Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (Genelge)(2009/63)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler GenelMüdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.14.00.010.06.01 15/5/2009
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
 
GENELGE
(2009/63)
Bilindiği üzere, 19.01.2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımını izleyen tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliği ile 29.05.2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 1 seri no.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliğinde antrepo işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler öngörülmüştür.
Bu çerçevede, 60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliği ile 1 seri no.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliğinin, 13.10.2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ve özel antrepo statüsünde olan depolar ve gümrüksüz satış mağazaları için uygulanıp uygulanmayacağı hususunda
tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.
Uygulamada birlikteliğin sağlanması ve tereddütlerin ortadan kaldırılması için aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:
 
1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar için 60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliği, 1 seri no.lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliği ve bu konuda yapılan genel düzenlemelerde belirtilen hükümler çerçevesinde;
 
2- Söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca açılışına izin verilen diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için de 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde;
 
3- Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen mağazalar için ise, 60 seri no.lu Gümrük İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri yönüyle 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde; 60 seri no.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin aynı fıkrasının (c) ve (ç) bentleri hükümleri yönüyle de Yönetmelikte belirtildiği şekilde gümrük müdürlüğünce; İşlem yapılacaktır.
 
Ayrıca, gümrüksüz satış mağazalarında aynı gümrük denetimi altında bulunan mağazaya eşya sevkinde düzenlenen eşya yollama kâğıdı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından 1seri no’lu Gümrük Genel Tebliğinin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) 17’nci maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen esaslar çerçevesinde imzalanacaktır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Merkez ve taşra Teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896824 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896824 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?