Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi (Genelge 2011/32)

Genelge 2012/33 ile Yürürlükten Kaldırıldı
T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00-010.06.01

Konu : Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi

GENELGE

(2011/ 32)

Bilindigi üzere, 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi) 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge girmistir. Söz konusu Tebligin uygulanmasına iliskin usul ve esasların belirlendigi "Yetkilendirilmis Gümrük savirligi Rehberi" ekte yer almaktadır.

Bilgi ve buna göre geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müstesar

 

EK:

EK 1- Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi

DAGITIM:

-         Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

-          

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜSAVİRLİĞİ REHBERİ

A- TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1- TESPİT RAPORU

Hazırlanacak tespit raporları bir sayfa kapak ve asagıda sayılan bes müstakil bölümden olusur:

I- Baslangıç ve Tespit İsleminin Konusu,

II- Genel Bilgiler,

III- Yapılan İnceleme ve Arastırmalar,

IV- Degerlendirmeler,

V- Sonuç.

Tespit raporunun kapagı ile diger bölümleri asagıda belirtilen sekilde düzenlenir:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU

RAPORA İLİŞKİN

BİLGİLER

SAYISI :

TARİH_ :

DÜZENLENDİĞİ YER :

SAYFA SAYISI :

EKLER :

RAPOR ÖZETİ REFERANS NO:

TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜSAVİRİNİN

ADI SOYADI :

VERGİ NO :

YETKİ NUMARASI :

GÜMRÜK MÜSAVİRİNİN ORTAGI OLDUGU TÜZEL KİŞİNİN TİCARET UNVANI :

VERGİ NUMARASI :

TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİNİN

ADI SOYADI / TİCARET UNVANI :

VERGİ NO / TC KİMLİK NO:

BAGLI OLDUGU TİCARET/SANAYİ ODASI :

BAGLI OLDUGU İHRACATÇI BİRLİĞİ:

DAYANAK TESPİT SÖZLESMESİNİN SAYISI :

TARİHİ :

KONUSU :

I- BASLANGIÇ VE TESPİT İŞLEMİNİN KONUSU:

……………………… vergi numaralı ve ………………

…………… …………… ………… ……… adresinde yerlesik ……………… ………… …………

………… ………….. ticaret unvanlı gerçek/tüzel kisi ile, 5/5/2011tarihli ve 27925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nin 11 inci maddesinin ……. fıkrasının ...... bendinde belirtilen tespit isleminin

gerçeklestirilmesi ve sonucunun rapora baglanması için, ...../..../........ tarihinde yapılan, ............. sayılı tespit sözlesmesine istinaden gerekli tüm arastırma ve incelemelerin tamamlanmasını müteakip ..../..../........ tarihi itibarıyla tespit edilen hususlar bu raporun konusunu olusturmaktadır.

II- GENEL BİLGİLER

(Bu bölümün en az asagıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit islemine iliskin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)

Tespit islemini yaptıran kisinin ticaret unvanı, Ticaret Siciline kayıtlı oldugu yer, merkezi,

Tespit islemini yaptıran kisinin faaliyet alanı,

Tespit islemini yaptıran kisiyi gümrük ve dıs ticaret islemlerinde temsil yetkisi bulunan sahıslar (çalısanlar ve gümrük müsavirleri),

Tespit sözlesmesinin tarih ve sayısı.

III- YAPILAN İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR

(Bu bölümün en az asagıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit islemine iliskin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)

Tespitlerin dayanagını olusturan inceleme ve arastırmaların basladıgı ve tamamlandıgı tarihler,

Söz konusu inceleme ve arastırmaların niteligi, uygulanan teknikler,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan ilgili mevzuat.

Bu bölümde raporda yer alan tespit/tespitlere dayanak olusturan inceleme ve arastırmalar ile toplanan kanıtların yeterli miktarda ve güvenilir oldugunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bu bölümün sonunda asagıdaki ifadenin yer alması gerekmektedir:

“Söz konusu tespitlere dayanak ve kanıt olusturan çalısma kagıtları ile diger bilgi ve belgeler, gerekli görüldügü takdirde ibraz edilmek üzere, ....../....../......./..../..../.... sayılı Tespit Dosyasında muhafaza edilmistir.”

IV- DEGERLEND_RMELER

(Bu bölümde rehberin ilgili bölümünde öngörülen tespitlerin yer alması gerekmektedir.)

V- SONUÇ

(Bu bölümün en az asagıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit islemine iliskin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)

Raporun kaç sayfadan ibaret oldugu, düzenlendigi yer (il/ilçe),

Raporun verilecegi merci/merciler.

Yetkilendirilmis Gümrük Müsaviri

Adı Soyadı

İmza/Kase

B-TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER

1- GENEL VE ÖZEL ANTREPO AÇILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

1.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN1”; (5) no.lu TESP_T TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepo açılmasına iliksin basvuru dosyalarının ön incelemesine iliskin tespit” yazılır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

Antrepo Adresi

_lgili Gümrük Müdürlügü

Antrepo Tipi

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılır.

“……. tipi antrepo olarak açılmak ve isletilmek üzere Gümrük Müstesarlıgı’ndan izin almak için hazırlanan basvuru dosyası üzerinde yerinde yapılan incelemeler dogrultusunda bu tespiti

yaptıran ………………………………… ’nın ve tespite konu olan

………………………………….. adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen kosulları tasıyıp tasımadıgı ve basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadıgı hususları tespit

edilerek rapora baglanacaktır.”

1.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

1.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İslemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Antrepo olarak isletilecek alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında isletilecegi,

Antrepoyu isletecek olan kisinin ticaret unvanı, vergi numarası.

1.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi.

1.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi  gerekmektedir:

Ön incelemesi yapılan antreponun 4458 sayılı Gümrük Kanununun antrepolara iliksin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

Gümrük Yönetmeliginin antrepolarda aranacak sartlar ve niteliklerin yer aldıgı ilgili maddesindeki hususların her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildigi,

Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu isletmek isteyen kisinin antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliglerin basvuru ve izne iliskin maddelerinde sayılan sartların tümünü -söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyle- tasıdıgı,

Genel antrepolar için, ödenmis sermaye miktarına iliskin olarak, basvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu isletmek isteyen firmanın ödenmis sermayesinin yeterli oldugu,

Genel antrepolar için, antrepoyu isletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulundugu,

Antrepoyu isletmek isteyen firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile ortaklardan sirket sermayesinin % 10’u ve daha fazlasına sahip olanların tüzel kisilik olması halinde bu tüzel kisiligin sermayesinin % 10’u veya fazlasına

sahip olan gerçek kisiler ile firmayı gümrük ve dıs ticaret islemlerinde temsil yetkisini haiz sirket mensuplarının; limited sirketlerde ise kurucular ile sirket müdürünün ve imza sirkülerindeki A grubu imza yetkisini haiz kisilerin- ad, soyad ve TC kimlik numaraları açıkça belirtilmek suretiyle- kimler oldugu,

Yukarda sayılan kisilere ait adli sicil belgelerinin tarihleri ve bu belgelerde yer alan adli sicil ve adli sicil arsiv kayıtlarının içerigi açıkça belirtilerek bu kisilerin ilgili mevzuatta belirtilen kosulları sagladıgı,

Basvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu.

1.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İslemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“…… tipi antrepo olarak açılmak ve isletilmek üzere Gümrük Müstesarlıgı’ndan izin almak için hazırlanan basvuru dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler dogrultusunda bu tespiti

yaptıran ………………………..…………………………………’nın ve tespite konu olan

………………………………….. adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen kosulları tasıdıgı ve basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmıs oldugu tespit edilmistir.”

1.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin yer alması gerekir.

2- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ GENİŞLETME-DARALTMA BASVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

2.1- Tespit Sözlesmesine _liskin Hususlar

2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN2”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki genisletmedaraltma basvuru dosyalarının ön incelemesine iliskin tespit ” yazılır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

Antrepo Kodu

Antrepo Adresi

− İlgili Gümrük Müdürlügü

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılır:

“Tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan ………….. kodlu antreponun, genisletme/daraltma basvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen kosulları tasıyıp

tasımadıgı ve basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadıgı hususları tespit edilerek rapora baglanacaktır.”

2.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

2.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İslemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Antrepo olarak isletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında isletildigi,

Antrepoyu isleten kisinin ticaret unvanı, vergi numarası.

2.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit _slemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi.

2.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Antreponun mevcut isletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirdigi,

Gümrük Yönetmeliginin antrepolarda genisletme/daraltmaya iliskin maddelerinde yer alan sartların tümünü -söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyle- tasıdıgı,

Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliglerin genisletme/daraltmaya iliksin maddelerinde sayılan sartların tümünü -söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyletasıdıgı,

Basvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu.

Antreponun basvuru öncesindeki alanı,

Antrepoda yapılması planlanan degisiklik sonucunda öngörülen alan.

2.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

İslemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“…………………… adresinde bulunan ………….. kodlu antrepoya iliskin alanın, ilgili

mevzuatta öngörülen kosulları tasıdıgı ve genisletme/daraltmaya iliskin basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmıs oldugu tespit edilmistir.”

2.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin yer alması gerekir.

3- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ TADİLAT BASVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

3.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN3”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki tadilat basvuru dosyalarının ön incelemesine iliskin tespit” yazılır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

Antrepo Kodu

Antrepo Adresi

− İlgili Gümrük Müdürlügü

(17) no.lu SÖZLESMEN_N KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılır:

“Tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan ………….. kodlu

antreponun, tadilat basvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen kosulları tasıyıp tasımadıgı ve basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadıgı hususları tespit edilerek rapora baglanacaktır.”

3.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

3.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Antrepo olarak isletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında isletildigi,

Antrepoyu isleten kisinin ticaret unvanı, vergi numarası.

3.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi.

3.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Antreponun mevcut isletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmedigi,

Gümrük Yönetmeliginin antrepolarda genisletme/daraltmaya iliskin maddelerinde yer alan sartların tümünü -söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyle- tasıdıgı, Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliglerin tadilata iliskin maddelerinde sayılan sartların tümünü -söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyle- tasıdıgı,

Basvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

Antreponun basvuru öncesindeki durumu,

Antrepoda yapılması planlanan tadilat sonucunda öngörülen durum.

3.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İslemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“……………………………… adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen kosulları tasıdıgı ve tadilata iliskin basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmıs oldugu tespit edilmistir.”

3.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin yer alması gerekir.

4- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARDAKİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BASVURU DOSYALARININ ÖN İNCELEMESİNE İLİŞKİN TESPİT

4.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN4”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki adres degisikligine iliskin basvuru dosyalarının ön incelemesine iliskin tespit” yazılır. (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

Antrepo Kodu

Antrepo Adresi

− İlgili Gümrük Müdürlügü (17) no.lu SÖZLESMEN_N KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılır.

“Tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan ………….. kodlu antreponun, adres degisikligi basvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen kosulları tasıyıp tasımadıgı

ve basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadıgı hususları tespit edilerek rapora baglanacaktır.”

4.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

4.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Antrepo olarak isletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında isletildigi,

Antrepoyu isleten kisinin ticaret unvanı, vergi numarası.

4.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi.

4.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Antreponun mevcut isletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediginin,

Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliglerin adres degisikligine iliskin maddelerinde sayılan sartların tümünü -söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyle- tasıdıgı,

Gümrük Yönetmeliginin antrepolarda genisletme/daraltmaya iliskin maddelerinde yer alan sartların tümünü -söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyle- tasıdıgı,

Basvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

Antreponun basvuru öncesindeki durumu,

Antrepoda yapılması planlanan adres degisikligi sonucunda öngörülen durum.

4.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İslemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“…………………… adresine tasınacak ……………. kodlu antreponun, ilgili mevzuatta öngörülen kosulları tasıdıgı ve adres degisikligine iliskin basvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmıs oldugu tespit edilmistir.”

4.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin yer alması gerekir.

5- ANTREPO DEVİR İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUGUNUN TESPİTİ

5.1- Tespit Sözlesmesine _liskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN5”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Gümrük Yönetmeliginin 523 üncü Maddesi Çerçevesinde Antreponun Devir _slemlerinin Mevzuata Uygunlugunun Tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

Antrepo Kodu

Antrepo Adresi

− İlgili Gümrük Müdürlügü

Antrepo Tipi

Devralacak Kisinin Vergi Numarası

Devralacak Kisinin Ticaret Unvanı

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılacaktır:

“Yapılan inceleme ve tespitler  sonucunda …………………………………… adresinde

faaliyet gösteren ………… kodlu antreponun isleticisi …………………………………….’nin bu

antrepoya iliskin hak ve  yükümlülüklerini ……………………………………’e devredebilmek için

Gümrük Müstesarlıgına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya iliskin tüm taahhütlerini yerine getirip getirmedigi, devralacak olan ……………………’nin de gerek antrepoda mevcut olan

gerekse sonradan konulacak esya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmis olup olmadıgı hususları tespit edilerek rapora baglanacaktır.”

5.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

5.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İslemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında isletildigi,

Antrepo isleticisinin adı.

5.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi.

5.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Devir isleminin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun antrepolara iliskin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

Gümrük Yönetmeliginin antrepo devriyle ilgili maddesinde sayılan niteliklerin her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildigi,

Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu isletmek isteyen kisinin antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliglerin devre iliskin maddelerinde sayılan tüm sartları, söz konusu sartlar tek tek sayılmak suretiyle, tasıdıgının tespit edildigi,

Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmis yıllara ait harçları tam olarak ödedigi,

Basvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

Genel antrepolar için, ödenmis sermaye miktarına iliskin olarak, basvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu isletmek isteyen firmanın ödenmis sermayesinin yeterli oldugu,

Genel antrepolar için, antrepoyu isletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulundugu,

Antrepoyu isletmek isteyen firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile ortaklardan sirket sermayesinin % 10’u ve daha fazlasına sahip olanların tüzel kisilik olması halinde bu tüzel kisiligin sermayesinin % 10’u veya fazlasına

sahip olan gerçek kisiler ile firmayı gümrük ve dıs ticaret islemlerinde temsil yetkisini haiz sirket mensuplarının; limited sirketlerde ise kurucular ile sirket müdürünün ve imza sirkülerindeki A grubu imza yetkisini haiz kisilerin- ad, soyad ve TC kimlik numaraları

açıkça belirtilmek suretiyle- kimler oldugu,

Yukarda sayılan kisilere ait adli sicil belgelerinin tarihleri ve bu belgelerde yer alan adli sicil ve adli sicil arsiv kayıtlarının içerigi açıkça belirtilerek bu kisilerin ilgili mevzuatta belirtilen kosulları sagladıgı,

Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmis yıllara ait harçları tam olarak ödedigi.

5.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“Yapılan inceleme ve tespitler  sonucunda …………………………………… adresinde

faaliyet gösteren ………. kodlu antreponun isleticisi …………………………………. ’nin bu

antrepoya iliskin hak ve Yükümlülüklerini ……………………………………’e devredebilmek için

Gümrük Müstesarlıgına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya iliskin tüm taahhütlerini yerine getirdigi, devralacak olan ………………………….’nin de antrepo isleticileri için aranan

kosulları tasıdıgı ve gerek antrepoda mevcut olan gerekse sonradan konulacak esya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmis oldugu tespit edilmistir.”

5.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin yer alması gerekir.

6- ÖZEL ANTREPOLARA ESYA GİRİŞ VE ÇIKISLARININ TESPİTİ

6.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN6”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Özel antrepolara esya giris ve çıkıslarının tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

Antrepo Kodu

Antrepo Adresi

− İlgili Gümrük Müdürlügü

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılacaktır:

“ …………………. tarafından ……..-……. tarih aralıgında beyan edilecek,

……………………… Gümrük Müdürlügünün denetiminde bulunan …...… kodlu antreponun stok

kayıtlarına giris ve çıkısı islemleri tespit edilecektir.”

6.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

6.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında isletildigi,

Antrepo isleticisinin adı,

Tespit isleminin tarihi ve bu tarihte gerçeklestirilen esya giris ve çıkıs islemlerinin sayısı.

6.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi,

Antrepo stok kayıtlarının incelendigi,

Her bir giris/çıkıs isleminin tespitine yönelik Ek-1’de yer alan sayım tutanagının düzenlendigi.

Çıkıs islemleri için Gümrük Yönetmeliginin 181 inci maddesinin besinci fıkrası hükümlerine tabi olup olmadıgının incelendigi.

6.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Esya giris çıkıs islemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeligi ve sair mevzuattaki antrepolara iliskin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

Esya giris çıkıs islemlerine iliskin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

Antrepoda bulunan esyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,

Antrepoda bulunan esyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.

6.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

a) Giris islemleri için;

“…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet

beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki esyanın ……………………… Gümrük Müdürlügünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu antrepoya

…………. tarihinde tam olarak alındıgı, antrepoya alınan bu esyanın; gümrük mevzuatına uygun sekilde beyan edildigi ve antrepoya konuldugu sekliyle stok kayıtlarına alındıgı tespit edilmistir.”

b) Çıkıs islemleri için; “…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet

beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki esyanın ……………………… Gümrük Müdürlügünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu antrepodan

…………. tarihinde tam olarak çıkarıldıgı, antrepodan çıkarılan bu esyanın; gümrük mevzuatına uygun sekilde beyan edildigi ve stok kayıtlarının çıkıs islemine uygun oldugu tespit edilmistir.”

6.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde asagıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

Giris veya çıkıs islemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/ tasımacılıkta kullanılan diger belgelerin tarih ve sayıları, islemin türü (giris/çıkıs), her bir belge

kapsamında yer alan esyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste, (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örnegin; 08060200AN000001)

Her bir giris/çıkıs isleminin tespitine iliskin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,

Her bir giris/çıkıs isleminin tespitine iliskin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri

depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.

Gümrük Yönetmeliginin 181 inci maddesinin besinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

• İlgili kurumun 3 is günü içinde yetkilendirilmis gümrük müsavirine esyanın gümrük gözetiminin iliskin yapacagı bildirim,

3 is günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda,bu durumun tespitine iliskin yetkilendirilmis gümrük müsavirinin yazılı beyanı,

• İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmis gümrük müsavirine yapacagı ek süre bildirimi,

İlgili kurumun esyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olmadıgına iliskin bildirim.

7- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARIN FİZİKİ SAYIM YAPILARAK STOK KAYITLARININ TESPİTİ

7.1- Tespit Sözlesmesine _liskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN7”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve Özel Antrepoların Fiziki Sayım

Yapılarak Stok Kayıtlarının Tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

Antrepo Kodu

Antrepo Adresi

− İlgili Gümrük Müdürlügü

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılacaktır:

“Yetkilendirilmis Gümrük Müsaviri …………………………….. tarafından, …………………………………… adresinde faaliyet gösteren ………. kodlu antreponun …….

süreyle dönemsel sayımı yapılacak, giris ve çıkıs islemleri gerçeklestirilen esyaya iliskin gümrük beyannameleri ve stok kayıtlarının uygun olup olmadıgı tespit edilerek rapora baglanacaktır.”

7.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

7.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında isletildigi,

Antrepo isleticisinin adı.

7.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi,

Antrepo stok kayıtlarının incelendigi,

Sayımın hangi esaslar dahilinde yapıldıgı, sayımda kullanılan belgelerin neler oldugu,

Özel antrepolar için, her bir giris/çıkıs isleminin tespitine iliskin sayım tutanaklarının incelendigi,

Fiziki sayımı yapılarak stok kayıtlarına göre dönemsel tespite yönelik Ek-2’de yer alan sayım tutanagının düzenlendigi.

7.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Esya giris çıkıs islemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna baglı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeligi’ndeki antrepolara iliskin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

Antrepo stok kayıtlarının yapılan sayım sonuçlarıyla uyumlu olup olmadıgı; uyumsuzluk tespit edilmis olması durumunda esya sayımının ayrıntıları,

Antrepodaki esya miktarının (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayım öncesi ve sonrasındaki düzeyi,

Sayımda kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

Antrepoda bulunan esyanın stok kayıtlarına göre (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,

Antrepoda bulunan esyanın fiilen (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.

7.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İslemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“………………. dönemi itibariyle ……………. kodlu antrepoda bulunan esyanın stok kayıtları fiziki sayım yapılmak suretiyle incelenmis ve antrepo defterinin/bilgisayar kayıtlarının ilgili beyanname ve/veya özet beyan kayıtlarına göre giris çıkıslarında belirtilen cins, nevi, kap ve

miktarları açısından uygun oldugu tespit edilmistir.”

7.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde asagıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

Giris veya çıkıs islemlerine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/ tasımacılıkta kullanılan diger belgelerin tarih ve sayılarını gösteren liste, (İlgili belgenin sayısının tamamı

yazılacaktır. Örnegin; 08060200AN000001), bu belgelerin her biri kapsamında yer alan esya türleri ve miktarları,

Her bir giris/çıkıs isleminin tespitine iliskin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.

8- KISMİ VEYA TAM MUAFİYET SURETİYLE GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE KONU BAZI ESYANIN REJİMİN ÖNGÖRDÜGÜ SEKİLDE KULLANILIP KULLANILMADIGININ SÜRE UZATIMLARININ DEGERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN

TESPİTİ

8.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “GC1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Kısmi veya Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Bazı Esyanın Rejimin Öngördügü Sekilde Kullanılıp Kullanılmadıgının Süre

Uzatımlarının Degerlendirilmesi Açısından Tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİSKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- TCGB Tescil No

- TCGB Tescil Sayısı

- Geçici _thalat Türü (Kısmi/Tam)

- GTİP Kodu

- GTİP Açıklaması

Ayrıca (17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılacaktır:

“….…………………. sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ……………………… Gümrük Müdürlügü’nde

tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu …………………

GT_P’li/lerdeki …………………………. cinsi esyanın geçici ithal izni kapsamında tahsis yeri ve

amacına ve giris ayniyetine uygun sekilde kullanılıp kullanılmadıgı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olup olmadıgı tespit edilerek rapora baglanacaktır.”

8.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

8.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İslemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

- Esyanın geçici ithalatını yapan kisinin vergi numarası ve ticaret unvanı,

- İlgili gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA

Karnelerinin tescil tarih ve sayısı,

- Geçici ithalatın tam muafiyet suretiyle mi, yoksa kısmi muafiyet suretiyle mi yapıldıgı,

- Esyanın cinsi (mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli esya ve numuneler gibi).

8.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İslemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu

belgelerin incelendigi.

8.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İslemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Esyanın kullanımının, geçici ithalat rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna

baglı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeligi ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın

Dördüncü Kısmında yer alan ilgili maddelerde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

Esyanın kullanımının, geçici ithalat rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna

baglı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeligi ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı’ndaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

Esyanın geçici ithalat talebinde belirtilen amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadıgı,

Esyanın ithal anındaki niteliginin muhafaza edilip edilmedigi.

8.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

İslemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“….…………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük

beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ……………………… Gümrük Müdürlügü’nde

tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu …………………

GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi esyanın geçici ithal talebine iliskin tahsis yerine,

amacına ve giris ayniyetine uygun sekilde kullanılmakta oldugu, süre uzatım talebinin gümrük

mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun oldugu tespit edilmistir.

9- NİHAİ KULLANIM KONUSU ESYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN

KULLANIMDA OLUP OLMADIGININ TESPİTİ

9.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen

usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına

“NK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Nihai Kullanım Konusu Esyanın Öngörülen Süre

Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmedigi ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp

Kullanılmadıgının Tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması

gerekir:

- TCGB Tescil Tarihi

- TCGB Tescil Numarası

- İzin Veren Gümrük _daresi

- Denetleyici Gümrük _daresi

- Nihai Kullanım İzninin Tarihi

- Nihai Kullanım İzninin Sayısı

- GTİP

- GTİP Açıklaması

Ayrıca (17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle

asagıdaki ifade yazılacaktır:

“……………………… Gümrük Müdürlügünde tescil edilen ……………… sayı ve

…………. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ……………… sayılı nihai

kullanım izin basvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ………………. GTİP’li

…………………………. cinsi esyanın …../...../....... tarih ve ............ sayılı nihai kullanım izin

belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgı ilgili firmanın mali

kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora baglanacaktır.

9.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

9.2.1 Genel Bilgiler

Nihai kullanım konusu esyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadıgının

tespitine iliskin olarak her bir nihai kullanım izin belgesi için düzenlenecek tespit raporunun genel

bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İslemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen

hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Nihai kullanım izin basvurusuna iliskin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih

ve sayısı,

- Giris gümrük idaresi, çıkıs gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,

- Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,

- Nihai kullanıma tabi tutulacak esyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı,

kıymeti,

- Teminatı veren kisi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,

- Teminatın tutarı,

- Nihai kullanım izin tarih ve sayısı,

- Üretiminde veya islenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak esyanın GTİP’i, tarifedeki

tanımı, açıklayıcı tanımı,

- Hesapların/Kayıtların Türü.

9.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu

belgelerin incelendigi.

9.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre esyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine

tabi tutulup tutulmadıgı,

İzin hak sahibi firmanın diger kisi veya firmalara nihai kullanım konusu esyayı satması

durumunda buna iliskin yapılan karsıt incelemelerin sonuçları.

9.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

İslemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“ …………… tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……….

GTİP’li esyanın _thalat Rejimi Kararı’nda söz konusu esya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine

tabi tutuldugu tespit edilmistir.”

9.3- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin

yer alması gerekir.

10- GÜMRÜK İDARELERİNCE VERİLEN DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİ KAPSAMINDAKİ ESYA İLE İLGİLİ SÜRE UZATIMLARINA ESAS TESKİL EDECEK TESPİT

10.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “DR1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük İdarelerince Verilen Dahilde İşleme İzinleri Kapsamındaki Esya İle İlgili Süre Uzatımlarına Esas Teskil Edecek Tespit”

yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

TCGB Tescil Tarihi

TCGB Tescil Sayısı

İzni Veren Gümrük Müdürlügü

Gümrük Yönetmeliginin 55 no.lu Ekinde Yer Alan Basvuru Formu Tarihi

Gümrük Yönetmeliginin 56 nolu Ekinde Yer Alan İzin Formu Tarih ve Numarası

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılacaktır:

“………. Gümrük Müdürlügünce ………… tescil sayılı ve …/…/….. tarihli gümrük

beyannamesine konu dahilde isleme iznine iliskin ek süre talebine dair kosulların yerine getirilip

getirilmedigi tespit edilerek rapora baglanacaktır.”

10.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

10.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İslemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Dahilde isleme iznine iliskin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

Dahilde isleme izninin verildigi kisinin adı,

Dahilde isleme iznine iliskin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçeklesen ihracata

iliskin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,

Dahilde isleme izni kapsamında yapılan isleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen islem

görmüs ürünün ihracatının gerçeklesmedigi ya da kısmen gerçeklestigi durumda, islenmis

ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadıgına iliskin

tutanagın tarih/sayısı,

− İthalat ve ihracata iliskin gümrük beyannamelerinin tescil edildigi gümrük idaresi/idareleri,

Dahilde isleme iznine iliskin ithalat beyannamesine konu olan esyanın gümrük tarife

istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri, ihracat beyannamesi/beyannamelerine konu olan

esyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri.

10.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının hesaplandıgı,

Yapılan tespit islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin

incelendigi.

10.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Yapılan ek süre talebinin haklı bir sebebe dayandıgı,

− İşleme faaliyetinin, ilgili dahilde isleme izninde belirtilen sekilde devam ettigi,

Dahilde isleme izni kapsamında yapılan isleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen islem

görmüs ürünün ihracatının gerçeklestigi durumda; ihracata iliskin beyannamelerde kayıtlı

miktarların esas alınarak, taahhüt edilen ihracat miktarının en az % 50 sinin ihracatının

gerçeklestirildigi,

− İzin kapsamında yapılan isleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen islem görmüs ürünün

ihracatının gerçeklesmedigi durumda; islenmis ürünün firma stok kayıtlarına göre

stoklarında bulunup bulunmadıgının tutanaga baglanarak, üretilen miktarın izin ihracat

taahhüdüne oranının en az %50 si oldugu,

_zin kapsamında yapılan isleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen islem görmüs ürünün

ihracatının kısmen gerçeklestigi durumda; islenmis ürünün firma stok kayıtlarına göre

stoklarında bulunup bulunmadıgının tutanaga baglanması ile ihracata iliskin

beyannamelerde kayıtlı miktarların da esas alınarak, stoklarda bulunan miktarla birlikte

toplam miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50 si oldugu,

Tamir amaçlı alınan dahilde isleme izinlerinde, tamir amaçlı olarak ithal edilen esyanın,

giris ayniyatına uygun olarak bulunup bulunmadıgı ile izin konusu tamir isleminin en az

%50 sinin gerçeklestirildigi,

Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu.

10.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

_slemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“………. Gümrük Müdürlügünce ………… tescil sayılı ve …/…/….. tarihli gümrük

beyannamesine konu dahilde isleme iznine iliskin ek süre talebine dair kosulların yerine getirildigi

tespit edilmis olup haklı sebebe dayalı süre uzatım talebinin dahilde isleme rejimi mevzuatı

hükümlerine uygun oldugu tespit edilmistir.”

10.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

2 seri no.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nin 17 nci

maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri bu konuda

düzenledikleri raporun bir örnegini ilgili gümrük müdürlügüne, bir örnegini de yükümlüye

sunacaklardır.

10.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde asagıdaki belgelerin yer alması gerekir:

− İthalata iliskin gümrük beyannamesinin örnegi,

− İhracata iliskin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin örnegi,

Dahilde isleme izni kapsamında yapılan isleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen islem

görmüs ürünün ihracatının gerçeklesmedigi ya da kısmen gerçeklestigi durumda, islenmis

ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadıgına iliskin

tutanak,

Gümrük Yönetmeliginin 55 no.lu ekinde yer alan basvuru formunun bir örnegi,

11 - TAM MUAFİYET SURETİYLE GEÇİ İTHALAT REJİNE KONU ÖZEL TELİKLİ ESYANIN KULLANIMI SONUCUNDA ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN HANGİ ORANDA TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNDEN İHRAÇ EDİLDİĞİN TESPİ

11.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliginde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak

tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına

ise “Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İİhalat Rejimine Konu Özel Nitelikli Esyanın Kullanımı

Sonucunda Elde Edilen Ürünlerin Hangi Oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden İhraç Edildiginin

Tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması

gerekir:

- TCGB Tescil Tarihi

- TCGB Tescil Sayısı

- GTİP

- GTİP Açıklaması

- Varsa sözlesme veya gönderici firma yazısının tarih ve sayısı

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle

asagıdaki ifade yazılacaktır:

“……………………… Gümrük Müdürlügü’nce tescilli …………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ……………………. GTİP’li/lerdeki

…………………………. cinsi esyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilen miktarı tespit edilerek rapora baglanacaktır.

11.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

11.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

- Esyanın geçici ithalatını yapan kisinin ticaret unvanı,

- Geçici ithalat konusu esyaya iliskin gümrük beyannamesinin/gümrük

beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin tescil sayı ve tarihi,

- Esyanın cinsi,

- Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtlarına iliskin bilgiler,

- Geçici ithalat konusu esyanın kullanımı sonucu elde edilen esyanın ihracatına iliskin gümrük

beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri.

11.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu

belgelerin incelendigi.

11.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine

_liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtları üzerinden geçici ithalata konu esyanın

kullanımı sonucu üretilen esyanın hangi oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden rejimin

öngördügü oranda ihraç edildigi,

Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu.

11.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

_slemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“……………………… Gümrük Müdürlügü’nce tescilli …………… sayı ve

………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri

ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ……………….. GT_P’li/lerdeki

…………………………. cinsi esyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün …………… sayı ve

………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri ile %......’inin Türkiye

gümrük bölgesinden ihraç edildigi tespit edilmistir.

Genelgenin Devamı için TIKLAYIN...

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246944 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246944 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?