Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/14)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  29.12.2010-27800 (5.Mükerrer) Resmi Gazete

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/14)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1)  Bu Tebliğin amacı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen, ekli listelerde (Ek-1) ve (Ek-2) belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden ekli listelerde (Ek-1) ve (Ek-2) sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.

 

Denetim

MADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

 (2) Ekli listelerde (Ek-1) ve (Ek-2) yer alan yapı malzemelerinin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek-3) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte, ekli listede (Ek-4) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.

 

MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulabilir.

 

(2) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.

 

MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.

 

Numune ve şahsi eşyalar

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

 

 a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla  ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

 

 b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

 

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 7- (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.

 

(2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir, uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez.

 

(3) Gümrük idaresi, ithalatçının Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olarak beyan ettiği A.TR Belgesini haiz ürünler için uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı aramaz.

 

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelik kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükarda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

 

Yetki

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

Diğer hususlar

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2010/14) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Ek 1

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Olup

İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

(CE İşaretine Tabi Olan Yapı Malzemeleri)

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2523.21.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar (Beyaz Portland Çimento hariç)

2523.29.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar (Sülfatlara Dayanıklı Çimento hariç)               

2523.29.00.00.19

Diğerleri

2523.30.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

2523.30.00.00.19

Diğerleri

2523.90.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

2523.90.00.00.19

Diğerleri

3824.40.00.00.00

Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar

3921.11.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

4504.10.99.00.19

Diğerleri

6806.10.00.00.00

Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde)

6806.20.90.00.13

Genleştirilmiş Perlitten Harçlar

6807.10.00.00.00

Rulo Halinde

6807.90.00.00.00

Diğerleri

6808.00.00.00.00

Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)

6811.40.00.00.00

Amyant içerenler

6811.81.00.00.00

Oluklu levhalar

7214.99.71.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.79.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.11

Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.12

Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.10.19

Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.11

Dört köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.12

Altı köşeli çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

7214.99.95.90.19

Diğer çubuklar (Beton çelik çubukları ile alaşımsız takım çelikleri hariç)

 

 

 

 

Ek 2

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Olup

İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi

 (CE İşaretine Tabi Olmayan Yapı Malzemeleri)

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

TS NO

İlgili Standart

2523.21.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS 21

Çimento Beyaz Portland

2523.21.00.00.19

Diğerleri

2523.29.00.00.11

Ambalajlanmış olanlar

TS 10157

Çimento-Sülfatlara Dayanıklı

7214.20.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

TS 708

Beton Çelik Çubukları

7214.20.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.20.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.20.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.14

Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.30.00.00.15

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.16

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.30.00.00.19

Diğer köşeli çubuklar

 

 

7214.91.10.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler

 

 

7214.91.90.00.00

Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler

TS 708

 

 

TS 3941

Beton Çelik Çubukları

 

Alaşımsız Takım Çelikleri

7214.99.10.00.00

Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar

TS 708

Beton Çelik Çubukları

 

7214.99.31.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7214.99.39.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.39.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.50.00.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.50.00.19

Diğer çubuklar

 

 

7214.99.71.00.00

80 mm. veya daha fazla olanlar

TS 708

 

 

TS 3941

Beton Çelik Çubukları

 

Alaşımsız Takım Çelikleri

7214.99.79.00.11

Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.12

Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.13

Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.79.00.14

Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar

 

 

7214.99.95.10.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.10.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.10.19

Diğer çubuklar

 

 

7214.99.95.90.11

Dört köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.90.12

Altı köşeli çubuklar

 

 

7214.99.95.90.19

Diğer çubuklar

 

 

7312.10.61.00.00

Kaplanmamış

TS 5680

Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton İçin

7314.20.10.00.11

Demir veya çelik tellerden örgüler

TS 4559

Beton Çelik Hasırları


Ek 3

Başvuru Formu

 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

..................... Bölge Müdürlüğü

..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına                                               ..... / ...... / ........

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

                                                                                                                                         

İthalatçının İsmi/Ünvanı

                                                                                                                   Yetkili İmza

 Tarih           

Ekler:

 

1. Aşağıdaki belgelerden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

-         Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

-         Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

-         Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Bilgi formu (Ek 5)

4. İthalatçı firmanın imza sirküleri (*)

5. Vekaletname (Başvurunun vekaleten yapılması halinde) (*)

6. Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte): (*)

a)        Ek 1 listede yer alan ürünler için, ürünün tabi olduğu uygunluk teyit sistemine göre;

- Uygunluk teyit sistemi 1, 1+, 2 ve 2+ olan ürünlerde AT Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity) ve AT Uygunluk Belgesi,

-  Uygunluk teyit sistemi 3 olan ürünler için AT Uygunluk Beyanı ile onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş  Başlangıç Tip Deneyi Raporu,

- Uygunluk teyit sistemi 4 olan ürünler için AT Uygunluk Beyanı ile üretici tarafından düzenlenmiş Başlangıç Tip Deneyi Raporu.

b)       Ek 2 listede yer alan yapı malzemelerinin;

a.        G işareti taşıması halinde; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK III.4.2 ile belirtilen bilgiler ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek III-4.3’te belirtilen dokümanlardan uygulanabilir olanlar veya

b.        G işareti taşımaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri

 

 

* Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.

Ek 4

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

ve Görev Alanlarındaki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bölge Müdürlükleri

 

DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

Ankara

Ankara

 

Konya

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad., D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

İstanbul

İzmit

Edirne

Edirne

Yenişehir

Bursa

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane/İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

İzmir

Antalya

Antalya

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Camişerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Buğdaycı Apt., Kat:6, No:27/32, Mersin

Tel: 0324 237 62 31, 0324 239 07 37

Faks: 0324 237 19 59

Mersin

Mersin

Antakya

İskenderun

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Yeni Valilik Binası, Kat:5, No:533, Gaziantep

Tel: 0342 230 78 52 0342 230 78 53

Faks: 0342 221 21 44

Gaziantep

Şanlıurfa

Malatya

Gaziantep

Habur

Hakkari

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı, Kat:2, Samsun

Tel: 0362 431 22 00

Faks: 0362 435 96 40

Samsun

Samsun

Sinop

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres: Valilik Binası, Üst Zemin Kat, C Blok, Trabzon

Tel: 0462 230 19 82

Faks: 0462 229 73 09

Trabzon

Trabzon

Gürbulak

Hopa

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek -5

Bilgi Formu

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük Belgesinin:

 

  - Cinsi

 

  - Tarihi

 

  - No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürünün:

   - G.T.İ..P. no’su

 

  - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Miktarı ve birimi

 

  - ABD Doları olarak değeri

 

  - Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

   -Kullanım Amacı, Seviye ve Sınıflar (22/6/2004 tarih ve 25500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Malzemelerin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ”de belirtilen kullanım amaçları ile seviye ve sınıflar esas alınacaktır.

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586827 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586827 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?