Yatırımlarda devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğte Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1)

18.06.2010-27615 resm Gazete
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(2010/1)
MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi ilave edilmiştir.
“d) Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri ile ambalaj yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında basım ve matbaa makinaları,”
“e) Kullanılmış basım ve baskı makinaları”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10’u oranında, büyük ölçekli yatırımlarda ise en az 5 milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki 9 uncu fıkra eklenmiş ve bundan sonra gelen fıkralar 10, 11 ve 12 olarak teselsül ettirilmiştir.
“(9) Bu Tebliğin istinat ettiği Karar çerçevesinde sadece modernizasyon cinsinde teşvik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek teşvik belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düşülecek makine ve teçhizatın asgari 3 yıl firma aktifinde bulunmuş olması ve aktiflerden düşmeye yönelik satışlarda satışı yapan firmanın ortakları ve birinci dereceden yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında %50’nin üzerinde pay sahibi olmamaları şartı aranır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğde yer alan Yatırım Bilgi Formu başlıklı Ek-I’in Bölüm III 20 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“20- Lojistik hizmetleri yatırımlarında;
Lojistik yatırımlarında Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış L2 belgesinin tarih ve sayısı. (Söz konusu belge, bu Tebliğin istinat ettiği Kararnamede belirtilen asgari koşullara ulaşmak üzere gerçekleştirilecek komple yeni, tevsi ve tamamlama cinsi yatırımlarda teşvik belgesinin tamamlama vizesi esnasında tevsik edilir.)”
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301448 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301448 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?