E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,92 TL
13147352 Ziyaretçi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 390)

Resmi Gazete Sayısı 27113
Resmi Gazete Tarihi 17/01/2009
Kapsam

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 390)

 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2008 yılı  için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2008 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.                                  

Öte yandan, 130 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[1] ile 217 Seri No' lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde[2] belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.                             

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2008 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

 

EK:2 Liste

 

 


[1] 20/4/1976 tarih ve  15565 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[2] 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.