Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:79)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:  11.02.2011-27843 Resmi Gazete

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 79)

MADDE 1 – 19/1/2008 tarih ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile sekiz, onbir, onüç ve onbeşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dokuz ve ondördüncü fıkralarında yer alan “(g), (i) ve (j)” ibaresi ile dokuzuncu fıkranın ikinci cümlesi madde metninden çıkartılmış, aynı maddenin (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“i) İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılması,

j) İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılması”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “(g), (i) ve (j)” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

“(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamı işlemlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken tespit raporları, kontrol talebinde bulunan ülkenin talep yazısı tarihini müteakip en fazla 8 ay içerisinde düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. (j) bendi kapsamındaki işlemlerde bu süre 3 aydır.”

“(6) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemlerin aynı fıkrada belirtilen süreler zarfında tamamlanarak gerekli raporun ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilememesi halinde, durum ilgili gümrük müdürlüğünce varsa yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve tespit raporu düzenleten kişinin gerekçeli görüşü ile birlikte derhal Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlıkça yapılan değerlendirme sonucunda, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine duruma göre ya olumsuz yönde yanıt verilir ya da gerekli tespit raporunun düzenletilerek ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı için en fazla 1 aya kadar ek süre tanınır. Tespit raporunun verilen ek süre zarfında da ilgili gümrük müdürlüğüne sunulamaması halinde, kontrol talebinde bulunan ülke idaresine olumsuz yönde yanıt verilerek dosya kapatılır. Bu aşamadan sonra verilen raporlar ve yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – 29/5/2008 tarih ve 26890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri)nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(g)” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in “Tespit Kodları” başlıklı 2 no.lu ekinde yer alan AT1 tespit kodu satırı söz konusu ekten çıkartılmış, AT2 tespit kodu satırı ile EU1 tespit kodu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının  tespiti

SKİ

Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti

INF4

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in 5 no.lu ekinde yer alan Rehber'in “B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler” başlıklı bölümünde yer alan 11 numaralı kısım, alt kısımlarıyla birlikte Rehber’den çıkartılmış, 14 numaralı kısım başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“14- SONRADAN KONTROLÜ TALEP EDİLEN A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE EUR.1 / EUR.MED DOLAŞIM SERTİFİKALARI VE/VEYA FATURA BEYANLARI / EUR.MED FATURA BEYANLARININ SIHHAT VE DOĞRULUKLARI İLE, İLGİLİ MEVZUATLARINA UYARLILIKLARININ TESPİTİ

14.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına "SK1"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti" yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-A.TR Dolaşım Belgesinin numarası,

veya

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası,

veya

- Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanının numarası,

- Sonradan kontrolü talep eden ülke ismi;

 (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

"…………………………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve …………. (ülke) gümrük idaresi tarafından sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura beyanı / EUR.MED fatura beyanının orijinal olup olmadığı, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olup olmadığı, ilgili mevzuatları uyarınca düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu belgeler kapsamı eşyanın serbest dolaşımda/belgede belirtilen menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır."

14.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

14.2.1 Genel Bilgiler

Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin numarası / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası / Fatura beyanının numarası / EUR.MED fatura beyanının numarası,

- Belgelerin ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayıları,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4'lü tarife pozisyonu.

14.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlardan satın alınmış olduğu ve belgenin orijinal olduğu,

- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlarca onaylandığı,

- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının yetkili gümrük idaresince vize edildiği,

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / fatura beyanının / EUR.MED fatura beyanının ihracat beyannamesi ile ilişkilendirildiği ve içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,

- A.TR ve menşe ispat belgelerinin Onaylanmış İhracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olduğu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası / Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,

- Hakkında tespit yapılan A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura Beyanının / EUR.MED Fatura Beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

14.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum ve kuruluşlardan satın alınmış olduğu ve belgenin orijinal olduğu,

- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının yetkili gümrük idaresince vize edildiği,

- A.TR dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu ve eşyanın serbest dolaşımda olduğu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında kayıtlı eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında kayıtlı eşyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edildiği veya,

b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye'de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,

c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

- A.TR Dolaşım Belgesinde / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında/ Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,

- A.TR ve menşe ispat belgelerinin Onaylanmış İhracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olduğu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının "sonradan verilmiştir" veya "ikinci nüsha" olması halinde ilgili mevzuatın buna ilişkin hükümlerinin yerine getirildiği.

14.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, duruma uygun aşağıdaki ifadelerden birinin açıkça yer alması gerekmektedir.

1. A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer alan …………...seri no.lu A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının orijinal olduğu, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu, Müsteşarlıkça yetki verilen kişilerce onaylandığı ve/veya yetkili gümrük idaresince veya Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip ihracatçı tarafından vize edildiği, söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda/……………menşeli olduğu tespit edilmiştir.

2. Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer verilen …………...seri no.lu belgenin içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu, söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve kapsamı eşyanın ……………menşeli olduğu tespit edilmiştir.

Hazırlanacak tespit raporunun olumsuz olması halinde, hangi hususların olumsuz olarak tespitinin yapıldığına gerekçeli olarak yer verilecektir.

14.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

A.TR Dolaşım Belgesinin/EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının/fatura beyanının/EUR.MED fatura beyanının sonradan kontrolünü teminen söz konusu belgenin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, ilgili mevzuata uygunluğunun tespitine ilişkin rapor hazırlanırken kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği genel bölümde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıda yer alan hususları da içerir.

A.TR dolaşım belgesi için:

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin yurtiçinden temin edilmesi durumunda, buna ilişkin belgelere ait ayrıntılı bilgi (adı, seri numarası, tarihi, sayısı, vb),

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin yurtdışından temin edilmesi durumunda, buna ilişkin gümrük beyannamesinin bilgileri (tescil sayı ve tarihi) ile varsa ithal girdinin serbest dolaşımda olduğunu tevsik eden belgenin ayrıntılı bilgileri (türü, sayı ve tarihi, düzenlendiği ülke, vb),

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşya için telâfi edici vergi ödenmiş ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi,

- Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi.

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası/fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı için;

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası/fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı kapsamı eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

- Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin belgelere ait ayrıntılı bilgi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş değil ise; EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının belirtilmesi,

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi,

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşyanın ilgili yönetmelikler ile belirlenen menşe kurallarına uygunluğunu sağlayan şartlar ve üretim prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi.

14.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi

60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1/ EUR.MED Dolaşım Sertifikaları/Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının doğruluğunun tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili Gümrük Müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.

14.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in 5 no.lu ekinde yer alan Rehberin B- Tespit İşlemlerine İlişkin Özel Bilgiler bölümünün 15 no.lu kısmı, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“15- BİR TEDARİKÇİ BEYANINA İSTİNADEN INF 4 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ TALEP EDİLEN İHRACATA KONU EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ

15.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına "INF4"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu düzenlenmesi talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti" yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Tedarikçi Beyanının türü (kısa dönem/uzun dönem)

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının

   Başlangıç tarihi;

   Bitiş tarihi;

- A.TR dolaşım belgesi sayı tarihi;

- Fatura sayı tarihi;

- Eşyanın 4’lü tarife posizyonu;

- Menşe ülke;

(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

"…………………………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ……………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Uzun/Kısa Dönem Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.

15.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

15.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.

- Tedarikçi beyanının tarihi;

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının

   Başlangıç tarihi;

   Bitiş tarihi;

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi/gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin A.TR Dolaşım belgesinin/belgelerinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin fatura/faturalar tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,

- Tedarikçi beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4'lü tarife pozisyonu.

15.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Tedarikçi beyanının, ihracat beyannamesi/beyannameleri ile ilişkilendirildiği,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,

- Hakkında tespit yapılan tedarikçi beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

15.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- 28/9/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca düzenlenen tedarikçi beyanlarında kayıtlı eşyanın Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın beyanda belirtildiği gibi ………… ülke menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edildiği veya

b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye'de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,

c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

- Tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde/ beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu.

15.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

"…………………………………….ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ………………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtildiği gibi ………….. ülke menşeli olduğu tespit edilmiştir.

15.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

INF4 bilgi formunun onaylanmasını teminen tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olup olmadığı araştırılarak, ilgili mevzuata uygunluğunun tespitine ilişkin rapor hazırlanırken kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği genel bölümde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıda yer alan hususları da içerecektir:

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın ihracatına ilişkin beyannamenin tescil tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin A.TR dolaşım belgesinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin fatura tarih sayısı,

- Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin belgelere ait ayrıntılı bilgi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş değil ise; eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının belirtilmesi,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi,

- Tedarikçi beyanı muhteviyatı eşyanın ilgili yönetmelikler ile belirlenen menşe kurallarına uygunluğunu sağlayan şartlar ve üretim prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi.

15.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi

60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği'nin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili Gümrük Müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.

15.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in “A.TR Tablosu” başlıklı 8.A ve “EUR 1 Tablosu” başlıklı 8.B no.lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 70 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan işlemler hakkında, bu Tebliğ’de atıf yapılmış olan, 60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri), 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) ve 70 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – 60 seri no.lu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Müsteşarlığa gönderilmesi gereken raporlar, bu Tebliğ’in yayımlanmasını müteakip Müsteşarlığa değil, rapor konusu işlemlerin en fazla yapıldığı gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne gönderilir ve gerekli değerlendirmeler bu başmüdürlükçe yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Tebliğ’in yayımlanmasından önce yapılmış olan ve 2011 yılının Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar Gümrük Müsteşarlığına bir tespit raporu ibrazını gerektiren AT1, AT2 ve EU.1 tespit sözleşmeleri, geçerliliklerini 1/1/2011 tarihine kadar korur. Bu tarihten sonra sona erecek söz konusu tespit sözleşmelerinde, belirtilen tarihten sonraki işlemler için herhangi bir tespit işlemi gerçekleştirilmez.

MADDE 9 – Bu Tebliğ’in Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 15/2/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305544 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305544 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?