve bu başlama zamanı ile ilişkilendirilmelidir. Bu başlama zamanı kartın takılması zamanına eşitse, konum aynı zamanda veri belleğine kaydedilmelidir.
2.2.4. Daha sonra, başlama zamanı kartın takılması zamanından farklıysa, kart hamilinin, faaliyetleri başlama zamanından kartın takılması zamanına kadar, kronolojik sırasıyla manuel olarak girmesini beklemelidir. Bu işlem manuel olarak girilen bir faaliyetin bitim zamanı kartın takılması zamanı ile eşit olduğunda sona ermelidir.
2.3. Takograf cihazı, daha sonra, özel bir komut seçilmesiyle geçerli kılınana kadar, manuel olarak girilen herhangi bir faaliyeti değiştirmesi için kart hamiline izin vermelidir ve daha sonra bu tür değişiklikleri yasaklamalıdır.
2.4. İlk soruya verilen ve hiç bir faaliyet girişi ile takip edilmeyen cevaplar, takograf cihazı tarafından, kart hamili soruyu gözardı etmiş şeklinde yorumlanmalıdır.
Bütün işlem sırasında, takograf cihazı, aşağıdaki zaman bitimlerinden daha geç olmayan girişler için beklemelidir:
3. Bir dakika boyunca cihazın insan makine arayüzü ile bir etkileşim olmamışsa (30 saniye sonra görsel, ve muhtemelen işitsel, bir ikaz ile), veya
4. Kart çıkarılmışsa ve başka bir sürücü (veya servis) kartı takılmışsa, veya
5. Araç harekete başlar başlamaz.
Bu durumda, takograf cihazı, hali hazırda yapılan girişleri geçerli kılmalıdır.
050b: Takograf cihazı, sürücünün, aşağıdaki özel koşulları, gerçek zamanda, girmesine izin vermelidir.:
1. “KAPSAM DIŞI” (başlangıcı, bitimi)
2. “FERİBOT/TREN TAŞIMASI”.
Bir “KAPSAM DIŞI” koşulu açılmışsa, bir “FERİBOT/TREN TAŞIMASI” gerçekleşmeyebilir.
Açılan bir “KAPSAM DIŞI” koşulu, bir sürücü kartı takıldığında veya çıkarıldığında, takograf cihazı tarafından otomatik olarak kapatılmalıdır.
051: Bu fonksiyon, şirket modunda veri erişimini kısıtlamak amacıyla bir şirket tarafından yerleştirilen kilitlerin yönetilmesine izin vermelidir.
052: Şirket kilitleri, bir başlama tarih/saatini (kilitlenme) ve şirket kart numarasında gösterilen (kilitlenme) şirketin tanıtımı ile beraber sona erme tarih/saatini (kilidin kaldırılması) içermelidir.
053: Kilitler, sadece gerçek zamanda “kilitlenir” veya “kilit kaldırılır”.
054: Kilidin kaldırılması, sadece “kilitleyen” şirket için (şirket kart numarasının ilk 13 basamağında belirtildiği şekliyle) mümkün olmalıdır.
055: Başka bir şirket kilitlerse mevcut kilidin kaldırılması otomatik olmalıdır.
055a: Bir şirket kilitlerse ve önceki kilit aynı şirketin ise, önceki kilit “kaldırılmamış” ve zaten “kilitli” olarak kabul edilmelidir.
056: Bu fonksiyon, kontrol modundayken uygulanan GÖRÜNTÜLEME, YAZDIRMA, VU ve kart ile İNDİRME faaliyetlerini izlemelidir.
057: Bu fonksiyon, kontrol modundayken, AŞIRI HIZ KONTROL faaliyetlerini de izlemelidir. Bir aşırı hız kontrolü, kontrol modundayken, “aşırı hız” çıktısı yazıcıya veya görüntüye gönderildiğinde veya “olaylar ve hatalar” verisi VU veri belleğinden indirildiğinde olmuş olarak kabul edilir.
058: Bu fonksiyon, aşağıdaki olayları ve/veya hataları tespit etmelidir:
059: Bu olay, herhangi bir geçersiz kart takıldığında ve/veya süresi geçen bir geçerli kart takıldığında tetiklenmelidir.
060: Bu olay, aşağıdaki çizelgede X ile gösterilen herhangi geçerli kartların bileşimi oluştuğunda tetiklenmelidir.
 
Kart çelişkisi
Sürücü yuvası
Kart yok
Sürücü kartı
Denetim kartı
Servis kartı
Şirket kartı
Yardımcı sürücü yuvası
Kart yok
 
 
 
 
 
Sürücü kartı
 
 
 
X
 
Denetim kartı
 
 
X
X
X
Servis kartı
 
X
X
X
X
Şirket kartı
 
 
X
X
X
061: Bu olay, bir sürücü kartının son çıkarılması tarih/saati, karttan okunduğu şekliyle, kartın takıldığı takograf cihazının geçerli tarih/saatinden daha geç olduğunda tetiklenmelidir.
062: Bu olay, sürücü faaliyeti SÜRÜŞ’e değiştiğinde veya sürücü faaliyeti SÜRÜŞ iken çalıştırma modunda bir değişiklik olduğunda, aşağıdaki çizelgede X ile gösterilen herhangi takograf kartları bileşimi için tetiklenmelidir.
Uygun bir kart olmadan sürüş
Sürücü yuvası
Kart yok
(geçersiz kart)
Sürücü kartı
Denetim kartı
Servis kartı
Şirket kartı
Yardımcı sürücü yuvası
Kart yok (geçersiz kart)
X
 
X
 
X
Sürücü kartı
X
 
X
X
X
Denetim kartı
X
X
X
X
X
Servis kartı
X
X
X
 
X
Şirket kartı
X
X
X
X
X
063: Bu olay, sürücü faaliyeti SÜRÜŞ iken herhangi bir yuvaya bir takograf kartı takıldığında tetiklenmelidir.
064: Bu olay, takograf cihazına bir kartın takılması, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.1’de belirtilen hükümlere rağmen, önceki kart oturumunun düzgün kapatılmadığını (bütün ilgili veri kartta hafızaya alınmadan kart çıkarıldığında) tespit ettiğinde tetiklenmelidir. Bu olay, sadece sürücü ve servis kartları ile tetiklenmelidir.
065: Bu olay, her bir aşırı hız için tetiklenmelidir.
066: Bu olay, hareket sensörünün ve/veya araç ünitesinin güç kaynağının 200 milisaniyeden daha fazla süren herhangi bir kesintiye uğradığında, kalibrasyon modunda değilken, tetiklenmelidir. Kesinti eşiği imalatçı tarafından tarif edilmelidir. Aracın motorunu çalıştırırken oluşan güç kaynağı düşmesi bu olayı tetiklememelidir.
067: Bu olay, hareket sensörü ile araç ünitesi arasındaki normal veri akışındaki kesinti durumunda veya hareket sensörü ile araç ünitesi arasındaki veri alış verişi sırasında veri bütünlüğü ve orijinallik doğrulaması hatası durumunda tetiklenmelidir.
068: Bu olay, hareket sensörü ve/veya araç ünitesinin güvenliğini, bu aksamın jenerik güvenlik hedeflerinde belirtildiği şekliyle, etkileyen herhangi başka bir olay için, kalibrasyon modunda değilken, tetiklenmelidir.
069: Bu hata, çalışma sırasında bir takograf kartı bozulması olursa tetiklenmelidir.
070: Bu hata, aşağıdaki bozulmalardan herhangi biriyle, kalibrasyon modunda değilken, tetiklenmelidir.
1. VU dahili hatası,
2. Yazıcı hatası,
3. Görüntü hatası,
4. İndirme hatası,
5. Sensör hatası.
071: Takograf cihazı, aşağıdaki çizelgeye uygun bir şekilde, öz testler ve yerleşik testler aracılığıyla hataları kendiliğinden tespit etmelidir:
 
Teste tabi tutulacak alt-montaj
Öz test
Yerleşik test
Yazılım
 
Bütünlük
Veri belleği
Erişim
Erişim, Veri bütünlüğü
Kart arayüz cihazları
Erişim
Erişim
Klavye
 
Manuel kontrol
Yazıcı
(İmalatçı karar verir)
Yazıcı
Görüntü
 
Görsel kontrol
İndirme (sadece veri indirme sırasında yapılır)
Düzgün çalışma
 
Sensör
Düzgün çalışma
Düzgün çalışma
072: Takograf cihazı,veri belleğinde hafızaya alınan herhangi bir veriyi okuyabilmelidir.
Bu Maddenin amaçları doğrultusunda,
1. “365 gün”, bir araçta ortalama sürücülerin faaliyetlerinin 365 takvim günü olarak tarif edilir. Bir araçta gün başına ortalama faaliyet, en az altı sürücü veya yardımcı sürücü, altı kart takma çıkarma çevrimi ve 256 faaliyet değişikliği olarak tarif edilir. Dolayısıyla “365 gün”, 2190 (yardımcı) sürücüyü, 2190 kart takma çıkarma çevrimini ve 93440 faaliyet değişikliğini içerir.
2. Zamanlar, başka bir şekilde belirtilmediği sürece, bir dakikalık bir hassasiyette kaydedilir.
3. Kilometre sayacı değerleri bir kilometrelik bir hassasiyette kaydedilir.
4. Hızlar 1 km/h’lik bir hassasiyette kaydedilir.
073: Veri belleğinde hafızaya alınan veri, tip onayı koşullarında, 12 aydan az bir harici güç kaynağı kesintisinden etkilenmemelidir
074: Takograf cihazı, aşağıdakileri, veri belleğinde tahmini veya kesin olarak kaydedebilmeli ve hafızaya alabilmelidir:
075: Takograf cihazı, veri belleğinde, aşağıdaki araç ünitesi tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. İmalatçının adı,
2. İmalatçının adresi,
3. Parça numarası,
4. Seri numarası,
5. Yazılım sürüm numarası,
6. Yazılım sürüm kurulum tarihi
7. Cihazın imal yılı,
8. Onay numarası.
076: Yazılım yükseltmesi durumunda değiştirilebilen yazılım ile ilgili veri ve onay numarası hariç, araç ünitesi tanıtım verisi sadece bir defa kaydedilir ve hafızaya alınır.
077: Hareket sensörü, belleğinde, aşağıdaki tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. İmalatçının adı,
2. Parça numarası,
3. Seri numarası,
4. Onay numarası,
5. İliştirilmiş güvenlik aksam tanıtıcısı (dahili çip/işlemci parça numarası),
6. Çalışma sistemi tanıtıcısı (örn: yazılım sürüm numarası).
078: Hareket sensörü tanıtım verisi hareket sensörü imalatçısı tarafından hareket sensöründe sadece bir defa kaydedilir ve hafızaya alınır.
079: Araç ünitesi, veri belleğinde, aşağıdaki hali hazırda eşlenmiş hareket sensörü tanıtım verisini kaydedebilmeli ve hafızaya alabilmelidir:
1. Seri numarası,
2. Onay numarası,
3. İlk eşleme tarihi.
080: Takograf cihazı, aşağıdaki güvenlik elemanlarını hafızaya alabilmelidir:
1. Avrupa genel şifresi,
2. Taraf ülke belgesi,
3. Cihaz belgesi,
4. Cihaz özel şifresi.
Takograf cihazı güvenlik elemanları, cihaza, araç ünitesi imalatçısı tarafından yerleştirilir.
081: Bir sürücü veya servis kartının cihaza her bir takma ve çıkarma çevrimi için, takograf cihazı, veri belleğinde aşağıdakileri kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
1. Kartta hafızaya alındığı şekliyle, kart hamilinin soyadı ve adı (adları),
2. Kartta hafızaya alındığı şekliyle, kartın numarası, kartı veren taraf ülke ve geçerliliğinin bittiği tarih,
3. Kartın takıldığı tarih ve saat,
4. Kart takıldığında araç kilometre sayacı değeri,
5. Kartın takıldığı yuva,
6. Çıkarma tarih ve saati,
7. Kart çıkarıldığında araç kilometre sayacı değeri,
8. Karta hafızaya alındığı şekliyle, sürücünün kullandığı önceki araçlar hakkında aşağıdaki bilgi:
8.1. VRN ve tescil eden taraf ülke,
8.2. Kartın çıkarıldığı tarih ve saat,
9. Kartın takıldığında, kart hamilinin, faaliyetleri manuel olarak girip girmediğini gösteren bir işaret.
082: Veri belleği, bu veriyi en az 365 gün tutabilmelidir.
083: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir.
084: Takograf cihazı, veri belleğinde, sürücü ve/veya yardımcı sürücünün faaliyetinde bir değişikliğin oluştuğu her zaman ve/veya sürüş durumunda bir değişiklik oluştuğu her zaman ve/veya bir sürücü veya servis kartının takıldığı veya çıkarıldığı her zaman aşağıdakileri kaydetmeli veya hafızaya almalıdır:
1. Sürüş durumu (MÜRETTEBAT, TEK),
2. Yuva (SÜRÜCÜ, YARDIMCI SÜRÜCÜ),
3. İlgili yuvadaki kart durumu (TAKILMIŞ, TAKILMAMIŞ) (Nota bakınız),
4. Faaliyet (SÜRÜŞ, HAZIR BULUNMA, ÇALIŞMA, ARA VERME/DİNLENME),
5. Değişikliğin tarih ve saati.
Not:     TAKILMIŞ, yuvaya geçerli bir sürücü veya servis kartı takıldığı anlamına gelir. TAKILMAMIŞ, tersi anlama gelir. Yani, yuvaya geçerli sürücü veya servis kartı takılmamış (örn: bir şirket kartı takılmış veya hiç kart takılmamış).
Not:     Bir sürücü tarafından manuel olarak girilmiş olan faaliyet verisi, veri belleğinde kaydedilmez.
085: Veri belleği, sürücü faaliyet verisini en az 365 gün tutabilmelidir.
086: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir.
087: Takograf cihazı, veri belleğinde, bir (yardımcı) sürücü, günlük çalışma süresinin başladığı ve/veya bittiği yeri girdiği her zaman aşağıdakileri kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
1. Uygulanabiliyorsa, (yardımcı) sürücü kart numarası ve kartı veren taraf ülke,
2. Girişin tarih ve saati (veya giriş manuel giriş yöntemi sırasında yapılıyorsa giriş ile ilgili tarih/saat),
3. Girişin tipi (başlama veya bitim, girişin koşulu),
4. Girilen ülke ve bölge,
5. Araç kilometre sayacı değeri.
088: Veri belleği, günlük çalışma süreleri başlangıç ve bitim verisini (bir sürücünün günde iki kayıt girdiğini farz ederek) en az 365 gün tutabilmelidir.
089: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir.
090: Takograf cihazı, araç kilometre sayacı değerini ve buna karşılık gelen tarihi veri belleğine her takvim günü gece yarısı kaydetmelidir.
091: Veri belleği, gece yarısı kilometre sayacı değerlerini en az 365 takvim günü tutabilmelidir.
092: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir.
093: Takograf cihazı, veri belleğinde, aracın anlık hızını ve buna karşılık gelen tarih ve saati, en azından aracın hareket halinde olduğu son 24 saat için her bir saniyede kaydetmeli ve hafızaya almalıdır.
Bu maddenin amaçları doğrultusunda zaman, bir saniyelik bir hassasiyette kaydedilmelidir.
094: Takograf cihazı, veri belleğinde, tespit edilen her bir olay için aşağıdaki veriyi aşağıdaki hafızaya alma kurallarına uygun bir şekilde kaydetmeli ve hafızaya almalıdır.
 
Olay
Hafızaya alma kuralları
Her bir olay için kaydedilecek veri
Kart çelişkisi
- En yakın 10 olay.
- Olayın başladığı tarih ve saat.
- Olayın bittiği tarih ve saat.
- Çelişkiyi oluşturan iki kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
Uygun bir kart olmadan sürüş
- Oluştuğu son 10 günün her biri için en uzun olay.
-   Son 365 gün boyunca oluşan en uzun beş olay.
- Olayın başladığı tarih ve saat.
- Olayın bittiği tarih ve saat.
- Olayın başladığı ve/veya bittiğinde takılan herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
- Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı.
Sürüş sırasında kartın takılması
-   Oluştuğu son 10 günün her biri için en son olay.
- Olayın tarih ve saati.
- Kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
- Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı.
Son kart oturumu düzgün kapatılmadı
-   En yakın 10 olay.
- Olayın tarih ve saati.
- Kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
- Karttan okunduğu şekliyle, son oturum verisi:
          -   Kartın takıldığı tarih ve saat,
          -   VRN ve tescil eden taraf ülke.
Aşırı hız (1)
-   Oluştuğu son 10 günün her biri için en önemli olay (yani, en yüksek ortalama hıza sahip olanı).
-   Son 365 gün boyunca en önemli beş olay.
-   Son kalibrasyondan bu yana oluşan ilk olay
- Olayın başladığı tarih ve saat.
- Olayın bittiği tarih ve saat.
- Olay sırasında ölçülen azami hız,
- Olay sırasında ölçülen aritmetik ortalama hız.
- Sürücünün kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke (uygulanabiliyorsa).
- Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı.
Güç kaynağının kesilmesi (2)
-      Oluştuğu son 10 günün her biri için en uzun olay.
-      Son 365 gün boyunca oluşan en uzun beş olay.
- Olayın başladığı tarih ve saat.
- Olayın bittiği tarih ve saat.
- Olayın başladığı ve/veya bittiğinde takılan herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
- Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı.
Hareket verisi hatası
-              Oluştuğu son 10 günün her biri için en uzun olay.
-              Son 365 gün boyunca oluşan en uzun beş olay.
- Olayın başladığı tarih ve saat.
- Olayın bittiği tarih ve saat.
- Olayın başladığı ve/veya bittiğinde takılan herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
- Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı.
Güvenlik ihlali teşebbüsü
-              Olay tipi başına en yakın 10 olay
- Olayın başladığı tarih ve saat.
- Olayın bittiği tarih ve saat.
- Olayın başladığı ve/veya bittiğinde takılan herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
- Olayın tipi.
095:      (1) Takograf cihazı, veri belleğinde, aynı zamanda aşağıdakileri de kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
                   -     Son AŞIRI HIZ KONTROLÜ tarih ve saati,
                   -     Bu AŞIRI HIZ KONTROLÜ’nden sonraki ilk aşırı hız tarih ve saati,
                   -     Son AŞIRI HIZ KONTROLÜ’nden bu yana oluşan aşırı hız olaylarının sayısı.    
             (2) Bu veriler, sadece güç kaynağının yeniden bağlandığı zaman kaydedilebilir, zamanlar dakikasına kadar bir hassasiyette bilinebilir.
Bu Maddenin amaçları doğrultusunda zaman, bir saniyelik bir hassasiyette kaydedilmelidir.
096: Takograf cihazı, tespit edilen her bir hata için aşağıdaki verileri aşağıdaki hafızaya alma kurallarına uygun olarak veri belleğine kaydetmeye ve hafızaya almaya çalışmalıdır.
 
Hata
Hafızaya alma kuralları
Her bir hata için kaydedilecek veri
Kart hatası
-      En yakın 10 sürücü kartı hatası.
-   Hatanın başladığı tarih ve saat.
-   Hatanın bittiği tarih ve saat.
-   Kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
Takograf cihazı hataları
-      Her bir hata tipi başına en yakın 10 hata
-      Son kalibrasyondan bu yana ilk hata
-   Hatanın başladığı tarih ve saat.
-   Hatanın bittiği tarih ve saat.
-   Hata tipi,
-   Hatanın başladığı ve/veya bittiğinde takılan herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.
097: Takograf cihazı, veri belleğinde, aşağıdakiler ile ilgili veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
1. Faal hale getirme anında bilinen kalibrasyon parametreleri,
2. Faal hale getirilmesinden sonraki hemen ilk kalibrasyon,
3. Halihazırdaki araçtaki ilk kalibrasyon (VIN ile tanıtıldığı şekliyle),
4. En yakın beş kalibrasyon (bir takvim günü içerisinde birkaç kalibrasyon yapıldıysa, o günün sonuncusu hafızaya alınmalıdır).
098: Bu kalibrasyonların her biri için aşağıdaki veri kaydedilmelidir:
1. Kalibrasyonun amacı (faal hale getirme, ilk montaj, montaj, periyodik muayene),
2. Servis adı ve adresi,
3. Servis kart numarası, kartı veren taraf ülke ve kartın geçerliliğinin bittiği tarih,
4. Araç tanıtımı,
5. Güncellenen veya doğrulanan parametreler: w, k, l, lastik ebadı, hız sınırlayıcı cihaz ayarı, kilometre sayacı (eski ve yeni değerler), tarih ve saat (eski ve yeni değerler).
099: Hareket sensörü, belleğinde, aşağıdaki hareket sensörü montaj verisini kaydedebilmeli ve hafızaya alabilmelidir:
1. Bir VU ile ilk eşleme (tarih, saat, VU onay numarası, VU seri numarası),
2. Bir VU ile son eşleme (tarih, saat, VU onay numarası, VU seri numarası),
100: Takograf cihazı, veri belleğinde, düzenli bir kalibrasyonun çerçevesinin dışında kalibrasyon modundayken yapılan aşağıdaki ayarlamalar ile ilgili veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
1. En yakın zaman ayarlaması,
2. Son kalibrasyondan bu yana, en büyük beş zaman ayarlaması.
101: Bu zaman ayarlamalarının her biri için aşağıdaki veri kaydedilmelidir:
1. Tarih ve saat, eski değer,
2. Tarih ve saat, yeni değer,
3. Servis adı ve adresi,
4. Servis kart numarası, kartı veren taraf ülke ve kartın geçerliliğinin bittiği tarih,
102: Takograf cihazı, veri belleğinde, en yakın 20 kontrol faaliyeti ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
1. Kontrolün tarih ve saati,
2. Kontrol kart numarası, kartı veren taraf ülke.
3. Kontrol tipi (görüntüleme ve/veya yazdırma ve/veya VU ile indirme ve/veya kart ile indirme)
103: İndirme durumunda, indirilen en eski ve en yakın günlerin tarihleri de kaydedilmelidir.
104: Takograf cihazı, veri belleğinde, en yakın 20 şirket kilidi ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
1. Kilitleme tarih ve saati,
2. Kilit çözme tarih ve saati,
3. Şirket kartı numarası, kartı veren taraf ülke.
4. Şirket adı ve adresi.
105: Takograf cihazı, veri belleğinde, şirket veya kalibrasyon modundayken veri belleğinin, harici ortama son indirilmesi ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:
1. İndirmenin tarih ve saati,
2. Şirket veya servis kartı numarası, kartı veren taraf ülke.
3. Şirket veya servis adı.
105a: Takograf cihazı, veri belleğinde, özel koşullar ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmelidir:
1. Girişin tarih ve saati,
2. Özel koşulun tipi..
105b: Veri belleği, özel koşullar verisini (ortalama olarak günde bir koşulun açıldığını ve kapandığını farz ederek) en az 365 gün tutabilmelidir. Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir.
106: Takograf cihazı, uygulanabiliyorsa, takograf kartlarından, gerekli veriyi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda okuyabilmelidir:
1. Kart tipi, kart hamili, önceki kullanılan araç, son kart çıkarılmasının tarih ve saati ve o zaman için seçilen faaliyeti belirlemek,
2. Son kart oturumunun düzgün kapatıldığını kontrol etmek,
3. Önceki ve geçerli haftalar için, sürücünün kesintisiz sürüş zamanı, toplam ara verme zamanı ve toplam sürüş zamanlarını hesaplamak,
4. Bir sürücü kartında kaydedilmiş veri ile ilgili istenen çıktıları yazdırmak,
5. Bir sürücü kartını harici ortama indirmek.
107: Okuma hatası durumunda, takograf cihazı, azaminin üç katı, aynı okuma komutunu tekrar denemeli ve sonra hala başarısızsa, kartın hatalı veya geçersiz olduğunu bildirmelidir.
108: Takograf cihazı, kart takılmasından hemen sonra, sürücü veya servis kartındaki “kart oturumu verisi”ni ayarlamalıdır.
109: Takograf cihazı, geçerli sürücü, servis ve/veya kontrol kartlarında hafızaya alınmış veriyi, kartın takıldığı süre ile ilgili ve kart hamili ile ilgili bütün gerekli veri ile beraber, güncellemelidir. Bu kartlarda hafızaya alınan veri Bu Ek’in Bölüm 4’ünde belirtilmiştir.
109a: Takograf cihazı, geçerli sürücü ve/veya servis kartlarında hafızaya alınmış veriyi (Bu Ek’in Bölüm 4, Kısım 4.5.2.5 ve Kısım 4.5.2.6’da belirtildiği şekliyle), kart hamili tarafından manuel olarak girilen faaliyet ve konum verisi ile beraber, güncellemelidir.
110: Takograf kartları veri güncellemesi, ihtiyaç duyulduğunda ve kartın gerçek hafıza kapasitesi dikkate alınarak, en yakın veri en eski veri ile yer değiştirecek şekilde yapılmalıdır.
111: Yazma hatası durumunda, takograf cihazı, azaminin üç katı, aynı yazma komutunu tekrar denemeli ve sonra hala başarısızsa, kartın hatalı veya geçersiz olduğunu bildirmelidir.
112: Bir sürücü kartını serbest bırakmadan önce ve kartta bütün ilgili verinin hafızaya alınmasından sonra, takograf cihazı, kart oturum verisini sıfırlamalıdır.
113: Ekran en az 20 karakter içermelidir.
114: Asgari karakter ebadı 5 mm yüksekliğinde 3.5 mm genişliğinde olmalıdır.
114a: Ekran, ISO 8859 Bölüm 1 ve Bölüm 7’de tarif edilen, İlave 1 Bölüm 4 Karakter Setlerinde belirtildiği şekliyle, Latin 1 ve Yunan karakter setlerini desteklemelidir. Ekran basitleştirilmiş karakterler kullanabilir (örn: aksan işaretli karakterler aksan işaretsiz görüntülenebilir veya küçük harfler büyük harfler olarak gösterilebilir).
115: Ekrana yeterli ve kamaştırmayan aydınlatma sağlanmalıdır.
116: Gösterimler takograf cihazının dışında görünebilir olmalıdır.
117: Takograf cihazı aşağıdakileri görüntüleyebilmelidir:
1. Varsayılan veri,
2. İkazlar ile ilgili veri,
3. Menü erişimi ile ilgili veri,
4. Bir kullanıcı tarafından istenen diğer veri.
İlave bilgi, yukarıda istenen bilgiden açıkça ayırt edilebilir olması kaydıyla, takograf cihazı tarafından görüntülenebilir.
118: Takograf cihazının görüntüsü İlave 3’te listelenen semboller veya sembol kombinasyonları kullanmalıdır. İlave semboller veya sembol kombinasyonları da, daha önce bahsedilen semboller veya sembol kombinasyonlarından açıkça ayırt edilebilirse, ekran tarafından sunulabilir.
119: Araç hareket halindeyken, ekran her zaman AÇIK olmalıdır.
120: Araç hareket halinde değilken, ekranı KAPALI hale getirecek manuel veya otomatik bir özellik içerebilir.
Görüntü biçimi İlave 5’te belirtilir.
121: Başka bilgiyi görüntülemeye ihtiyaç olmadığında, takograf cihazı, varsayılan olarak, aşağıdakileri görüntülemelidir:
1. Yerel saat (UTC saati + sürücü tarafından ayarlanan saat farkının sonucu elde edilen),
2. Çalıştırma modu,
3. Sürücünün o anki faaliyeti ve yardımcı sürücünün o anki faaliyeti,
4. Sürücü ile ilgili bilgi:
4.1. Sürücünün o anki faaliyeti SÜRÜŞ ise, o anki kesintisiz sürüş zamanı ve o anki toplam ara verme zamanı,
4.2. Sürücünün o anki faaliyeti SÜRÜŞ değil ise, faaliyetinin o anki (seçilmesinden itibaren o ana kadar geçen süre) süresi ve o anki toplam ara verme zamanı,
5. Yardımcı sürücü ile ilgili bilgi:
5.1. Yardımcı sürücünün faaliyetinin o anki (seçilmesinden itibaren o ana kadar geçen süre) süresi.
122: Her bir sürücü ile ilgili veri görüntüsü net, belirgin ve şüpheye yer vermeyecek şekilde olmalıdır. Sürücü ve yardımcı sürücü ile ilgili bilginin aynı anda görüntülenemediği durumda, takograf cihazı, varsayılan olarak, sürücü ile ilgili bilgiyi görüntülemeli ve yardımcı sürücü ile ilgili bilginin görüntülenmesi amacıyla kullanıcıya izin vermelidir.
123: Görüntünün genişliği, varsayılan olarak, çalıştırma modunu görüntülemeye izin vermiyorsa, takograf cihazı, değiştiğinde yeni çalıştırma modunu kısa olarak görüntülemelidir.
124: Takograf cihazı, kart takıldığında, kart hamili adını kısa olarak görüntülemelidir.
124a: “KAPSAM DIŞI” koşulu açıldığında, varsayılan görüntü, koşulun açıldığını ilgili sembolü kullanarak göstermelidir (Aynı zamanda sürücünün o anki faaliyetinin gösterilememesi kabul edilebilir).
125: Takograf cihazı, ihtiyaç duyulduğunda, sayısal olarak kodlanmış ilave bir bilgi ile tamamlanacak olan İlave 3’teki sembolleri öncelikle kullanarak ikaz bilgisini göstermelidir. İkazın, sürücünün tercih ettiği dilde herhangi bir yazılı tarifi de eklenebilir.
126: Takograf cihazı gerekli komutları uygun bir menü yapısı aracılığıyla sunmalıdır.
127: İstendiğinde aşağıdakileri seçerek görüntülemek mümkün olmalıdır:
1. UTC tarih ve saati,
2. Çalıştırma modu (varsayılan olarak sunulmamışsa),
3. Sürücünün kesintisiz sürüş süresi ve toplam ara verme süresi,
4. Yardımcı sürücünün kesintisiz sürüş süresi ve toplam ara verme süresi,
5. Sürücünün, önceki ve içinde bulunduğu hafta için toplam sürüş süresi,
6. Yardımcı sürücünün, önceki ve içinde bulunduğu hafta için toplam sürüş süresi,
7. Çıktılar ile aynı biçimde, altı çıktının herhangi birisinin içeriği.
128: Çıktı içerik görüntüsü satır satır sıralı olmalıdır. Görüntü genişliği 24 karakterden daha azsa, uygun bir vasıtayla (birkaç satır, kaydırma, ... ) bütün bilgi kullanıcıya sunulmalıdır. Elle yazılacak bilgi için ayrılmış çıktı satırları görüntüden çıkarılabilir.
129: Takograf cihazı, veri belleğinden ve/veya takograf kartlarından aşağıdaki altı çıktıya uygun bir şekilde bilginin çıktısını alabilmelidir:
1. Kart günlük çıktısından sürücü faaliyetleri,
2. Araç ünitesi günlük çıktısından sürücü faaliyetleri,
3. Kart çıktısından olaylar ve hatalar,
4. Araç ünitesi çıktısından olaylar ve hatalar,
5. Teknik veri çıktısı,
6. Aşırı hız çıktısı.
Bu çıktıların detaylı biçimi ve içeriği İlave 4’te belirtilmiştir.
İlave veri, çıktıların bitiminde sunulabilir.
Daha önce bahsi geçen altı çıktıdan açıkça ayırt edilebiliyorsa, takograf cihazı tarafından ilave çıktılar sunulabilir.
130: “Kart günlük çıktısından sürücü faaliyetleri” ve “kart çıktısından olaylar ve hatalar” sadece bir sürücü kartı veya bir servis kartı takograf cihazına takılıysa ulaşılabilir olmalıdır. Takograf cihazı, yazdırmaya başlamadan önce ilgili kartta hafızaya alınan veriyi güncellemelidir.
131: “Kart günlük çıktısından sürücü faaliyetleri” veya “kart çıktısından olaylar ve hatalar” bilgilerini oluşturabilmek amacıyla takograf cihazı:
1. Kartlardan sadece birisi takılıysa, sürücü kartını veya servis kartını otomatik olarak seçmelidir veya
2. Kaynak kartı seçmek veya takograf cihazında iki kart takılıysa sürücü yuvasındaki kartı seçmek için bir komut sunmalıdır.
132: Yazıcı satır başına 24 karakter çıkarabilmelidir.
133: Asgari karakter ebadı 2.1 mm yüksekliğinde ve 1.5 mm genişliğinde olmalıdır.
133a: Yazıcı, ISO 8859 Bölüm 1 ve Bölüm 7’de tarif edilen, İlave 1 Bölüm 4 Karakter Setlerinde belirtildiği şekliyle, Latin 1 ve Yunan karakter setlerini desteklemelidir.
134: Yazıcılar, okunduğunda herhangi bir belirsizlikten sakınabilecek bir kesinlik derecesinde bu yazlı çıktıları oluşturabilecek şekilde tasarımlanmalıdır.
135: Çıktılar, normal nem (% 10 ila % 90) ve sıcaklık koşulları altında boyutlarını ve kayıtlarını korumalıdır.
136: Takograf cihazında kullanılacak kağıt, kullanılabileceği takograf cihazı tipinin (tiplerinin) ilgili tip onayı işareti ve gösterimini taşımalıdır. Çıktılar, ışık yoğunluğu, nem ve sıcaklık bakımından normal depolama koşullarında, en az bir yıl boyunca açıkça okunabilir ve tanınabilir olmalıdır.
137: Bu dokümanlara, sürücünün imzası gibi, elle yazılan notlar da eklenebilmelidir.
138: Takograf cihazı, yazdırma sırasında oluşan “kağıt bitti” olaylarının yol açtığı problemleri, kağıt yeniden yüklendiğinde, çıktının başından itibaren yazdırmaya yeniden başlayarak veya yazdırmaya devam ederek ve daha önce yazdırılan kısma şüpheye yer vermeyecek bir atıf yaparak çözebilmelidir.
139: Takograf cihazı, bir olay ve/veya hata tespit ettiğinde, sürücüyü ikaz etmelidir.
140: Bir güç kaynağı kesintisi ikazı, güç kaynağı yeniden bağlanana kadar geciktirilebilir.
141: Takograf cihazı, 4 saat 30 dakikalık sürüş süresini aştığında ve bundan 15 dakika önce sürücüyü ikaz etmelidir.
142: İkazlar görsel olmalıdır. Görsel ikazlara ilave olarak işitsel ikazlar da sunulabilir. 
143: Görsel ikazlar, kullanıcı tarafından açıkça fark edilir olmalı, sürücünün görüş alanı içerisine konumlandırılmalı ve hem gündüz hem gece açıkça okunabilir olmalıdır.
144: Görsel ikazlar, takograf cihazının içerisinde ve/veya takograf cihazından ayrı olarak yerleştirilebilir.
145: İkinci durumda bir “T” sembolü taşımalı ve kehribar veya turuncu renkte olmalıdır.
146: İkazlar, kullanıcı tarafından takograf cihazının herhangi bir düğmesine basılarak teyit edilmedikçe, en az 30 saniyelik bir süreye sahip olmalıdır. Bu ilk teyit bir sonraki maddede belirtilen ikaz nedeni görüntüsünü silmemelidir.
147: İkaz nedeni takograf cihazında görüntülenmeli ve kullanıcı tarafından takograf cihazının belirli bir düğmesi kullanılarak teyit edilene kadar görünür kalmalıdır.
148: Sürücüyü daha önce tarif edilenler ile ilgili olarak tereddüde düşürmedikleri sürece ilave ikazlar sunulabilir.
149: Takograf cihazı, istendiğinde, veri belleğinden veya bir sürücü kartından harici hafıza ortamına kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı aracılığıyla veri indirilebilmelidir. Takograf cihazı indirmeye başlamadan önce ilgili kartta hafızaya alınan veriyi güncellemelidir.
150: Takograf cihazı, ilaveten ve ihtiyari bir özellik olarak, başka bir bağlantı elemanı üzeriden, bu kanal aracılığıyla özgünlüğü doğrulanmış bir şirkete, herhangi bir çalıştırma modunda, veri indirebilir. Böyle bir durumda, bu indirmeye şirket modu veri erişimi hakları uygulanmalıdır.
151: İndirme hafızaya alınan herhangi bir veriyi değiştirmemeli ve silmemelidir.
Kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı elektrikli arayüzü İlave 6’da belirtilmiştir.
İndirme protokolleri İlave 7’de belirtilmiştir.
152: Takograf cihazı hız ve/veya kilometre sayacı görüntü fonksiyonlarını içermiyorsa, takograf cihazı, aracın hızının (hız ölçer) ve/veya araç tarafından katedilen toplam mesafenin (kilometre sayacı) görüntülenmesine izin vermek amacıyla çıktı sinyali (sinyalleri) sunmalıdır.
153: Araç ünitesi, araca monte edilmiş olan diğer elektronik ünitelerde işlenmelerine izin vermek amacıyla, ihtiyari CAN (Controller Area Network) veri yolu bağlantısından bağımsız olan uygun tahsis edilmiş bir seri hat kullanarak, aşağıdaki veriyi çıktı olarak gönderebilmelidir (ISO 11898 Karayolu araçları – Sayısal bilginin değişimi – Yüksek hızda iletişim için Kontrolör Alanı Ağı (CAN)):
1. O andaki UTC tarih ve saati,
2. Aracın hızı,
3. Araç tarafından katedilen toplam mesafe (kilometre sayacı),
4. Hali hazırda seçilen sürücü ve yardımcı sürücü faaliyeti,
5. Sürücü yuvasına ve yardımcı sürücü yuvasına hali hazırda takılı herhangi bir takograf kartı olup olmadığı bilgisi ve (uygulanabiliyorsa) karşılık gelen kart tanıtımları hakkında bilgi (kart numarası ve kartı veren taraf ülke).
Bu asgari listeye ilave olarak başka veri de çıktı olarak gönderilebilir.
Aracın ateşleme anahtarı AÇIK konumundaysa, bu veri kalıcı olarak yayınlanmalıdır. Aracın ateşleme anahtarı KAPALI konumundaysa, en azından sürücü veya yardımcı sürücü faaliyeti değişikliği ve/veya bir takograf kartı takılması veya çıkarılması, uygun bir veri çıktısı oluşturmalıdır. Aracın ateşleme anahtarı KAPALI konumundayken veri çıktısı alınamadığı durumda, aracın ateşleme anahtarının tekrar AÇIK konuma getirilmesiyle, veri de ulaşılabilir hale gelmelidir.
154: Kalibrasyon fonksiyonu aşağıdakilere izin vermelidir:
1. Hareket sensörünü VU ile otomatik olarak eşlemek,
2. Takograf cihazı sabitini (k) aracın karakteristik katsayısına (w) sayısal olarak uyarlamak (iki veya daha çok dingil oranı olan araçlara, bu değişik oranların cihazın araca uyarlandığı oran ile aynı doğrultuya otomatik olarak getirileceği bir anahtar cihaz monte edilmelidir),
1. O anki zamanı (kısıtlama olmadan) ayarlamak,
2. O anki kilometre sayacı değerini ayarlamak,
3. Veri belleğinde hafızaya alınan hareket sensörü tanıtım verisini güncellemek,
4. Araç cihazı tarafından bilinen diğer parametreleri güncellenmek ve doğrulanmak: araç tanıtımı, w, l, lastik ebadı ve uygulanabiliyorsa hız sınırlayıcı cihaz ayarı.
155: Hareket sensörünü VU’yla eşlemek, en azından, aşağıdakileri içerir:
1. Hareket sensörü tarafından tutulan hareket sensörü montaj verisini (ihtiyaç duyulduğunda) güncellemek,
2. Gerekli hareket sensörü tanıtım verisini hareket sensöründe VU veri belleğine kopyalamak.
156: Kalibrasyon fonksiyonu, kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı üzerinden İlave 8’de tarif edilen kalibrasyon protokolüne uygun bir şekilde gerekli veriyi girdi olarak alabilmelidir. Kalibrasyon fonksiyonu, diğer bağlantı elemanları üzerinden de gerekli veriyi girdi olarak alabilir.
157: Zaman ayarlaması fonksiyonu, o anki zamanı, yedi günden az olmayan sürelerde bir dakikalık miktarlar halinde ayarlamaya izin vermelidir.
158: Zaman ayarlaması fonksiyonu, o anki zamanı, kalibrasyon modundayken kısıtsız olarak ayarlamaya izin vermelidir.
159: Araç ünitesi – 20oC ila 70oC sıcaklık aralığında ve hareket sensörü – 40oC ila 135oC sıcaklık aralığında tam olarak çalışabilir olmalıdır. Veri belleği içeriği – 40oC sıcaklıklara kadar korunmalıdır.
160: Takograf cihazı % 10 ila % 90 nem aralığında tam olarak çalışabilir olmalıdır.
161: Takograf cihazı aşırı-gerilime, güç kaynağı kutuplarının tersine çevrilmesine ve kısa devreye karşı korunmalıdır.
162: Takograf cihazı, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili olarak, 72/245/EC sayılı Konsey Yönetmeliğini teknik ilerlemelere uyarlayan 31/10/1995 tarih ve 95/54/EEC sayılı Komisyon Yönetmeliği ile uyumlu olmalı ve elektrostatik tahliye ve geçici iletimlere karşı korunmalıdır.
163: Takograf cihazını oluşturan parçaların tamamı, yeterli kararlılık ve mekanik dayanımda ve kararlı elektriksel ve manyetik özelliklere sahip malzemelerden yapılmalıdır.
164: Normal kullanım koşulları için, cihazın bütün dahili parçaları nem ve toza karşı korunmalıdır.
165: Araç ünitesi, IEC 529 standardındaki IP 40 koruma derecesini ve hareket sensörü IEC 529 standardındaki IP 64 koruma derecesini karşılamalıdır.
166: Takograf cihazı, ergonomik tasarım ile ilgili uygulanabilir teknik özellikleri karşılamalıdır.
167: Takograf cihazı, kazadan dolayı tahribata karşı korunmalıdır.
168: Takograf cihazı araç kilometre sayacı değerini ve hızı görüntülüyorsa, görüntüsünde aşağıdaki detaylar görülmelidir:
1. Mesafeyi gösteren rakamın yanında, “km” kısaltması ile gösterilen mesafe ölçme birimi,
2. Hızı gösteren rakamın yanında, “km/h” birimi.
Takograf cihazı, hızı saatte mil biriminde görüntülemeye de geçebilmelidir. Bu durumda hız ölçme birimi “mph” kısaltması ile gösterilmelidir.
169: Takograf cihazının her bir ayrık aksamına bir açıklayıcı etiket iliştirilmeli ve bu etiket aşağıdaki detayları göstermelidir:
1. Cihaz imalatçısının adı ve adresi,
2. İmalatçının parça numarası ve cihazın imalat yılı,
3. Cihaz seri numarası,
4. Cihaz tipinin onay işareti.
170: Fiziksel yer, yukarıdaki detayların tamamını göstermek için yeterli değilse, açıklayıcı etiket en azından imalatçının adını veya logosunu ve cihazın parça numarasını göstermelidir.
Ön sayfa aşağıdakileri içerecektir:
171: Kartı veren taraf ülkenin resmi dili veya resmi dillerinde büyük karakterlerde, kartın tipine uygun bir şekilde “Sürücü kartı” veya “Denetim kartı” veya “Servis kartı” veya Şirket kartı” kelimeleri.
 
172: Kartın zeminini oluşturmak amacıyla basılı olarak BM-AEK Sekreteryası’nın resmi dillerinde aynı kelimeler: (bknz 178in altındaki örnekler)
173: Kartı veren taraf ülkenin adı (ihtiyari):
174: Kartı veren taraf ülkenin ayırt edici işareti. taraf ülkelerin ayırt edici işareti, 1968 karayolu tarafiği ile ilgili Viyana anlaşması veya 1949 karayolu trafiği ile ilgili Cenevre Anlaşmasına uygun olarak çizilmiştir. AETR taraf ülkelerinin ayırt edici işareti aşağıdaki gibi olacaktır.
 
D
Almanya
IR
İrlanda
AL
Arnavutluk
F
Fransa
HR
Hırvatistan
AM
Ermenistan
I
İtalya
SLO
Slovenya
MNE
Karadağ
NL
Hollanda
SK
Slovakya
RSM
San Marino
S
İsveç
BY
Beyaz Rusya
 
 
B
Belçika
EST
Estonya
 
 
H
Macaristan
MD
Moldovya
 
 
CZ
Çek Cumhuriyeti
BIH
Bosna Hersek
 
 
E
İspanya
LV
Letonya
 
 
SRB
Sırbistan
FL
Lihtenştayn
 
 
UK
Birleşik Krallık
BG
Bulgarisyan
 
 
A
Avusturya
KZ
Kazakistan
 
 
L
Luksemburg
LT
Litvanya
 
 
CH
İsviçre
TR
Türkiye
 
 
N
Norveç
TM
Türkmenistan
 
 
FIN
Finlandiya
AZ
Azerbaycan
 
 
DK
Danimarka
MK
Makedonya
 
 
RO
Romanya
AND
Andora
 
 
PL
Polonya
UZ
Özbekistan
 
 
P
Portekiz
UA
Ukrayna
 
 
RUS
Rusya Federasyonu
CY
Kıbrıs
 
 
GR
Yunanistan
M
Malta
 
 
 
175: Verilen karta özel bilgi, aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır:
 
 
Sürücü Kartı
Denetim kartı
Şirket veya servis kartı
1
Sürücünün soyadı
Denetim kuruluşu adı
Şirket veya servis adı
2
Sürücünün adı (adları)
Kontrolörün soyadı
 (uygulanabiliyorsa)
Kart hamilinin soyadı
 (uygulanabiliyorsa)
3
Sürücünün doğum tarihi
Kontrolörün adı (adları)
(uygulanabiliyorsa)
Kart hamilinin adı (adları)
(uygulanabiliyorsa)
4 (a)
Kartın geçerliliğinin başladığı tarih
(b)
Kartın geçerliliğinin bittiği tarih (varsa)
(c)
Kartı veren kuruluşun adı (sayfa 2’ye de basılabilir)
(d)
İdari amaçlar doğrultusunda, başlık 5’tekinden farklı bir numara (ihtiyari)
5 (a)
Sürücü belgesi numarası
(sürücü kartının verildiği tarihte)
 
 
5 (b)
Kart numarası
6
Sürücünün fotoğrafı
Kontrolörün fotoğrafı (ihtiyari)
-
7
Sürücünün imzası
Hamilin imzası (ihtiyari)
8
Hamilin normal ikamet yeri,
veya posta adresi (ihtiyari)
Denetim kuruluşunun posta
Adresi
Şirket veya servis posta adresi
 
176: Tarihler gg/aa/yyyy” veya “gg.aa.yyyy” biçimi kullanılarak yazılmalıdır (gün, ay, yıl):
Arka sayfa aşağıdakileri içerecektir:
177: Kartın ön yüzünde görünen numaralı öğelerin birer açıklaması.
178: Hamilin özel yazılı kabulü ile, kartın idaresi ile ilgili olmayan bilgi de eklenebilir. Böyle bir eklenti, örneğin bir takograf kartı olarak kullanılmasını hiç bir şekilde değiştiremez.
 
 
ÖRNEK TAKOGRAF KARTLARI
 
                                      ÖN                                                                                                 ARKA
 
179: Takograf kartları, aşağıdaki belirleyici zemin renklerinde basılmalıdır:
1. Sürücü kartı: beyaz,
2. Denetim kartı: mavi,
3. Servis kartı: kırmızı,
4. Şirket kartı: sarı.
180: Takograf kartları, taklit etmeye ve tahrif etmeye karşı kartın gövdesini korumak amacıyla en azından aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
1. Hassas burma (guilloche) desen ve çözgün iplik (rainbow) baskıya sahip bir zemin güvenlik tasarımı.
2. Fotoğraf bölgesinde, zemin güvenlik tasarımı ile fotoğraf üst üste gelmelidir.
3. En az bir tane iki renkli mikro-baskı hattı.
181: Taraf ülkeler, BM-AEK Sekretaryasınadanıştıktan sonra, bu ekin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ulusal sembolleri ve güvenlik özellikleri gibi renkler ve işaretlemeler ekleyebilir.
Sistem güvenliği, takograf cihazına kartlar üzerinde belirli yazma işlemleri için izin vererek, kartlarda hafızaya alınan verinin herhangi bir müdahale edilme ihtimalini geçersiz sayarak, müdaheleyi önleyerek ve bu tür herhangi bir teşebbüsü tespit ederek, kartlar ile takograf cihazı arasında alış veriş edilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü, kartlardan indirilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü korumayı hedefler.
182: Sistem güvenliğini sağlamak amacıyla, takograf kartları, takograf kartları jenerik güvenlik hedeflerinde (İlave 10) tarif edilen güvenlik özelliklerini karşılamalıdır.
183: Takograf kartları, kişisel bilgisayarlar gibi başka cihazlar tarafından okunabilir olmalıdır.
184: Takograf kartları aşağıdaki standartlarla uyumlu olmalıdır:
1. ISO/IEC 7810 Tanıtım kartları – Fiziksel karakteristikler.
2. ISO/IEC 7816 Tanıtım kartları – Kontaklı entegreler:
2.1. Bölüm 1: Fiziksel karakteristikler,
2.2. Bölüm 2: Kontakların ebadı ve yerleşimi,
2.3. Bölüm 3: Elektronik sinyaller ve aktarım protokolleri,
2.4. Bölüm 4: Değişim için endüstriler arası komutlar,
2.5. Bölüm 8: Güvenlik ile ilgili endüstriler arası komutlar.
3. ISO/IEC 10373 Tanıtım kartları –Test yöntemleri.
185: Takograf kartları, taraf ülkelerin sınırları dahilinde normal olarak karşılaşılan bütün iklim koşullarında, en azından – 25oC ila + 70oC sıcaklık aralığında, arada sırada oluşan + 85oC’ye kadarki tepe noktaları dahil, doğru olarak çalışma niteliğine sahip olmalıdır. Burada “arada sırada oluşan” ibaresi, her seferinde 4 saatten uzun ve kartın kullanım süresi boyunca toplam 100 defadan fazla olmayan anlamındadır.
186: Takograf kartları, % 10 ila % 90 nem aralığında doğru olarak çalışma niteliğine sahip olmalıdır.
187: Takograf kartları, çevresel ve elektriksel özellikler dahilinde kullanıldığında, beş yıllık bir süreyle doğru olarak çalışma niteliğine sahip olmalıdır.
188: Çalışma sırasında, takograf kartları, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili olarak, 31/10/1995 tarih ve 95/54/EC sayılı Komisyon Yönetmeliğine uygun olmalı ve elektrostatik boşalmalara karşı korunmalıdır.
Bu Maddenin amaçları doğrultusunda;
1. Başka türlü belirtilmedikçe, zamanlar bir dakikalık bir hassasiyette kaydedilir,
2. Kilometre sayacı değerleri, bir kilometrelik bir hassasiyette kaydedilir,
3. Hızlar, 1 km/h’lik bir hassasiyette kaydedilir.
Takograf kartları fonksiyonları, komutları ve mantıksal yapılarının yerine getireceği veri hafızaya alma özellikleri İlave 2’de belirtilmiştir.
189: Bu Madde, değişik uygulama verisi dosyaları için asgari hafızaya alma kapasitelerini belirler. Takograf kartları, takograf cihazına, bu veri dosyalarının gerçek hafızaya alma kapasitesini gösterebilmelidir.
Kartta taşınan diğer uygulamalar ile ilgili olan ve takograf kartlarında hafızaya alınabilen herhangi bir ilave veri, kişisel verinin işlenmesi ve bu tür verinin serbest dolaşımı bakımından kişilerin korunması hakkındaki 24/10/1995 tarih ve 95/46/EC sayılı Yönetmeliğine uygun bir şekilde hafızaya alınmalıdır.
190: Takograf kartları, aşağıdaki uygulama tanıtımı verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Takograf uygulaması tanıtımı,
2. Takograf kartı tipi tanıtımı.
191: Takograf kartları, aşağıdaki entegre (IC) tanıtımı verisini hafızaya alabilmelidir:
1. IC seri numarası,
2. IC imalat referansları.
192: Takograf kartları, aşağıdaki akıllı kart tanıtımı verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Kart seri numarası (imalat referansları dahil),
2. Kart tip onay numarası,
3. Kart kişiselleştirici tanıtımı (ID),
4. Katıştırıcı ID,
5. IC tanıtıcısı.
193: Takograf kartları, aşağıdaki güvenlik elemanı verilerini hafızaya alabilmelidir:
1. Avrupa genel şifresi,
2. Taraf ülke belgesi,
3. Kart belgesi,
4. Kart özel şifresi.
194: Sürücü kartı, aşağıdaki kart tanıtımı verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Kart numarası,
2. Kartı veren taraf ülke, kartı veren kuruluş adı, kartın verildiği tarih,
3. Kartın geçerliliğinin başladığı ve bittiği tarih.
195: Sürücü kartı, aşağıdaki kart hamili tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Hamilin soyadı,
2. Hamilin adı (adları),
3. Doğum tarihi,
4. Tercih edilen dil.
196: Sürücü kartı, aşağıdaki sürücü belgesi verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Sürücü belgesini veren taraf ülke, sürücü belgesini veren kuruluş adı,
2. Sürücü belgesi numarası (kartın verildiği tarihte).
197: Sürücü kartı, kartın kullanıldığı her bir takvim günü için ve aynı gün içerisinde belirli bir aracın kullanıldığı her bir zaman aralığı için (bir kullanım süresi, araçta, kart açısından değerlendirildiğinde, kartın bütün ardışık takma/çıkarma çevrimlerini içerir), aşağıdaki veriyi hafızaya alabilmelidir:
1. Aracın ilk kullanıldığı tarih ve saat (yani, aracın ilk kullanım süresi için ilk kart takılması veya kullanım süresi hala devam ediyorsa 00:00),
2. O andaki araç kilometre sayacı değeri,
3. Aracın son kullanıldığı tarih ve saat (yani, aracın ilk kullanım süresi için son kart çıkarılması, veya kullanım süresi hala devam ediyorsa 23:59),
4. O andaki araç kilometre sayacı değeri,
5. VRN ve tescil eden taraf ülke.
198: Sürücü kartı, bu türden en az 84 kaydı hafızaya alabilmelidir.
199: Sürücü kartı, kartın kullanıldığı veya sürücünün faaliyetleri manuel olarak girdiği her bir takvim günü için, aşağıdaki veriyi hafızaya alabilmelidir:
1. Tarih,
2. Günlük mevcudiyet sayacı (bu takvim günlerinin her biri için bir sayı arttırılır),
3. O gün içerisinde sürücü tarafından katedilen toplam mesafe,
4. 00:00’da bir sürücü durumu,
5. Sürücünün faaliyeti ve/veya sürüş durumunu değiştirdiği ve/veya kartı taktığı veya çıkardığı her zaman:
5.1. Sürüş durumu (MÜRETTEBAT, TEK),
5.2. Yuva (SÜRÜCÜ, YARDIMCI SÜRÜCÜ),
5.3. Kart durumu (TAKILI, TAKILI DEĞİL),
5.4. Faaliyet (SÜRÜŞ, HAZIR BULUNMA, ÇALIŞMA, ARA VERME/DİNLENME),
5.5. Değişiklik zamanı.
200: Sürücü kart belleği, en az 28 günlük sürücü faaliyet verilerini tutabilmelidir (Bir sürücünün ortalama faaliyeti, günde 93 faaliyet değişikliği olarak tarif edilir).
201: Gereklilik 197 ve 199’da listelenen veri, faaliyetlerin, zaman çakışması olsa dahi, gerçekleşme sırasına göre geri çağrılmasına izin verecek şekilde hafızaya alınmalıdır.
202: Sürücü kartı, sürücü tarafından girilen ve günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerler ile ilgili olan aşağıdaki veriyi hafızaya alabilmelidir:
1. Girişin yapıldığı tarih ve saat (ve/veya giriş, manuel giriş yöntemi sırasında yapılmışsa, giriş ile ilgili tarih/saat),
2. Girişin tipi (başlangıç veya bitim, giriş koşulu),
3. Girişi yapılan ülke veya bölge,
4. Araç kilometre sayacı değeri,
203: Sürücü kartı belleği, bu türden en az 42 kayıt çiftini hafızasında tutabilmelidir.
204: Sürücü kartı, kart takılıyken, takograf cihazı tarafından tespit edilen aşağıdaki olaylar ile ilgili verileri hafızaya alabilmelidir:
1. Zaman çakışması (bu olaya kart neden olmuş ise),
2. Sürüş sırasındayken kart takılması (bu olaya kart neden olmuş ise),
3. Son kart oturumunun düzgün kapatılmaması (bu olaya kart neden olmuş ise),
4. Enerji kesilmesi,
5. Hareket veri hatası,
6. Güvenlik ihlali teşebbüsleri.
205: Sürücü kartları bu olaylar için aşağıdaki verileri hafızaya alabilmelidir.
1. Olay kodu,
2. Olayın başladığı (o esnada olay hala devam ediyorsa, kartın takıldığı) tarih ve saat,
3. Olayın bittiği (o esnada olay hala devam ediyorsa, kartın çıkarıldığı) tarih ve saat,
4. Olayın oluştuğu aracı tescil eden taraf ülke ve VRN.
Not:     “Zaman çakışması” olayı için;
1. Olayın başladığı tarih ve saat, önceki araçtan kart çıkarılması tarih ve saatine karşılık gelmelidir.
2. Olayın bittiği tarih ve saat, geçerli araca kart takılması tarih ve saatine karşılık gelmelidir.
3. Araç verisi, olaya neden geçerli araca karşılık gelmelidir.
Not:     “Son kart oturumunun düzgün kapatılmaması” olayı için;
1. Olayın başladığı tarih ve saat, düzgün kapatılmayan oturum için kart takılması tarih ve saatine karşılık gelmelidir.
2. Olayın bittiği tarih ve saat, içerisinde olayın tespit edildiği oturumun (geçerli oturumun) kart takılması tarih ve saatine karşılık gelmelidir.
3. Araç verisi, düzgün kapatılmayan oturumun oluştuğu araca karşılık gelmelidir.
206: Sürücü kartı, her bir tip olaydan en son gerçekleşen altı olayın (örneğin 36 olay) verilerini hafızaya alabilmelidir.
Bu Maddenin amaçları doğrultusunda zaman, bir saniyelik bir hassasiyette kaydedilmelidir.
207: Sürücü kartı, kart takılıyken, takograf cihazı tarafından tespit edilen aşağıdaki hatalar ile ilgili verileri hafızaya alabilmelidir:
1. Kart hatası (olaya kart neden olmuşsa),
2. Takograf cihazı hatası.
208: Sürücü kartı bu hatalar için aşağıdaki verileri hafızaya alabilmelidir.
1. Hata kodu,
2. Hatanın başladığı (veya o esnada hata hala devam ediyorsa, kartın takıldığı) tarih ve saat,
3. Hatanın bittiği (veya o esnada hata hala devam ediyorsa, kartın çıkarıldığı) tarih ve saat,
4. Hatanın oluştuğu aracı tescil eden taraf ülke ve VRN
209: Sürücü kartı, her bir tip hatadan en son gerçekleşen on iki hata (örneğin 24 hata) için verisini hafızaya alabilmelidir.
210: Sürücü kartı kontrol faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki verileri hafızaya alabilmelidir:
1. Kontrolün tarih ve saati,
2. Denetim kartı numarası ve kartı veren taraf ülke,
3. Kontrolün tipi (görüntüleme ve/veya yazdırma ve/veya VU ile indirme ve/veya kart ile indirme (nota bakınız)),
4. İndirme durumunda, indirilen süre,
5. Kontrolün oluştuğu aracı tescil eden taraf ülke ve VRN
Not: Güvenlik gereklilikleri, kart ile indirmenin sadece takograf cihazı aracılığıyla yapıldığında kaydedilebileceğini gösterir.
211: Sürücü kartı, bu türde sadece bir kayıt tutabilmelidir.
212: Sürücü kartı, geçerli oturumunu açan araç ile ilgili veriyi hafızaya alabilmelidir:
1. Bir saniyelik bir hassasiyette, oturumun açıldığı (yani kartın takıldığı) tarih ve saat,
2. VRN ve tescil eden taraf ülke.
212a: Sürücü kartı, (hangi yuvada olursa olsun) kart takılıyken girilen özel koşullar ile ilgili aşağıdaki veriyi hafızaya alabilmelidir.
1. Girişin tarih ve saati,
2. Özel koşulun tipi.
212b: Sürücü kartı bu türde 56 kaydı tutabilmelidir.
213: Servis kartı bir kişisel tanıtım numarasını hafızaya alabilmelidir (PIN kodu).
214: Servis kartı, hareket sensörlerini araç ünitelerine eşlerken ihtiyaç duyulan kriptografik şifreleri hafızaya alabilmelidir.
215: Servis kartı, aşağıdaki kart tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir.:
1. Kart numarası,
2. Kartı veren taraf ülke, kartı veren kuruluş adı, kartın verildiği tarih,
3. Kartın geçerliliğinin başladığı ve bittiği tarih.
216: Servis kartı, aşağıdaki kart hamili tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Servis adı,
2. Servis adresi,
3. Hamilin soyadı,
4. Hamilin adı (adları),
5. Tercih edilen dil.
217: Servis kartı, kullanılan araçlar verisi kayıtlarını, bir sürücü kartı ile aynı şekilde hafızaya alabilmelidir.
218: Servis kartı, bu türden en az 4 kaydı hafızaya alabilmelidir.
219: Servis kartı, sürücü faaliyeti verisini, bir sürücü kartı ile aynı şekilde hafızaya alabilmelidir.
220: Servis kartı, sürücü faaliyeti verisini, en az bir ortalama sürücü faaliyeti günü için hafızaya alabilmelidir.
221: Servis kartı, günlük çalışma sürelerinin başlangıcı ve/veya bitimine ilişkin veri kayıtlarını bir sürücü kartı ile aynı şekilde hafızaya alabilmelidir.
222: Servis kartı, bu türden en az 3 kayıt çiftini hafızasında tutabilmelidir.
223: Servis kartı, olaylar ve hatalar veri kayıtlarını bir sürücü kartı ile aynı şekilde hafızaya alabilmelidir.
224: Servis kartı, her bir tipteki en yakın üç olay (örneğin 18 olay) ve her bir tipteki en yakın altı hata (örneğin 12 hata) için veriyi hafızaya alabilmelidir.
225: Servis kartı, bir kontrol faaliyeti verisi kaydını bir sürücü kartı ile aynı şekilde hafızaya alabilmelidir.
226: Servis kartı, bir takograf cihazında kart takılıyken gerçekleştirilen kalibrasyonlar ve/veya zaman ayarlamalarının kayıtlarını tutabilmelidir.
227: Her bir kalibrasyon kaydı aşağıdaki veriyi tutabilmelidir:
1. Kalibrasyonun amacı (aktivasyon/faal hale getirme, ilk montaj, montaj, periyodik muayene),
2. Araç tanıtımı,
3. Güncellenen veya doğrulanan parametreler (w, k, l, lastik ebadı, hız sınırlayıcı cihaz ayarı, kilometre sayacı (yeni ve eski değerler), tarih ve saat (yeni ve eski değerler)),
4. Takograf cihazı tanıtımı (VU parça numarası, VU seri numarası, hareket sensörü seri numarası).
228: Servis kartı, bu türden en az 88 kaydı hafızaya alabilmelidir.
229: Servis kartı, kart ile gerçekleştirilen kalibrasyonların toplam sayısını gösteren bir sayaç tutmalıdır.
230: Servis kartı, son indirilmesinden bu yana gerçekleştirilen kalibrasyonların sayısını gösteren bir sayaç tutmalıdır.
230a: Servis kartı, özel koşullar ile ilgili veriyi, bir sürücü kartı ile aynı şekilde hafızaya alabilmelidir. Servis kartı, bu türden iki kaydı hafızaya alabilmelidir.
231: Denetim kartı, aşağıdaki kart tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Kart numarası,
2. Kartı veren taraf ülke, kartı veren kuruluş adı, kartın verildiği tarih,
3. Kartın geçerliliğinin başladığı ve bittiği tarih (varsa).
232: Denetim kartı, aşağıdaki kart hamili tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Denetim kuruluşu adı,
2. Denetim kuruluşu adresi,
3. Hamilin soyadı,
4. Hamilin adı (adları),
5. Tercih edilen dil.
233: Denetim kartı, aşağıdaki kontrol faaliyeti verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Kontrolün tarih ve saati,
2. Kontrolün tipi (görüntüleme ve/veya yazdırma ve/veya VU ile indirme ve/veya kart ile indirme),
3. İndirilen süre (varsa),
4. Kontrol edilen aracı tescil eden taraf ülke kuruluşu ve VRN,
5. Kontrol edilen sürücü kartını veren taraf ülke ve kart numarası.
234: Denetim kartı, bu türde en az 230 kaydı tutabilmelidir.
235: Şirket kartı, aşağıdaki kart tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Kart numarası,
2. Kartı veren taraf ülke, kartı veren kuruluş adı, kartın verildiği tarih,
3. Kartın geçerliliğinin başladığı ve bittiği tarih (varsa).
236: Şirket kartı, aşağıdaki kart hamili tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Şirket adı,
2. Şirket adresi.
237: Şirket kartı, aşağıdaki şirket faaliyeti verisini hafızaya alabilmelidir:
1. Faaliyetin tarih ve saati,
2. Faaliyetin tipi (VU kilidi yerleştirme ve/veya VU kilidi kaldırma ve/veya VU ile indirme ve/veya kart ile indirme),
3. İndirilen süre (varsa),
4. Aracı tescil eden taraf ülke kuruluşu ve VRN,
5. Kart numarası ve kartı veren taraf ülke (kart indirme durumunda).
238: Şirket kartı, bu türde en az 230 kaydı tutabilmelidir.
239: Yeni takograf cihazı, uygun ve geçerli varsayılan değerlerine ayarlanmış Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.20’de listelenen bütün kalibrasyon parametreleri ile beraber, servis ve montajcılara veya araç imalatçılarına faal hale getirilmemiş bir şekilde teslim edilmelidir. Belli bir değer uygun olmaması durumunda, metin parametreler “?” dizisine, sayısal parametreler ise “0”a ayarlanmalıdır.
240: Faal hale getirilmeden önce, takograf cihazı, kalibrasyon modunda olmasa bile, kalibrasyon fonksiyonuna erişim vermelidir.
241: Faal hale getirilmeden önce, takograf cihazı, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.12.3 ila Kısım 3.12.9’da ve Bölüm 3’ün Kısım 3.12.12 ila Kısım 3.12.14’te tarif edilen veriyi kaydetmemeli ve hafızaya almamalıdır.
242: Montaj sırasında, araç imalatçıları bütün bilinen parametreleri önceden ayarlamalıdır.
243: Araç imalatçıları veya servis ve montajcılar, monte edilen takograf cihazını, araç montajın yapıldığı yeri terk etmeden faal hale getirmelidir.
244: Takograf cihazının faal hale getirilmesi, kart arayüz cihazlarından herhangi birisine bir servis kartının ilk takılmasıyla otomatik olarak çalışmaya başlatılmalıdır.
245: Hareket sensörü ile araç ünitesi arasında istenen belirli eşleme işlemleri, varsa, faal hale getirmeden önce veya bu sırada gerçekleşmelidir.
246: Takograf cihazı, faal hale getirildikten sonra, fonksiyonlarını ve veri erişim haklarını tam olarak uygulamalıdır.
247: Takograf cihazının kaydetme ve hafızaya alma fonksiyonları faal hale getirildikten sonra tam olarak çalışır olmalıdır.
248: Montajı bir kalibrasyon takip etmelidir. İlk kalibrasyon VRN’nin girilmesini içermeli ve bu montajdan veya VRN tahsisinden sonraki iki hafta içerisinde, hangisi sonraysa, gerçekleşmelidir.
248a: Takograf cihazı, sürücünün, kendi koltuğundan, gerekli fonksiyonlara erişebilmesine izin verecek bir şekilde araca konumlandırılmalıdır.
249: Takograf cihazı montaj sırasında kontrol edildikten sonra, takograf cihazının üzerine, içine veya yanına, açıkça görülebilen ve kolayca erişilebilen bir montaj etiketi iliştirilmelidir. Servis ve montajcılar tarafından gerçekleştirilen her bir muayeneden sonra bir öncekinin yerine yeni bir etiket iliştirilmelidir.
250: Etiket, en azından aşağıdaki detayları içermelidir:
1. Servis ve montajcı adı, adresi veya ticari adı,
2. Aracın karakteristik katsayısı, “w = ... darbe/km” biçiminde,
3. Takograf cihazı sabiti, “k = ... darbe/km” biçiminde,
4. Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi, “l = ... mm” biçiminde,
5. Lastik ebadı,
6. Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiğinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarih,
7. Araç tanıtım numarası.
8. Varsa adaptörün monte edildiği araç bölümü,
9. Aracın hareket sensörünün monte edildiği bölümü, vites kutusuna bağlı değilse ya da bir adaptör kullanılmıyorsa,
10. Adaptör ile aracın, tahrik gelmesini sağlayan kısmı arasındaki renkli kablonun tarifi,
11. Adaptörün iliştirilmiş hareket sensörünün seri numarası.
250a: Adaptörlerin teçhiz edildiği araçlara ya da hareket sensörünün vites kutusuna bağlı olmadığı araçlara, montaj etiketleri montaj sırasında takılacaktır. Diğer tüm araçlar için, yeni bilgileri gösteren montaj etiketleri montaj sonrası muayene sırasında takılacaktır.
 
251: Aşağıdaki parça damgalanmaldır:
1. Bağlantısı koparıldığında, tespit edilemeyen değişikliklerin yapılmasına veya tespit edilemeyen veri kaybına neden olabilecek herhangi bir bağlantı,
2. İşaretlemeler tahrip edilmeden sökülemeyeceği bir şekilde iliştirilmediği sürece, montaj etiketi.
252: Yukarıda bahsedilen damgalar aşağıdaki durumlarda sökülebilir:
1. Acil durumda,
2. Takograf cihazının güvenilir ve doğru bir şekilde fonksiyonuna devam etmesi ve (Bu Ek Bölüm 6’ya göre) servis ve montajcı tarafından, hız sınırlayıcı cihaz veya karayolu güvenliğine katkı sağlayacak herhangi bir başka cihaz takılmasından hemen sonra veya diğer durumlarda yedi gün içinde yeniden damgalanması koşuluyla, bir hız sınırlayıcı cihazı veya karayolu güvenliğine katkı sağlayacak herhangi bir başka cihazı monte etme, ayarlama veya tamir etme durumunda.
253: Bu damgaların kırıldığı her bir durumda, böyle bir fiilin gerekçelerini veren yazılı bir beyan hazırlanmalı ve yetkili kuruluş için hazır bulundurulmalıdır.
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde bahsedilen, damgaların kaldırılabileceği durumlar hakkındaki gereklilikler bu Ek’in Bölüm 5 Kısım 5.3’ünde tarif edilir.
Taraf ülkeler, aşağıdaki işlemleri uygulayacak kuruluşları onaylamalı, düzenli olarak kontrol etmeli ve belgelemelidir:
1. Montajlar,
2. Kontroller,
3. Muayeneler,
4. Tamirler.
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde, servis kartları, sadece bu Ek’e uyumlu bir şekilde takograf cihazının faal hale getirilmesi ve/veya kalibrasyonu için servis ve montajcılara, aşağıdakiler tam olarak belirlenmemişse, verilecektir:
1. Bir şirket kartı için uygun olmayan kişiler ve
2. Diğer mesleki faaliyetleri, İlave 10’da tarif edilen sistemin genel güvenliği için muhtemel bir tehlike teşkil etmeyen kişiler.
254: Yeni veya tamir edilmiş, her bir cihaz, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.2.1 ve Kısım 3.2.2’de belirtilen sınırlar dahilinde, uygun çalışma ve okuma ve kayıtlarının kesinliği bakımından, Bu Ek Bölüm 5 Kısım 5.3’e göre damgalama ve kalibrasyon aracılığıyla, kontrol edilmelidir.
255: Bir araca monte edildiğinde, montaj tamamı (takograf cihazı dahil) Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.2.1 ve Kısım 3.2.2’de belirtilen azami toleranslarla ilgili hükümlerle uyumlu olmalıdır.
256: Araçlara monte edilen cihazın periyodik muayeneleri, cihazın herhangi bir tamirinden sonra veya aracın karakteristik katsayısında veya lastiklerin etkin çevresindeki herhangi bir değişiklikten sonra cihazın UTC saatinin 20 dakikadan fazla yanlış olmasından sonra veya VRN değiştiğinde ve en azından son muayeneden sonraki iki yılda (24 ay) en az bir kez gerçekleşmelidir.
257: Bu muayeneler aşağıdaki kontrolleri içermelidir:
1. Takograf kartında veri hafızaya alma fonksiyonu da dahil, takograf cihazının düzgün çalışıp çalışmadığı,
2. Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.2.1 ve Kısım 3.2.2’nin montajdaki azami toleranslarla ilgili hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği,
3. Takograf cihazının tip onayı işaretini taşıyıp taşımadığı,
4. Montaj etiketinin iliştirilip iliştirilmediği,
5. Cihazdaki ve montajın diğer parçalarındaki damgaların yerinde olup olmadığı,
6. Lastik ebadı ve tekerlek lastiklerinin etkin çevresi,
258: Bu muayeneler kalibrasyonu içermelidir.
259: Montajdaki ve kullanım sırasındaki hataların ölçülmesi, standart test koşullarını oluşturduğu kabul edilmesi gereken aşağıdaki koşullar altında gerçekleştirilmelidir:
1. Araç yüksüz, normal çalışır durumda,
2. Lastik basınçları, imalatçının talimatlarına uygun,
3. Lastik aşınması, ulusal mevzuat tarafından izin verilen sınırlar dahilinde,
4. Araç hareketi:
4.1. Araç kendi motor gücü ile düz zemin üzerinde doğrusal bir hatta ve 50 ± 5 km/h’lık bir hızda ilerlemelidir. Ölçme mesafesi en az 1000 m olmalıdır.
5. Karşılaştırılabilir doğrulukta olması kaydıyla, uygun bir test tezgahı gibi alternatif yöntemler de kullanılabilir.
260: Servisler, uygun taşımacılık şirketine geri vermek amacıyla takograf cihazından veriyi indirebilmelidir.
261: Servis ve montajcılar, takograf cihazının bozulmasının, servis tarafından tamir edilmesinden sonra bile, daha önce kaydedilmiş olan verinin indirilmesini önlediği durumda veri indirilememesi ile ilgili taşımacılık şirketlerine bir belge vermelidir. Servisler, verilen her bir belgenin bir kopyasını en azından bir yıl boyunca muhafaza etmelidir.
Taraf ülkeler tarafından belirlenen kartın verilmesi işlemleri aşağıdakiler ile uyumlu olmalıdır:
262: Bir başvuru sahibine bir takograf kartının ilk verildiğinde oluşturulan kart numarası (uygulanabiliyorsa) “0”’a ayarlanmış ardışık bir endekse, bir yenileme endeksine ve bir süre uzatımı endeksine sahip olmalıdır.
263: Tek bir denetim otoritesine veya tek bir servise veya tek bir taşımacılık şirketine verilen kişiye özgü olmayan takograf kartlarının kart numaraları, aynı ilk 13 basamağa ve farklı ardışık endekse sahip olmalıdır.
264: Mevcut bir takograf kartının yenilenmesi amacıyla verilen bir takograf kartı, yenileme endeksinin “1” arttırılmasının (sırasıyla 0, ..., 9, A, ..., Z) zorunlu olması hariç, yenilenen ile aynı kart numarasına sahip olmalıdır.
265: Mevcut bir takograf kartının yenilenmesi amacıyla verilen bir takograf kartı, yenilenen ile aynı geçerlilik süresi bitim tarihine sahip olmalıdır.
266: Mevcut bir takograf kartının süresinin uzatılması amacıyla verilen bir takograf kartı, yenileme endeksinin “0” değerine sıfırlanmasının ve süre uzatımı endeksinin “1” arttırılmasının (sırasıyla 0,..., 9, A,..., Z) zorunlu olması hariç, süresi uzatılan ile aynı kart numarasına sahip olmalıdır.
267: Mevcut bir takograf kartının idari verinin değiştirilmesi amacıyla değiştirilmesi, aynı taraf ülke içerisindeyse, süre uzatımı ile veya başka bir taraf ülke içerisindeyse, ilk verme ile aynı kuralları takip etmelidir.
268: Kişiye özgü olmayan servis veya kontrol kartları için “kart hamili soyadı”, servis veya denetim otoritesi adı ile doldurulmalıdır.
Bu Bölümün amaçları doğrultusunda, “takograf cihazı” kelimeleri, “takograf cihazı veya takograf cihazının aksamı” anlamına gelir. Hareket sensörünü VU’ya bağlayan kablo (kablolar) için tip onayı istenmez. Takograf cihazı tarafından kullanılacak kağıt, takograf cihazının bir aksamı olarak kabul edilmelidir.
269: Takograf cihazı, herhangi entegre ilave cihazlarla beraber bütün olarak onay için verilmelidir.
270: Takograf cihazının ve takograf kartlarının tip onayı, güvenlik ile ilgili testleri, fonksiyonellik testlerini ve birlikte çalıştırılabilirlik testlerini kapsamalıdır. Her bir test için olumlu sonuçlar uygun bir belge ile belirtilir.
271: Taraf ülkenin tip onayı kuruluşları, tip onayı talebine konu olan takograf cihazı veya takograf kartları için aşağıdaki belgeleri bulundurmuyorlarsa, bu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesine göre bir tip onayı belgesi vermemelidirler:
1. Bir güvenlik belgesi,
2. Bir fonksiyonellik belgesi ve
3. Bir birlikte çalıştırılabilirlik belgesi.
272: Cihazın yazılımı veya donanımında veya imalatında kullanılan malzemelerin yapısındaki bir değişiklik, kullanılmadan önce, Bakanlığa bildirilmelidir. Bakanlık ya imalatçının tip onayı kapsamının genişletilmesini teyit etmelidir ya da ilgili fonksiyonellik, güvenlik ve/veya birlikte çalıştırılabilirlik belgelerinin bir güncellemesini veya teyidini isteyebilir.
273: Takograf cihazı yazılımını bulunduğu yerde yükseltme yöntemleri, takograf cihazına Bakanlık tarafından onaylanmalıdır. Yazılım yükseltmesi, takograf cihazında hafızaya alınan herhangi bir sürücü faaliyeti verisini değiştirmemeli veya silmemelidir. Yazılım, sadece cihaz imalatçısının sorumluluğu altında yükseltilebilir.
274: Güvenlik belgesi, bu Ek’in İlave 10’undaki hükümlere uygun bir şekilde verilir.
274a: Güvenlik belgesi yetkilileri, güvenlik ekipmanlarının eskimesi gerekçesiyle yeni ekipmanlara belge vermeyi reddettiği istisnai durumda; tip onayı; sadece, bu Yönetmelikle uyumlu alternatif çözüm olmadığı bu özel ve istisnai durumda verilmeye devam eder.
274b: Bu durumda taraf ülke, gecikmeksizin, tip onayının verildiği 12 takvim ayı içinde güvenlik düzeyinin orijinal seviyesine yükseltilmesini sağlamak için prosedür başlatması gereken BM-AEK Sekretaryasını bilgilendirmek zorundadır.
275: Tip onayı için her aday, taraf ülkenin tip onayı kuruluşuna, kuruluşun gerekli gördüğü bütün malzeme ve dokümanı vermelidir.
275a: İmalatçılar, tip onaylı ürünlerin ilgili örneklerini ve fonksiyonellik testlerini gerçekleştirmek için atanan laboratuvarların istediği ilgili dökümanları isteğin yapıldığı bir ay içinde sağlamalıdır. Bu taleplerin sonucunda oluşan tüm masraflar, talebi yapan taraf tarafından karşılanır. Laboratuvarlar tüm ticari hassas bilgileri gizli tutmalıdır.
276: Bir fonksiyonellik belgesi, sadece en azından İlave 9’da belirtilen bütün fonksiyonellik testlerini başarılı olarak geçildiğinde verilmelidir.
277: Bakanlık, fonksiyonellik belgesini verir. Bu belge, faydalanacak olanın adına ve modelin bir tanıtımına ilave olarak gerçekleştirilen testlerin ve elde edilen sonuçların detaylı bir listesini göstermelidir.
278: Birlikte çalıştırılabilirlik testleri, BM-AEK Sekretaryasınınyetkisi ve sorumluluğu altında tek bir laboratuvar tarafından yapılır.
279: Laboratuvar, imalatçılar tarafından arz edilen birlikte çalıştırılabilirlik taleplerini gelişlerine göre kronolojik sırayla kaydetmelidir.
280: Talepler, sadece laboratuvar aşağıdakileri tamamen aldığında resmi olarak kaydedilecektir:
1. Bu tür bir birlikte çalıştırılabilirlik testleri için gerekli malzeme ve dokümanlar setinin tamamını,
2. Uygun güvenlik belgesini,
3. Uygun fonksiyonellik belgesini,
Talep kaydının tarihi, imalatçıya bildirilmelidir.
281: Bir güvenlik belgesi ve fonksiyonellik belgesi verilmemiş olan takograf cihazı veya takograf kartı için, gereklilik 274a’da açıklanan istisnai durumlar hariç, laboratuvar tarafından birlikte çalıştırılabilir testi yapılmamalıdır.
282: Birlikte çalıştırılabilirlik testlerini talep eden herhangi bir imalatçı, testlerin yapılması için verdiği malzeme ve dokümanlar setinin tamamını, birlikte çalıştırılabilirlik testlerinden sorumlu laboratuvara bırakmayı taahhüt etmelidir.
283: Birlikte çalıştırılabilirlik testleri, bu Ek’in İlave 9 Bölüm 5’indeki hükümlere uygun bir şekilde, aşağıdaki özelliklerdeki takograf cihazı veya takograf kartlarının ayrı ayrı bütün tipleri ile, yapılmalıdır:
1. Tip onayı hala geçerli olan veya
2. Tip onayı bekletilen ve geçerli bir birlikte çalıştırılabilirlik belgesi olan.
284: Birlikte çalıştırılabilirlik belgesi, laboratuvar tarafından imalatçıya, sadece bütün istenen birlikte çalıştırılabilirlik testlerinin başarılı olarak geçildiğinde verilmelidir.
285: Birlikte çalıştırılabilirlik testleri, gereklilik 283’te istendiği şekilde bir veya daha fazla takograf cihazı veya takograf kartı (kartları) ile başarılı değilse, talep eden imalatçı gerekli değişiklikleri yapana ve birlikte çalıştırılabilirlik testlerinde başarılı olana kadar birlikte çalıştırılabilirlik belgesi verilmemelidir. Laboratuvar, birlikte çalıştırılabilirlik hatası ile ilgili imalatçıların yardımıyla sorunun nedenini belirlemeli ve talep eden imalatçıya teknik bir çözüm bulması için yardım etmelidir. İmalatçının mamulünde değişiklik yaptığı durumda, güvenlik belgesi ve fonksiyonellik belgesinin hala geçerli olduğunun ilgili kuruluşlardan doğrulanması imalatçının sorumluluğundadır.
286: Birlikte çalıştırılabilirlik belgesi altı ay geçerlidir. İmalatçı uygun bir tip onayı belgesi edinmemişse, bu sürenin bitiminde iptal edilir. Bu durum, fonksiyonellik belgesini veren taraf ülke Bakanlığa imalatçı tarafından iletilmelidir.
287: Bir birlikte çalıştırılabilirlik hatasının kaynağında olabilen herhangi bir konu kazanç sağlamak veya hakim bir duruma sevk etmek amacıyla kullanılmamalıdır.
288: Taraf ülkenin tip onay kuruluşu, istenen üç belgeyi alır almaz tip onay belgesini vermelidir.
289: Tip onayı belgesinin bir kopyası, imalatçıya teslim edileceği zaman, birlikte çalıştırılabilirlik testlerinden sorumlu laboratuvara Bakanlık tarafından verilmelidir.
290: Birlikte çalıştırılabilirlik testlerini yapan laboratuvar, içeriğinde aşağıdaki özelliklerdeki takograf cihazı ve takograf kartlarının örneklerinin bir listesini güncelleyeceği kamuya açık bir web sitesine sahip olmalıdır.
1. Bir birlikte çalıştırılabilirlik testleri talebi kaydedilmiş olan,
2. (Geçici de olsa) bir birlikte çalıştırılabilirlik belgesi alan,
3. Bir tip onayı belgesi alan.
291: İlk takograf cihazı ve takograf kartları (sürücü, servis, denetim ve şirket kartları) çifti birlikte çalıştırılabilir olarak belgelendirildikten sonraki dört ay boyunca kaydedilen talepler ile ilgili olarak verilen herhangi bir birlikte çalıştırılabilirlik belgesi, ilk belgelendirilen de dahil olmak üzere, geçici olarak kabul edilmelidir.
292: Bu sürenin bitiminde, ilgili bütün mamuller birlikte çalıştırılabilirse, bütün uygun birlikte çalıştırılabilirlik belgeleri kesinleştirilmelidir.
293: Bu süre sırasında, birlikte çalıştırılabilirlik hataları bulunursa, birlikte çalıştırılabilirlik testlerinden sorumlu laboratuvar, ilgili imalatçıların yardımıyla sorunların nedenini belirlemeli ve bu imalatçıları gerekli değişiklikleri yapmaya davet etmelidir.
294: Bu süre bitiminde, birlikte çalıştırılabilirlik sorunları hala devam ediyorsa, birlikte çalıştırılabilirlik testlerinden sorumlu laboratuvar, ilgili imalatçılar ve uygun fonksiyonellik belgelerini veren tip onayı kuruluşları ile işbirliği halinde, birlikte çalıştırılabilirlik hatalarının nedenlerini bulmalı ve her bir ilgili imalatçı tarafından yapılması gereken değişiklikleri belirlemelidir. Teknik çözümleri aramak azami iki ay sürmeli ve bu süre bitiminde, ortak bir çözüm bulunamazsa, BM-AEK Sekretaryası, birlikte çalıştırılabilirlik testlerinden sorumlu laboratuvara danıştıktan sonra, hangi cihazın (cihazların) ve kartların kesin bir birlikte çalıştırılabilirlik belgesi alacağına karar vermeli ve bunun nedenlerini belirtmelidir.
295: İlk geçici birlikte çalıştırılabilirlik belgesi verildikten sonraki dört aylık süre bitimi ile gereklilik 294’te belirtilen BM-AEK Sekretaryası kararı tarihi arasında, laboratuvar tarafından kaydedilen herhangi bir birlikte çalıştırılabilirlik testleri talebi, ilk birlikte çalıştırılabilirlik sorunları çözülene kadar ertelenmelidir. Bu talepler, daha sonra, kayıtlarının kronolojik sırasıyla işleme tabî tutulur.

Bu ilave, takograf cihazı ve takograf kartlarında kullanılması için veri biçimleri, veri elemanları ve veri yapılarını belirler.
Bu İlave, veri tiplerini tarif etmek amacıyla Soyut Sözdizim İfadesi Bir (ASN.1 - Abstract Syntax Notation One) kullanır. Bu, basit ve yapılandırılmış verinin, uygulama ve çevre bağımlı olan herhangi belirli aktarım sözdizimi (kodlama kuralları) belirtmeden tarif edilmesini mümkün kılar.
ASN.1 tip adlandırma düzenleri, ISO/IEC 8824-1’e göre yapılır. Bu aşağıdakileri belirtir:
1. Mümkünse, veri tipinin anlamı seçilen adlar aracılığıyla belirtilir,
2. Veri tipi diğer veri tiplerinin bir birleşimiyse, veri tipi adı, hala büyük bir harfle başlayan alfabetik karakterlerin tek bir dizisidir, burada büyük harfler uygun anlamı vermek amacıyla kullanılırlar,
3. Genelde, veri tipleri adları, oluşturuldukları veri tiplerinin adlarıyla, verinin hafızaya alındığı cihazla ve veri ile ilgili fonksiyonla ilgilidir.
Bir ASN.1 tipi daha önce, başka bir standardın bir parçası olarak tarif edilmişse ve takograf cihazında kullanım için ilgiliyse, bu ASN.1 tipi bu ilavede tarif edilecektir.
Çeşitli tipteki kodlama kurallarını mümkün kılmak amacıyla, bu İlavedeki bazı ASN.1 tipleri değer aralığı tanıtıcıları ile kısıtlandırılmıştır. Değer aralığı tanıtıcıları İlave 1 Bölüm 3’te tarif edilmiştir.
1.2. Kaynakçalar               
Bu İlavede aşağıdaki kaynakçalar kullanılır:
 
ISO 639
Dil adlarının gösterimi için kod. İlk Basım: 1988.
EN 726-3
Tanıtım kartları sistemleri – Telekomünikasyon entegre (entegreler) kartları ve terminaller – Bölüm 3: Uygulama bağımlı kart gereklilikleri. Aralık 1994.
ISO 3779
Karayolu araçları – Araç tanıtım numarası (VIN) – İçerik ve yapı. Basım 3: 1983.
ISO/IEC 7816-5
Bilgi teknolojisi – Tanıtım kartları - Temaslı entegre (entegreler) kartları – Bölüm 5: Uygulama tanıtıcıları için numaralama sistemi ve kayıt yöntemi. İlk basım: 1994 + Değişiklik 1: 1996
ISO/IEC 8824-1
Bilgi teknolojisi – Soyut Sözdizim İfadesi 1 (ASN.1 - Abstract Syntax Notation 1): Temel ifade özellikleri. Basım 2: 1998.
ISO/IEC 8825-2
Bilgi teknolojisi – ASN.1 kodlama kuralları: Paketlenmiş Kodlama Kuralları (PER- Packaged Encoding Rules). Basım 2: 1998.
ISO/IEC 8859-1
Bilgi teknolojisi – 8 bit tek-bayt kodlanmış grafik karakter kümeleri – Bölüm 1: Latin alfabesi No: 1. İlk Basım: 1988.
ISO/IEC 8859-7
Bilgi teknolojisi – 8 bit tek-bayt kodlanmış grafik karakter kümeleri – Bölüm 7: Latin/Yunan alfabesi. İlk Basım: 1987.
ISO/IEC 16844-3
Karayolu araçları – Takograf sistemleri – Hareket sensörü arabirimi – WD 3 -20/05/99.
Aşağıdaki veri tiplerinin herhangi birisi için, bir “bilinmeyen” veya bir “uygulanamayan” içerik için varsayılan değer, veri elemanlarını ‘FF’-Baytları ile doldurmayı içermelidir.
Bu veri tipi, iki baytlık bir kelime içerisinde, bir sürücü veya bir yardımcı sürücü için, 00.00’da bir yuva durumunu ve/veya 00.00’da bir sürücü durumunu ve/veya faaliyet değişikliklerini ve/veya sürüş durumu değişikliklerini ve/veya kart durumu değişikliklerini kodlamayı mümkün kılar. Bu veri tipi, gereklilik 084, gereklilik 109a, gereklilik 199 ve gereklilik 219 ile ilgilidir.
 
ActivityChangeInfo : : = OCTET STRING ( S I ZE( 2 ) )
 
Değer tahsisi – Dizili Sekizli: ‘scpaattttttttttt’B (16 bit)
Veri Belleği kayıtları (veya yuva durumu) için:
‘s’B               Yuva:
                      ‘0’B: SÜRÜCÜ,
                      ‘1’B: YARDIMCI SÜRÜCÜ.
‘c’B               Sürüş durumu:
                      ‘0’B: TEK,
                      ‘1’B: MÜRETTEBAT.
‘p’B              Uygun yuvadaki sürücü (veya yardımcı sürücü) kartı durumu:
                      ‘0’B: TAKILI, bir kart takılı,
                      ‘1’B: TAKILI DEĞİL, hiç bir kart takılı değil (veya bir kart çıkarılmış).
‘aa’B             Faaliyet:
                      ‘00’B: ARA VERME/DİNLENME,
                      ‘01’B: HAZIR BULUNMA,
                      ‘10’B: ÇALIŞMA,
                      ‘11’B: SÜRÜŞ.
‘ttttttttttt’B Değişim zamanı: aynı günde 00h00’dan itibaren dakika sayısı.
Sürücü (veya yardımcı sürücü) kartı kayıtları (ve sürüş durumu) için:
‘s’B               Yuva (aşağıdaki not hariç ‘p’ = 1 durumunda ilgili değil):
                      ‘0’B: SÜRÜCÜ,
                      ‘1’B: 2. YARDIMCI SÜRÜCÜ.
‘c’B               Sürüş durumu (‘p’ = 0 durumu): veya                      Aşağıdaki faaliyet durumu (‘p’ = 1 durumu):
                      ‘0’B: TEK,                                                                     ‘0’B: BİLİNMEYEN,
                      ‘1’B: MÜRETTEBAT.                                 ‘1’B: BİLİNEN (= manuel olarak girilmiş).
‘p’B              Kart durumu:
                      ‘0’B: TAKILI, kart bir takograf cihazına takılı,
                      ‘1’B: TAKILI DEĞİL, kart takılı değil (veya kart çıkarılmış).
‘aa’B             Faaliyet (aşağıdaki not hariç ‘p’ = 1 ve ‘c’ = 0 durumunda ilgili değil):
                      ‘00’B: ARA VERME/DİNLENME,
                      ‘01’B: HAZIR BULUNMA,
                      ‘10’B: ÇALIŞMA,
                      ‘11’B: SÜRÜŞ.
‘ttttttttttt’B Değişim zamanı: aynı günde 00h00’dan itibaren dakika sayısı.
Kart çıkarıldığında:
-     ‘s’ ilgilidir ve kartın çıkarıldığı yuvayı gösterir,
-     ‘c’ 0’a ayarlanmalıdır,
-     ‘p’ 1’e ayarlanmalıdır,
-     ‘aa’ o anda seçili olan o anki faaliyeti kodlamalıdır.
Manuel bir girişin bir sonucu olarak, (bir kartta hafızaya alınan) kelimenin girişi yansıtmak amacıyla sonradan ‘c’ ve ‘aa’ bitlerinin üstüne yazılabilir.
Bir adres.
 
Address ::= SEQUENCE {
codePage                                 INTEGER (0..255),
address                     OCTET STRING (SIZE(35))
}
 
Kod Sayfası (codePage) ,ISO/IEC 8859’un, adresi kodlamak için kullanılan bir bölümünü belirtir.
Adres (address), ISO/IEC 8859’daki Kod Sayfası’na uygun bir şekilde kodlanmış bir adrestir.
BCD Karakter Dizisi İkili Kodlanmış Onlu (BCD – Binary Coded Decimal) gösterimi için uygulanır. Bu veri tipi, bir yarı sekizli (4 bit) içerisinde bir onlu basamağı göstermek amacıyla kullanılır. BCD Karakter Dizisi ISO/IEC 8824-1 ‘Karakter Dizisi Tipi’ni temel alır.
 
BCDString ::= CHARACTER STRING (WITH COMPONENTS {
identification ( WITH COMPONENTS {
fixed PRESENT }) })
}
     
BCD Karakter Dizisi (BCDString) “onaltılı dizi (hstring)” ifadesi kullanır. En soldaki onaltılı basamak, ilk sekizlinin en belirgin yarı sekizlisi olmalıdır. Bir çoklu sekizli oluşturmak amacıyla, ilk sekizlinin içinde en soldaki yarı sekizli konumundan itibaren, ihtiyaç olduğunda, müteakip sıfırlı yarı sekizliler yerleştirilmelidir.
İzin verilen basamaklar şunlardır: 0, 1, ..., 9.
Neden bir kalibrasyon parametreleri setinin kaydedildiğini açıklayan kod. Bu veri tipi gereklilik 097 ve gereklilik 098 ile ilgilidir.
 
CalibrationPurpose ::= OCTET STRING (SIZE(1)).
 
Değer tahsisi:
‘00’H      Ayrılmış değer,
‘01’H      Faal hale getirme: VU’nun faal hale getirilmesi anında bilinen kalibrasyon parametrelerinin kaydı,
‘02’H      İlk montaj: Faal hale getirilmesinden sonra VU’nun ilk kalibrasyonu,
‘03’H      Montaj: Hali hazırdaki araçta VU’nun ilk kalibrasyonu,
‘04’H      Periyodik muayene.
Bir kartta hafızaya alınan, belirli bir takvim günü için sürücü faaliyetleri ile ilgili bilgi. Bu veri tipi gereklilik 199 ve gereklilik 219 ile ilgilidir.
 
CardActivityDailyRecord ::= SEQUENCE {
activityPreviousRecordLength                               INTEGER(0..CardActivityLengthRange),
activityRecordLength                             INTEGER(0..CardActivityLengthRange),
activityRecordDate                                                TimeReal,
activityDailyPresenceCounter                                DailyPresenceCounter,
activityDayDistance                               Distance,
activityChangeInfo                                                SET SIZE(1..1440) OF ActivityChangeInfo
}
 
Faaliyet Önceki Kayıt Uzunluğu(activityPreviousRecordLength), önceki günlük kaydının bayt olarak toplam uzunluğudur. Azami değer, bu kayıtları içeren SEKİZLİ DİZİ’nin uzunluğu ile belirlenir (Kart Faaliyet Uzunluk Aralığı İlave 1 Bölüm 3’e bakınız). Bu kayıt, en eski günlük kayıtsa, Faaliyet Önceki Kayıt Uzunluğu değeri 0’a ayarlanmalıdır.
Faaliyet Kayıt Uzunluğu (activityRecordLength), bu kaydın bayt olarak toplam uzunluğudur. Azami değer, bu kayıtları içeren SEKİZLİ DİZİ’nin uzunluğu ile belirlenir.
Faaliyet Kaydı Tarihi (activityRecordDate), kaydın tarihidir.
Faaliyet Günlük Mevcudiyet Sayacı (activityDailyPresenceCounter), o gün içerisinde kartın mevcudiyet sayacıdır.
Faaliyet Gün Mesafesi(activityDayDistance), o gün katedilen toplam mesafedir.
Faaliyet Değişim Bilgisi (activityChangeInfo), o gün sürücü için Faaliyet Değişim Bilgisi setidir. Azami 1440 değer içerebilir (dakika başına bir faaliyet değişimi). Bu set, her zaman, 00.00’daki sürücü durumunu kodlayan Faaliyet Değişim Bilgisini içerir.
Bir sürücü veya bir servis kartında, sürücü faaliyet kayıtlarını hafızaya almak için hazır bulunan, bayt sayısı.
 
CardActivityLengthRange ::= INTEGER(0..216-1)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Kartın tip onay numarası
 
CardApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))
 
Değer tahsisi: Belirlenmemiş.
Bir kartın genel şifresinin belgesi.
 
 
Bir kartta hafızaya alınan, kartın entegresinin (IC) tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 191).
 
CardChipIdentification ::= SEQUENCE {
icSerialNumber                                        OCTET STRING (SIZE(4)),
icManufacturingReferences                     OCTET STRING (SIZE(4))
}
 
IC Seri Numarası (icSerialNumber), EN 726-3’te tarif edildiği şekliyle IC seri numarasıdır.
IC İmalat Referansları (icManufacturingReferences), EN 726-3’te tarif edildiği şekliyle IC imalatçı tanıtıcısı ve fabrikasyon elemanlarıdır.
Bir kart ardışık endeksi (Ek IB Kısım 1.8).
 
 
Değer tahsisi: (Ek IB Bölüm 7’ye bakınız).
Artış sırası: ‘0, ..., 9, A, ..., Z, a, ..., z’.
Bir sürücü veya servis kartında hafızaya alınan, sürücünün tabi tutulduğu en son kontrol ile ilgili bilgi (gereklilik 210 ve gereklilik 225).
 
 
Kontrol Tipi (controlType), kontrolün tipidir.
Kontrol Zamanı (controlTime), kontrolün tarih ve saatidir.
Kontrol Kartı Numarası (controlCardNumber), kontrolü yapan kontrol elemanının Tam Kart Numarasıdır (FullCardNumber).
Kontrol Araç Tescili (controlVehicleRegistration), içerisinde kontrolün oluştuğu aracı tescil eden taraf ülke ve VRN’dir.
Kontrol İndirme Süresi Başlangıcı (controlDownloadPeriodBegin)ve
Kontrol İndirme Süresi Bitimi (controlDownloadPeriodEnd) , indirme durumunda, indirilen süredir.
Kartın gerçek kullanımı hakkında bilgi (gereklilik 212).
 
 
Oturum Açılma Zamanı (sessionOpenTime), geçerli kullanım için kartın takıldığı zamandır. Bu değişken kart çıkarıldığında 0’a ayarlanır.
Oturum Açılma Aracı (sessionOpenVehicle), kart takıldığında ayarlanan, hali hazırda kullanılan aracın tanıtımıdır. Bu değişken kart çıkarıldığında 0’a ayarlanır.
Bir sürücü veya servis kartında hafızaya alınan, sürücünün faaliyetleri ile ilgili bilgi (gereklilik 199 ve gereklilik 219).
 
CardDriverActivity ::= SEQUENCE {
activityPointerOldestDayRecord                            INTEGER(0.. CardActivityLengthRange-1),
activityPointerNewestRecord                                 INTEGER(0.. CardActivityLengthRange-1),
activityDailyRecords                                              OCTET STRING (SIZE(CardActivityLengthRange))
}
 
Faaliyet En Eski Gün Kaydı Göstericisi (activityPointerOldestDayRecord), Faaliyet Günlük Kayıtları dizisindeki en eski tam gün kaydının hafıza yerinin başlangıcının (dizinin başlangıcından itibaren bayt sayısı) belirtilmesidir. Azami değer, dizinin uzunluğu ile belirlenir.
FaaliyetEn Yeni Kayıt Göstericisi (activityPointerNewestRecord), Faaliyet Günlük Kayıtları (activityDailyRecords) dizisindeki en yeni gün kaydının hafıza yerinin başlangıcının (dizinin başlangıcından itibaren bayt sayısı) belirtilmesidir. Azami değer, dizinin uzunluğu ile belirlenir.
Faaliyet Günlük Kayıtları(activityDailyRecords), kartın kullanıldığı her bir takvim günü için sürücü faaliyeti verisini (veri yapısı: Kart Faaliyet Günlük Kaydı) hafızaya almak için hazır bulunan yerdir.
Değer tahsisi: Bu sekizli dizi çevrimsel olarak Kart Faaliyet Günlük Kaydı kayıtları ile doldurulur. İlk kullanımda, hafızaya alma, dizinin ilk baytında başlatılır. Bütün yeni kayıtlar bir öncekinin sonuna ilave edilir. Dizi dolunca, hafızaya alma, bir veri elemanının içerisinde bulunan bir boşluktan bağımsız olarak dizinin ilk baytından devam eder. Dizinin içine, eskisinin yerini alan yeni faaliyet verisini yerleştirmeden (O anki Faaliyet Günlük Kaydı’nı genişletmeden veya yeni bir Faaliyet Günlük Kaydı yerleştirmeden) önce, Faaliyet En Eski Gün Kaydı Göstericisi, en eski tam gün kaydının yeni konumunu yansıtmak amacıyla güncellenmeli ve bu (yeni) en eski tam gün kaydının Faaliyet Önceki Kayıt Uzunluğu 0’a ayarlanmalıdır.
Bir sürücü kartında hafızaya alınan, kart hamili sürücü belgesi verisi ile ilgili bilgi (gereklilik 196).
 
CardDrivingLicenceInformation ::= SEQUENCE {
drivingLicenceIssuingAuthority              Name,
drivingLicenceIssuingNation                   NationNumeric,
drivingLicenceNumber                            IA5String(SIZE(16))
}
 
Sürücü Belgesini Veren Kuruluş  (drivingLicenceIssuingAuthority), sürücü belgesini vermekle sorumlu kuruluştur.
Sürücü Belgesini Veren Ülke (drivingLicenceIssuingNation),sürücü belgesini vermekle sorumlu kuruluşun  ülkesidir.
Sürücü Belgesi Numarası (drivingLicenceNumber), sürücü belgesinin numarasıdır.
Bir sürücü veya servis kartında hafızaya alınan, kart hamiline bağlı olaylar ile ilgili bilgi (gereklilik 204 ve gereklilik 223).
 
CardEventData ::= SEQUENCE SIZE(6) OF {
cardEventRecords                   SET SIZE(NoOfEventsPerType) OF CardEventRecord
}
 
Kart Olay Verisi (CardEventData), Olay Hata Tipi değerinin artan değerleri ile sıralanmış olan, bir Kart Olay Kayıtları dizisidir (son dizi setinde biriktirilmiş olan güvenlik ihlali teşebbüsleri kayıtları hariç).
Kart Olay Kayıtları(cardEventRecords), belirli bir olay tipinin (veya güvenlik ihlali teşebbüsleri olayları için kategorinin) bir olay kayıtları setidir.
Bir sürücü veya bir servis kartında hafızaya alınan, kart hamiline bağlı bir olay ile ilgili bilgi (gereklilik 205 ve gereklilik 223).
 
CardEventRecord ::= SEQUENCE {
eventType                              EventFaultType,
eventBeginTime                     TimeReal,
eventEndTime                        TimeReal,
eventVehicleRegistration        Vehicle RegistrationI dentification
}
 
Olay Tipi (eventType), olayın tipidir.
Olay Başlama Zamanı (eventBeginTime), olayın başladığı tarih ve saattir.
Olay Bitme Zamanı (eventEndTime), olayın bittiği tarih ve saattir.
Olay Araç Tescili (eventVehicleRegistration), içerisinde olayın oluştuğu aracı tescil eden taraf ülke ve VRN’dir.
Bir sürücü veya servis kartında hafızaya alınan, kart hamiline bağlı hatalar ile ilgili bilgi (gereklilik 207 ve gereklilik 223).
 
CardFaultData ::= SEQUENCE SIZE(2) OF {
cardFaultRecords                     SET SIZE(NoOfFaultsPerType) OF CardFaultRecord
}
 
Kart Hata Verisi (CardFaultData), kart hataları kayıtları setinin takip ettiği takograf cihazı hataları kayıtları setinin bir dizisidir.
Kart Hata Kayıtları (cardFaultRecords), belirli bir hata kategorisinin (takograf cihazı veya kart) bir hata kayıtları setidir.
Bir sürücü veya bir servis kartında hafızaya alınan, kart hamiline bağlı bir hata ile ilgili bilgi (gereklilik 208 ve gereklilik 223).
 
CardFaultRecord ::= SEQUENCE {
faultType                                               EventFaultType,
faultBeginTime                       TimeReal,
faultEndTime                          TimeReal,
faultVehicleRegistration          VehicleRegistrationIdentification
}
 
Hata Tipi (faultType), hatanın tipidir.
Hata Başlama Zamanı (faultBeginTime), hatanın başladığı tarih ve saattir.
Hata Bitme Zamanı (faultEndTime), hatanın bittiği tarih ve saattir.
Hata Araç Tescili (faultVehicleRegistration), içerisinde hatanın oluştuğu aracı tescil eden taraf ülke ve VRN’dir.
Bir kartta hafızaya alınan, entegre (IC) kartının tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 192).
 
CardIccIdentification ::= SEQUENCE {
clockStop                                               OCTET STRING (SIZE(1)),
cardExtendedSerialNumber                      ExtendedSerialNumber,
cardApprovalNumber                              CardApprovalNumber
cardPersonaliserID                                  OCTET STRING (SIZE(1)),
embedderIcAssemblerId                           OCTET STRING (SIZE(5)),
icIdentifier                                              OCTET STRING (SIZE(2))
}
 
Saat Durması (clockStop), EN 726-3’te tarif edildiği şekliyle Saat Durması modudur.
Kart Kapsamı Genişletilmiş Seri Numarası (cardExtendedSerialNumber), EN 726-3’te tarif edildiği şekliyle IC kartı seri numarası ve IC kartı imalat referansıdır.
Kart Onay Numarası (cardApprovalNumber), kartın tip onayı numarasıdır.
Kart Kişiselleştirme ID (cardPersonaliserID), EN 726-3’te tarif edildiği şekliyle kartı kişiselleştirme ID’sidir.
Katıştırıcı IC Montajcı (teknik personel) ID (embedderIcAssemblerId), EN 726-3’te tarif edildiği şekliyle katıştırıcı/IC montajcı (teknik personel) tanıtıcısıdır.
IC Tanıtıcısı (icIdentifier) , EN 726-3’te tarif edildiği şekliyle kartın üstündeki IC’nin ve IC imalatçısının tanıtıcısıdır.
Bir kartta hafızaya alınan, kart tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 194, gereklilik 215, gereklilik 231, gereklilik 235).
 
CardIdentification ::= SEQUENCE {
CardIssuingMemberState         NationNumeric,
cardNumber                             CardNumber,
cardIssuingAuthorityName      Name,
cardIssueDate                          Time Real,
cardValidityBegin                    Time Real,
cardExpiryDate                       Time Real
}
 
Kartı Veren Taraf Ülke (CardIssuingMemberState), kartı veren taraf ülkenin kodudur.
Kart Numarası (cardNumber), kartın kart numarasıdır.
Kartı Veren Kuruluş Adı (cardIssuingAuthorityName), kartı vermiş olan kuruluşun adıdır.
Kartın Verildiği Tarih (cardIssueDate), kartın geçerli hamiline verildiği tarihtir.
Kartın Geçerlilik Süresinin Başlangıcı (cardValidityBegin), kartın geçerliliğin başladığı ilk tarihtir.
Kartın Geçerlilik Süresinin Bitimi (cardExpiryDate), kartın geçerliliğin bittiği tarihtir.
Ek IB Kısım 1.7 ile tarif edilen bir kart numarası.
 
CardNumber ::= CHOICE {
SEQUENCE {
driverIdentification                                 IA5String(SIZE(14)),
cardReplacementIndex            CardReplacementIndex,
cardRenewalIndex                   CardRenewalIndex
},
SEQUENCE {
ownerIdentification                                IA5String(SIZE(13)),
cardConsecutiveIndex             CardConsecutiveIndex,
cardReplacementIndex            CardReplacementIndex,
cardRenewalIndex                   CardRenewalIndex
}
}
 
Sürücü Tanıtımı (driverIdentification), bir sürücünün bir taraf ülkede eşsiz tanıtımıdır.
Hamil Tanıtımı (ownerIdentification), bir şirketin veya bir servisin veya bir denetim otoritesinin bir taraf ülkede eşsiz tanıtımıdır.
Kart Ardışık Endeksi (cardConsecutiveIndex), kartın ardışık endeksidir.
Kart Yenileme Endeksi (cardReplacementIndex), kartın yenileme endeksidir.
Kart Süre Uzatımı Endeksi (cardRenewalIndex), kartın süre uzatımı endeksidir.
Seçimin birinci dizisi, bir sürücü kart numarasını kodlamak için uygundur, ikinci dizisi servis, denetim ve şirket kartı numaralarını kodlamak için uygundur.
Bir sürücü veya bir servis kartında hafızaya alınan, günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerler ile ilgili bilgi (gereklilik 202 ve gereklilik 221).
 
CardPlaceDailyWorkPeriod ::= SEQUENCE {
placePointerNewestRecord                     INTEGER(0 .. NoOfCardPlaceRecords-1),
placeRecords                                           SET SIZE(NoOfCardPlaceRecords) OF PlaceRecord
}
 
Yer En Yeni Kayıt Göstericisi (placePointerNewestRecord), en son güncellenen yer kaydı endeksidir.
Değer tahsisi: Yer kaydının numaratörüne karşılık gelen, yer kayıtlarının yapı içerisinde ilk oluştuğu zaman için “0”dan başlayan sayı.
Yer Kayıtları (placeRecords), Girilen yerler ile ilgili bilgiyi içeren kayıtların setidir.
Bir kartın özel şifresi.
 
CardPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent
Bir kartın genel şifresi.
 
CardPublicKey ::= PublicKey
Bir kartın süre uzatımı endeksi (Ek IB Kısım 1.9).
 
CardRenewalIndex ::= IA5String(SIZE(1))
 
Değer tahsisi: (Ek IB Bölüm 7’ye bakınız).
‘0’ İlk kullanım.
Artış sırası: ‘0, ..., 9, A, ..., Z’.
Bir kartın yenileme endeksi (Ek IB Kısım 1.10).
 
CardReplacementIndex ::= IA5String(SIZE(1))
 
Değer tahsisi: (Ek IB Bölüm 7’ye bakınız).
‘0’ Orijinal kart.
Artış sırası: ‘0, ..., 9, A, ..., Z’.
Bir araç ünitesinin iki yuvasını birbirinden ayırt etmek için kod.
 
CardSlotNumber ::= INTEGER {
driverSlot                                   (0),
co-driverSlot                              (1)
}
 
Değer tahsisi: Daha fazla belirtilmez.
Araç ünitesinin iki yuvasına takılan kartların tipini gösteren kod.
 
CardSlotsStatus ::= OCTET STRING (SIZE(1))
 
Değer tahsisi – Dizili Sekizli: ‘ccccdddd’B:
‘cccc’B                  Yardımcı sürücü yuvasına takılan kart tipinin tanıtımı
‘dddd’B                 Sürücü yuvasına takılan kart tipinin tanıtımı
Aşağıdaki tanıtım kodlarıyla:
‘0000’B                  Hiç bir kart takılı değil.
‘0001’B                  Bir sürücü kartı takılı.
‘0010’B                  Bir servis kartı takılı.
‘0011’B                  Bir denetim kartı takılı.
‘0100’B                  Bir şirket kartı takılı.
Bir takograf kartında uygulanan yapı sürümünü gösteren kod.
 
CardStructureVersion ::= OCTET STRING (SIZE(2))
 
Değer tahsisi: ‘aabb’H:
‘aa’H                      Yapı değişiklik endeksi, bu versiyon için ‘00h’
‘bb’H                     Yüksek bayt tarafından belirlenen yapı için tarif edilen veri elemanlarının kullanıma ilişkin değişiklikler için endeks, bu versiyon için ‘00h’
Bir sürücü veya bir servis kartında hafızaya alınan, bir takvim günü boyunca bir aracın bir kullanım süresi ile ilgili bilgi (gereklilik 197 ve gereklilik 217).
 
CardVehicleRecord ::= SEQUENCE {
vehicleOdometerBegin               OdometerShort,
vehicleOdometerEnd                  OdometerShort,
vehicleFirstUse                           TimeReal,
vehicleLastUse                           TimeReal,
vehicleRegistration                     VehicleRegistrationIdentification,
vuDataBlockCounter                  VuDataBlockCounter
}
 
Araç Kilometre Sayacı Başlangıcı (vehicleOdometerBegin), aracın kullanım süresinin başlangıcındaki araç kilometre sayacı değeridir.
Araç Kilometre Sayacı Bitimi (vehicleOdometerEnd), aracın kullanım süresinin bitimindeki araç kilometre sayacı değeridir.
Araç İlk Kullanım (vehicleFirstUse), aracın kullanım süresinin başladığı tarih ve saattir.
Araç Son Kullanım (vehicleLastUse), aracın kullanım süresinin bittiği tarih ve saattir.
Araç Tescili (vehicleRegistration), tescil eden taraf ülke ve VRN’dir.
Vu Veri Bloğu Sayacı (vuDataBlockCounter), aracın kullanım süresinin en son elde edildiği değerdir.
Bir sürücü veya bir servis kartında hafızaya alınan, kart hamili tarafından kullanılan araçlar ile ilgili bilgi (gereklilik 197 ve gereklilik 217).
 
CardVehiclesUsed := SEQUENCE {
vehiclePointerNewestRecord                  INTEGER(0..NoOfCardVehicleRecords-1),
cardVehicleRecords                  SET SIZE(NoOfCardVehicleRecords) OF CardVehicleRecord
}
 
Araç En Yeni Kayıt Göstericisi (vehiclePointerNewestRecord), en son güncellenen araç kaydının endeksidir.
Değer tahsisi: Araç kaydının numaratörüne karşılık gelen, araç kayıtlarının yapı içerisinde ilk oluştuğu zaman için “0”dan başlayan sayı.
Kart Araç Kayıtları (cardVehicleRecords), Kullanılan araçlar hakkındaki bilgiyi içeren kayıtlar setidir.
Bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen bir genel şifrenin belgesi.
 
Certificate ::= OCTET STRING (SIZE(194))
 
Değer tahsisi: İlave 11 “ortak güvenlik mekanizmaları”na göre bir Belge İçeriği’nin kısmen edinilmesi ile sayısal imza: İmza (128 bayt) || Genel Şifre hatırlatıcısı (58 bayt) || Belgelendirme Kuruluşu Referansı (8 bayt).
İlave 11 “ortak güvenlik mekanizmaları”na göre bir genel şifre belgesinin (temiz) içeriği.
 
CertificateContent ::= SEQUENCE {
certificateProfileIdentifier                      INTEGER(0..255),
certificationAuthorityReference             KeyIdentifier,
certificateHolderAuthorisation               CertificateHolderAuthorisation,
certificateEndOfValidity                         TimeReal,
certificateHolderReference                     KeyIdentifier,
publicKey                                               PublicKey
}
 
Belge Profil Tanıtıcısı (certificateProfileIdentifier), uygun belgenin sürümüdür.
Değer tahsisi: Bu sürüm için ‘01h’.
Belge Kuruluş Referansı (certificationAuthorityReference), belgeyi veren belgelendirme kuruluşunu tanıtır. Ayrıca, bu belgelendirme kuruluşunun genel şifresin de referans teşkil eder.
Belge Hamili Yetkilendirmesi (certificateHolderAuthorisation), belge hamilinin haklarını belirler.
Belge Geçerlilik Süresi Bitimi (certificateEndOfValidity), belgenin idari olarak geçerlilik süresinin bittiği tarihtir.
Belge Hamili Referansı (certificateHolderReference), belge hamilini tanıtır. Ayrıca onun genel Şifresine de referans teşkil eder.
Genel Şifre (publicKey) , bu belge ile belgelenen genel şifredir.
Bir belge hamilinin haklarının belirlenmesi.
 
CertificateHolderAuthorisation ::= SEQUENCE {
tachographApplicationID       OCTET STRING(SIZE(6))
equipmentType                       EquipmentType
}
 
Takograf Uygulama ID (tachographApplicationID), takograf uygulaması için uygulama tanıtıcısıdır.
Değer tahsisi: ‘FFh’ ‘54h’ ‘41h’ ‘43’h ‘48h’ ‘4Fh’. Bu AID, ISO/IEC 7816-5’e göre bir sahipliği tescil edilmemiş uygulama tanıtıcısıdır.
Cihaz Tipi (equipmentType), belgenin tasarlandığı cihaz tipinin tanıtımıdır.
Değer tahsisi: Cihaz Tipi veri tipine göre. Belge bir taraf ülkeninkiyse 0.
Bir belge talebinin eşsiz tanıtımıdır. Şifrenin tasarlandığı araç ünitesinin seri numarası, oluşturma zamanında bilinmiyorsa, bir araç ünitesi genel şifresi olarak da kullanılabilir.
 
CertificateRequestID ::= SEQUENCE{
requestSerialNumber                INTEGER(0..232-1)
requestMonthYear                  BCDString(SIZE(2))
crIdentifier                              OCTET STRING(SIZE(1))
manufacturerCode                   ManufacturerCode
}
 
Talep Seri Numarası (requestSerialNumber), imalatçı ve aşağıdaki ay için eşsiz olan, belge talebi için bir seri numarasıdır.
Talep Ay Yıl (requestMonthYear), belge talebinin ay ve yılının tanıtımıdır.
Değer tahsisi: Ay (iki basamak) ve yıl (son iki basamak) için BCD kodlaması.
Belge Talep Tanıtımı (crIdentifier), kapsamı genişletilmiş bir seri numarası için bir belge talebini ayırt etmek için bir tanıtıcıdır.
Değer tahsisi: ‘FFh’.
İmalatçı Kodu (manufacturerCode), belgeyi talep eden imalatçının sayısal kodudur.
Bir belgelendirme kuruluşunun (bir taraf ülkenin veya Avrupa Belgelendirme Kuruluşunun) genel şifresinin tanıtıcısı.
 
CertificationAuthorityKID ::= SEQUENCE{
nationNumeric                        NationNumeric
nationAlpha                            NationAlpha
keySerialNumber                     INTEGER(0..255)
additionalInfo                         OCTET STRING(SIZE(2))
caIdentifier                             OCTET STRING(SIZE(1))
}
 
Ülke Sayısal (nationNumeric), belgelendirme kuruluşunun sayısal ülke kodudur.
Ülke Alfabetik (nationAlpha), belgelendirme kuruluşunun alfasayısal ülke kodudur.
Şifre Seri Numarası (keySerialNumber), şifreler değiştirildiğinde belgelendirme kuruluşunun farklı şifrelerini ayırt etmek için bir seri numarasıdır.
İlave Bilgi (additionalInfo), (belgelendirme kuruluşuna özgü) ilave kodlama için iki baytlık bir alandır.
Belgelendirme Kuruluşu Tanıtıcısı (caIdentifier), belgelendirme kuruluşu şifre tanıtıcısını başka şifre tanıtıcılarından ayırt etmek için bir tanıtıcıdır.
Değer tahsisi: ‘01h’.
Bir şirket kartında hafızaya alınan, bu kart ile gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgi (gereklilik 237).
 
CompanyActivityData ::= SEQUENCE {
companyPointerNewestRecord               INTEGER(0..NoOfCompanyActivityRecords-1),
companyActivityRecords                       SET SIZE(NoOfCompanyActivityRecords) OF
companyActivityRecord SEQUENCE {
companyActivityType                           CompanyActivityType,
companyActivityTime                           TimeReal,
cardNumberInformation                         FullCardNumber,
vehicleRegistrationInformation              VehicleRegistrationIdentification,
downloadPeriodBegin                              TimeReal,
downloadPeriodEnd                                TimeReal
}
}
 
Şirket En Yeni Kayıt Göstericisi (companyPointerNewestRecord), en son güncellenen Şirket Faaliyet Kaydı endeksidir.
Değer tahsisi: Şirket faaliyet kaydının numaratörüne karşılık gelen, şirket faaliyet kaydının yapı içerisinde ilk oluştuğu zaman için “0”dan başlayan, sayı.
Şirket Faaliyet Kayıtları (companyActivityRecords), bütün şirket faaliyet kayıtlarının setidir.
Şirket Faaliyet Kaydı (companyActivityRecord), tek bir şirket faaliyeti ile ilgili bilgi dizisidir.
Şirket Faaliyet Tipi (companyActivityType), şirket faaliyetinin tipidir.
Şirket Faaliyet Zamanı (companyActivityTime), şirket faaliyetinin tarih ve saatidir.
Kart Numarası Bilgisi (cardNumberInformation), varsa, indirilen kart için kartı veren taraf ülke ve kart numarasıdır
Araç Tescil Bilgisi (vehicleRegistrationInformation), indirilen veya kilitlenen veya kilidi kaldırılan aracı tescil eden taraf ülke ve VRN’dir.
İndirme Süresi Başlangıcı (downloadPeriodBegin) ve İndirme Süresi Bitimi (downloadPeriodEnd), varsa, VU’dan indirilen süredir.
Kendi şirket kartını kullanarak, bir şirket tarafından gerçekleştirilen bir faaliyeti gösteren kod.
 
CompanyActivityType ::= INTEGER {
card downloading                    (1),
VU downloading                      (2),
VU lock-in                              (3),
VU lock-out                            (4)
}
Bir şirket kartında hafızaya alınan, bu kartın uygulamasının tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 190).
 
CompanyCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId                                       EquipmentType,
cardStructureVersion                                               CardStructureVersion,
noOfCompanyActivityRecords                              NoOfCompanyActivityRecords
}
 
Takograf Kartı ID Tipi (typeOfTachographCardId), kartın uygulanan tipini belirtir.
Kart Yapısı Sürümü (cardStructureVersion), kartta uygulanan yapının sürümünü belirtir.
Şirket Faaliyet Kayıtları Sayısı (noOfCompanyActivityRecords), kartın hafızaya alabileceği şirket faaliyet kayıtlarının sayısıdır.
Bir şirket kartında hafızaya alınan, Kart Hamili tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 236).
 
 
Şirket Adı (companyName), hamilin şirketinin adıdır.
Şirket Adresi (companyAddress), hamilin şirketinin adresidir.
Kart Hamili Tercih Edilen Dil (cardHolderPreferredLanguage), kart hamilinin tercih ettiği dildir.
Bir denetim kartında hafızaya alınan, bu kartın uygulamasının tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 190).
 
ControlCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId                       EquipmentType,
cardStructureVersion                               CardStructureVersion,
noOfControlActivityRecords                  NoOfControlActivityRecords
}
 
Takograf Kartı ID Tipi (typeOfTachographCardId), kartın uygulanan tipini belirtir.
Kart Yapısı Sürümü (cardStructureVersion), kartta uygulanan yapının sürümünü belirtir.
Kontrol Faaliyet Kayıtları Sayısı (noOfControlActivityRecords), kartın hafızaya alabileceği kontrol faaliyet kayıtlarının sayısıdır.
Bir denetim kartında hafızaya alınan, bu kart ile gerçekleştirilen kontrol faaliyeti ile ilgili bilgi (gereklilik 233).
 
ControlCardControlActivityData ::= SEQUENCE {
controlPointerNewestRecord                  INTEGER(0.. NoOfControlActivityRecords-1),
controlActivityRecords                          SET SIZE(NoOfControlActivityRecords) OF
controlActivityRecord                            SEQUENCE {
controlType                                           ControlType,
controlTime                                           TimeReal,
controlledCardNumber                            FullCardNumber,
controlledVehicleRegistration                                 VehicleRegistrationIdentification,
controlDownloadPeriodBegin                 TimeReal,
controlDownloadPeriodEnd                    TimeReal
}
}
 
Kontrol En Yeni Kayıt Göstericisi (controlPointerNewestRecord), en son güncellenen kontrol faaliyet kaydı endeksidir.
Değer tahsisi: Kontrol faaliyet kaydının numaratörüne karşılık gelen, kontrol faaliyet kaydının yapı içerisinde ilk oluştuğu zaman için “0”dan başlayan, sayı.
Kontrol Faaliyet Kayıtları (controlActivityRecords), bütün kontrol faaliyet kayıtlarının setidir.
Kontrol Faaliyet Kaydı (controlActivityRecord), tek bir kontrol ile ilgili bilgi dizisidir.
Kontrol Tipi (controlType), kontrolün tipidir.
Kontrol Zamanı(controlTime), kontrolün tarih ve saatidir.
Kontrol Edilen Kart Numarası (controlledCardNumber), kontrol edilen kart için kartı veren taraf ülke ve kart numarasıdır
Kontrol Edilen Araç Tescili (controlledVehicleRegistration), içerisinde kontrolün oluştuğu aracı tescil eden taraf ülke ve VRN’dir.
İndirme Süresi Başlangıcı (controlDownloadPeriodBegin) ve İndirme Süresi Bitimi (controlDownloadPeriodEnd), neticede indirilen süredir.
Bir denetim kartında hafızaya alınan, Kart Hamili tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 232).
 
ControlCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {
controlBodyName                   Name,
controlBodyAddress                                Address,
cardHolderName                     HolderName,
cardHolderPreferredLanguage Language
}
 
Denetim Kuruluşu Adı (controlBodyName), kart hamilinin denetim otoritesi adıdır.
Denetim Kuruluşu Adresi (controlBodyAddress), kart hamilinin denetim otoritesinin adresidir.
Kart Hamili Adı (cardHolderName), Denetim kartı hamilinin adıdır (adlarıdır).
Kart Hamili Tercih Edilen Dil (cardHolderPreferredLanguage), Denetim kartı hamilinin tercih ettiği dildir.
Bir denetim sırasında gerçekleştirilen faaliyetleri gösteren kod. Bu veri tipi gereklilik 102, gereklilik 210 ve gereklilik 225 ile ilgilidir.
 
ControlType ::= OCTET STRING (SIZE(1))
 
Değer tahsisi – Dizili Sekizli: ‘cvpdxxxx’B (8 bit)
Veri Belleği kayıtları (veya yuva durumu) için:
‘c’B               kart indirmesi:
                      ‘0’B: Denetim faaliyeti sırasında indirilmeyen kart,
                      ‘1’B: Denetim faaliyeti sırasında indirilen kart
‘v’B              VU indirmesi:
                      ‘0’B: Denetim faaliyeti sırasında indirilmeyen VU,
                      ‘1’B: Denetim faaliyeti sırasında indirilen VU
‘p’B              Yazdırma:
                      ‘0’B: Denetim faaliyeti sırasında yazdırma yapılmadı,
                      ‘1’B: Denetim faaliyeti sırasında yazdırma yapıldı
‘d’B              Görüntüleme:
                      ‘0’B: Denetim faaliyeti sırasında görüntüleme yapılmadı,
                      ‘1’B: Denetim faaliyeti sırasında görüntüleme yapıldı
‘xxxx’B          Kullanılmaz.
Takograf cihazının o anki tarih ve saati.
 
CurrentDateTime ::= TimeReal
 
Değer tahsisi: daha fazla belirtilmez.
Bir sürücü veya servis kartında hafızaya alınan, kartın VU’ya takıldığı her bir takvim günü için bir arttırılan sayaç. Bu veri tipi gereklilik 199 ve gereklilik 219 ile ilgilidir.
 
DailyPresenceCounter ::= BCDString(SIZE(2))
 
Değer tahsisi: Yine sıfırdan başlayan, azami değeri = 9999 olan ardışık sayı. Kartın ilk verildiği zamanda sayı “0”a ayarlanır.
Yazdırmaya hazır sayısal biçimde ifade edilen tarih.
 
Datef ::= SEQUENCE {
year BCDString       (SIZE(2)),
month BCDString    (SIZE(1)),
day BCDString         (SIZE(1))
}
 
Değer tahsisi:
yyyy                      Yıl
aa                           Ay
gg                           Gün
‘00000000’H,         açıkça tarih yok anlamındadır.
Katedilen mesafe (aracın iki kilometre sayacı değeri arasındaki farkın kilometre biriminde hesaplanmasının sonucu).
 
 
Değer tahsisi: İmzalanmamış ikili. 0 ila 9999 km’lik çalışma aralığındaki km biçimindeki değer.
Bir sürücü kartında hafızaya alınan, bu kartın uygulamasının tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 190).
 
DriverCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId                       EquipmentType,
cardStructureVersion                               CardStructureVersion,
noOfEventsPerType                              NoOfEventsPerType,
noOfFaultsPerType                                                NoOfFaultsPerType,
activityStructureLength                          CardActivityLengthRange,
noOfCardVehicleRecords                        NoOfCardVehicleRecords,
noOfCardPlaceRecords                           NoOfCardPlaceRecords
}
 
Takograf Kartı ID Tipi (typeOfTachographCardId), kartın uygulanan tipini belirtir.
Kart Yapısı Sürümü (cardStructureVersion), kartta uygulanan yapının sürümünü belirtir.
Tip Başına Olaylar Sayısı (noOfEventsPerType), kartın kaydedebileceği olay tipi başına olayların sayısıdır.
Tip Başına Hatalar Sayısı (noOfFaultsPerType), kartın kaydedebileceği hata tipi başına hataların sayısıdır.
Faaliyet Yapısı Uzunluğu (activityStructureLength), faaliyet kayıtlarını hafızaya almak için hazır bulunan baytların sayısını gösterir.
Kart Araç Kayıtları Sayısı (noOfCardVehicleRecords), kartın içerebileceği araç kayıtlarının sayısıdır.
Kart Yer Kayıtları Sayısı (noOfCardPlaceRecords), kartın kaydedebileceği yerlerin sayısıdır.
Bir sürücü kartında hafızaya alınan, Kart Hamili tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 195).
 
DriverCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {
cardHolderName                                     HolderName,
cardHolderBirthDate                               Datef,
cardHolderPreferredLanguage                 Language
}
 
Kart Hamili Adı (cardHolderName), sürücü kartı hamilinin adıdır (adlarıdır).
Kart Hamili Doğum Tarihi (cardHolderBirthDate), sürücü kartı hamilinin doğum tarihidir.
Kart Hamili Tercih Edilen Dil (cardHolderPreferredLanguage), kart hamilinin tercih ettiği dildir.
Günlük çalışma süresinin bir giriş için başlangıç ve bitimini ayırt etmek için kod ve girişin koşulu.
 
EntryTypeDailyWorkPeriod ::= INTEGER {
Begin, related time = card insertion time or time of entry      (0),
End, related time = card withdrawal time or time of entry      (1),
Begin, related time manually entered (start time)                   (2),
End, related time manually entered (end of work period)        (3),
Begin, related time assumed by VU                                         (4),
End, related time assumed by VU                                            (5)
}
 
Değer tahsisi: ISO/IEC 8824-1’e göre.
Takograf uygulaması için farklı cihaz tiplerini ayırt etmek için kod.
 
EquipmentType ::= INTEGER(0..255)
 
- - Ayrılmış                                                           (0),
- - Sürücü Kartı                                                   (1),
- - Servis Kartı                                                     (2),
- - Denetim kartı                                                  (3),
- - Şirket Kartı                                                      (4),
- - İmalatçı Kartı                                                  (5),
- - Araç Ünitesi                                                   (6),
- - Hareket sensörü                                             (7),
- - RFU                                                                  (8 . . 255),
Değer tahsisi: ISO/IEC 8824-1’e göre.
Değer 0, Belgelerin CHA alanlarında bir taraf ülke veya Avrupa’yı göstermek amacıyla ayrılmıştır.
Avrupa genel şifresi.
 
EuropeanPublicKey ::= PublicKey
Bir olayı veya bir hatayı nitelendiren kod.
 
EventFaultType ::= OCTET STRING (SIZE(1))
 
Değer tahsisi:
‘0x’H                      Genel olaylar,
‘00’H                      Daha fazla detay yok,
‘01’H                      Geçersiz bir kartın takılması,
‘02’H                      Kart çelişkisi,
‘03’H                      Zaman çakışması,
‘04’H                      Uygun bir kart olmadan sürüş,
‘05’H                      Sürüş sırasında kart takılması,
‘06’H                      Son kart oturumu düzgün kapatılmadı,
‘07’H                      Aşırı hız,
‘08’H                      Güç kaynağı kesintisi,
‘09’H                      Hareket verisi hatası,
‘0A’H ila ‘0F’H    RFU,
‘1x’H                      Araç ünitesi ile ilgili güvenlik ihlali teşebbüsü olayları,
‘10’H                      Daha fazla detay yok,
‘11’H                      Hareket sensörü orijinallik doğrulaması hatası,
‘12’H                      Takograf kartı orijinallik doğrulaması hatası,
‘13’H                      Hareket sensörünün izinsiz değiştirilmesi,
‘14’H                      Kart verisi girdi bütünlük hatası
‘15’H                      Hafızaya alınan veri bütünlük hatası,
‘16’H                      Dahili veri aktarımı hatası,
‘17’H                      Yetkilendirilmemiş mahfaza açılması,
‘18’H                      Donanım sabotajı,
‘19’H ila ‘1F’H      RFU,
‘2x’H                      Sensör ile ilgili güvenlik ihlali teşebbüsü olayları,
‘20’H                      Daha fazla detay yok,
‘21’H                      Orijinallik doğrulaması başarısızlığı,
‘22’H                      Hafızaya alınan veri bütünlük hatası,
‘23’H                      Dahili veri aktarımı hatası,
‘24’H                      Yetkilendirilmemiş mahfaza açılması,
‘25’H                      Donanım sabotajı,
‘26’H ila ‘2F’H      RFU,
‘3x’H                      Takograf cihazı hataları
‘30’H                      Daha fazla detay yok,
‘31’H                      VU dahili hatası
‘32’H                      Yazıcı hatası,
‘33’H                      Görüntü hatası,
‘34’H                      İndirme hatası,
‘35’H                      Sensör hatası,
‘36’H ila ‘3F’H      RFU,
‘4x’H                      Kart hataları,
‘40’H                      Daha fazla detay yok,
‘41’H ila ‘4F’H      RFU,
‘50’H ila ‘7F’H      RFU,
‘80’H ila ‘FF’H     İmalatçıya özel.
Bir olayın veya bir hatanın neden kaydedildiğini anlatan kod.
 
EventFaultRecordPurpose ::= OCTET STRING (SIZE(1))
 
Değer tahsisi:
‘00’H                      En yakın (veya son) 10 olay veya hatadan biri,
‘01’H                      Oluştuğu son 10 günün biri için en uzun olay,
‘02’H                      Son 365 gün boyunca en uzun 5 olaydan biri,
‘03’H                      Oluştuğu son 10 günün biri için son olay,
‘04’H                      Oluştuğu son 10 günün biri için en önemli olay,
‘05’H                      Son 365 gün boyunca en önemli 5 olaydan biri,
‘06’H                      Son kalibrasyondan sonra oluşmuş olan ilk olay veya hata,
‘07’H                      Faal/devam eden bir olay veya hata,
‘08’H ila ‘7F’H      RFU,
‘80’H ila ‘FF’H     İmalatçıya özel.
Bir cihazın eşsiz tanıtımı. Bir cihaz genel şifre tanıtıcısı olarak da kullanılabilir.
 
ExtendedSerialNumber ::= SEQUENCE{
serialNumber                           INTEGER(0..232-1)
monthYear                             BCDString(SIZE(2))
type                                        OCTET STRING(SIZE(1))
manufacturerCode                   ManufacturerCode
}
 
Seri Numarası (serialNumber), imalatçı, cihazın tipi ve aşağıdaki ay için eşsiz olan, cihaz için bir seri numarasıdır.
Ay Yıl (monthYear), imalatın (veya seri numarası tahsisinin) ay ve yılının tanıtımıdır.
Değer tahsisi: Ay (iki basamak) ve yıl (son iki basamak) için BCD kodlaması.
Tip (type), cihazın tipi için bir tanıtıcıdır.
Değer tahsisi: ‘FFh’ ayrılmış değeri ile, İmalatçıya özel
İmalatçı Kodu (manufacturerCode) , cihazın imalatçısının sayısal kodudur.
Bir takograf kartını tam olarak tanıtan kod.
 
FullCardNumber ::= SEQUENCE {
cardType EquipmentType,
cardIssuingMemberState NationNumeric,
cardNumber CardNumber
}
 
Kart Tipi (cardType), takograf kartının tipidir.
Kartı Veren Taraf Ülke (cardIssuingMemberState), kartı veren taraf ülkenin kodudur.
Kart Numarası (cardNumber), kartın numarasıdır.
Aracın kilometre sayacı değeri: Çalışması sırasında araç tarafından katedilen toplanmış mesafe.
HighResOdometer ::= INTEGER(0..232-1)
 
Değer tahsisi: İmzalanmamış ikili. 0 ila 21055406 km çalışma aralığında 1/200 km biçimindeki değer.
Bir seyahatin tamamı veya bir kısmı sırasında katedilen mesafe.
 
HighResTripDistance ::= INTEGER(0.. 232-1)
 
Değer tahsisi: İmzalanmamış ikili. 0 ila 21055406 km çalışma aralığında 1/200 km biçimindeki değer.
Bir kart hamilinin soyadı ve adı (adları).
 
 
Hamil Soyadı (holderSurname), Hamilin soyadıdır (veya aile adıdır). Bu soyadı unvan içermez.
Değer tahsisi: Bir kart kişiye özgü değilse, Hamil Soyadı, Şirket Adı veya Servis Adı veya Kontrol Kuruluşu Adı bilgisi ile aynı bilgiyi içerir.
Hamil İlk Adları (holderFirstNames), hamilin adı (adları) ve baş harfleridir.
Takograf cihazının sabiti (Ek IB Kısım 1.13).
 
 
Değer tahsisi: 0 ila 64255 darbe/km çalışma aralığında kilometre başına darbeler.
Şifreye referans teşkil etmek ve şifreyi seçmek amacıyla kullanılan bir genel şifrenin eşsiz bir tanıtıcısıdır. Ayrıca, şifre hamilini de tanıtır.
 
 
İlk seçim, bir araç ünitesinin veya bir takograf kartının genel şifresine referans için uygundur.
İkinci seçim, bir araç ünitesinin genel şifresine referans için uygundur (belge oluşturma zamanında araç ünitesinin seri numarasının bilinmediği durumda).
Üçüncü seçim, bir taraf ülkenin genel şifresine referans için uygundur.
Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi (Ek IB Kısım 1.21).
 
 
Değer tahsisi: İmzalanmamış ikili. 0 ila 8031 mm çalışma aralığında 1/8 mm biçimindeki değer.
Bir dili tanıtan kod.
 
 
Değer tahsisi: ISO 639’a göre küçük karakterli iki harfli kodlama.
Bir sürücü kartında hafızaya alınan, (kontrolden başka amaçlarla yapılan) son kart indirme tarih ve saati. Bu tarih bir VU veya herhangi bir kart okuyucusu tarafından güncellenebilir.
 
 
Değer tahsisi: Daha fazla belirtilmez.
Bir kart hamilinin, kart takılması sırasında, sürücü faaliyetlerini manuel olarak girip girmediğini tanıtan kod (gereklilik 081).
 
ManualInputFlag ::= INTEGER {
noEntry                  (0)
manualEntries         (1)
}
 
Değer tahsisi: Daha fazla belirtilmez.
Bir imalatçıyı tanıtan kod.İmalatçıları tanıtan kodların güncellenmiş bir listesi, Avrupa Belgelendirme Kuruluşunun web sayfasında yer alacaktır.
 
ManufacturerCode ::= INTEGER(0..255) 
 
Değer tahsisi:
‘00’H                      Hiç bir bilgi yok
‘01’H                      Ayrılmış değer
‘02’H . . ‘0F’H       Daha sonraki kullanım için ayrılmış
‘10’H                      ACTIA
‘11’H . . ‘17’H       Adı ‘A’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘18’H . . ‘1F’H       Adı ‘B’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘20’H . . ‘27’H       Adı ‘C’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘28’H . . ‘2F’H       Adı ‘D’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘30’H . . ‘37’H       Adı ‘E’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘38’H . . ‘3F’H       Adı ‘F’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘40’H                      Giescke & Devrient GmbH
‘41’H                      GEM plus
‘42’H . . ‘47’H       Adı ‘G’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘48’H . . ‘4F’H       Adı ‘H’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘50’H . . ‘57’H       Adı ‘I’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘58’H . . ‘5F’H       Adı ‘J’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘60’H . . ‘67’H       Adı ‘K’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘68’H . . ‘6F’H       Adı ‘L’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘70’H . . ‘77’H       Adı ‘M’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘78’H . . ‘7F’H       Adı ‘N’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘80’H                      OSCARD
‘81’H . . ‘87’H       Adı ‘O’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘88’H . . ‘8F’H       Adı ‘P’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘90’H . . ‘97’H       Adı ‘Q’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘98’H . . ‘9F’H       Adı ‘R’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘A0’H                    SETEC
‘A1’H                    SIEMENS VDO
‘A2’H                    STONERIDGE
‘A3’H . . ‘A7’H    Adı ‘S’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘AA’H                   TACHOCONTROL
‘AB’H . . ‘AF’H   Adı ‘T’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘B0’H . . ‘B7’H      Adı ‘U’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘B8’H . . ‘BF’H     Adı ‘V’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘C0’H . . ‘C7’H      Adı ‘W’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘C8’H . . ‘CF’H     Adı ‘X’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘D0’H . . ‘D7’H     Adı ‘Y’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
‘D8’H . . ‘DF’H     Adı ‘Z’ ile başlayan imalatçılar için ayrılmış
Avrupa belgelendirme kuruluşu tarafından bir taraf ülkeye verilen genel şifre belgesi.
 
MemberStateCertificate ::= Certificate
Bir taraf ülkenin genel şifresi.
 
MemberStatePublicKey ::= PublicKey
Bir ad.
 
Name ::= SEQUENCE {
codePage                 INTEGER (0..255),
name                       OCTET STRING (SIZE(35))
}
 
Kod Sayfası(codePage), adı kodlamak amacıyla kullanılan ISO/IEC 8859’un bir bölümünü belirtir.
Ad (name), ISO/IEC 8859’daki Kod Sayfası’na uygun bir şekilde kodlanmış bir addır.
 
Bir ülke için, araba tamponu etiketlerindeki ülkelerin geleneksel kodlamasına ve/veya uluslararası temelde uyumlaştırılmış araç sigorta kağıtlarında (yeşil kartta) kullanılana uygun bir alfabetik referans.
 
NationAlpha ::= IA5String(SIZE(3))
 
Değer tahsisi:
 
 ‘                             ’              Hiç bir bilgi yok
 ‘         A                 ’              Avusturya
 ‘         AL               ’              Arnavutluk
 ‘         AND           ’              Andora
 ‘         ARM           ’              Ermenistan
 ‘         AZ               ’              Azerbaycan
 ‘         B                  ’              Belçika
 ‘         BG               ’              Bulgaristan
 ‘         BIH              ’              Bosna Hersek
 ‘         BY               ’              Beyaz Rusya
 ‘         CH               ’              İsviçre
 ‘         CY               ’              Kıbrıs
 ‘         CZ               ’              Çek Cumhuriyeti
 ‘         D                  ’              Almanya
 ‘         DK               ’              Danimarka
 ‘         E                  ’              İspanya
 ‘         EST             ’              Estonya
 ‘         F                  ’              Fransa
 ‘         FIN              ’              Finlandiya
 ‘         FL                ’              Lihtenştayn
 ‘         FR                ’              Faroa Adaları
 ‘         UK               ’              Birleşik Krallık, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Cebelitarık
 ‘         GE                ’              Gürcistan
 ‘         GR               ’              Yunanistan
 ‘         H                  ’              Macaristan
 ‘         HR               ’              Hırvatistan
 ‘         I                   ’              İtalya
 ‘         IRL              ’              İrlanda
 ‘         IS                 ’              İzlanda
 ‘         KZ               ’              Kazakistan
 ‘         L                  ’              Lüksemburg
 ‘         LT                ’              Litvanya
 ‘         LV                ’              Letonya
 ‘        M                 ’              Malta
 ‘         MC              ’              Monako
 ‘         MD              ’              Moldavya Cumhuriyeti
 ‘         MK              ’              Makedonya
 ‘         N                  ’              Norveç
 ‘         NL               ’              Hollanda
 ‘         P                  ’              Portekiz
 ‘         PL                ’              Polonya
 ‘         RO               ’              Romanya
 ‘         RSM            ’              San Marino
 ‘         RUS             ’              Rusya Federasyonu
 ‘         S                  ’              İsveç
 ‘         SK               ’              Slovakya
 ‘         SLO             ’              Slovenya
 ‘         SRB             ’              Sırbistan
 ‘         TM              ’              Türkmenistan
 ‘         TR               ’              Türkiye
 ‘         UA              ’              Ukrayna
 ‘         V                  ’              Vatikan
 ‘         UNK            ’              Bilinmeyen
 ‘         EC                ’              Avrupa Topluluğu
 ‘         EUR             ’              Avrupanın geri kalanı
 ‘         WLD           ’              Dünyanın geri kalanı
Bir ülke için sayısal referans.
 
NationNumeric ::= INTEGER(0 .. 255)
 
Değer tahsisi:
- - Hiç bir bilgi yok                                                              (00)H.
- - Avusturya                                                                       (01)H.
- - Arnavutluk                                                                      (02)H.
- - Andora                                                                            (03)H.
- - Ermenistan                                                                      (04)H.
- - Azerbaycan                                                                     (05)H.
- - Belçika                                                                             (06)H.
- - Bulgaristan                                                                      (07)H.
- - Bosna Hersek                                                                 (08)H.
- - Beyaz Rusya                                                                   (09)H.
- - İsviçre                                                                              (0A)H.
- - Kıbrıs                                                                               (0B)H.
- - Çek Cumhuriyeti                                                             (0C)H.
- - Almanya                                                                          (0D)H.
- - Danimarka                                                                       (0E)H.
- - İspanya                                                                            (0F)H.
- - Estonya                                                                           (10)H.
- - Fransa                                                                              (11)H.
- - Finlandiya                                                                       (12)H.
- - Lihtenştayn                                                                     (13)H.
- - Faroa Adaları                                                                  (14)H.                                                                                              
- - Birleşik Krallık                                                                 (15)H.
- - Gürcistan                                                                         (16)H.
- - Yunanistan                                                                      (17)H.
- - Macaristan                                                                      (18)H.
- - Hırvatistan                                                                      (19)H.
- - İtalya                                                                                (1A)H.
- - İrlanda                                                                              (1B)H.
- - İzlanda                                                                             (1C)H.
- - Kazakistan                                                                       (1D)H.
- - Lüksemburg                                                                    (1E)H
- - Litvanya                                                                          (1F)H.
- - Letonya                                                                           (20)H.
- - Malta                                                                                (21)H.
- - Monako                                                                           (22)H.
- - Moldavya Cumhuriyeti                                                 (23)H.
- - Makedonya                                                                     (24)H.
- - Norveç                                                                             (25)H.
- - Hollanda                                                                          (26)H.
- - Portekiz                                                                            (27)H.
- - Polonya                                                                           (28)H.
- - Romanya                                                                         (29)H.
- - San Marino                                                                     (2A)H.
- - Rusya Federasyonu                                                      (2B)H.
- - İsveç                                                                                (2C)H.
- - Slovakya                                                                          (2D)H.
- - Slovenya                                                                         (2E)H.
- - Türkmenistan                                                                  (2F)H.
- - Türkiye                                                                            (30)H.
- - Ukrayna                                                                           (31)H.
- - Vatikan                                                                             (32)H.
- - Sırbistan                                                                          (33)H.
- - RFU                                                                                  (34 . . FC)H.
- - Avrupa Topluluğu                                                         (FD)H.
- - Avrupanın geri kalanı                                                    (FE)H.
- - Dünyanın geri kalanı                                                     (FF)H.
Bir servis kartının hafızaya alabileceği kalibrasyon kayıtları sayısı.
 
NoOfCalibrationRecords ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Son indirmesinden sonra bir kalibrasyon kartıyla yapılan kalibrasyonların sayısını gösteren sayaç (gereklilik 230).
 
NoOfCalibrationsSinceDownload ::= INTEGER(0..216-1)
 
Değer tahsisi: Daha fazla belirtilmez.
Bir sürücü veya servis kartının hafızaya alabileceği yer kayıtları sayısı.
 
NoOfCardPlaceRecords ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Bir sürücü veya servis kartının hafızaya alabileceği kullanılan araç kayıtları sayısı.
 
NoOfCardVehicleRecords ::= INTEGER(0.. 216-1)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Bir şirket kartının hafızaya alabileceği şirket faaliyeti kayıtları sayısı.
 
NoOfCompanyActivityRecords ::= INTEGER(0.. 216-1)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Bir denetim kartı nın hafızaya alabileceği denetim faaliyeti kayıtları sayısı.
 
NoOfControlActivityRecords ::= INTEGER(0.. 216-1)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Bir kartın hafızaya alabileceği olay tipi başına olayların sayısı.
 
NoOfEventsPerType ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Bir kartın hafızaya alabileceği hata tipi başına hataların sayısı.
 
NoOfFaultsPerType ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi: İlave 1 Bölüm 3’e bakınız.
Belirli bir günün geceyarısında aracın kilometre sayacı değeri (gereklilik 090).
 
OdometerValueMidnight ::= OdometerShort
 
Değer tahsisi: Daha fazla belirtilmez.
Kısa bir biçimde aracın kilometre sayacı değeri.
 
OdometerShort ::= INTEGER(0..224-1)
 
Değer tahsisi: İmzalanmamış ikili. 0 ila 9999999 km’lik çalışma aralığında km biçimindeki değer.
Son aşırı hız kontrolünden sonra aşırı hız olayları sayısı.
 
OverspeedNumber ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi: 0, son aşırı hız kontrolünden sonra hiç bir aşırı hız olayı oluşmadığını ifade eder; 1, son aşırı hız kontrolünden sonra bir aşırı hız olayı oluştuğunu ifade eder; ...; 255, son aşırı hız kontrolünden sonra 255 veya daha fazla aşırı hız olayı oluştuğunu ifade eder.
Günlük bir çalışma aralığının başladığı veya bittiği bir yer ile ilgili bilgi (gereklilik 087, gereklilik 202, gereklilik 221).
 
PlaceRecord ::= SEQUENCE {
entryTime                                              TimeReal,
entryTypeDailyWorkPeriod                   EntryTypeDailyWorkPeriod,
dailyWorkPeriodCountry                        NationNumeric,
dailyWorkPeriodRegion                          RegionNumeric,
vehicleOdometerValue                            OdometerShort
}
 
Giriş Zamanı (entryTime), giriş ile ilgili tarih ve saattir.
Günlük Çalışma Süresi Giriş Tipi (entryTypeDailyWorkPeriod), girişin tipidir.
Günlük Çalışma Süresi Ülkesi (dailyWorkPeriodCountry), girilen ülkedir.
Günlük Çalışma Süresi Bölgesi (dailyWorkPeriodRegion), girilen bölgedir.
Araç Kilometre Sayacı Değeri (vehicleOdometerValue), yer girişi zamanındaki kilometre sayacı değeridir.
Kartını bir araç ünitesine taktığı zaman, bir sürücü tarafından daha önce kullanılan araç ile ilgili bilgi (gereklilik 081).
 
PreviousVehicleInfo ::= SEQUENCE {
vehicleRegistrationIdentification            VehicleRegistrationIdentification,
cardWithdrawalTime                              TimeReal
}
 
Araç Tescil Tanıtımı (vehicleRegistrationIdentification), aracı tescil eden taraf ülke ve VRN’dir.
Kart Çıkarma Zamanı (cardWithdrawalTime), kartın çıkarıldığı tarih ve saattir.
Bir genel RSA şifresi.
 
PublicKey ::= SEQUENCE {
rsaKeyModulus                                       RSAKeyModulus,
rsaKeyPublicExponent                           RSAKeyPublicExponent
}
 
RSA Şifre Modülü (rsaKeyModulus), şifre çiftinin modülüdür.
RSA Şifresi Genel Üs (rsaKeyPublicExponent), şifre çiftinin genel üssüdür.
Belirli bir ülke içerisindeki bir bölge için alfabetik referans.
 
RegionAlpha ::= IA5STRING(SIZE(3))
 
Değer tahsisi:
‘                              ’              Hiç bir bilgi yok
İspanya:
 ‘         AN              ’              Andalucia
 ‘         AR               ’              Aragón
 ‘         AST            ’              Asturias
 ‘         C                  ’              Cantabria
 ‘         CAT            ’              Cataluña
 ‘         CL                ’              Castilla-León
 ‘         CM              ’              Catilla-La-Mancha
 ‘         CV               ’              Valencia
 ‘         EXT             ’              Extremadura
 ‘         G                  ’              Galicia
 ‘         IB                 ’              Beleares
 ‘         IC                 ’              Canarias
 ‘         LR                ’              La Rioja
 ‘         M                 ’              Madrid
 ‘         MU              ’              Murcia
 ‘         NA              ’              Navarra
 ‘         PV                ’              Pais Vasco
Belirli bir ülke içerisindeki bir bölge için sayısal referans.
 
RegionNumeric ::= OCTET STRING (SIZE(1))
 
Değer tahsisi:
‘00’H                      Hiç bir bilgi yok,
İspanya:
‘01’H                      Andalucia
‘02’H                      Aragón
‘03’H                      Asturias
‘04’H                      Cantabria
‘05’H                      Cataluña
‘06’H                      Castilla-León
‘07’H                      Catilla-La-Mancha
‘08’H                      Valencia
‘09’H                      Extremadura
‘0A’H                    Galicia
‘0B’H                     Beleares
‘0C’H                     Canarias
‘0D’H                     La Rioja
‘0E’H                     Madrid
‘0F’H                     Murcia
‘10’H                      Navarra
‘11’H                      Pais Vasco
Bir RSA şifre çiftinin modülü.
 
RSAKeyModulus ::= OCTET STRING (SIZE(128))
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Bir RSA şifre çiftinin özel üssü.
 
RSAKeyPrivateExponent ::= OCTET STRING (SIZE(128))
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Bir RSA şifre çiftinin genel üssü.
 
RSAKeyPublicExponent ::= OCTET STRING (SIZE(8))
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Sensörün tip onayı numarası.
 
SensorApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Bir hareket sensöründe hafızaya alınan, hareket sensörünün tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 077).
 
SensorIdentification ::= SEQUENCE {
sensorSerialNumber                                 SensorSerialNumber,
sensorApprovalNumber                          SensorApprovalNumber,
sensorSCIdentifier                                   SensorSCIdentifier,
sensorOSIdentifier                                  SensorOSIdentifier
}
 
Sensör Seri Numarası (sensorSerialNumber), hareket sensörünün kapsamı genişletilmiş seri numarasıdır (parça numarası ve imalatçı kodu dahil).
Sensör Onay Numarası (sensorApprovalNumber), hareket sensörünün onay numarasıdır.
Sensör SCI Tanıtıcısı (sensorSCIdentifier), hareket sensörünün güvenlik aksamı tanıtıcısıdır.
Sensör OS Tanıtıcısı (sensorOSIdentifier), hareket sensörünün işletim sistemi tanıtıcısıdır.
Bir hareket sensöründe hafızaya alınan, hareket sensörünün montajı ile ilgili bilgi (gereklilik 099).
 
SensorInstallation ::= SEQUENCE {
sensorPairingDateFirst                            SensorPairingDate,
firstVuApprovalNumber                          VuApprovalNumber,
firstVuSerialNumber                                VuSerialNumber,
sensorPairingDateCurrent                       SensorPairingDate,
currentVuApprovalNumber                     VuApprovalNumber,
currentVUSerialNumber                          VuSerialNumber
}
 
Sensör Eşleme Tarihi İlk (sensorPairingDateFirst), hareket sensörünün bir araç ünitesi ile ilk eşlendiği tarihtir.
İlk Vu Onay Numarası (firstVuApprovalNumber), hareket sensörü ile ilk eşlenen araç ünitesinin onay numarasıdır.
İlk Vu Seri Numarası (firstVuSerialNumber), hareket sensörü ile ilk eşlenen araç ünitesinin seri numarasıdır.
Sensör Eşleme Tarihi Geçerli (sensorPairingDateCurrent), hareket sensörünün araç ünitesi ile hali hazırda eşlendiği tarihtir.
Geçerli Vu Onay Numarası (currentVuApprovalNumber), hareket sensörü ile hali hazırda eşlenen araç ünitesinin onay numarasıdır.
Geçerli Vu Seri Numarası (currentVUSerialNumber), hareket sensörü ile hali hazırda eşlenen araç ünitesinin seri numarasıdır.
Bir servis kartında hafızaya alınan, hareket sensörlerini araç ünitelerine eşlemek için gerekli olan güvenlik verisi ile ilgili bilgi (gereklilik 214).
 
SensorInstallationSecData ::= TDesSessionKey
 
Değer tahsisi: ISO 16844-3’e göre.
Sensörün işletim sistemi tanıtıcısı.
 
SensorOSIdentifier ::= IA5String(SIZE(2))
 
Değer tahsisi: İmalatçıya özel.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bu araç ünitesi ile eşlenen hareket sensörünün tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 079).
 
SensorPaired ::= SEQUENCE {
sensorSerialNumber                                 SensorSerialNumber,
sensorApprovalNumber                          SensorApprovalNumber,
sensorPairingDateFirst                            SensorPairingDate
}
 
Sensör Seri Numarası (sensorSerialNumber), araç ünitesi ile hali hazırda eşlenen hareket sensörü seri numarasıdır.
Sensör Onay Numarası (sensorApprovalNumber), araç ünitesi ile hali hazırda eşlenen hareket sensörü onay numarasıdır.
Sensör Eşleme Tarihi İlk (sensorPairingDateFirst), araç ünitesi ile hali hazırda eşlenen hareket sensörünün bir araç ünitesi ile ilk eşlendiği tarihtir.
Bir hareket sensörünün bir araç ünitesi ile eşlendiği tarih.
 
SensorPairingDate ::= TimeReal
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Hareket sensörünün seri numarası.
 
SensorSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber
Hareket sensörünün güvenlik aksamının tanıtıcısı.
 
SensorSCIdentifier ::= IA5String(SIZE(8))
 
Değer tahsisi: İmalatçıya özel aksam.
Bir sayısal imza.
 
Signature ::= OCTET STRING (SIZE(128))
 
Değer tahsisi: İlave 11 “ortak güvenlik mekanizmaları”na göre.
Tek bir belirli gün için benzer olayların sayısı (gereklilik 094).
 
SimilarEventsNumber ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi: 0 kullanılmaz; 1, o gün içinde, aynı tipte sadece bir olayın oluştuğunu veya hafızaya alındığını ifade eder; 2, o gün içinde aynı tipte 2 olayın oluştuğunu (sadece birinin hafızaya alındığını) ifade eder; ...; 255, o gün içinde aynı tipte 255 veya daha fazla olayın oluştuğunu ifade eder.
Özel bir koşulu tanıtan kod (gereklilik 050b, gereklilik 105a, gereklilik 212a ve gereklilik 230a).
 
SpecificConditionType ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi:
‘00’H                      RFU
‘01’H                      Kapsam dışı – Başlangıcı
‘02’H                      Kapsam dışı – Bitimi
‘03’H                      Feribot/Tren Taşıması
‘04’H .. ‘FF’H       RFU.
Bir sürücü kartında, bir servis kartında veya bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bir özel koşul ile ilgili bilgi (gereklilik 105a, gereklilik 212a ve gereklilik 230a).
 
SpecificConditionRecord ::= SEQUENCE {
entryTime                                              TimeReal,
specificConditionType                           SpecificConditionType
}
 
Giriş Zamanı (entryTime), girişin tarih ve saatidir.
Özel Koşul Tipi (specificConditionType), özel koşulu tanıtan koddur.
Aracın hızı (km/h).
 
Speed ::= INTEGER(0..255)
 
Değer tahsisi: 0 ila 220 km/h’lik bir çalışma aralığında saat başına kilometre.
Aracın azami izin verilen hızı (Ek IB Kısım 1.28).
 
SpeedAuthorised ::= Speed
Önceden tarif edilen bir süre boyunca ortalama hız (km/h).
 
SpeedAverage ::= Speed
Önceden tarif edilen bir süre boyunca ölçülen azami hız (km/h).
 
SpeedMax ::= Speed
Bir üçlü DES oturum şifresi.
 
TDesSessionKey ::= SEQUENCE {
tDesKeyA                                               OCTET STRING (SIZE(8))
tDesKeyB                                               OCTET STRING (SIZE(8))
}
 
Değer tahsisi: Daha fazla belirtilmez.
Bir birleştirilmiş tarih ve saat alanı için kod. Burada tarih ve saat, 1 Ocak 1970 00h.00m.00s. GMT zamanından itibaren geçen saniyeler olarak ifade edilir.
 
TimeReal{INTEGER:TimeRealRange} ::= INTEGER(0..TimeRealRange)
 
Değer tahsisi – Dizili Sekizli: 1 Ocak 1970 geceyarısı GMT zamanından itibaren saniyelerin sayısı.
Mümkün olan azami tarih ve saat 2106 yılındadır.
Lastik boyutlarının gösterimi.
 
TyreSize ::= IA5String(SIZE(15))
 
Değer tahsisi: 92/23/AT sayılı (31.3.1992, RG L 129, s.95) Yönetmeliğe göre.
1.112. Araç Tanıtım Numarası (VehicleIdentificationNumber)
Araca bir bütün olarak referans teşkil eden araç tanıtım numarası (VIN), normal olarak şasi seri numarası veya karoseri numarası.
 
VehicleIdentificationNumber ::= IA5String(SIZE(17))
 
Değer tahsisi: ISO 3779’da tarif edildiği şekliyle.
Bir aracın Avrupa için eşsiz tanıtımı (VRN ve taraf ülke).
 
VehicleRegistrationIdentification ::= SEQUENCE {
vehicleRegistrationNation                      NationNumeric,
vehicleRegistrationNumber                     VehicleRegistrationNumber
}
 
Araç Tescil Ülkesi (vehicleRegistrationNation), aracın tescil edildiği ülkedir.
Araç Tescil Numarası (vehicleRegistrationNumber), aracın tescil numarasıdır (VRN).
Aracın tescil numarası (VRN). Tescil numarası, araç ruhsatlama kuruluşu tarafından tahsis edilir.
 
VehicleRegistrationNumber ::= SEQUENCE {
codePage                                                                INTEGER (0..255),
vehicleRegNumber                                  OCTET STRING (SIZE(13))
}
 
Kod Sayfası (codePage), Araç Reg Numarasını kodlamak için kullanılan ISO/IEC 8859’un bir bölümünü belirtir.
Araç Reg Numarası (vehicleRegNumber), ISO/IEC 8859’daki Kod Sayfası’na uygun bir şekilde kodlanmış bir VRN’dir.
Değer tahsisi: ülkeye özel.
Bir VU’da hafızaya alınan, belirli bir takvim günü için faaliyet değişiklikleri ve/veya sürüş durumu değişiklikleri ve/veya kart durumu değişiklikleri (gereklilik 084) ve o gün 00.00’daki yuva durumu ile ilgili bilgi.
 
VuActivityDailyData ::= SEQUENCE {
noOfActivityChanges                             INTEGER SIZE(0..1440),
activityChangeInfos                               SET SIZE(noOfActivityChanges) OF ActivityChangeInfo
}
 
Faaliyet Değişiklikleri Sayısı (noOfActivityChanges), Faaliyet Değişikliği Bilgileri setindeki Faaliyet Değişikliği Bilgisi kelimelerinin sayısıdır.
Faaliyet Değişikliği Bilgileri (activityChangeInfos), o gün VU’da hafızaya alınan, Faaliyet Değişikliği Bilgisi setidir. Bu, her zaman, o gün 00.00’da iki yuvanın durumunu veren iki Faaliyef Değişikliği Bilgisi kelimesini içerir.
Araç ünitesinin tip onay numarası.
 
VuApprovalNumber ::= IA5String(SIZE(8))
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, takograf cihazının kalibrasyonları ile ilgili bilgi (gereklilik 098).
 
VuCalibrationData ::= SEQUENCE {
noOfVuCalibrationRecords                      INTEGER(0..255),
vuCalibrationRecords                              SET SIZE(noOfVuCalibrationRecords) OF VuCalibrationRecord
}
 
Vu Kalibrasyon Kayıtları Sayısı (noOfVuCalibrationRecords), Vu Kalibrasyon Kayıtları setinde bulunan kayıtların sayısıdır.
Vu Kalibrasyon Kayıtları (vuCalibrationRecords), kalibrasyon kayıtları setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bir takograf cihazının kalibrasyonu ile ilgili bilgi (gereklilik 098).
 
VuCalibrationRecord ::= SEQUENCE {
calibrationPurpose                                  CalibrationPurpose,
workshopName                                       Name,
workshopAddress                                    Address,
workshopCardNumber                             FullCardNumber,
workshopCardExpiryDate                       TimeReal,
vehicleIdentificationNumber                   VehicleIdentificationNumber,
vehicleRegistrationIdentification            VehicleRegistrationIdentification,
wVehicleCharacteristicConstant              W-VehicleCharacteristicConstant,
kConstantOfRecordingEquipment           K-ConstantOfRecordingEquipment,
lTyreCircumference                                L-TyreCircumference,
tyreSize                                                  TyreSize,
authorisedSpeed                                      SpeedAuthorised,
oldOdometerValue                                  OdometerShort,
newOdometerValue                                 OdometerShort,
oldTimeValue                                         TimeReal,
newTimeValue                                        TimeReal,
nextCalibrationDate                               TimeReal
}
 
Kalibrasyon Amacı (calibrationPurpose), kalibrasyonun amacıdır.
Servis Adı (workshopName), ServisAdresi (workshopAddress), servisin adı ve adresidir.
Servis Kartı Numarası (workshopCardNumber), kalibrasyon sırasında kullanılan servis kartını tanıtır.
Servis Kartı Geçerlilik Süresi Bitimi (workshopCardExpiryDate), kartın geçerlilik süresi bitimidir.
Araç Tanıtım Numarası (vehicleIdentificationNumber), VIN’dir.
Araç Tescil Tanıtımı (vehicleIdentificationNumber), VRN ve tescil eden taraf ülkeyi içerir.
W-Araç Karakteristik Sabiti (wVehicleCharacteristicConstant), aracın karakteristik katsayısıdır.
K-Takograf Cihazı Sabiti (kConstantOfRecordingEquipment), takograf cihazının sabitidir.
L-Lastik Çevresi (lTyreCircumference), tekerlek lastiklerinin etkin çevresidir.
Lastik Ebadı (tyreSize), araca takılan lastiklerin boyut gösterimidir.
İzin Verilen Hız (authorisedSpeed), aracın izin verilen hızıdır.
Eski Kilometre Sayacı Değeri (oldOdometerValue), Yeni Kilometre Sayacı Değeri (newOdometerValue), kilometre sayacının eski ve yeni değerleridir.
Eski Zaman Değeri (oldTimeValue), Yeni Zaman Değeri (newTimeValue), tarih ve saatin eski ve yeni değerleridir.
Sonraki Kalibrasyon Tarihi (nextCalibrationDate), yetkilendirilmiş muayene kuruluşu tarafından yapılacak olan, Kalibrasyon Amacı’nda belirtilen tipin sonraki kalibrasyonunun tarihidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, araç ünitesinde sürücü kartlarının veya servis kartlarının takılması ve çıkarılması çevrimleri ile ilgili bilgi (gereklilik 081).
 
VuCardIWData ::= SEQUENCE {
noOfIWRecords                                      INTEGER(0..216-1),
vuCardIWRecords                                   SET SIZE(noOfIWRecords) OF VuCardIWRecord
}
 
Takma Çıkarma Kayıtları Sayısı (noOfIWRecords), Vu Kart Takma Çıkarma Kayıtları setindeki kayıtların sayısıdır.
Vu Kart Takma Çıkarma Kayıtları (vuCardIWRecords), kart takılması çıkarılması çevrimleri ile ilgili kayıtların bir setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, araç ünitesinde bir sürücü kartı veya bir servis kartının bir takılma ve çıkarılma çevrimi ile ilgili bilgi (gereklilik 081).
 
VuCardIWRecord ::= SEQUENCE {
cardHolderName                                     HolderName,
fullCardNumber                                       FullCardNumber,
cardExpiryDate                                      TimeReal,
cardInsertionTime                                  TimeReal,
vehicleOdometerValueAtInsertion          OdometerShort,
cardSlotNumber                                      CardSlotNumber,
cardWithdrawalTime                              TimeReal,
vehicleOdometerValueAtWithdrawal      OdometerShort,
previousVehicleInfo                                PreviousVehicleInfo
manualInputFlag                                     ManualInputFlag
}
 
Kart Hamili Adı (cardHolderName), kartta hafızaya alındığı şekliyle, sürücü veya servis kartı hamilinin soyadı ve ilk adlarıdır.
Tam Kart Numarası (fullCardNumber), kartta hafızaya alındığı şekliyle, kartın tipi, kartı veren taraf ülke ve kart numarasıdır.
Kartın Geçerliliğinin Bitimi (cardExpiryDate), kartta hafızaya alındığı şekliyle, kartın geçerliliğinin bittiği tarihtir.
Kart Takma Zamanı (cardInsertionTime), kartın takılma tarih ve saatidir.
Takma Anı Araç Kilometre Sayacı Değeri (vehicleOdometerValueAtInsertion), kartın takılması anında araç kilometre sayacı değeridir.
Kart Yuvası Numarası (cardSlotNumber), kartın takıldığı yuvadır.
Kart Çıkarma Zamanı (cardWithdrawalTime), kartın çıkarılma tarih ve saatidir.
Çıkarma Anı Araç Kilometre Sayacı Değeri (vehicleOdometerValueAtWithdrawal), kartın çıkarılması anında araç kilometre sayacı değeridir.
Önceki Araç Bilgisi (previousVehicleInfo), kartta hafızaya alındığı şekliyle, sürücü tarafından kullanılan önceki araç hakkında bilgi içerir.
Manuel Giriş İşareti (manualInputFlag), kart hamilinin kartın takılması anında manuel olarak giriş yapıp yapmadığını gösteren işarettir.
Bir araç ünitesinin genel şifresinin belgesi.
 
VuCertificate ::= Certificate
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, şirket kilitleri ile ilgili bilgi (gereklilik 104).
 
VuCompanyLocksData ::= SEQUENCE {
noOfLocks                                             INTEGER(0..20),
vuCompanyLocksRecords                       SET SIZE(noOfLocks) OF VuCompanyLocksRecord
}
 
Kilitlerin Sayısı (noOfLocks), Vu Şirket Kilitleri Kayıtları’nda listelenen kilitlerin sayısıdır.
Vu Şirket Kilitleri Kayıtları (vuCompanyLocksRecords), şirket kilitleri kayıtlarının setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bir şirket kilidi ile ilgili bilgi (gereklilik 104).
 
VuCompanyLocksRecord ::= SEQUENCE {
lockInTime                                            TimeReal,
lockOutTime                                          TimeReal,
companyName                                       Name,
companyAddress                                     Address,
companyCardNumber                             FullCardNumber
}
 
Kilidi Yerleştirme Zamanı (lockInTime), Kilidi Kaldırma Zamanı (lockOutTime), kilit yerleştirme ve kilit kaldırma tarih ve saatidir.
Şirket Adı (companyName), Şirket Adresi (companyAddress), kilit yerleştirme ile ilgili olan şirketin adı ve adresidir.
Şirket Kart Numarası (companyCardNumber), kilit yerleştirilmesi sırasında kullanılan kartı tanıtır.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bu VU kullanılarak yapılan kontroller ile ilgili bilgi (gereklilik 102).
 
VuControlActivityData ::= SEQUENCE {
noOfControls                                         INTEGER(0..20),
vuControlActivityRecords                      SET SIZE(noOfControls) OF VuControlActivityRecord
}
 
Kontrollerin Sayısı (noOfControls), Vu Kontrol Faaliyeti Kayıtları’nda listelenen kontrollerin sayısıdır.
Vu Kontrol Faaliyeti Kayıtları (vuControlActivityRecords), denetim faaliyeti kayıtlarının setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bu VU kullanılarak yapılan bir denetim ile ilgili bilgi (gereklilik 102).
 
VuControlActivityRecord ::= SEQUENCE {
controlType                                           ControlType,
controlTime                                           TimeReal,
controlCardNumber                                                FullCardNumber,
downloadPeriodBeginTime                     TimeReal,
downloadPeriodEndTime                        TimeReal
}
 
Kontrol Tipi (controlType), kontrolün tipidir.
Kontrol Zamanı (controlTime), kontrolün tarih ve saatidir.
Kontrol Kart Numarası (controlCardNumber), kontrol için kullanılan denetim kartını tanıtır.
İndirme Süresi Başlama Zamanı (downloadPeriodBeginTime), indirme durumunda, indirilen sürenin başlama zamanıdır.
İndirme Süresi Bitme Zamanı (downloadPeriodEndTime), indirme durumunda, indirilen sürenin bitme zamanıdır.
Bir karta hafızaya alınan, araç ünitelerinde kartın takılma çıkarılma çevrimlerini sırasıyla tanıtan sayaç.
 
VuDataBlockCounter ::= BCDString(SIZE(2))
 
Değer tahsisi: Yine 0’dan başlayan, azami değeri 9999 olan ardışık sayı.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, aracın hareket ettiği bir dakikalık süre boyunca aracın detaylı hızı ile ilgili bilgi (gereklilik 093).
 
VuDetailedSpeedBlock ::= SEQUENCE {
speedBlockBeginDate                             TimeReal,
speedsPerSecond                                     SEQUENCE SIZE(60) OF Speed
}
 
Hız Bloğu Başlama Tarihi (speedBlockBeginDate), blok içerisindeki ilk hız değerinin tarih ve saatidir.
Saniye Başına Hız (speedsPerSecond) Hız Bloğu Başlama Tarihi (dahil) ile başlayarak dakikadaki her bir saniyede ölçülen hızların kronolojik dizisidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, aracın detaylı hızı ile ilgili bilgi.
 
VuDetailedSpeedData ::= SEQUENCE {
noOfSpeedBlocks                                    INTEGER(0.216-1),
vuDetailedSpeedBlocks                           SET SIZE(noOfSpeedBlocks) OF VuDetailedSpeedBlock
}
 
Hız Blokları Sayısı (noOfSpeedBlocks), Vu Detaylı Hız Blokları setindeki hız bloklarının sayısıdır.
Vu Detaylı Hız Blokları (vuDetailedSpeedBlocks), detaylı hız bloklarının setidir.
Bir araç ünitesinin, sürücülerin faaliyetleri ile ilgili veriyi tuttuğu en eski ve en son tarihler (gereklilik 081, gereklilik 084 veya gereklilik 087).
 
VuDownloadablePeriod ::= SEQUENCE {
minDownloadableTime                           TimeReal
maxDownloadableTime                          TimeReal
}
 
Asgari İndirilebilirlik Zamanı (minDownloadableTime), VU’da hafızaya alınan, en eski kart takma veya faaliyet değişikliği veya yer girişi tarihidir.
Azami İndirilebilirlik Zamanı (maxDownloadableTime), VU’da hafızaya alınan, en son kart çıkarma veya faaliyet değişikliği veya yer girişi tarihidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, onun en son indirilmesi ile ilgili bilgi (gereklilik 105).
 
VuDownloadActivityData ::= SEQUENCE {
downloadingTime                                   TimeReal,
fullCardNumber                                       FullCardNumber,
companyOrWorkshopName                   Name
}
 
İndirme Zamanı (downloadingTime), indirmenin tarih ve saatidir.
Tam Kart Numarası (fullCardNumber), İndirmeye izin vermek için kullanılan kartı tanıtır.
Şirket Veya Servis Adı (companyOrWorkshopName), şirketin veya servisin adıdır.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, olaylar ile ilgili bilgi (aşırı hız olayı hariç gereklilik 094).
 
VuEventData ::= SEQUENCE {
noOfVuEvents                                        INTEGER(0..255),
vuEventRecords                                      SET SIZE(noOfVuEvents) OF VuEventRecord
}
 
Vu Olayları Sayısı (noOfVuEvents), Vu Olay Kayıtları setinde listelenen olayların sayısıdır.
Vu Olay Kayıtları (vuEventRecords), olaylar kayıtlarının setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bir olay ile ilgili bilgi (aşırı hız olayı hariç gereklilik 094).
 
VuEventRecord ::= SEQUENCE {
eventType                                              EventFaultType,
eventRecordPurpose                               EventFaultRecordPurpose,
eventBeginTime                                     TimeReal,
eventEndTime                                        TimeReal,
cardNumberDriverSlotBegin                    FullCardNumber,
cardNumberCodriverSlotBegin                FullCardNumber,
cardNumberDriverSlotEnd                      FullCardNumber,
cardNumberCodriverSlotEnd                   FullCardNumber,
similarEventsNumber                              SimilarEventsNumber
}
 
Olay Tipi (eventType), olayın tipidir.
Olay Kayıt Amacı (eventRecordPurpose), bu olayın kaydedilme amacıdır.
Olay Başlama Zamanı (eventBeginTime), olayın başladığı tarih ve saattir.
Olay Bitme Zamanı (eventEndTime), olayın bittiği tarih ve saattir.
Kart Numarası Sürücü Yuvası Başlangıç (cardNumberDriverSlotBegin), olay başlangıcında sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Kart Numarası Yardımcı Sürücü Yuvası Başlangıç (cardNumberCodriverSlotBegin), olay başlangıcında yardımcı sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Kart Numarası Sürücü Yuvası Bitim (cardNumberDriverSlotEnd), olay bittiğinde sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Kart Numarası Yardımcı Sürücü Yuvası Bitim (cardNumberCodriverSlotEnd), olay bittiğinde yardımcı sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Benzer Olaylar Sayısı (similarEventsNumber), o gün içerisinde benzer olayların sayısıdır.
Bu dizi aşırı hız olayları hariç bütün olaylar için kullanılabilir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, hatalar ile ilgili bilgi (gereklilik 096).
 
VuFaultData ::= SEQUENCE {
noOfVuFaults                                          INTEGER(0..255),
vuFaultRecords                                       SET SIZE(noOfVuFaults) OF VuFaultRecord
}
 
Vu Hataları Sayısı (noOfVuFaults), Vu Hata Kayıtları setinde listelenen hataların sayısıdır.
Vu Hata Kayıtları (vuFaultRecords), hatalar kayıtlarının setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, bir hata ile ilgili bilgi (gereklilik 096).
 
VuFaultRecord ::= SEQUENCE {
faultType                                                               EventFaultType,
faultRecordPurpose                                                EventFaultRecordPurpose,
faultBeginTime                                       TimeReal,
faultEndTime                                         TimeReal,
cardNumberDriverSlotBegin                    FullCardNumber,
cardNumberCodriverSlotBegin                FullCardNumber,
cardNumberDriverSlotEnd                      FullCardNumber,
cardNumberCodriverSlotEnd                   FullCardNumber
}
 
Hata Tipi (faultType), takograf cihazı hatasının tipidir.
Hata Kayıt Amacı (faultRecordPurpose), bu hatanın kaydedilme amacıdır.
Hata Başlama Zamanı (faultBeginTime), hatanın başladığı tarih ve saattir.
Hata Bitme Zamanı (faultEndTime), hatanın bittiği tarih ve saattir.
Kart Numarası Sürücü Yuvası Başlangıç (cardNumberDriverSlotBegin), hata başlangıcında sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Kart Numarası Yardımcı Sürücü Yuvası Başlangıç (cardNumberCodriverSlotBegin), hata başlangıcında yardımcı sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Kart Numarası Sürücü Yuvası Bitim (cardNumberDriverSlotEnd), hata bittiğinde sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Kart Numarası Yardımcı Sürücü Yuvası Bitim (cardNumberCodriverSlotEnd), hata bittiğinde yardımcı sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, araç ünitesinin tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 075).
 
VuIdentification ::= SEQUENCE {
vuManufacturerName                             VuManufacturerName,
vuManufacturerAddress                           VuManufacturerAddress,
vuPartNumber                                        VuPartNumber,
vuSerialNumber                                       VuSerialNumber,
vuSoftwareIdentification                         VuSoftwareIdentification,
vuManufacturingDate                             VuManufacturingDate,
vuApprovalNumber                                                VuApprovalNumber
}
 
Vu İmalatçı Adı (vuManufacturerName), araç ünitesinin imalatçısının adıdır.
Vu İmalatçı Adresi (vuManufacturerAddress), araç ünitesinin imalatçısının adresidir.
Vu Parça Numarası (vuPartNumber), araç ünitesinin parça numarasıdır.
Vu Seri Numarası (vuSerialNumber), araç ünitesinin seri numarasıdır.
Vu Yazılım Tanıtımı (vuSoftwareIdentification), araç ünitesinde uygulanan yazılımı tanıtır.
Vu İmalat Tarihi (vuManufacturingDate), araç ünitesinin imalat tarihidir.
Vu Onay Numarası (vuApprovalNumber), araç ünitesinin tip onay numarasıdır.
Araç ünitesinin imalatçısının adresi.
 
VuManufacturerAddress ::= Address
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Araç ünitesinin imalatçısının adı.
 
VuManufacturerName ::= Name
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Araç ünitesinin imalat tarihi.
 
VuManufacturingDate ::= TimeReal
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, son aşırı hız kontrolünden sonraki aşırı hız olayları ile ilgili bilgi (gereklilik 095).
 
VuOverSpeedingControlData ::= SEQUENCE {
lastOverspeedControlTime                     TimeReal,
firstOverspeedSince                                TimeReal,
numberOfOverspeedSince                       OverspeedNumber
}
 
Son Aşırı Hız Kontrol Zamanı (lastOverspeedControlTime), son aşırı hız kontrolünün tarih ve saatidir.
Sonraki İlk Aşırı Hız (firstOverspeedSince), bu aşırı hız kontrolünü takip eden ilk aşırı hızın tarih ve saatidir.
Sonraki Aşırı Hız Sayısı (numberOfOverspeedSince), son aşırı hız kontrolünden sonraki aşırı hız olayları sayısıdır.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, aşırı hız olayları ile ilgili bilgi (gereklilik 094).
 
VuOverSpeedingEventData ::= SEQUENCE {
noOfVuOverSpeedingEvents                   INTEGER(0..255),
vuOverSpeedingEventRecords                 SET SIZE(noOfVuOverSpeedingEvents) OF VuOverSpeedingEventRecord
}
 
Vu Aşırı Hız Olayları Sayısı (noOfVuOverSpeedingEvents), Vu Aşırı Hız Olay Kayıtları setinde listelenen olayların sayısıdır.
Vu Aşırı Hız Olay Kayıtları (vuOverSpeedingEventRecords), aşırı hız olayları kayıtlarının bir setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, aşırı hız olayları ile ilgili bilgi (gereklilik 094).
 
VuOverSpeedingEventRecord ::= SEQUENCE {
eventType                                              EventFaultType,
eventRecordPurpose                               EventFaultRecordPurpose,
eventBeginTime                                     TimeReal,
eventEndTime                                        TimeReal,
maxSpeedValue                                       SpeedMax,
averageSpeedValue                                  SpeedAverage,
cardNumberDriverSlotBegin                    FullCardNumber,
similarEventsNumber                              SimilarEventsNumber
}
 
Olay Tipi (eventType), olayın tipidir.
Olay Kayıt Amacı (eventRecordPurpose), bu olayın kaydedilme amacıdır.
Olay Başlama Zamanı (eventBeginTime), olayın başladığı tarih ve saattir.
Olay Bitme Zamanı (eventEndTime), olayın bittiği tarih ve saattir.
Azami Hız Değeri (maxSpeedValue), bu olay sırasında ölçülen azami hızdır.
Ortalama Hız Değeri (averageSpeedValue), bu olay sırasında ölçülen aritmetik ortalama hızıdır.
Kart Numarası Sürücü Yuvası Başlangıç (cardNumberDriverSlotBegin), olay başlangıcında sürücü yuvasında takılı olan kartı tanıtır.
Benzer Olaylar Sayısı (similarEventsNumber), o gün içerisinde benzer olayların sayısıdır.
Araç ünitesinin parça numarası.
 
VuPartNumber ::= IA5String(SIZE(16))
 
Değer tahsisi: Vu imalatçısına özel.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, sürücülerin günlük bir çalışma sürelerini başlattığı veya bitirdiği yerler ile ilgili bilgi (gereklilik 087).
 
VuPlaceDailyWorkPeriodData ::= SEQUENCE {
noOfPlaceRecords                                  INTEGER(0..255),
vuPlaceDailyWorkPeriodRecords           SET SIZE(noOfPlaceRecords) OF VuPlaceDailyWorkPeriodRecord
}
 
Yer Kayıtları Sayısı (noOfPlaceRecords), Vu Günlük Çalışma Süresi Yer Kayıtları setinde listelenen kayıtların sayısıdır.
Vu Günlük Çalışma Süresi Yer Kayıtları (vuPlaceDailyWorkPeriodRecords), yer ile ilgili kayıtların bir setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, sürücülerin günlük bir çalışma sürelerini başlattığı veya bitirdiği bir yer ile ilgili bilgi (gereklilik 087).
 
VuPlaceDailyWorkPeriodRecord ::= SEQUENCE {
fullCardNumber                                       FullCardNumber,
placeRecord                                            PlaceRecord
}
 
Tam Kart Numarası (fullCardNumber), sürücünün kart tipi, kartı veren taraf ülke ve kart numarasıdır.
Yer Kaydı (placeRecord), girilen yer ile ilgili bilgiyi içerir.
Bir araç ünitesinin özel şifresi.
 
VuPrivateKey ::= RSAKeyPrivateExponent
Bir araç ünitesinin genel şifresi.
 
VuPublicKey ::= PublicKey
Araç ünitesinin seri numarası (gereklilik 075).
 
VuSerialNumber ::= ExtendedSerialNumber
Araç ünitesi yazılımı sürümü kurma tarihi.
 
VuSoftInstallationDate ::= TimeReal
 
Değer tahsisi: Belirlenmemiş.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, kurulan yazılım ile ilgili bilgi.
 
VuSoftwareIdentification ::= SEQUENCE {
vuSoftwareVersion                                  VuSoftwareVersion,
vuSoftInstallationDate                            VuSoftInstallationDate
}
 
Vu Yazılım Sürümü (vuSoftwareVersion), araç ünitesinin yazılım sürüm numarasıdır.
Vu Yazılım Kurma Tarihi (vuSoftInstallationDate), yazılım sürümü kurma tarihidir.
Araç ünitesinin yazılım sürüm numarası.
 
VuSoftwareVersion ::= IA5String(SIZE(4))
 
Değer tahsisi: Belirtilmez.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, özel koşullar ile ilgili bilgi.
 
VuSpecificConditionData ::= SEQUENCE {
noOfSpecificConditionRecords INTEGER(0..216-1)
specificConditionRecords SET SIZE (noOfSpecificConditionRecords) OF
SpecificConditionRecord
}
 
Özel Koşul Kayıtları Sayısı (noOfSpecificConditionRecords), Özel Koşul Kayıtları setinde listelenen kayıtların sayısıdır.
Özel Koşul Kayıtları (specificConditionRecords), kayıtlar ile ilgili özel koşulların bir setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, düzenli bir kalibrasyonun çerçevesinin dışında yapılan zaman ayarlamaları ile ilgili bilgi (gereklilik 101).
 
VuTimeAdjustmentData ::= SEQUENCE {
noOfVuTimeAdjRecords                         INTEGER(0..6),
vuTimeAdjustmentRecords                     SET SIZE(noOfVuTimeAdjRecords) OF VuTimeAdjustmentRecord
}
 
Vu Zaman Ayarlama Kayıtları Sayısı (noOfVuTimeAdjRecords), Vu Zaman Ayarlama Kayıtları’ndaki kayıtların sayısıdır.
Vu Zaman Ayarlama Kayıtları (vuTimeAdjustmentRecords), zaman ayarlama kayıtlarının bir setidir.
Bir araç ünitesinde hafızaya alınan, düzenli bir kalibrasyonun çerçevesinin dışında yapılan bir zaman ayarlaması ile ilgili bilgi (gereklilik 101).
 
VuTimeAdjustmentRecord ::= SEQUENCE {
newTimeValue                                        TimeReal,
oldTimeValue                                         TimeReal,
workshopName                                       Name,
workshopAddress                                    Address,
workshopCardNumber                             FullCardNumber
}
 
Eski Zaman Değeri (oldTimeValue), Yeni Zaman Değeri (newTimeValue), tarih ve saatin eski ve yeni değerleridir.
Servis Adı (workshopName), Servis Adresi (workshopAddress), servisin adı ve adresidir.
Servis Kart Numarası (workshopCardNumber), zaman ayarlamasını yapmak için kullanılan servis kartını tanıtır.
Aracın karakteristik katsayısı (Ek IB Kısım 1.11).
 
W-VehicleCharacteristicConstant ::= INTEGER(0..216-1))
 
Değer tahsisi: 0 ila 64255 darbe/km çalışma aralığında kilometre başına darbeler.
Bir servis kartında hafızaya alınan, kartın uygulamasının tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 190).
 
WorkshopCardApplicationIdentification ::= SEQUENCE {
typeOfTachographCardId                       EquipmentType,
cardStructureVersion                               CardStructureVersion,
noOfEventsPerType                              NoOfEventsPerType,
noOfFaultsPerType                                                NoOfFaultsPerType,
activityStructureLength                          CardActivityLengthRange,
noOfCardVehicleRecords                        NoOfCardVehicleRecords,
noOfCardPlaceRecords                           NoOfCardPlaceRecords,
noOfCalibrationRecords                          NoOfCalibrationRecords
}
 
Takograf Kartı ID Tipi (typeOfTachographCardId), kartın uygulanan tipini belirtir.
Kart Yapısı Sürümü (cardStructureVersion), kartta uygulanan yapının sürümünü belirtir.
Tip Başına Olaylar Sayısı (noOfEventsPerType), kartın kaydedebileceği olay tipi başına olayların sayısıdır.
Tip Başına Hatalar Sayısı (noOfFaultsPerType), kartın kaydedebileceği hata tipi başına hataların sayısıdır.
Faaliyet Yapısı Uzunluğu (activityStructureLength), faaliyet kayıtlarını hafızaya almak için hazır bulunan baytların sayısını gösterir.
Kart Araç Kayıtları Sayısı (noOfCardVehicleRecords), kartın içerebileceği araç kayıtlarının sayısıdır.
Kart Yer Kayıtları Sayısı (noOfCardPlaceRecords), kartın kaydedebileceği yerlerin sayısıdır.
Kart Kalibrasyon Kayıtları Sayısı (noOfCalibrationRecords), kartın kaydedebileceği kalibrasyonların sayısıdır.
Bir servis kartında hafızaya alınan, bu kart ile yapılan servis faaliyeti ile ilgili bilgi (gereklilik 227 ve gereklilik 229).
 
WorkshopCardCalibrationData ::= SEQUENCE {
calibrationTotalNumber                          INTEGER(0 .. 216-1),
calibrationPointerNewestRecord             INTEGER(0 .. NoOfCalibrationRecords-1),
calibrationRecords                                  SET SIZE(NoOfCalibrationRecords) OF WorkshopCardCalibrationRecord
}
 
Kalibrasyon Toplam Sayısı (calibrationTotalNumber), bu kart ile yapılan kalibrasyonların toplam sayısıdır..
Kalibrasyon En Yeni Kayıt Göstericisi (calibrationPointerNewestRecord), en son güncellenen kalibrasyon kaydı endeksidir.
Değer tahsisi: Kalibrasyon kaydının numaratörüne karşılık gelen, kalibrasyon kayıtlarının yapı içerisinde ilk oluştuğu zaman için “0”dan başlayan, sayı.
Kalibrasyon Kayıtları (calibrationRecords), kalibrasyon ve/veya zaman ayarlaması bilgisi içeren kayıtların setidir.
Bir servis kartında hafızaya alınan, bu kart ile yapılan bir kalibrasyon ile ilgili bilgi (gereklilik 227).
 
WorkshopCardCalibrationRecord ::= SEQUENCE {
calibrationPurpose                                  CalibrationPurpose,
vehicleIdentificationNumber                   VehicleIdentificationNumber,
vehicleRegistration                                 VehicleRegistrationIdentification,
wVehicleCharacteristicConstant              W-VehicleCharacteristicConstant,
kConstantOfRecordingEquipment           K-ConstantOfRecordingEquipment,
lTyreCircumference                                L-TyreCircumference,
tyreSize                                                  TyreSize,
authorisedSpeed                                      SpeedAuthorised,
oldOdometerValue                                  OdometerShort,
newOdometerValue                                 OdometerShort,
oldTimeValue                                         TimeReal,
newTimeValue                                        TimeReal,
nextCalibrationDate                               TimeReal,
vuPartNumber                                        VuPartNumber,
vuSerialNumber                                       VuSerialNumber,
sensorSerialNumber                                 SensorSerialNumber
}
 
Kalibrasyon Amacı (calibrationPurpose), kalibrasyonun amacıdır.
Araç Tanıtım Numarası (vehicleIdentificationNumber), VIN’dir.
Araç Tescili (vehicleRegistration), VRN ve tescil eden taraf ülkeyi içerir.
W-Araç Karakteristik Sabiti (wVehicleCharacteristicConstant), aracın karakteristik katsayısıdır.
K-Takograf Cihazı Sabiti (kConstantOfRecordingEquipment), takograf cihazının sabitidir.
L-Lastik Çevresi (lTyreCircumference), tekerlek lastiklerinin etkin çevresidir.
Lastik Ebadı (tyreSize), araca takılan lastiklerin boyut gösterimidir.
İzin Verilen Hız (authorisedSpeed), aracın izin verilen hızıdır.
Eski Kilometre Sayacı Değeri (oldOdometerValue), Yeni Kilometre Sayacı Değeri (newOdometerValue), kilometre sayacının eski ve yeni değerleridir.
Eski Zaman Değeri (oldTimeValue), Yeni Zaman Değeri (newTimeValue), tarih ve saatin eski ve yeni değerleridir.
Sonraki Kalibrasyon Tarihi (nextCalibrationDate), yetkilendirilmiş muayene kuruluşu tarafından yapılacak olan, Kalibrasyon Amacı’nda belirtilen tipin sonraki kalibrasyonunun tarih ve saatidir.
Vu Parça Numarası (vuPartNumber), Vu Seri Numarası (vuSerialNumber), ve Sensör Seri Numarası (sensorSerialNumber), takograf cihazı tanıtımı için veri elemanlarıdır.
Bir servis kartında hafızaya alınan, kart hamilinin tanıtımı ile ilgili bilgi (gereklilik 216).
 
WorkshopCardHolderIdentification ::= SEQUENCE {
workshopName                                       Name,
workshopAddress                                    Address,
cardHolderName                                     HolderName,
cardHolderPreferredLanguage                 Language
}
 
Servis Adı (workshopName), kart hamilinin servisin adıdır.
Servis Adresi (workshopAddress), kart hamilinin servis adresidir.
Kart Hamili Adı (cardHolderName), hamilin adıdır (adlarıdır) (yani teknisyenin adıdır).
Kart Hamili Tercih Edilen Dil (cardHolderPreferredLanguage), kart hamilinin tercih ettiği dildir.
Servis kartının kişiye özgü tanıtım numarası (gereklilik 213).
 
WorkshopCardPIN ::= IA5String(SIZE(8))
 
Değer tahsisi: Kart hamili tarafından bilinen, 8 bayta kadar sağ tarafı ‘FF’ baytları ile doldurulan PIN.