E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,63 TL
1 € = 3,91 TL
13134784 Ziyaretçi

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki eşyanın izinsiz satılması.

Sayı   :B.02.1.GÜM.0.08.00.06/010.06
Konu : Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki                            5028 - 05.03.2009
              eşyanın izinsiz satılması.
 
 
GENELGE
2009/20
 
 
Bilindiği üzere; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2006/10921 sayılı Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin 2006/3 sayılı Tebliğ hükümleri gereğince teşvik belgesi kapsamında yurt dışından getirilerek serbest dolaşıma sokulan makine ve teçhizatın tümünün veya bir bölümünün ithal tarihi üzerinden 3 yıl geçmeden izinsiz olarak satışı, devri veya temlikinin tespiti halinde ithalat sırasında uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınmaktadır.
 
Ancak, teşvik belgeli makine ve teçhizatın ithal tarihi itibariyle 3 yıllık süre dolmadan izinsiz olarak satışı, devri veya temliki ile ilgili fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinden yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı teşvik belgesinin iptal edildiği veya belge kapsamındaki makine ve teçhizat için destek unsurlarının kaldırıldığı hallerde;
 
1- Yararlanılan destek unsurlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde tahsilinin sağlanması,
 
2- Yatırımcıların haklı bir neden olmaksızın, tahsis amacına yönelik olarak ithal ettikleri eşyayı, ithal amacı dışında yatırım teşvik belgesinde belirtilen şartlara aykırı veya izinsiz olarak kullandıkları veya sattıklarının tespiti halinde, 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne muhalefet nedeniyle suç duyurusunda bulunulması,
 
3- Yukarıda belirtilen eylemden dolayı aynı zamanda ceza koyan diğer yasa hükümlerinin de ihlali halinde (evrakta sahtecilik suçlarında TCK hükümleri gibi) söz konusu yasa hükümleri uyarınca ayrıca işlem yapılması,
 
gerekmektedir.
 
4- 23.05.2008 tarihli ve 10496 sayılı tasarruflu yazı yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
 
                              Haydar GÖÇER
                                 Müsteşar a.
                             Genel Müdür