E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15378748 Ziyaretçi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:393)

Maliye Bakanlığından:  29.12.2009-27447 Resmi Gazete
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 393 )
A. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2009 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2009 yılı için %2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
B. Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Yetki Sınırı
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesi hükmünce bu Kanunun kapsamına giren vergi, resim ve harçlar ile cezalara ilişkin uzlaşma taleplerinin incelenmesi için kurulan uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri en çok vergi miktarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili bulunmakta olup anılan maddede yer alan yetkiye istinaden Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 3.000.000.-TL olarak belirlenmiştir.
Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
 
 
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK   OLAN HAD VE MİKTARLAR
 
 
 
MADDE NO – KONUSU
 
2010 Yılında
 Uygulanacak Miktar (TL)
 
MADDE 104-
İlanın şekli
 
 
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla
     gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca
     yapılması
1.500
 
 
1.500-150.000
  
150.000 ve aşması halinde
 
 
 
MÜKERRER
MADDE 115-
 
Tahakkuktan vazgeçme
 
18
 
 
 
MADDE 177-
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
 
 
1- Yıllık;
 - Alış tutarı
 - Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
 
120.000
170.000
68.000
120.000
 
 
 
MADDE 232-
Fatura kullanma mecburiyeti
680
 
 
 
MADDE 252-
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
1,80
 
 
 
MADDE 313-
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar
680
 
 
 
MADDE 343-
En az ceza haddi
 
 
 - Damga vergisinde
 - Diğer vergilerde
                              7,70
 16
 
 
 
MADDE 352- 
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
 I inci derece usulsüzlükler
 
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
     meslek erbabı                                                                                  
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
     olanlar                                                                                              
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           
 
 
 
                                           90
 
 
57
                                      
                                          28
                                    14
                                           7,70
                                 3,50
 
 II nci derece usulsüzlükler                                   
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
    meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
     olanlar                                                                                           
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           
                                              50
                                          28
                                      14  
                                           7,70
                                           3,50                                 2
 
MADDE NO – KONUSU
 
2010 Yılında
Uygulanacak Miktar(TL)
 
MADDE 353-
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
 
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek
    makbuzu verilmemesi, alınmaması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
    toplam ceza
                                            160
 
 
                  77.000
 
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
    getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya
    bulundurulmaması
 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
   ceza
 
 
                                            160
 
                                         7.700
 
 
                  77.000
 
 
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
 
 
 
160
 
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve
    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 
    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
    uymayanlara
 
 
 
                    3.500
 
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  
    kullanmaksızın işlem yapanlara
 
 
190
 
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
    getirmeyen matbaa işletmecilerine
 
570
 
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
    getirmeyenlere
 
 
 
                      770
 
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
       işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
       adına
 
 
                       570
MÜKERRER MADDE 355- 
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 
madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
 
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
                                         1.000
 
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
    tespit edilenler hakkında
 
500
 
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
250