Yabancı bayraklı gemilere bakım-onarım kapsamında esya teslimi. (Genelge 2010/37)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-10.06.01 26.07.2010
Konu: Yabancı bayraklı gemilere bakım-onarım
kapsamında esya teslimi.
GENELGE
(2010/37)
Bilindigi üzere, deniz ve hava ulasım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya hava ulasım araçları için Ulastırma Bakanlıgınca yetkilendirilen hava aracı bakım kurulusları tarafından getirilen donatım ve isletme malzemesi ile milli gemilerin ihtiyaçları için yabancı limanlardan, yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarından aldıkları veya kendi içlerinde getirdikleri ve geminin Türk tersanelerinde tadilatı, bakımı ve onarımı için kullanılan Türkiye'de serbest dolasıma girmemis donatım ve isletme malzemesi ile gemi sac ve profillerinin gümrük islemlerinin ne sekilde sonuçlandırılacagı 29/06/2010 tarihli ve 2010/28 sayılı Genelge ile belirlenmistir.
Bu paralelde, Müstesarlıgımıza intikal eden olaylardan, bakım ve onarım amacıyla ülkemize gelen yabancı bayraklı gemilere bakım onarım hizmeti kapsamında yapılan teslimlerin ihracat sayılıp sayılmayacagı ve bu türden esya için ihracat beyannamesi düzenlenip düzenlenmeyecegi hususunda tereddüt yasandıgı anlasılmıs ve bu islemler için uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmustur.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 151 inci maddesi; “_hraç esyası, buna iliskin gümrük
beyannamesinin tescili sırasında bulundugu durum ve niteligini gümrük kontrolünden çıktıgı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi kosuluyla fiilen ihraç edilmis sayılır. Bu durumda ihraç esyası üzerindeki gümrük kontrolü sona erer.” hükmünü amir bulunmaktadır.
Bu çerçevede; 2010/28 sayılı Genelgenin 2 no.lu eki listeler referans alınarak belirlenecek
olan gemi demirbasları ile demirbas dısında kalan diger malzemelerin bakım-onarım
amacıyla ülkemiz tersanelerine gelen yabancı bayraklı gemilere teslimlerinin, söz konusu
esyanın serbest dolasımda olması ve Gümrük Kanununun 151 inci maddesinde belirtilen fiili ihracata iliskin kosulların karsılanması kaydıyla, ihracat olarak degerlendirilmesi ve asagıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde islem yapılması gerekmektedir:
Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca dıs sefere çıkan gemilere verilen yakıt,
yag ve kumanya ile bakım ve onarım hizmeti kapsamında hizmet saglayıcının gemiye
verdigi tüketim esyası ile sair hizmet teslimleri bu Genelge kapsamı dısındadır.
1-Bakım-onarım amacıyla gemilere yapılacak esya teslimleri ihracat beyannamesi ile
yapılır. Beyanname ekinde, esyayı teslim alan kisi adına düzenlenmis ve teslime konu
esyanın kıymetini içeren fatura(ayrı gösterilmek kosuluyla hizmet bedelini de içerebilir)
2-Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yasam Ç_ÇEK, GümrükUzmanı Telefon:(0 312)3068298 Faks :(0 312)3068995 e-posta : ihracat@gumruk.gov.tr ibraz edilir. Beyannameler, Gümrük Yönetmeliginin 417 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre kadar açık kalabilir. Bakım-onarım hizmetlerinin bu süreden uzun sürmesi durumunda, ilgili gümrük idarelerince iki aya kadar süre uzatımı yapılabilir.
Bakım-onarım kapsamında teslim edilen esyanın yerinde ve amacına uygun olarak
kullanılıp kullanılmadıgına iliskin tespitin ilgilimuayene memuru tarafından yapılması;
tespitin yapılamaması ve/veya bakım-onarımın islemlerinin anılan Yönetmelik
maddesinde belirtilen sürelerden uzun sürmesi durumunda, Deniz Ticaret Odası veya
Gemi Mühendisleri Odasınca düzenlenecek ekspertiz raporu aranması gerekmektedir.
3-Gemi gidis sorgu kagıdının, beyannamenin islem gördügü gümrük idaresine
gönderilmesini müteakip, ihracat beyannamesi tutanakla kapatılır.
4-Bakım-onarım kapsamında gemiden çıkan parçalar yurtdısı edilebilecegi gibi, belirtilen
esyanın genel hükümlere göre serbest dolasıma sokulması da mümkündür.
5-Bilgi ve geregini rica ederim.
Arslan GÜNLER
Müstesar V.
DAGITIM:
Merkez ve tasra teskilatına.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302430 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302430 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?