Yabancı plakalı kara taşıtlarının giriş-çıkış ve takip işlemleri (Genelge 2010/5) Kontrol Genel Müdürlüğü

BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı   : B.02.1.GÜM.0.08.00.08-010.06/
Konu : Yabancı plakalı kara taşıtlarının
             giriş-çıkış ve takip işlemleri
 
GENELGE
(2010/5)
 
 
Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda geçici olarak girişi yapılan kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurda giriş-çıkış ve takip işlemlerinde, 23.01.2010 tarihli ve 27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecek olan, Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
A- Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları
 
Turistik kolaylıklardan istifade edilerek, 1 No.lu Taşıt Takip Programı üzerinden yurda geçici giriş işlemleri gerçekleştirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;
 
1) 1 No.lu Programda şahıs ve taşıtla ilgili zorunlu alan olarak doldurulması gereken, kişinin; T.C. kimlik numarası, emeklilik belge numarası, doğum tarihi "gün, ay ve yıl olarak", baba adı, doğum yeri, pasaport numarası, taşıtın plakası, 17 karakterli şase numarası ve sigorta poliçe bilgileri gibi bilgiler eksiksiz olarak yazılacaktır.
 
2) Vekâleten veya kiralanmak suretiyle getirilen taşıtlar, 1 No.lu Programın giriş ekranında "Kiralanmak Suretiyle Getirilen Araç" veya "Vekâleten Getirilen Araç" olarak kaydedilecektir.
 
3) Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile birlikte getirilen deniz motoru, jet-ski, kum motoru, yat, motosiklet vb. gibi araçlar da 1 No.lu Programa ek taşıt olarak kaydedilecek ve şahsın pasaportuna işlenecektir.
 
4) Kiralanmak (Rent a car) suretiyle getirilen taşıtlara, süresi bulunsa dahi en çok kira sözleşmesinde belirtilen süre kadar süre verilecektir.
 
5) Ambulans ve diğer kurtarma araçları, getiriliş amacına bakılmaksızın 1 No.lu Programa kaydedilecektir.
 
6) Türk ya da yabancı uyruklu diplomatik pasaport sahibi kişilerin beraberlerinde getirdikleri yabancı plakalı kara taşıtları, 1 No.lu Programa kaydedilecektir.
                                                                                                                                                     
7) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişi yapılan taşıtlar ile ilgili olarak, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancılardan, ikamet tezkerelerinde “çalışma izninden muaftır” şerhi bulunanlardan çalışma izin belgesi aranmamakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarının ispatı istenilir.   Belge ibraz edilememesi durumunda,   SGK internet sitesinden alınmış dokümanlar da kabul edilir. Söz konusu dokümanların, kişinin tescil kaydının bulunduğu (sigortalılık tescil kaydı tespiti vb.) ve halen sigortalı olarak çalıştığı (sigortalı hizmet dökümü vb.) bilgilerini içermesi gerekmektedir.
 
8) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ya da geçici giriş belgesi kapsamında girişi yapılan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak, eğitim kuruluşunun, iş yeri adresinin ya da emekli ise ikamet adresinin bulunduğu yere en yakın yetki verilen gümrük idaresince bir dosya oluşturulur ve tüm işlemler bu dosya üzerinden yürütülür. Kişinin adresinin değişmesi durumunda, ilgili adına oluşturulan dosya ilgilinin yeni adresine en yakın yetki verilen gümrük idaresine gönderilir. Taşıt sahibinin başka bir gümrük idaresinden giriş-çıkış yapması durumunda yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, ilgilinin dosyasının bulunduğu gümrük idaresine gönderilir.
 
B- Ticari kullanıma mahsus kara taşıtları
 
2 No.lu Program üzerinden yurda geçici giriş işlemi gerçekleştirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ile ilgili olarak;
 
9) TIR karnesi kapsamında TIR Transit Takip Programına kayden girişi yapılan taşıtlar 2 No.lu Programa kaydedilmeyecektir.
 
 10) Yurtdışına çıkmak üzere ya da yük almak üzere başka bir gümrük idaresine boş olarak sevk edilen taşıtlar 2 No.lu Programa kaydedilecek, çıkış ya da varış gümrük idaresince de 2 No.lu Programdan kaydı kapatılacaktır.
 
11) Transit beyannamesi kapsamında dolu olarak yurda girişi yapılan yabancı plakalı ticari taşıtlar 2 No.lu Programa kaydedilecektir. Taşıtın yükünü boşalttığı gümrük idaresince de 2 No.lu Program üzerinden giriş kaydı kapatılacaktır.
 
12) Programa kayıt işlemleri yapılırken ek-1'de yer alan hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
 
C- Tamir, bakım, onarım ve tadilat maksadı ile gelen kara taşıtları
 
 Ülkemize yurtdışından tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla sürülerek getirilecek kişisel ve ticari kullanıma mahsus taşıtlar 2 No.lu Programa kaydedilecek ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.
 
13) Tamir, bakım, onarım ve tadilat gibi amaçlarla yurda giriş yapmak üzere giriş gümrük idaresine gelen taşıtlar; 2 No.lu Programa araç türü "Yabancı Kendisi Eşya Olan Araç" olarak seçilmek, "Tamir Amaçlı Giriş" butonu işaretlenmek ve gerekli diğer veri girişleri yapılmak suretiyle, yol ve iklim koşullarına göre azami 8 güne kadar süre verilerek varış gümrük idaresine sevk edilecektir.
 
14) Varış gümrük idaresince bahse konu aracın gümrüğün denetimine alınmasını müteakip 2 No.lu Programdan kaydı kapatılacak ve dahilde işleme rejimi kapsamında gerekli işlemlere tabi tutulacaktır.
 
15) Dahilde işleme rejimi kapsamında tamir, bakım, onarım ve tadilat iş ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ilgili gümrük idaresince 2 No.lu Programda araç cinsi "Yabancı Kendisi Eşya Olan Araç" olarak seçilecek, "Tamir Amaçlı Giriş" butonu işaretlenmeden yol ve iklim koşullarına göre azami 8 güne kadar süre verilmek suretiyle programa gerekli veri girişleri yapılarak, söz konusu araç çıkış gümrüğüne sevk edilecektir.
 
16) Çıkış gümrük idaresince 2 No.lu Programdan giriş kaydı kapatılarak, yurtdışı edilmesi sağlanacaktır.
 
17) Tamir, bakım, onarım ve tadilat için gelen araçların takibi, 2 No.lu Programa giriş kaydını yapan giriş veya hareket gümrük idareleri tarafından yapılacaktır.
 
Ç- Takibat işlemleri
 
Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının takibat işlemleri ile ilgili olarak;
 
a) Giriş gümrük idaresince yapılacak işlemler
 
18) Gümrük idareleri tarafından her yılın Ocak ve Temmuz aylarında (1 Ocak ile 30 Haziran arası Temmuz ayında, 1 Temmuz ile 31 Aralık arası Ocak ayında) girişi yapılan ve süresi içerisinde çıkarılmayan kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları, 1 ve 2 No.lu Programların sorgulama menüsü kullanılarak tespit edilir.
 
19) Tespit edilen taşıtların; yurtdışı edildiği, ambara alındığı, adli kurumlarca zapt olunduğu, ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için transit beyannamesi kapsamında işlem sonlandırıldığı ya da TIR karnesi kapsamında yük verildiği halde 2 No.lu Programdan çıkış kaydının yapılmadığı hususları göz önünde bulundurularak inceleme yapılır. Bu inceleme esnasında; İhbar ve Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, TIR Transit Takip Programı ve diğer kayıtlardan da yararlanılır.
 
20) Söz konusu araştırmalardan sonuç alınamaması halinde, 1 ve 2 No.lu Programlardan kişisel ve ticari kullanıma mahsus taşıtlar için ayrı ayrı oluşturulacak listeler tescil numarası, araç                  plakası, şase numarası, araç cinsi ve şahıs bilgileri yazılarak bağlı bulunduğu başmüdürlüğe gönderilir.
 
21) Listelerin başmüdürlüğe gönderilmesini müteakiben ilgili gümrük müdürlüğünce 22, 23 ve 24 üncü maddelerdeki işlemler ayrıca yerine getirilir.
 
22) Kefil kuruluş var ise ilgili kefil kuruluş ile temasa geçilerek, aracın yurtdışı edilip edilmediği araştırılır.
 
23) Taşıtı getiren şahsın yurtdışına çıkış yapıp yapmadığı emniyet müdürlüklerinden araştırılır ve çıkış yaptığı tespit edilmiş ise çıkış gümrüğü ile irtibata geçilerek, taşıtın şahıs ile beraber çıkış yapıp yapmadığı detaylı olarak araştırılır.
                                                                                                                                                      
24) Takibe geçilen taşıtları getiren şahısların adresi araştırılır. Araştırma neticesinde elde edilen adres bilgileri, adreslerin bulunduğu ya da en yakın gümrük idaresine gönderilerek kişinin kendisinden, muhtarlık kayıtlarından ya da ulaşılabilen telefon numaralarından araştırma yapılması ve işlem neticesinden bilgi verilmesi istenilir. Türk vatandaşları için 1 ve 2 No.lu Programlardan elde edilecek T.C. kimlik numaralarından yararlanılarak http://portal.gumruk.gov.tr adresinde Merkezi Bilge Programı link'i kullanılarak adres tespit edilebilir.
 
25) Bu işlemler esnasında, programlar üzerinden aracın giriş çıkış yapıp yapmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Aracın çıkış veya tekrar giriş yaptığının tespit edilememesi hâlinde İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli takibatlarda bulunulmak üzere her yılın 1 Temmuz – 31 Aralık bilgileri için Haziran ve 1 Ocak – 30 Haziran bilgileri için Aralık aylarında bağlı bulunduğu başmüdürlük aracılığıyla Müsteşarlığımız Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. Ayrıca Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen işlemler yapılır.
 
b) Başmüdürlüklerce yapılacak işlemler
 
26) İlgili başmüdürlük, söz konusu listeleri araştırma yapılmak üzere bağlantı gümrük idareleri ve diğer başmüdürlükler ile tasfiye bölge müdürlüklerine gönderir. Gönderilen yazılarda işlem görmüş olduğunun tespiti halinde giriş gümrük idaresine bilgi verilmesi, aksi halde yazışma yapılmasına gerek bulunmadığı bildirilecektir.
 
c) Dağıtım yapılan gümrük idarelerince yapılacak işlemler
 
27) Dağıtım yapılan gümrük idareleri, kendilerine gelen listeleri 19 uncu maddede belirtilen hususlar çerçevesinde araştırır. Yapılan araştırma sonucunda taşıtın çıkış yaptığının tespit edilmesi hâlinde gerekli kayıt kapatma işlemi yapılır. Ayrıca bu durum aracın giriş kaydının yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.
 
d) Takibat ile ilgili genel işlemler
 
28) Gümrüklerden geçiş karnesi kapsamında geçici girişi yapılan taşıtlar ile ilgili olarak yapılacak takibat işlemlerinde, gümrüklerden geçiş karnesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde kefil kuruluş nezdinde takibat işlemlerinin başlatılması gerekmektedir.
 
29) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve geçici giriş belgesi kapsamında getirilen taşıtlar ile ilgili olarak cezai bir işlem uygulanmasının gerekmesi halinde takip işlemleri, dosyasının bulunduğu gümrük idaresince yürütülecektir.
 
30) Süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen herhangi bir taşıtın, emniyet birimlerince ya da başka bir sebeple bir gümrük idaresine teslim edilmesi halinde, taşıtı teslim alan gümrük idaresi tarafından Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen işlemler yapılarak, cezai takibatlar ilgili gümrük idaresince yerine getirilir. İşlem neticesinden ayrıca giriş gümrük idaresine bilgi verilir. Giriş gümrük idaresince söz konusu taşıt ile ilgili düzenlenmiş bir ceza kararı var ise iptal edilir.
                                                                                                                                             
D- Yürürlükten kaldırılan genelgeler
 
31) Aşağıdaki genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
 
a) 20.09.2002 tarihli ve 2002/67 sayılı Genelge.
b) 10.03.2009 tarihli ve 2009/22 sayılı Genelge.
c) 30.06.2009 tarihli ve 2009/26 sayılı Genelge.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Haydar GÖÇER
Müsteşar a.
Genel Müdür
 
 
EKLER:
1 Kullanım kılavuzu
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898060 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898060 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?