Yabancı bayraklı gemilere bakım-onarım kapsamında eşya teslimi (Genelge 2011/7)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-10.06.02 3/2/2011

Konu: Yabancı bayraklı gemilere bakım-onarım

kapsamında esya teslimi.

GENELGE

(2011/7)

Bilindigi üzere, deniz ve hava ulasım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya hava ulasım araçları için Ulastırma Bakanlıgınca yetkilendirilen hava aracı bakım kurulusları tarafından getirilen donatım ve isletme malzemesi ile milli gemilerin ihtiyaçları için yabancı limanlardan, yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarından aldıkları veya kendi içlerinde getirdikleri ve geminin Türk tersanelerinde tadilatı, bakımı ve onarımı için kullanılan Türkiye'de serbest dolasıma girmemis donatım ve isletme malzemesi ile gemi sac ve profillerinin gümrük islemlerinin ne sekilde sonuçlandırılacagı 29/06/2010 tarihli ve 2010/28 sayılı Genelge ile belirlenmistir.

Bu paralelde, Müstesarlıgımıza intikal eden olaylardan, bakım ve onarım amacıyla ülkemize gelen yabancı bayraklı gemilere bakım onarım hizmeti kapsamında yapılan teslimlerin ihracat sayılıp sayılmayacagı ve bu türden esya için ihracat beyannamesi düzenlenip düzenlenmeyecegi hususunda tereddüt yasandıgı anlasılmıs ve bu islemler için uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmustur.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 151 inci maddesi; “_hraç esyası, buna iliskin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulundugu durum ve niteligini gümrük kontrolünden çıktıgı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi kosuluyla fiilen ihraç edilmis sayılır. Bu durumda ihraç esyası üzerindeki gümrük kontrolü sona erer.” hükmünü amir bulunmaktadır.

Bu çerçevede; 2010/28 sayılı Genelgenin 2 no.lu eki listeler referans alınarak belirlenecek olan gemi demirbasları ile demirbas sında kalan diger malzemelerin bakım-onarım amacıyla ülkemiz tersanelerine gelen yabancı bayraklı gemilere teslimlerinin, söz konusu esyanın serbest dolasımda olması ve Gümrük Kanununun 151 inci maddesinde belirtilen fiili ihracata iliksin kosulların karsılanması kaydıyla, ihracat olarak degerlendirilmesi ve asagıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde islem yapılması gerekmektedir:

1-Bakım-onarım amacıyla gemilere yapılacak esya teslimleri ihracat beyannamesi ile yapılır. Beyanname ekinde, esyayı teslim alan kisi adına düzenlenmis ve teslime konu esyanın kıymetini içeren fatura ibraz edilir. Beyannameler, Gümrük Yönetmeliginin 417 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre kadar açık kalabilir. Bakım-onarım hizmetlerinin bu süreden uzun sürmesi durumunda, ilgili gümrük idarelerince iki aya kadar süre uzatımı yapılabilir.

2- Bakım-onarım kapsamında teslim edilen esyanın yerinde ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıgına iliskin tespitin ilgili muayene memuru tarafından yapılması;

3- tespitin yapılamaması ve/veya bakım-onarımın islemlerinin anılan Yönetmelik maddesinde belirtilen sürelerden uzun sürmesi durumunda, Deniz Ticaret Odası veya Gemi Mühendisleri Odasınca düzenlenecek ekspertiz raporu aranması gerekmektedir. Gemi gidis sorgu kagıdının, beyannamenin islem gördügü gümrük idaresine gönderilmesini müteakip, ihracat beyannamesi tutanakla kapatılır.

4- Bakım-onarım kapsamında gemiden çıkan parçalar yurtdısı edilebilecegi gibi, belirtilen esyanın genel hükümlere göre serbest dolasıma sokulması da mümkündür.

5- Gümrük Kanununun 176 nci maddesi uyarınca dıs sefere çıkan gemilere verilen yakıt, yag ve kumanya ile hizmet saglayıcı veya firmalar tarafından bakım ve onarım kapsamında tüketilmek üzere yapılan teslimler ile hizmet teslimleri bu Genelge kapsamı dısındadır.

6- Ancak, 29/06/2010 tarihli ve 2010/28 sayılı Genelgenin 2 nolu ekinin 1 nolu listesinde yer alan isletme malzemelerinden aksam ve yedek parçalar dısındaki tüketim ve sarf malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde tüketilmemek kaydıyla yabancı gemilere teslim edilmesi durumunda, esyanın Gümrük Kanununun 151 nci maddesinde belirtilen sartları tasıdıgının (ambalajları bozulmamıs sekilde) ve Türkiye Gümrük Bölgesini terkettiginin tespiti halinde bu Genelge hükümleri kapsamında islem yapılacaktır.

7- 2010/37 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müstesar

DAGITIM:

Merkez ve tasra teskilatına.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887648 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887648 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?