Yağlık Ayçiçeği Tahumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  17.07.2010-27644 Resmi Gazete
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ TOHUMU
YAĞI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
             Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı        
             MADDE 1 – (1) 7/7/2010 tarihli ve 2010/651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 1206.00.91.00.19; 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (G.T.İ.P) yer alan yağlık ayçiçeği tohumu ve 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P’inde yer alan ham ayçiçeği tohumu yağı ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı; 2010/2011 sezonunun 9/7/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla, yağlık ayçiçeği tohumu satın alarak kendi nam ve hesabına işleyen ve/veya işleten, ham ayçiçeği tohumu yağı veya rafine ayçiçeği tohumu yağı üreticisi sanayicilere yapılır.
             (2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, 1/1/2011-14/1/2011 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında, EK-I’de belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır. Aynı zamanda, Ek-I/II’de yer alan “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İşleme Raporu” ve eki tabloların ayrıca ith@dtm.gov.tr e-posta adresine de gönderilmesi gerekmektedir.
             (3) EK-I’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Ancak, başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) EK-I’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
             (4) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.
             (5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, tarife kontenjanı, tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaların ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla, satın alarak kendi nam ve hesabına işledikleri ve/veya işlettikleri yağlık ayçiçeği tohumu miktarı kadar, yağlık ayçiçeği tohumu ve/veya karşılığı ham ayçiçeği tohumu yağı cinsinden dağıtılır. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
             (6) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikte yapılan müracaatlarda ilgili ürüne ilişkin olarak talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.
             (7) Yağlık ayçiçeği tohumundan, ham ayçiçeği tohumu yağı üretiminde randıman %40 olarak hesaplanır.          
             İthal lisansı düzenlenmesi
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, hem 1206.00.91.00.19; 1206.00.99.00.19 G.T.İ.P’lerinde yer alan yağlık ayçiçeği tohumu hem de 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P’inde yer alan ham ayçiçeği tohumu yağı için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
             (2) 1206.00.91.00.19; 1206.00.99.00.19 G.T.İ.P’lerinde yer alan yağlık ayçiçeği tohumu için ve/veya 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P’inde yer alan ham ayçiçeği tohumu yağı için firma adına ithal lisansı düzenlenen toplam miktar, yağlık ayçiçeği tohumu cinsinden bu Tebliğ ekindeki (EK-I/II) “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İşleme Raporu”nda yer alan ve 9/7/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından satın alınarak, kendi nam ve hesabına işlenen ve/veya işletilen, toplam yağlık ayçiçeği tohumu miktarından fazla olamaz.
             (3) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası), bir tanesi Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmek üzere (gümrük nüshası) ve bir tanesi de Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda kalmak üzere (Müsteşarlık nüshası) 3 (üç) nüsha olarak düzenlenir.
             İthal lisansı geçerlik süresi
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 16/1/2011-30/6/2011 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
             Gümrük beyannamesinin tescili
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
             İthal lisansı devri
             MADDE 5 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.
             Gümrük idaresince yapılacak işlemler
             MADDE 6 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.
             (2) İthal lisansı kapsamında yapılan her ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin ve ithal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümlerin arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınan ithal lisansı firma nüshasının bir örneği ilgili gümrük idaresi tarafından, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.
             İthal lisansının zayii
             MADDE 7 – (1) İthal lisanslarının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.
             (2) Zayie ilişkin olarak yapılan işlemler, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ve firmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirilir.
             İthal lisansının revizesi
             MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.
             (2) İthal lisansının revizesi halinde, durum Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ve firmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirilir. İthal lisansında yapılan revizeye ilişkin bildirimler, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce ithal lisansının gümrük nüshasına işlenerek imza ve mühür altına alınır.
             Diğer mevzuat
             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
             Yetki
             MADDE 10 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
             Yürürlük
             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ, 9/7/2010 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK-I
Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler
Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı gerekmektedir.
1-       Başvuru Formu (başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış) (EK-I/I)   
2-       İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya noter onaylı sureti
3-       Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Kuruluşa, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)
4-       Ham ayçiçeği tohumu yağı ve yağlık ayçiçeği tohumu ile ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş, geçerli kapasite raporunun, 01/10/2010 (bu tarih dahil) tarihinden sonra ve firma başvuru tarihinden önce (her halükarda 14/01/2011 tarihinden (bu tarih dahil) önce) sadece bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Kapasite raporunun aslı ve noter onaylı sureti ile 30/09/2010 (bu tarih dahil) tarihinden önce ve 15/01/2011 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş kapasite raporu sureti kabul edilmeyecektir.)
5-       Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ile Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İşleme Raporu” ve eki tablolar (EK-I/II) (“Yağlık Ayçiçeği Tohumu İşleme Raporu” ve eki tablolara ait her bir  sayfanın Yeminli Mali Müşavir ile başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)
6-       Yeminli Mali Müşavir ile yapılmış olan sözleşmenin aslı veya noter onaylı sureti (Yeminli Mali Müşavir ile yapılmış olan sözleşmenin 09/07/2010-14/01/2011 (bu tarihler dahil) dönemini kapsaması gerekmektedir.)
7-       Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli “Faaliyet Belgesi”
8-       Başvuru sahibi firma tarafından, ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla 09/07/2010-31/12/2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) satın alınan yağlık ayçiçeği tohumunun kendi nam ve hesabına başka bir üretim tesisinde işlettirilmesi durumunda,
a.        Taraflarca (yağlık ayçiçeği tohumunu kendi nam ve hesabına işleten firma ile söz konusu işleme faaliyetini gerçekleştiren firma) imzalanmış Fason İşletme Sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti (firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış)
b.        İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya noter onaylı sureti
c.        Başvuru sahibi firma adına yağlık ayçiçeği tohumu işleme faaliyetini gerçekleştiren firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Kuruluşa, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)
d.        Ham ayçiçeği tohumu yağı ve yağlık ayçiçeği tohumu ile ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuru sahibi firma adına yağlık ayçiçeği tohumu işleme faaliyetini gerçekleştiren firma adına düzenlenmiş, geçerli kapasite raporunun, 01/10/2010 (bu tarih dahil) tarihinden sonra ve firma başvuru tarihinden önce (her halükarda 14/01/2011 tarihinden (bu tarih dahil) önce) sadece bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Kapasite raporunun aslı ve noter onaylı sureti ile 30/09/2010 (bu tarih dahil) tarihinden önce ve 15/01/2011 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş kapasite raporu sureti kabul edilmeyecektir.)
 
 
EK-I/I
Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında
Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin
Başvuru Formu Örneği
                                                                                                       Başvuru Tarihi: ..../.../......
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
                07/07/2010 tarihli ve 2010/651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”a istinaden hazırlanan “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında aşağıda belirtilen madde/maddeler için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
                Müsteşarlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak aşağıda ve ekte sunulmaktadır.
 
 
Firma Yetkilisinin:
 
Adı-Soyadı, Unvanı
 
İmza-Kaşe
                                              
I- İthalatçının;
 
                1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):
                2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):
3) Telefon ve faks numaraları:
4) Vergi numarası:
5) e- posta adresi:
 
II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı: (*)
                  
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Talep Edilen Miktar (Kg)
Rakam ile
Yazı ile
1206.00.91.00.19
Diğerleri
 
 
1206.00.99.00.19
Diğerleri
1512.11.91.00.00
Ayçiçeği tohumu yağı
 
 
 
(*)(1) 1206.00.91.00.19;1206.00.99.00.19 G.T.İ.P’lerinde yer alan yağlık ayçiçeği tohumu ve/veya 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P’inde yer alan ham ayçiçeği tohumu yağı için ithal lisansı düzenlenmesi talep edilebilir. Ancak, hem yağlık ayçiçeği tohumu hem de ham ayçiçeği tohumu yağı için ithal lisansı düzenlenmesi talep edilmesi durumunda, yağlık ayçiçeği tohumu için 1206.00.91.00.19; 1206.00.99.00.19 G.T.İ.P’lerinden ithal lisansı düzenlenmesi talep edilen toplam miktar ile ham ayçiçeği tohumu yağı için 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P’inden ithal lisansı düzenlenmesi talep edilen miktarın ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir. Her halükarda, firma adına yağlık ayçiçeği tohumu ve/veya ham ayçiçeği tohumu yağı için ithal lisansı düzenlenmesi talep edilen toplam miktar, yağlık ayçiçeği tohumu cinsinden bu Tebliğ ekindeki (EK-I/II) “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İşleme Raporu”nda yer alan ve 09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından satın alınarak kendi nam ve hesabına işlenen ve/veya işletilen toplam yağlık ayçiçeği tohumu miktarından fazla olamaz.
      (2) Yağlık ayçiçeği tohumundan, ham ayçiçeği tohumu yağı üretiminde randıman %40 olarak hesaplanmalıdır.
     (3) Her halükarda, firma adına iki ayrı ithal lisansı düzenlenir. 1206.00.91.00.19;1206.00.99.00.19 G.T.İ.P’lerinde yer alan yağlık ayçiçeği tohumu ile 1512.11.91.00.00 G.T.İ.P’inde yer alan ham ayçiçeği tohumu yağı için talep edilen miktar her bir madde için en az “1 kg.” olarak yazılmalıdır. İthal lisansı düzenlenen toplam miktar, Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak belirlenir.
 
 
EK-I/II
–   YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İŞLEME RAPORU ÖRNEĞİ   –
 
Tarih: …./…../……
 
Aşağıda unvanı ve sicil numarası belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın, 09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla, satın alarak kendi nam ve hesabına işlemiş ve/veya işletmiş olduğu yağlık ayçiçeği tohumu miktarı ile kendi nam ve hesabına üretmiş ve/veya ürettirmiş olduğu ve/ kendi üretim tesisinde başkası adına üretmiş olduğu ham ayçiçeği tohumu yağı miktarına ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşıldığını, rapora esas teşkil eden müstahsil makbuzlarının, alım ve satım faturalarının ve diğer bilgi ve  belgelerin doğruluğunun teyit edildiğini, müstahsil makbuzları, alım ve satım faturaları ile borsa tescil belgelerinin  arkalarına “İş bu belge 07/07/2010 tarihli ve 2010/651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca açılmış olan tarife kontenjanlarından faydalandırılmak üzere “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İşleme Raporu”nun düzenlenmesinde kullanılmıştır.”şerhi düşüldüğünü, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
 
 Firma Yetkilisi                                                                                                YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan                                                                                                       Mühür
           Kaşe                                                                                                                İmza ve Kaşe
 

 
EK-I/II
 
–   YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İŞLEME RAPORU ÖRNEĞİ   –
 
1- FİRMA BİLGİLERİ
Firma Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle)
:
 
Vergi Numarası
:
 
Ticaret Sicil No
:
 
Adres (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi)
:
 
Telefon No/Faks No/E-posta adresi
:
 
 
2- İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN 
Adı Soyadı
:
 
Bağlı Olduğu Oda
:
 
Adres
:
 
Telefon No/Faks No/E-posta adresi
:
 
 
3- HAM AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI İLE YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
3/1-YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU (*)
Başvuru Sahibi Firmanın Kendi Üretim Tesisindeki İşleme Kapasitesi (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Kendi Nam ve Hesabına İşletme Faaliyetini Yaptırdığı Tesis/Tesislerin İşleme Kapasitesi (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Stoklama Kapasitesi (09/07/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Dönem Başı Stoku (09/07/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmaca Satın Alınarak İşlenen ve/veya İşletilen Toplam Miktar
(09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)
:
 
 -Doğrudan Üreticiden Satın Alınarak İşlenen  Miktar (Kg)
:
 
 -Doğrudan Üreticiden Satın Alınarak İşletilen Miktar (Kg)
:
 
 -Diğer Satın Alımlardan İşlenen Miktar (Kg)
:
 
 -Diğer Satın Alımlardan İşletilen Miktar (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmaca Satın Alındığı Halde İşlenmeyen ve/veya İşletilmeyen Toplam Miktar
(09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Toplam Satış Miktarı
(09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Dönem Sonu Stoku (31/12/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Stoklama Kapasitesi (31/12/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
:
 
 (*) (1) 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında, ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla, satın alınarak işlenen ve/veya firma nam ve hesabına işletilen yağlık ayçiçeği tohumu miktarı yazılacaktır. 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında, satın alınmasına karşın işlenmeyen ve/veya firma nam ve hesabına işletilmeyen ayçiçeği tohumu alımları ile 09/07/2010- 31/12/2010 dönemi (bu tarihler dahil) dışında satın alınarak işlenen ve/veya firma nam ve hesabına işletilen yağlık ayçiçeği tohumu miktarı kesinlikle yazılmayacaktır.
        (2) “Başvuru Sahibi Firmanın Toplam Satış Miktarı” başlıklı bölüme, dönem başı stokundan veya 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında satın alındığı halde başvuruda bulunan firma tarafından kendi nam ve hesabına işlenmeyen ve/veya işletilmeyen miktardan satılan miktar yazılacaktır.
 
 Firma Yetkilisi                                                                                                YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan                                                                                                       Mühür
           Kaşe                                                                                                                İmza ve Kaşe
 
EK-I/II
 
–   YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İŞLEME RAPORU ÖRNEĞİ   –
 
 
3/2-HAM AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI (*)
Başvuru Sahibi Firmanın Üretim Kapasitesi (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Kendi Nam ve Hesabına Üretim Faaliyetini Yaptırdığı Tesis/Tesislerin Üretim Kapasitesi (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Stoklama Kapasitesi (09/07/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın  Dönem Başı Stoku (09/07/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Kendi Üretim Tesisinde Gerçekleştirmiş Olduğu Toplam Üretim Miktarı (09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil)  arasındaki) (Kg)
:
 
 -Doğrudan Kendi Üretim Tesisinde Kendi Adına Yaptığı Üretim Miktarı (Kg)
:
 
 - Kendi Üretim Tesisinde Başkası Adına Yaptığı Üretim Miktarı (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Başka Üretim Tesisi/Tesislerinde Kendi Nam ve Hesabına Yaptırdığı Toplam Üretim Miktarı (09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil)  arasındaki) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmaca Alım Yapılan Miktar (09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil)  arasındaki) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmaca Satışı Yapılan Miktar (09/07/2010-31/12/2010 (bu tarihler dahil)  tarihleri arasındaki) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Dönem Sonu Stoku (31/12/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
:
 
Başvuru Sahibi Firmanın Stoklama Kapasitesi (31/12/2010 tarihi itibariyle) (Kg)
 
 
(*) (1) 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında satın alınan yağlık ayçiçeği tohumu kullanılarak üretilen ve/veya ürettirilen ham ayçiçeği tohumu yağı miktarı yazılacaktır. 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında satın alınan yağlık ayçiçeği tohumu kullanılarak üretilmeyen ve/veya ürettirilmeyen ham ayçiçeği tohumu yağı miktarı ile 09/07/2010- 31/12/2010 dönemi (bu tarihler dahil) dışında satın alınan yağlık ayçiçeği tohumu kullanılarak üretilen ve/veya ürettilen ham ayçiçeği tohumu miktarı kesinlikle yazılmayacaktır.
       (2) “Başvuru Sahibi Firmaca Satışı Yapılan Miktar” başlıklı bölüme, dönem başı stokundan veya 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında satın alındığı halde başvuruda bulunan firma tarafından kendi nam ve hesabına işlenmeyen ve/veya işletilmeyen miktardan satılan miktar yazılacaktır.
 
 Firma Yetkilisi                                                                                                YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan                                                                                                       Mühür
        Kaşe                                                                                                                   İmza ve Kaşe
 
 
EK-I/II
 
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İŞLEME RAPORU EKİ TABLOLAR
Tablo–1
Doğrudan Üreticiden Satın Alınarak İşlenen ve/veya İşletilen Yağlık Ayçiçeği Tohumuna İlişkin Bilgiler (*)
Tarife Kontenjanından Faydalanacak Firmanın Unvanı/Adı ve Soyadı:
 
I. Müstahsil Makbuzu ve  Müstahsile İlişkin Bilgiler                                           Sayfa Numarası : …..
Sıra No
Müstahsilin Adı ve Soyadı
 Makbuzun Düzenlendiği Tarih
Müstahsilin T.C. Kimlik Numarası
Müstahsilin Çiftçi Kayıt Sistemi Numarası
Müstahsilin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olduğu Yer (İlçe/il)
Makbuzda Belirtilen Miktar                 (Kg)
                                                                                                     …. Sayfadan Devreden Yekûn:
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
34
 
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
…. Numaralı Sayfa Toplamı:
 
 
Bir Sonraki Sayfaya Devreden Yekûn:
 
* 09/07/2010-31/12/2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğrudan üreticiden satın alınarak ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla işlenen ve/veya firma nam ve hesabına işletilen yağlık ayçiçeği tohumu miktarı yazılacaktır. 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında, satın alınmasına karşın işlenmeyen ve/veya firma nam ve hesabına işletilmeyen ayçiçeği tohumu alımları ile 09/07/2010- 31/12/2010 dönemi (bu tarihler dahil) dışında satın alınarak işlenen ve/veya firma nam ve hesabına işletilen yağlık ayçiçeği tohumu miktarı kesinlikle yazılmayacaktır.
 
 Firma Yetkilisi                                                                                                YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan                                                                                                       Mühür
           Kaşe                                                                                                                İmza ve Kaşe
 
 
EK-I/II
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İŞLEME RAPORU EKİ TABLOLAR
 
Tablo–2
Diğer Satın Alımlardan  İşlenen ve/veya İşletilen Yağlık Ayçiçeği Tohumuna İlişkin Bilgiler (*)
Tarife Kontenjanından Faydalanacak Firmanın Unvanı/Adı ve Soyadı:
 
I- Faturaya İlişkin Bilgiler
Sıra No
Fatura Tarihi
Fatura Numarası
Satıcının Unvanı/Adı ve Soyadı
Alıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı
Miktar                 (Kg)
1
 
 
 
 
 
II. Alım-Satım Beyannamesine (Borsa Tescil Belgesi) İlişkin Bilgiler
Sıra No
Faturanın Tescil Edildiği Borsa Adı
Tescil Tarihi
Tescil Numarası
Satıcının Unvanı/Adı ve Soyadı
Alıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı
Miktar                 (Kg)
1
 
 
 
 
 
 
III. Borsa Tescil Belgesi Konusu Fatura Kapsamı Ürüne İlişkin Müstahsil Makbuzları  ile Müstahsil Hakkında Bilgiler
                                                                                                                                        Sayfa Numarası : …..
Sıra No
Müstahsilin Adı ve Soyadı
 Makbuzun Düzenlendiği Tarih
Müstahsilin T.C. Kimlik Numarası
Müstahsilin Çiftçi Kayıt Sistemi Numarası
Müstahsilin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Olduğu Yer (İlçe/il)
Makbuzda Belirtilen Miktar                 (Kg)
 
                                                                                              …. Sayfadan Devreden Yekûn:
 
1/1
 
 
 
 
 
 
1/2
 
 
 
 
 
 
1/3
 
 
 
 
 
 
1/4
 
 
 
 
 
 
1/5
 
 
 
 
 
 
1/6
 
 
 
 
 
 
1/7
 
 
 
 
 
 
1/8
 
 
 
 
 
 
1/9
 
 
 
 
 
 
1/10
 
 
 
 
 
 
1/11
 
 
 
 
 
 
1/12
 
 
 
 
 
 
1/13
 
 
 
 
 
 
1/14
 
 
 
 
 
 
1/15
 
 
 
 
 
 
1/16
 
 
 
 
 
 
1/17
 
 
 
 
 
 
1/18
 
 
 
 
 
 
1/19
 
 
 
 
 
 
1/20
 
 
 
 
 
 
1/21
 
 
 
 
 
 
1/22
 
 
 
 
 
 
1/23
 
 
 
 
 
 
1/24
 
 
 
 
 
 
1/25
 
 
 
 
 
 
 
…. Numaralı Sayfa Toplamı:
 
 
Bir Sonraki Sayfaya Devreden Yekûn:
 
*Diğer satın alımlardan, yalnızca 09/07/2010-31/12/2010 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ham ayçiçeği tohumu yağı üretimi amacıyla işlenen ve/veya firma nam ve hesabına işletilen yağlık ayçiçeği tohumu miktarı yazılacaktır. 09/07/2010- 31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında, satın alınmasına karşın işlenmeyen ve/veya firma nam ve hesabına işletilmeyen ayçiçeği tohumu alımları ile 09/07/2010- 31/12/2010 dönemi (bu tarihler dahil) dışında satın alınarak işlenen ve/veya firma nam ve hesabına işletilen yağlık ayçiçeği tohumu miktarı kesinlikle yazılmayacaktır.
 
 Firma Yetkilisi                                                                                                YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan                                                                                                       Mühür
          Kaşe                                                                                                                 İmza ve Kaşe
 

EK-I/II
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İŞLEME RAPORU EKİ TABLOLAR
 
Tablo–3
Diğer  Satın Alımlardan  İşlenen ve/veya İşletilen Yağlık Ayçiçeği Tohumuna  İlişkin Bilgilerin İcmali
Tarife Kontenjanından Faydalanacak Firmanın Unvanı/Adı ve Soyadı:
 
                                                   Sayfa Numarası: …..
I- Faturaya İlişkin Bilgiler
II. Alım-Satım Beyannamesine (Borsa Tescil Belgesi) İlişkin Bilgiler
III. Borsa Tescil Belgesi Konusu Fatura Kapsamı Ürüne İlişkin Müstahsil Makbuzları Toplam Miktarı (Kg)
 
 
Sıra No
Fatura Tarihi
Fatura Numarası
Satıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı
Alıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı
Miktar                 (Kg)
Faturanın Tescil Edildiği Borsa Adı
Tescil Tarihi
Tescil Numarası
Satıcının Unvanı/Adı ve Soyadı
Alıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı
Miktar                 (Kg)
 
                                                                                                     …. Sayfadan Devreden Yekûn:
……
                                                           …. Sayfadan Devreden Yekûn:
……
                                                      …. Sayfadan Devreden Yekûn:
………
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
… Numaralı Sayfa Toplamı:
 
… Numaralı Sayfa Toplamı:
 
… Numaralı Sayfa Toplamı:
 
 
Bir Sonraki Sayfaya Devreden Yekûn:
 
Bir Sonraki Sayfaya Devreden Yekûn:
 
Bir Sonraki Sayfaya Devreden Yekûn:
 
 
                                                               Firma Yetkilisi                                                                                                                                  YMM Adı Soyadı
                                                            Adı Soyadı, Unvan                                                                                                                                         Mühür
                                                                        Kaşe                                                                                                                                               İmza ve Kaşe
 

Açıklamalar:
 
1-     Müstahsil makbuzlarının, rapora esas teşkil edebilmesi için, müstahsil makbuzlarında çiftçinin adı ve soyadının, müstahsil makbuzunun düzenlenme tarihinin ve miktarının yer alması, müstahsilin TC kimlik numarasına sahip olması ve ayrıca müstahsilin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması (çiftçi kayıt sistemi numarası ve çiftinin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğu yerin bulunması) gerekmektedir. Her halükarda müstahsil makbuzunun 09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında düzenlenmiş olması gerekmektedir.
2-     Çiftçi alımları dışında yapılan alımlara ilişkin faturaların teyidinin yapılması ve ayrıca borsada tescil ettirildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Borsa tescili bulunmayan faturaların beyana konu edilmemesi gerekmektedir.
3-     Tablo-1’de beyan edilen müstahsil makbuzlarının başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
4-     Tablo-2 her alım faturası için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.
5-     Fatura, borsa tescil ve müstahsil makbuzu tarihinin 09/07/2010-31/12/2010 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında olması gerekmekte olup, bu tarihler dışındaki faturaların, borsa tescillerinin ve müstahsil makbuzlarının beyana konu edilmemesi gerekmektedir.
6-     Borsa tescil tarihinin, fatura tarihiyle aynı veya fatura tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde olması gerekmektedir. Müstahsil makbuzu tarihi ise fatura tarihinden önce veya fatura tarihi ile aynı olmalıdır.
7-     Faturada yer alan miktar, borsa tescilindeki miktar ile beyan edilen müstahsil makbuzlarının toplam miktarı arasında farklılık olması durumunda düşük olan miktar esas alınacaktır.
8-     Faturaya, borsa tesciline, müstahsil makbuzuna ve müstahsile ilişkin beyan edilmesi gereken bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde beyana konusu edilmemesi gerekmektedir.
9-     Borsa Tescil Belgesi konusu fatura kapsamı ürüne ilişkin müstahsil makbuzu bulunmaması ve/veya beyana konu edilecek nitelikte müstahsil makbuzunun olmaması durumunda, Tablo 2’de müstahsil makbuzu ile müstahsile ilişkin bilgilerin yer aldığı bölümlere "YOK" yazılması gerekmektedir.
10- Tablo 2’de, borsa tesciline ilişkin "Sıra No", ait olduğu fatura "Sıra No" ile aynı olacak ve her bir fatura için "1" den başlayarak birbirini takip edecek şekilde "Sıra No" verilecektir. Müstahsil makbuzlarına ilişkin "Sıra No" bölümü ise ilk bölüme fatura "Sıra No"su yazılmak kaydıyla her bir müstahsil makbuzu için "1" den başlayarak birbirini takip edecek numaralar verilerek doldurulacaktır. Örneğin; "5" "Sıra No"lu faturanın borsa tescil "Sıra No"su da "5" olurken, bu faturaya ilişkin müstahsil makbuzları "5/1, 5/2, 5/3..." şeklinde sıralanacaktır.
11- Faturada yer alan “Satıcının Unvanı/Adı ve Soyadı” ve “Alıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı”nın borsa tesciline ilişkin bilgilerdeki ile aynı olması gerekmektedir.
12- Tablo 3 doldurulurken “I-Faturaya İlişkin Bilgiler” kısmına her bir faturaya ilişkin bilgiler sırasıyla yazılmalıdır. Tablo 3’ün “II-Alım-Satım Beyannamesine (Borsa Tescil belgesi) İlişkin Bilgiler” kısmına her bir faturanın borsa tescil bilgileri sırasıyla ve ilgili olduğu fatura satırına karşılık gelecek şekilde yazılmalıdır. Tablo 3’ün “III. Borsa Tescil Belgesi Konusu Fatura Kapsamı Ürüne İlişkin Müstahsil Makbuzları Hakkında Bilgiler” kısmına ise fatura ve borsa tescil belgesine konu olan ürünü satan müstahsil veya müstahsillerin hazırladıkları müstahsil makbuzlarının toplam değerleri, 1 ve 9 no lu açıklamalar da göz önünde bulundurularak yazılmalıdır. Tablo 3’te yer alan bilgiler Tablo 2’de belirtilen bilgilerin icmalidir.
13-  “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İşleme Raporu” eki tablolar (Tablo-1,2,3), ith@dtm.gov.tr e-posta adresine gönderilirken söz konusu tabloların devreden şekilde hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. Örneğin, e-posta ile gönderilirken, “Tablo-1” Excel formatında tek bir tablo şeklinde düzenlenebilir.

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923440 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923440 Ziyaretçi