Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/48)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 20.06.2012-28329 Resmi Gazete

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/48)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemiz hayvancılığının kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılığımızın uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesinin sağlanabilmesi için yem bitkileri tarımı yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yem bitkileri destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, yem bitkileri üretimi faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şube müdürlüklerini,

d) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

f) ÇKS Belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

g) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

h) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

ı) İcmal – 1: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan çiftçi detayında köy/mahalle icmalini,

i) İcmal – 2: Yem bitkileri desteklemelerine esas il/ilçe müdürlüğünce hazırlanan ilçe icmalini,

j) İcmal – 3: Yem bitkileri desteklemelerine esas il müdürlüğünce hazırlanan il icmalini,

k) İl/ilçe tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan komisyonunu,

ifade eder.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 5 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasına müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Uygulama

MADDE 6 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Destekleme ödemesinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanır.

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

1) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

2) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

3) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek- 8) il müdürlüğünce onaylanır.

c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2012 tarihinde başlar ve 15/11/2012 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini yukarıda bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il/ilçe tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

ç) İstenen belgeler;

1) Müracaat dilekçesi (Ek-1),

2) ÇKS Belgesi.

d) Destekleme şekli;

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yılda bir, korunga için üç yılda bir ilk hasat edildiği yıl destekleme ödemesi yapılır. Aynı parsele bu sürenin sonunda yapılan yeni ekilişler destekleme kapsamına alınmaz.

e) Destekleme uygulama esasları;

1) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

2) Silajlık mısır ekilişlerinde danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

3) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-2) düzenlenir.

4) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan çiftçi, ÇKS kaydının yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

5) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-3) alınır.

6) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca ve yapay çayır mera ekilişlerini ikinci ve dördüncü yıllarda korunga ekilişini de üçüncü yılda kontrol eder. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa tutanak icmali (Ek-4) düzenlenir ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemler yapılır.

7) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır.

8) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

9) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

10) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.

f) Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

1) 1 Ocak-15 Kasım 2012 tarihleri arasında müracaat eden çiftçilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri 30 Kasım mesai bitimine kadar tamamlanır ve İcmal 1’ler (Ek-5) 30 Kasım tarihinde hazırlanır.

2) İlçe müdürlüğünce hazırlanan İcmal 1 ilçe merkezinde ve köy/mahalle muhtarlığının İcmal 1’i kendi köy/mahalle muhtarlığında beş iş günü süreyle tutanaklı olarak askıya çıkarılır. Tutanak muhtar ve azalar tarafından güncel tarihle imzalanır.

g) İtiraz etme ve itirazların değerlendirilmesi;

1) Askı süresince yapılmış itirazlar beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Herhangi bir itiraz olmazsa kamu aleyhine olan hâller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

ğ) İcmallerin gönderilmesi;

1) İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-6) düzenlenip onaylanır ve en kısa sürede il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

2) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-7) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 31 Aralık tarihinde Bakanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Yetki, denetim ve sorunların çözümü

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konularda İl/İlçe Tahkim Komisyonları yetkilidir. İl/ilçe tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular BÜGEM’e bildirilir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 8 – (1) Yem bitkileri desteklemelerinden;

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların iştirakleri,

b) 6 ncı maddede belirtilen hükümlere uymayanlar,

c) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat edenler,

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

d) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştirenler,

e) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar,

f) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapanlar,

g) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar,

ğ) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayanlar,

h) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilenler,

ı) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler,

i) Doğal afetler sonucu verilen desteklemelerden yararlananlar,

j) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında,

yem bitkileri desteklemesinden yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 9 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 10 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek- 1

 

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

MÜRACAAT FORMU

 

İLİ

:

İLÇESİ

:

KÖYÜ/MAHALLESİ

:

ADI ve SOYADI/

TİCARİ UNVANI

:

T.C. KİMLİK NO/VERGİ NO

:

 

Açık kimliğimle birlikte yem bitkileri ekilişi yapacağım arazilerle ilgili bilgileri doğru olarak beyan ediyor, 2012/3106 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kararın 2012 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esaslarını Belirleyen 2012/48 sayılı Tebliğ gereğince yem bitkileri desteklemesinden yararlanmak istiyorum.

 

 

 

 

 

.../.../2012

İmza

 

 

 

 

 

Sıra No

 

Yem Bitkisi

 

Ada No

 

Parsel No

 

Beyan Edilen Alan (da)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek- 2

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

KONTROL TUTANAĞI

.../.../2012

 

 

İLİ

:

İLÇESİ

:

KÖYÜ/MAHALLESİ

:

ADI ve SOYADI/

TİCARİ UNVANI

:

T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NO

:

 

 

 

Sıra

No

Yem Bitkisi

Ada No

Parsel No

*Tespit Edilen Alan (da)

Ekiliş Tarihi

Hasat Tarihi

Düşünceler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

Parsel/parsellerin basit krokisi eklenecektir.

 

 

TEKNİK ELEMAN

MUHTAR/AZA :                                                   KONTROL EDEN       KONTROL EDEN

Adı Soyadı         :                            Adı Soyadı :

İmza                   :                             İmza           :

Mühür

 

 

*Parsel alanına beyan edilen alan değil, desteklemeye uygun görülen alan yazılacaktır.

Parsel sayısının fazla olması nedeniyle formun yetersiz gelmesi hâlinde, tabloya satır eklemek suretiyle krokiler için ek form düzenlenebilir.

 

 

 

 

Ek- 3

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

TAAHHÜTNAMESİ

 

 

Yem bitkileri desteklemesinden yararlanmak amacıyla 2012 yılı müracaat formunda belirttiğim parsel/parseller üzerinde tesis ettiğim/edeceğim çok yıllık yem bitkisi tesisini;

*Destekleme şartlarına uygun olarak tesis ettiğimi/edeceğimi,

*Tesisi mücbir sebepler (savaş, yangın, sel, deprem, arazi toplulaştırma, kamulaştırma, doğal afetler gibi) dışında yonca ve yapay çayır mera tesisi için dört yıl, korunga tesisi için 3 yıl boyunca bozmayacağımı,

*Her türlü bakımını tekniğine uygun şekilde gerçekleştireceğimi,

*Başka bir şahıs veya kuruluşa satmayacağımı,

*Üretim alanı kiralık ise destekleme süreci boyunca kira sözleşmesini bozmayacağımı,

*Destekleme kapsamında uygulanan mevzuatta belirtilen bütün hususlara uyacağımı,

*Taahhüdüme uymadığım takdirde 2012/3106 sayılı "Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"nın 13 üncü maddesine göre, tarafıma ödenen destekleme miktarını yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi,

Taahhüt ediyorum.

 

Taahhüt eden

.../.../2012

Adı Soyadı

İmza

 

Adres :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek- 4

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİNE ESAS

ÇAYIR MERA, YONCA VE KORUNGA TESİSİ

KONTROL İCMALİ

2012 Yılı

İli                                :

İlçesi                           :

Köy/Mahalle               :

*İhlâl şekli kısmında, taahhütnamedeki hususlardan hangisinin/hangilerinin olduğu belirtilecektir.

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen üreticilerin, yem bitkileri kapsamında tesis ettikleri çayır mera, yonca ve korunga tesislerini açıklanan nedenlerle taahhütlerine uygun şekilde muhafaza etmedikleri tespit edilmiştir.

 

MUHTAR/AZA                       DÜZENLEYEN                                   KONTROL EDEN                  ONAYLAYAN

 

Adı Soyadı     :

Görevi             :

Tarih               :

İmza                :

 

Ek  - 5

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİNE ESAS

KÖY / MAHALLE İCMALİ ( İCMAL - 1 )

2012 YILI

İLİ

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇESİ

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY / MAHALLE İCMALİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

T.C. Kimlik No / Vergi No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Yem Bitkileri (da)

Toplam

Yonca

Korunga

Fiğ

Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri

Silajlık

Yapay Çayır Mera

Macar

Adi

Mısır

Tek Yıllık Yem Bitkileri

Alan (da)

Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen üreticilere,  2012/3106 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliği (2012/48) gereğince karşılarında belirtilen miktarda yem bitkileri destekleme ödemesinin yapılması uygundur.

 

 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek - 6

2012 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİNE ESAS

İLÇE İCMALİ (İCMAL - 2)

İLİ

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLÇESİ

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Belde / Köy / Mahalle Adı

Yonca

Korunga

Fiğ

Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri

Silajlık

Yapay Çayır Mera

Toplam

Macar

Adi

Mısır

Tek Yıllık Yem Bitkileri

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

İşletme Sayısı

Alan (da)

*İşletme Sayısı

Alan (da)

Destek Miktarı (TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Toplam işletme sayısı, her üreticinin bir defa sayıldığı toplam sayıyı ifade eder.

Yukarıda belirtilen köy ve mahallelerde yem bitkisi üretimi yapan üreticilere, 2012/3106 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48) gereğince belirtilen miktarda yem bitkisi desteği ödenmesi uygundur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek - 7

2012 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİNE ESAS

İL İCMALİ (İCMAL - 3)

İLİ

Sıra No

İlçe Adı

Yonca

Fiğ

Korunga

Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri

Silajlık

Yapay Çayır Mera

TOPLAM

Macar

Adi

Mısır

Tek Yıllık Yem Bitkileri

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

İşletme Sayısı

Alan (da.)

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

Kuru

Sulu

İşletme Sayısı

Alan (da.)

*İşletme Sayısı

Alan (da.)

Destek Miktarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Toplam işletme sayısı, her üreticinin bir defa sayıldığı toplam sayıyı ifade eder.

Yukarıda belirtilen köy ve mahallelerde yem bitkisi üretimi yapan üreticilere, 2012/3106 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48) gereğince belirtilen miktarda yem bitkisi desteği ödenmesi uygundur.

 

DÜZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Adı Soyadı

 

 

 

Görevi

Tarih

İmza

 

Ek - 8

YAPAY ÇAYIR-MERA ÜRETİM PROJESİ

1- PROJENİN ÖZETİ

Projenin Adı                          : Yapay Çayır Mera Projesi

Projenin Kuruluş Yeri          : .............

Projenin Kapasitesi               : ............. da

Projenin Yatırım Tutarı       : ................. TL

Projenin Finansmanı            : Özkaynak + Destekleme

Yatırıma Başlama Tarihi      : 2012

2- GENEL BİLGİLER

Şahıs veya Firma Adı            :

Adres                                      :

Kuruluş Tarihi                      : 2012

Kuruluşun Hukuki Şekli      : Şahıs

Bağlı Olunduğu Oda             : ...........Ziraat Odası

Kontrol Tutanak Tarihi       :../.../2012

3- ARAZİNİN KONUMU

Mevkisi                                   : ..........

Yüzölçümü                             : ..........da

Tapu Kaydı

Köyü                                       : ..........

Ada No                                   : ........../........

Parsel No                                : .............

Mülkiyeti                                : Tapu

Su Durumu                            : Sulanabilir

4- PROJENİN TEKNİK ANALİZİ

A- Gelirler

Verim (yeşil ot)                      : ........ kg/da

Satış Fiyatı (yeşil ot)              : ........ TL/kg

Toplam Ekiliş Alanı              : ...........da

Elde Edilen Gelir                   : .............. TL

B- Giderler

Maliyet                                   :  ....... TL/da

Sabit Yatırım                         : --

Toplam Ekiliş Alanı              : ............da

Toplam Gider                        : ............... TL

Bir Yıllık Net Gelir                : ................ TL

 

...................                   .........................

Mühendis                             Şube Müdürü                                                     ONAY

..../.... /2012

 

İl M

 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15936231 Ziyaretçi