Vergi Usul Kanunu Madde:25-39

   213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 

(10.01.1961-10703 Resmi Gazete)

    İKİNCİ KISIM : TARH VE TAHAKKUK USULÜ

    BİRİNCİ BÖLÜM : BEYANNAMEYE DAYANAN TARH

    TAHAKKUK FİŞİ ESASI:

    Madde 25 - Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.

    Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

    Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır.

    TAHAKKUK FİŞİNİN MUHTEVİYATI:

    Madde 26 - Tahakkuk fişi aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder:

    1. Fişin sıra numarası;

    2. Tanzim tarihi;

    3. Verginin nevi;

    4. Vergi beyannamesinin tarihi;

    5. Beyannamenin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi;

    6. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı);

    7. Mükellefin açık adresi;

    8. Verginin matrahı;

    9. Verginin hesabı;

    10. Verginin miktarı;

    11. (Değişik bent: 23/06/1982 - 2686/5 md.) Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bilgi.

    TAHAKKUK FİŞİNİN KESİNLİĞİ:

    Madde 27 - Vergi beyannamesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk fişini almaması, beyannamede yazılı matrah üzerinden tarhı gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası 28 inci maddede yazılı olduğu şekilde posta ile mükellefe gönderilir.

    VERGİ BEYANNAMESİNİN POSTAYLA VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ *1*

    Madde 28 - Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde de tahakkuk fişi kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf içinde, mükellefin beyannamede gösterdiği adrese gönderilir ve fişin dairede kalan nüsnasına posta zimmet defterinin tarih ve numarası işaret olunur.

    (Ek fıkra: 16/07/2004 - 5228 S.K./3.mad) Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçer.

    (Ek fıkra: 16/07/2004 - 5228 S.K./3.mad) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından tespit olunur.

    BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİNDE YETKİ

    Mükerrer Madde 28 - (Ek madde: 28/03/2007-5615 S.K./19.mad)

    Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir.

    İKİNCİ BÖLÜM : İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE TARH

    İKMALEN VERGİ TARHI:

    Madde 29 - (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/3 md.)

    İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

    Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümler saklıdır.

    RE’SEN VERGİ TARHI:

    Madde 30 - (Değişik fıkra: 21/01/1983 - 2791/1 md.) Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

    İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı resen takdir olunmuş sayılır.

    (Değişik paragraf: 30/12/1980 - 2365/4 md.) Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul edilir.

    1. (Değişik bent: 24/06/1994 - 4008/2 md.) Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse,

    2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa,

    3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her hangi bir sebeple ibraz edilmezse,

    4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tesbitine imkan vermiyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısiyle ihticaca salih bulunmazsa.

    5. (Mülga bent: 22/07/1998 - 4369 82 md.)

    6. (Ek bent: 30/12/1980 - 2365/4 md.) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa.

    7. (Mülga bend: 07/01/2003 - 4783 S.K./8. md.)

    Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya vergiye tabi olmayan kazançlardan sağlandığı kanıtlanamayan kısmı, harcama ve tasarrufun mevcudiyetinin tespit edildriği dönemden bir önceki dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak ilgili dönem (...) matrahının takdirinde dikkate alınır.

    8. (Ek bent: 24/06/1994 - 4008/2 md.) Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse,

    9. (Mülga bent: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

    Yukarıdaki 2 nci bentde yazılı halin vukuunda mükellefe, takdir komisyonu tarafından 15 günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye davet olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni defterlerini ibraz ederse, defter ve vesikalar ihticaca salih bulunmak şartiyle, mükellefe takdir olunacak matrah defter ve vesikaları kayıtlarına göre tesbit olunacak miktardan fazla olamaz.

    (Ek fıkra: 26/06/1964 - 485/2 md.; Değişik fıkra: 24/06/1994 - 4008/2 md.) Vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re'sen takdir için takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygulanmaz.

    (Ek fıkra: 26/06/1964 - 485/2 md.) Yukarıdaki bentlerin hükümlerine göre re'sen vergi tarhını gerektirir bir sebep yanında ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir durum mevcut ise re'sen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Re'sen takdir sırasında ikmal tarhiyatına mesnet olan matrah farkı nazara alınmışsa vergi tarhı sırasında evvelce tarhedilmiş olan vergi indirilir.

    VERGİNİN İDARECE TARHI:

    Mükerrer Madde 30 - (Ek madde: 19/02/1963 - 205/2 md.)

    Verginin idarece tarhı; 29 uncu ve 30 uncu maddeler dışında kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemiyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.

    Bu takdirde vergi, 131 inci madde mucibince tanzim edilen yoklama fişine müsteniden tarh olunur.

    Bu şekilde tarh olunan vergilerle cezalarına ilişkin ihbarnameler bir taraftan, mükellefin bilinen adresine posta ile yollanır; diğer taraftan mükellefin adını, soyadını, hesap numarasını, işini, adresini tarh edilen verginin ve kesilen cezanın miktar ve cinsini gösterir bir ilan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır.

    İlanın asılması keyfiyeti ve tarihi tutanakla tesbit olunur.

    ( Değişik fıkra: 23/06/1982 - 2686/6 md.) Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi için geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; mükellefin bilinen adresinde tebligat yapıldığı hallerde tebliğ tarihinden, aksi halde tutanakla tespit olunan ilan tarihinden başlar.

    TAKDİR KARARI:

    Madde 31 - Takdir komisyonunca belli edilen matrah veya matrah kısmı takdir kararına bağlanır.

    Takdir kararları komisyonun başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

    Takdir kararlarında aşağıda yazılı malumat bulunur:

    1. Kararın sıra numarası;

    2. Kararın tarihi;

    3. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı);

    4. Mükellefin açık adresi;

    5. Takdirin ilgili bulunduğu vergi;

    6. Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi;

    7. Takdir edilen matrah;

    8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat.

    TAKDİR KARARLARININ TEVDİİ:

    Madde 32 - Takdir kararları komisyonca imza karşılığında vergi dairesine tevdi olunur.

    RE’SEN TARHTA MAHSUP:

    Madde 33 - Re'sen takdir olunan matrah, mükellef tarafından bildirilen matrahtan fazla değilse, re'sen vergi tarh edilmez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi tarh olunur.

    İHBARNAME ESASI:

    Madde 34 - İkmalen ve re'sen tarh edilen vergiler "İhbarname" ile ilgililere tebliğ olunur. Nev'i ve doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır.

    İHBARNAMENİN MUHTEVİYATI:

    Madde 35 - İhbarname aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder:

    1. İhbarnamenin sıra numarası;

    2. İhbarnamenin tanzim tarihi;

    3. Verginin nev'i;

    4. Mükellefin soyadı adı (Tüzelkişilerde unvanı);

    5. Mükellefin açık adresi;

    6. Vergilendirme dönemi;

    7. Verginin matrahı;

    8. Verginin hesabı;

    9. Verginin miktarı;

    10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re'sen vergi tarhını icabettiren sebepler;

    11. (Değişik bent: 23/06/1982 - 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma süresi;

    12. (Değişik bent: 23/06/1982 - 2686/7 md.) Vergi mahkemesinde dava açma şekli.

    Takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : TAHRİRE DAYANAN TARH

    TAHRİRE GÖRE VERGİ TARHI:

    Madde 36 - Tahrire göre vergi tarhı, verginin tahrir usulü ile tesbit edilen matrahlar üzerinden hesaplanmasıdır.

    TAHRİR İHBARNAMESİ:

    Madde 37 - Tahrir usulü ile tesbit edilen matrahlar, vergi dairesi tarafından "Tahrir ihbarnamesi" ile mükelleflere tebliğ olunur.

    İHBARNAMENİN MUHTEVİYATI:

    Madde 38 - Tahrir ihbarnamesi aşağıda yazılı malumatı ihtiva eder:

    1. İhbarnamenin sıra numarası;

    2. İhbarnamenin tanzim tarihi;

    3. Verginin nev'i;

    4. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzelkişilerde unvanı );

    5. Mükellefin açık adresi;

    6. Bina ve arazinin mevkii (Mahalle veya köy, sokak ve kapı numarası);

    7. Bina veya arazinin nev'i, büyüklüğü, genişliği;

    8. Bina veya arazinin tahrir numarası;

    9. Tahmin olunan gayrisafi irat veya kıymet;

    10. Gayrisafi irada göre bulunan safi irat;

    11. Verginin nispeti;

    12. Verginin miktarı;

    13. İtiraz süresi;

    14. İtiraz şekli.

    TEKALİF CETVELİ:

    Madde 39 - Tahrire dayanan tarhda yıllık vergiler, vergi dairesince mahalle ve köy itibariyle doldurulan tekalif cetvellerinde gösterilir.

    Tekalif cetvellerinde aşağıdaki malumat bulunur:

    1. Mükelleflerin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı);

    2. Mükelleflerin adresleri;

    3. Binaların kesinleşen gayrisafi iradı; arazinin kesinleşen kıymeti (Aynı mükellefe ait binaların iradı ve arazinin kıymeti toplam olarak gösterilir);

    4. Binaların safi iradı;

    5. Tahakkuk eden vergi.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898120 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898120 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?