YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (2006/10921)

 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR  (Mülga)
Karar Tarihi:28.08.2006
Karar Sayısı:2006/10921
Yayımlandığı Resmi Gazete:06.10.2006/26311
Amaç
MADDE 1 -(1) Bu Kararı’ın amacı , Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, istihdam yaratmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesini temin etmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslar arası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yatırım, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını ve istihdam yaratmalarını
sağlamak, çevre korumaya yönelik yatırımlar, ileri teknoloji gerektiren yatırımlar ile bu yatırımlara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.
Tanımlar
MADDE 2 –(1) Bu Karar’da geçen;
a)Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
b)Teşvik belgesi:Yatırım teşvik belgesi ve KOBİ teşvik belgesini,
c)Yatırım malı:Bina ve arsa hariç, teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her tür makine teçhizat, tesisat ve mefruşat gibi sabit harcamaları,
ç)Saymanlık: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Müsteşarlık merkez
ödemelerini yapan Merkez Saymanlığını, ifade eder.
Destek unsurları
MADDE 3 –(1) Müsteşarlıkça bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek bölgesel ve sektörel kısıtlamalar çerçevesinde teşvik belgesi kapsamında yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır:
a)Gümrük Vergisi muafiyeti,
b)Katma Değer Vergisi istisnası,
c) Faiz desteği.
Sabit yatırım tutarları
MADDE 4-(1) Yatırımlar bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından, Müsteşarlıkça makro ekonomik programlar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirmeler sonucunda yatırım projesinin uygun görülmesi ve tebliğle belirlenecek ilke ve ölçütler içinde kalınması koşulu ile teşvik belgesine bağlanmak suretiyle yararlanabilir. (2)Yatırımın, yatırım teşvik belgesine bağlanabilmesi için sabit yatırım tutarının; a)Kapsamı Müsteşarlıkça tebliğle belirlenecek KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,
b)KOBİ kapsamına girmeyen işletmelerin yatırımlarında asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası, olması gerekmektedir.
(3)Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda, finansal kiralama şirketleri için aranacak asgari yatırım tutarı 200 bin Yeni Türk lirasıdır.
Müracaat usulleri
MADDE 5-(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; yatırımı gerçekleştirecek şirket temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri, şirket kuruluşunu ve şirketin nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi, esasları bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek Yatırım Bilgi Formu ve eki bilgi ve belgeler ile Saymanlık hesabına yatırılan meblağa ait makbuzla birlikte; a)Ar-Ge yatırımları, çevre yatırımları, KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar, yabancı sermayeli yatırımlar ve imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşan yatırımlar için Müsteşarlığa,
b)İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak, (a) bendi kapsamına girmeyen, sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve yatırımın yapılacağı yerde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı sanayi odası bulunan yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın bulunduğu yerdeki sanayi odasına veya Müsteşarlığa, müracaat edilir.
(2)Teşvik belgesine ilişkin müracaat Müsteşarlığa yapılacak ise bütçeye irat kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Saymanlık hesabına 400 Yeni Türk Lirası, odalara yapılacak ise Saymanlık hesabına 300 Yeni Türk Lirası, ilgili sanayi odası hesabına da 100 Yeni Türk Lirası yatırılır. Bu meblağlar hiçbir surette iade edilmez.
(3)İlgili sanayi odalarınca yatırım teşvik belgesi ile ilgili olarak Müsteşarlıkça tebliğle
belirlenecek tamamlama ekspertiz ücretleri dışında, yapılacak diğer işlemler için başka hiçbir isim altında ücret talep edilemez.
(4)Odalara yapılacak müracatta, bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ilgili odaca yapılacak değerlendirme sonuçları format halinde Müsteşarlığa iletilir.
Müsteşarlığın yapacağı nihai değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanır.
MADDE 6-(1)Firmaya ait, aynı yatırım yeri için aynı yatırım konusunda düzenlenmiş halen geçerli teşvik belgesi bulunması halinde yeni teşvik belgesi düzenlenmez. Ayrıca Müsteşarlığa yapılan müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırımlar için de teşvik belgesi talepleri dikkate alınmaz.
Gümrük Vergisi muafiyeti
MADDE 7-(1)Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.
(2)Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve binek araçları, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında
ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthal Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi tahsil edilir.
(3)Bu Karar uyarınca ar-ge yatırımları dışındaki diğer yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında ham madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez.
(4)Teşvik belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözönüne alınarak;
a)İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizatın (karayolu nakil vasıtaları hariç),
b)İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizatın,
c)Kullanılmış komple tesisin, ithaline, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde izin verilebilir.
Katma Değer Vergisi istisnası
MADDE 8-(1) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.
Faiz desteği
MADDE 9-(1)Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar ile KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar, ar-ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için bankalardan
(katılım bankaları dahil) kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ödenecek faizin veya kar payının Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı,
Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 4 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(2)Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için, Müsteşarlıkça uygun görülen işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak bankalardan kullanılacak en az 6 ay ve en çok 12 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak; Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde ödenecek faizin veya kar payının 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(3)Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, ar-ge ve çevre yatırımları için 300 bin Yeni Türk Lirasını, KOBİ yatırımları için 200 bin Yeni Türk Lirasını, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1 milyon Yeni Türk Lirasını; ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği ise 100 bin Yeni Türk Lirasını geçemez.
(4) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar ile kullanılmış makine ve teçhizat için faiz desteği öngörülemez. Aynı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı banka talepte bulunamaz.
(5)Kullanılan kredilerin faiz, kar payı veya ana paralarının firma tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi halinde, bu durum ilgili bankalar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve takip eden dönemler için Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin bilahare ilgili bankaca Müsteşarlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta
öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin aksamasının tekrarı haline faiz desteği ödemesine son verilir.
(6)Banka, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamı yatırım için
kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacının dışında kullanıldığının tespiti halinde Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu meblağ Müsteşarlıkça
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına verilecek talimata istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak suretiyle tahsil edilir.
Turizm yatırımları
MADDE 10-(1)Turizm Yatırım veya Turizm İşletme Belgesinin geçerlilik süresinin belirlenmesi ve onaylı belgenin ibraz edilmesi kaydıyla, belgeli turizm yatırımları veya işletmelerinin 2004 yılı Nisan ayından sonraki elektrik enerjisi giderlerinin, şantiye dönemi de dahil olmak üzere o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark Hazinece karşılanır. 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi veya
12/4/2002 tarihli ve 2002/4100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlandırılması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.
MADDE 11-(1) Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakan, yukarıdaki maddelerde belirtilen
değerleri bir katına kadar artırmaya veya %75 oranında azaltmaya yetkilidir.
Bütçeden yapılacak ödemeler
MADDE 12-(1)Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılan ödenek
çerçevesinde teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın ilgili mevzuatında öngörülen esas ve usuller çerçevesinde aşağıda belirtile n ödemeler yapılabilir:
a)Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler,
b)KOBİ yatırımları ile ilgili mevzuat uyarınca yapılacak ödemeler,
c)İlgili Bakanlar Kurulu kararı uyarınca yatırım ve işletme kredilerine ait devam eden ödemeler,
ç)Yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili olarak daha önceki kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde öngörülen (Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi, Fon Kaynaklı Kredi, Bütçe Kaynaklı Kredi, Teşvik Primi veya KDV Desteği, Enerji Desteği, SSK Primi gibi) ödemeler,
d)Daha önceki kararlara göre teşvik belgesine ilişkin müracaatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan tutarlar ve zayi olan belgelerle ilgili olarak mevzuatı gereği iade edilmesi gereken tutarlar,
e)İlgili Bakanlar Kurulu kararı uyarınca öngörülecek yatırım ve/veya işletme kredileri.
(2)Ödemeler, Müsteşarlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılıyla yapılır.
Devir, satış, ihraç, kiralama
MADDE 13-(1)Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip 3 yılı doldurmuş olması halinde serbesttir.
(2) 3 yıllık sürenin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizatın, yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;
a)Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
b)Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
c)İhracı,
ç)Kiralanması,
Müsteşarlığın iznine tabidir.
(3)Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya
hizmetlerin teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Müsteşarlığın iznine tabidir.
(4)Teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların cebri icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda, yatırımcı, icra ve iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi halinde kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli
süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlandırılan destekler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
(5)Yatırımcı firmanın ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi halinde de firmanın, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi üzerine dördüncü fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.
Yatırımın nakli
MADDE 14-(1) Teşvik belgesi kapsamı yatırımların nakline, bölgesel ve sektörel kısıtlamalara bağlı olarak ve gidilecek yöreye göre fazladan yararlanılan desteklerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca geri ödenmesi koşuluyla Müsteşarlıkça izin verilebilir.
Yatırımın süresi ve tamamlama vizesi
MADDE 15-(1) Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirmeler sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. İlgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların
faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir. (2)Bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal
durumlarında bu süre Müsteşarlıkça değerlendirilerek ilave ek süre verilebilir.
(3)Teşvik belgesinde yatırıma başlama tarihi Müsteşarlığa veya odaya müracaat tarihidir.
(4)Yatırımın gerçekleme durumu, altışar aylık dönemler halinde Müsteşarlığa bildirilir.
(5)Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müsteşarlıkça re’sen tamamlama vizesi işlemleri başlatılabilir.
(6)Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
(7)Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması ve 4 ncü maddede belirtilen asgari ve azami yatırım tutarlarına uyulmaması haline teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmi olarak müeyyide uygulanarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınır.
Belge zayii
MADDE 16-(1)Teşvik belgesi veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda; bütçeye irat kaydedilmek üzere, tasdiki istenilen her bir belge için 200 Yeni Türk Lirası Saymanlık hesabına yatırılır. Söz konusu meblağ iade edilmez.
Karar’a ilişkin uygulama
MADDE 17-(1)Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.
(2)Müsteşarlık, tebliğler ile belirlenen esas ve usuller çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir.
(3)Müsteşarlık, bu Karar’ın uygulanmasını teminen; makro ekonomik politikalar ve gelişen şartlar göz ön ünde bulundurularak gerekli tedbirleri almaya, yasal düzenlemeler yapmaya, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek görevlere ilişkin esas ve usulleri tebliğler ile belirlemeye, ilgili kuruluşlardan bilgi istemeye, bu Karar’da öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir ve haklı sebeplerin varlığı halinde teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya, yatırımlarda öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların işlemlerini sınırlamaya, teşvik belgelerini iptal etmeye veya teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurlarına yönelik kısmen veya tamamen müeyyide uygulamaya yetkilidir.
(4)Bu Karar ve bu Karar’a ilişkin olarak çıkarılacak tebliğlerde belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların yaralandıkları destek unsurları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca kısmen veya tamamen geri alınır.
Daha önceki kararlara ilişkin uygulama
MADDE 18-(1)Daha önceki yıllarda düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara belgenin istinat ettiği karar ile ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunur. Ancak, talep edilmesi halinde faiz desteği hariç olmak üzere bu Karar ve bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğin lehe gelen hükümleri uygulanabilir.
(2)Bu Karar’ın yayımdan önceki kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi işlemleri, bu Karar’a istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili kararlar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bağlı kalınmaksızın mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılır. Ancak, varsa fazladan yararlandırılan destek unsurları ilgili mevzuatı
çerçevesinde tahsil olunur.
(3) 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Karar’a istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarda, yatırıma başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde yatırım yapılması harcaması şartı aranmaz. Aynı Karar’a istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine, tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında Müsteşarlıkça ilave ek süre verilebilir.
MADDE 19-(1) Bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.
(2) Bu Karar’da yer alan destek unsurlarının uygulanmasında ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 20-(1) 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararname ile 21/12/2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1-(1) Bu Karar’ın yayımı tarihinden önce sonuçlandırılmamış yeni teşvik belgeleri müracaatları, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.Ancak, talep edilmesi halinde bu Karar’a istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir.
(2) Bu Karar’ın yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlar için müracaat tarihinde yürürlükte bulunan karar uyarınca teşvik belgesi düzenlenmesi için;
a) 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Karar uyarınca odalara yapılan müracaatların, bu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili oda tarafından,
b)21/12/2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Kararnamenin eki Karar’a istinaden yapılmış
müracaatların, bu Karar’ın yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aracı bankalar tarafından, Müsteşarlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde Müsteşarlığa intikal ettirilmeyen müracaatlar bu Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 21-(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22-(1) Bu Karar’ı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930967 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930967 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?