Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:2016/9139)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  (Karar Sayısı : 2016/9139)
05.10.2016-29848 Resmi Gazete

Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 1/9/2016 tarihli ve 97409 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli vc 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci. 3/6/2011. tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ııcı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli vc 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel teşvik uygulamaları" ibaresi “genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” şeklinde değiştirilmiştir,

MADDE 2- Aynı Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır,

MADDE 3- Aynı Kararın 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bölgeler

Uygulama Süresi

1

2 yıl

2

3 yıl

3

5 yıl

4

6 yıl

5

7 yıl

6

10yıl

MADDE 4- Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

 

Büyük Ölçekli Yatırımlar

 

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi İndirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oram (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

“(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarım aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının Q bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.”

MADDE 6- Aynı Kararın 1 8 inci maddesinin başlığı “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar'’ şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'‘a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi/’

“(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutan 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.”

M ADDE 7- Aynı Kararın 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırını harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kavdiyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu hüküm daba önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi İbraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.”

MADDE 8- Aynı Karara aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

EK MADDE 1- (1) Talep edilmesi halinde, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilir. Bu durumda, ilgiii işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Kararın geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda. 4 üncü ve 5 inci bölgelere ait satırlarda “19” sektör numarası bulunmayan illere “19” sektör numarası eklenmiş ve aynı tablonun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Karara ekte yer alan EK-6 ilave edilmiştir.

MADDE 12- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Tarihi

19/6/2012

28328

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Tarihi

13/10/2012

28440

15/2/2013

28560

30/5/2013

28662

9/5/2014

28995

6/8/2014

29080

5/3/2015

29286

8/4/2015

29320

27/8/2015

29458

19/11/2015

29537

8/4/20 İĞ

29678

EK-6

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

2411.2.07

B.Y.S. Boyayıcı Maddeler: Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler

2411.3.08

Stilfıt ve sülfatlar

2411.3.09

Fosfınatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar

2411.4

Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı

2412

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı

2413

Sentetik Kauçuk vc Plastik Hammaddeleri İmalatı

2429.2

Tutkal ve Jelatin imalatı

2429.6.07

Modcllcmc Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri için Dolgu Maddeleri ve Bileşimler; Mikro-Organizmalann Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktiflcr.

2429.6.08

Disk, Pııl vb. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler

2429.6.11

Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vıılkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk ve Plastikler İçin Plastifiyan ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S, Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler ve Alkalinaftalinler

2911

İçten Yanmalı Motor ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt ve Molosiklel Motorları Ilariç

2912.1

Pompa ve Kompresör imalatı

2913

Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı ve Tahrik Tertibatı İmalatı

2914

Sanayi Pırını, Ocak ve Ocak Ateşleyicilerin imalatı

2915

Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı İmalatı

2919

Diğer Genel Amaçlı Makinelerin imalatı

2921

Tarım ve Orman Makineleri İmalatı

2922

Takım Tezgahları imalatı

2923

Metalürji Makineleri imalatı

2924

Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri imalatı

2925

Gıda, içecek ve Tütün işleyen Makinelerin imalatı

2926

Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı

2927      ...................

Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av Tüfeği Aksam ve Parçaları Hariç)

2929

Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı

2930

B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin imalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları imalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının imalatı

3591

Motosiklet İmalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867456 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867456 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?