Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Asgari Fiyat Tarife Cetveli

………………. GÜMRÜK ve MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
İlgi : 08.07.2008 tarihli ve 24.717-1403/16922 sayılı yazımız.
 
Bilindiği gibi, 19/01/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımını izleyen tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen 60 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 1 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) antrepo işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler öngörülmüştür.
 
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin “Geçici depolama yerleri ve antrepolarda görevli gümrük memurları” başlıklı 332 nci maddesinde “Geçici depolama yerleri ile genel ve özel antrepolarda, işleticilerin kendi memurlarından başka gümrük memurları da bulunur. Gümrük memurlarının bulunması zorunlu olmayan geçici depolama yerleri ile antrepoları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
 
I- 60 seri nolu Gümrük İşlemleri ve 1 seri nolu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Genel Tebliğleri hükümleri uyarınca özel antrepolarla ilgili gümrük işlemlerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından yürütülmesi öngörüldüğünden, Gümrük Yönetmeliğinin 332 nci maddesine istinaden 01/09/2008 tarihi itibarıyla özel antrepolarda (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) görevli gümrük memurlarının görevleri sonlandırılacaktır. 20/07/2008 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak olan özel antrepolarda memur görevlendirmesi yapılmayacağından, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmayan antrepolara antrepo açma ve işletme izin belgesi düzenlenmeyecektir.
 
Bu itibarla, gümrük müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren özel antrepolarda (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) yetkilendirilmiş gümrük müşaviri belirlenmesinin 06/10/2008 tarihine kadar yapılması, bu tarihe kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri belirlenmesi yapılmayan özel antrepolara bu yükümlülük yerine getirilinceye kadar eşya girişine izin verilmemesi ve keyfiyetin Müsteşarlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.
 
II- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan,
             a) Genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine yönelik tespiti,
          b) Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespiti,
          c) Genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitinin,
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri eliyle yapılması uygulamasına 20/07/2008 tarihi itibarıyla başlanacaktır.
 
III– Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin olmadığı yerlerdeki özel antrepolarda memur görevlendirilmesine devam edilecektir.
 
IV- 60 seri no.lu Tebliğ ile 1 seri no.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliğleri uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği faaliyetine ilişkin asgari ücret tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
Tespit Kodu
Tespit Konusu
Asgari Ücret
AN1
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına
10.000 YTL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına
7.500 YTL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına
15.000 YTL
AN2
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına
5.000 YTL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına
3.750 YTL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına
7.500 YTL
AN3
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına
5.000 YTL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına
3.750 YTL
Özel Antrepo (E Tipi) , Tespit Raporu başına
7.500 YTL
AN4
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına
5.000 YTL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına
3.750 YTL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına
7.500 YTL
AN5
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına
5.000 YTL
Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına
3.750 YTL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına
7.500 YTL
AN6
3000 m2/m3’e kadar olanlar
3.000 YTL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti yirmi milyon YTL’ye kadar olanlarda CIF kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon YTL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar (aylık)
3000 m2/m3- 5000 m2/m3 arasında olanlar
5.000 YTL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti yirmi milyon YTL’ye kadar olanlarda CIF kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon YTL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar (aylık)
5000 m2/m3’ün üstünde olanlar
10.000 YTL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti yirmi milyon YTL’ye kadar olanlarda CIF kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon YTL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar (aylık)
AN7
A tipi genel antrepolarda uygulamaya başlama tarihi ayrıca bildirilecektir.
Genel Antrepo
(A ve B)
3000 m2/ m3’e kadar olanlar
3.000 YTL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti yirmi milyon YTL’ye kadar olanlarda CIF kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon YTL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar (aylık)
3000 m2/m3- 5000 m2 / m3 arasında olanlar
5.000 YTL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti yirmi milyon YTL’ye kadar olanlarda CIF kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon YTL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar (aylık)
5000 m2/ m3’ün üstünde olanlar
10.000 YTL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti yirmi milyon YTL’ye kadar olanlarda CIF kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon YTL’nin üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar (aylık)
Genel Antrepo, Tespit Raporu başına
10.000 YTL
(dönemsel)
Özel Antrepo, Tespit Raporu başına
5.000 YTL
(dönemsel)
GC1
Tespit Raporu başına
1.000 YTL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i.
NK1
Tespit Raporu başına
2.500 YTL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i.
DR1
Tespit Raporu başına
5.000 YTL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i.
AT1
6 aylık dönem için
a) 1-100 adete kadar belge başına
b) 101-500 adet arasında 100 adeti aşan belge başına
c) 500 adeti aşan belge başına
 
10 YTL
7,5 YTL
5 YTL
GC2
Tespit Raporu başına
2.500 YTL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i.
GK1
Tespit Raporu başına
5.000 YTL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i.
AT2
6 aylık dönem için:
a) 1-100 adete kadar belge başına
b) 101-500 adet arasında 100 adeti aşan belge başına
c) 500 adeti aşan belge başına
 
10 YTL
7,5 YTL
5 YTL
EU1
6 aylık dönem için:
a) 1-100 adete kadar belge başına
b) 101-500 adet arasında 100 adeti aşan belge başına
c) 500 adeti aşan belge başına
 
10 YTL
7,5 YTL
5 YTL
EU2
Tespit Raporu başına
2.000 YTL
 
 
Bu itibarla, I, II, III ve IV üncü maddelerde belirtilen hususlar ile başlama tarihlerinin, bağlantınız gümrük müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren antrepo işleticilerine bu müdürlüklerce tebliğ edilmesi gerekmekte olup, ilgide kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
M. Emin ZARARSIZ
Müsteşar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889836 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889836 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?