Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı    : B.02.1.GÜM.0.06.00.16.503-19
Konu   : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
 
17.10.2008 / 24385
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
İlgi      : a) 18.07.2008 tarihli ve B.02.1.GÜM.0.06.00.52.1653-7-17902 sayılı yazımız.
              b) 08.10.2008 tarihli ve B.02.1.GÜM.0.06.00.52.1653-7-23748 sayılı yazımız.
 
Bilindiği üzere, 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımını izleyen tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen 60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliği ile 29.05.2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 1 seri no.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliğinde antrepo işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler öngörülmüştür.
Bu çerçevede, 60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliği ile 1 seri no.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliğinin, 13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ve özel antrepo statüsünde olan depolar ve gümrüksüz satış mağazaları için uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.
Uygulamada birlikteliğin sağlanması ve tereddütlerin ortadan kaldırılması için aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:
1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar için 60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliği, 1 seri no.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliği ve ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı tasarruflu yazılarda belirtilen hükümler çerçevesinde;
2- Söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca açılışına izin verilen diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için de 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde;
3- Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için ise, 60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri yönüyle 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde; 60 seri no.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin aynı fıkrasının (c) ve (ç) bentleri hükümleri yönüyle de Yönetmelikte belirtildiği şekilde gümrük müdürlüğünce;
İşlem yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
M. Emin ZARARSIZ
 
DAĞITIM    :
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
(Hakkari, Hopa, İzmit, Malatya, Sinop hariç)
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898048 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898048 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?