Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi Rehberi (Genelge 2011/32) Devamı..

Genelgenin ilk bölümü için TIKLAYIN...

12- GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİ KAPSAMINDA İBRA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİT

12.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPiT KODU alanına “GK1”; (5) no.lu “TESPiT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşlemine iliskin Tespit ” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İSN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması

gerekir:

- Gümrük Yönetmeliginin 55 no.lu Ekinde Yer Alan Basvuru Formu Tarihi

- İlgili Gümrük Müdürlügü

- Gümrük Yönetmeliginin 56 nolu Ekinde Yer Alan İzin Formu Tarih ve Numarası

- Gümrük Rejimine Tabi Esyanın GTİP’i

- İşlenmis Ürünün GTİP’i

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle asagıdaki ifade yazılacaktır:

“……………… vergi numaralı ……....... ticari ünvanlı

gerçek/tüzel kisinin ……… tarihli Gümrük Kontrolü Altında İsleme Rejimi İzin Basvuru Formu

üzerine ……………… Gümrük Müdürlügü’nce verilen ………. nolu İzin Belgesi kapsamı

……………….. GTİP’li …………… kg/m/adet/m2 miktarında islenecek esyanın .…….. süre

içerisinde islenerek ………………….. GTİP’li islem görmüs esya elde edilip edilmedigi, bu

esyanın da …………… Gümrük Müdürlügü’nce tescil edilmis …………..sayı ve …………tarihli

gümrük beyannameleri ile serbest dolasıma sokulup sokulmadıgı, gerek isleme faaliyetinin

gerekse islenmis ürünün serbest dolasıma sokulmasının ilgili izin belgesindeki kayıt ve kosullara

uygun olup olmadıgı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadıgı tespit edilerek rapora

baglanacaktır.

12.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

12.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Esyanın gümrük kontrolü altında islemesini yapan kisinin ticaret unvanı,

Esyanın cinsi,

Tespit sözlesmesinin tarih ve sayısı.

12.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine iliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldıgı,

Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu

belgelerin incelendigi.

12.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Esyanın islenmesi esnasındaki faaliyetlerin, gümrük kontrolü altında isleme rejimi ile ilgili

olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna baglı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeligi ve

ilgili teblig maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

12.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerlerin

doldurulması ve asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“………………………. tarih/sayılı izin belgesi kapsamı ............................. tarafından tescil edilen

……………… no.lu gümrük beyannameleri muhteviyatı esyaya iliskin gümrük kontrolü altında

isleme rejimi ibra isleminin yapılmasının uygun olacagı tespit edilmistir.

12.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, gümrük kontrolü altında isleme rejimi kapsamında ibra islemlerine iliskin tespit raporunun bir örnegi ilgili gümrük müdürlügüne, bir örnegi ise yükümlüye sunulacaktır.

12.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin

yer alması gerekir.

13- SONRADAN KONTROLÜ TALEP EDİLEN A.TR DOLASIM BELGELERİ İLE EUR.1

/ EUR.MED DOLASIM SERTİFİKALARI VE/VEYA FATURA BEYANLARI / EUR.MED FATURA BEYANLARININ SIHHAT VE DOGRULUKLARI İLE, İLGİLİ MEVZUATLARINA UYARLILIKLARININ TESPİTİ

13.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5'te

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına "SK1"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Sonradan kontrolü talep edilen A.TR

dolasım belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları /

EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve dogrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının

tespiti" yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İSN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-A.TR Dolasım Belgesinin numarası,

veya

- EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikasının numarası,

veya

- Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanının numarası,

- Sonradan kontrolü talep eden ülke ismi;

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle

asagıdaki ifade yazılacaktır:

"…………………………………… ticaret unvanlı kisi tarafından düzenlenen ve ………….

(ülke) gümrük idaresi tarafından sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolasım belgesinin /

EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikasının / Fatura beyanı / EUR.MED fatura beyanının orijinal

olup olmadıgı, içerdigi bilgilerin ilgili ihracata iliskin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle

uyumlu olup olmadıgı, ilgili mevzuatları uyarınca düzenlenip düzenlenmedigi ve söz konusu

belgeler kapsamı esyanın serbest dolasımda/belgede belirtilen menseli olup olmadıgı bu sözlesmeye

taraf olan Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirince tespit edilecek ve rapora baglanacaktır."

13.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

13.2.1 Genel Bilgiler

Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu

rehberin "Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolasım Belgesinin numarası / EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikasının numarası /

Fatura beyanının numarası / EUR.MED fatura beyanının numarası,

- Belgelerin ilgili oldugu ihracata iliskin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayıları,

- EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı

kapsamı esyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildigi,

- EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı

ile ihracatı gerçeklestirilen esyanın sınıflandırıldıgı 4'lü tarife pozisyonu.

13.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

"Tespit İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki

bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikasının Müstesarlıkça yetki

verilen kisi, kurum veya kuruluslardan satın alınmıs oldugu ve belgenin orijinal oldugu,

- Basitlestirilmis islemler hariç olmak üzere, A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED

Dolasım Sertifikasının Müstesarlıkça yetki verilen kisi, kurum veya kuruluslarca onaylandıgı,

- Basitlestirilmis islemler hariç olmak üzere, A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED

Dolasım Sertifikasının yetkili gümrük idaresince vize edildigi,

- A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikasının / fatura beyanının /

EUR.MED fatura beyanının ihracat beyannamesi ile iliskilendirildigi ve içerdigi bilgilerin ilgili

ihracata iliskin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu oldugu,

- A.TR ve mense ispat belgelerinin Onaylanmıs _hracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmis

oldugu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut oldugu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikası / Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı

esya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan mense kuralı ve Yönetmeliklerin diger

hükümlerinin incelendigi,

- Hakkında tespit yapılan A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolasım

Sertifikasının / Fatura Beyanının / EUR.MED Fatura Beyanının düzenlenmesine dayanak olusturan

belgelerin neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi.

13.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit _slemlerine

İliskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

- A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikasının Müstesarlıkça yetki

verilen kisi, kurum ve kuruluslardan satın alınmıs oldugu ve belgenin orijinal oldugu,

- Basitlestirilmis islemler hariç olmak üzere, A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED

Dolasım Sertifikasının yetkili gümrük idaresince vize edildigi,

- A.TR dolasım belgesinde kayıtlı esyanın Türkiye'de serbest dolasımda bulundugunu tevsik

edici tüm bilgi ve belgelerin mevcut oldugu ve esyanın serbest dolasımda oldugu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura

Beyanında kayıtlı esyanın menseli oldugunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut oldugu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura

Beyanında kayıtlı esyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edildigi veya,

b) Esya tamamen elde edilmis degil ve kümülasyon hükümleri uygulanmıs ise esyanın

Türkiye'de islem görüp görmedigi ve hangi ülke menseini kazandıgı,

c) Esya tamamen elde edilmis degil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menseli girdiler

kullanılmıs ise söz konusu esya için ilgili Yönetmeligin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne oldugu

ve bu kuralın karsılanıp karsılanmadıgı,

- A.TR Dolasım Belgesinde / EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikasında/ Fatura Beyanında /

EUR.MED Fatura Beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata iliskin gümrük beyannamelerinde

kayıtlı bilgilerle uyumlu oldugu,

- A.TR ve mense ispat belgelerinin Onaylanmıs _hracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmis

oldugu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut oldugu,

- A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikasının "sonradan verilmistir" veya "ikinci nüsha" olması halinde ilgili mevzuatın buna iliskin hükümlerinin yerine getirildigi.

13.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin "Tespit

İşlemlerine İliskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, duruma uygun

asagıdaki ifadelerden birinin açıkça yer alması gerekmektedir.

1. A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolasım Sertifikası için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer alan …………...seri no.lu A.TR Dolasım Belgesinin / EUR.1

/ EUR.MED Dolasım Sertifikasının orijinal oldugu, içerdigi bilgilerin ilgili ihracata iliskin gümrük

beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu oldugu, Müstesarlıkça yetki verilen kisilerce onaylandıgı

ve/veya yetkili gümrük idaresince veya Onaylanmıs İhracatçı yetkisine sahip ihracatçı tarafından

vize edildigi, söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendigi ve kapsamı esyanın

Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolasımda/……………menseli oldugu tespit edilmistir.

2. Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer verilen …………...seri no.lu belgenin içerdigi bilgilerin ilgili

ihracata iliskin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu oldugu, söz konusu belgenin ilgili

mevzuatına uygun olarak düzenlendigi ve kapsamı esyanın ……………menseli oldugu tespit

edilmistir.

Hazırlanacak tespit raporunun olumsuz olması halinde, hangi hususların olumsuz olarak

tespitinin yapıldıgına gerekçeli olarak yer verilecektir.

13.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nin 17 nci

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolasım belgeleri ile

EUR.1/ EUR.MED Dolasım Sertifikaları/Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının

dogrulugunun tespiti islemlerine iliskin tespit raporunun bir örnegi ilgili Gümrük Müdürlügüne, bir

örnegi ise tespit islemini yaptıran kisiye sunulacaktır.

13.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin

özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmis gümrük müsaviri

tarafından gümrük idaresince istenildiginde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor

ekini olusturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”

14- BİR TEDARİKÇİ BEYANINA İSTİNADEN INF 4 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ TALEP EDİLEN İHRACATA KONU ESYANIN MENSEİNİN TESPİ

14.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına "INF4"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu düzenlenmesi talep edilen ihracata konu esyanın menseinin tespiti" yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Tedarikçi Beyanının türü (kısa dönem/uzun dönem)

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu oldugu durumda, tedarikçi beyanının

Baslangıç tarihi;

Bitis tarihi;

- A.TR dolasım belgesi sayı tarihi;

- Fatura sayı tarihi;

- Esyanın 4’lü tarife posizyonu;

- Mense ülke;

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle

asagıdaki ifade yazılacaktır:

"…………………………………… ticaret unvanlı kisi tarafından düzenlenen ve kapsamı

esya için ……………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Uzun/Kısa

Dönem Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat geregi usulüne uygun olarak düzenlenip

düzenlenmedigi ve söz konusu esyanın beyanda belirtilen ülke menseli olup olmadıgı bu

sözlesmeye taraf olan Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirince tespit edilecek ve rapora

baglanacaktır.

14.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

14.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin "Tespit _slemlerine

liskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir.

- Tedarikçi beyanının tarihi;

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu oldugu durumda, tedarikçi beyanının

Baslangıç tarihi;

Bitis tarihi;

- Tedarikçi beyanının ilgili oldugu ihracata iliskin gümrük beyannamesi/gümrük

beyannamelerinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili oldugu ihracata iliskin A.TR Dolasım belgesinin/belgelerinin tarih

ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili oldugu ihracata iliskin fatura/faturalar tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanı kapsamı esyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildigi,

- Tedarikçi beyanı ile ihracatı gerçeklestirilen esyanın sınıflandırıldıgı 4'lü tarife pozisyonu.

14.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

"Tespit İslemlerine İliskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki

bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Tedarikçi beyanının, ihracat beyannamesi/beyannameleri ile iliskilendirildigi,

- Tedarikçi beyanı kapsamı esya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan mense

kuralı ve Yönetmeliklerin diger hükümlerinin incelendigi,

- Hakkında tespit yapılan tedarikçi beyanının düzenlenmesine dayanak olusturan belgelerin

neler oldugu ve bu belgelerin incelendigi.

14.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit _slemlerine

İliskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

- 28/9/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı uyarınca düzenlenen tedarikçi beyanlarında kayıtlı esyanın Türkiye ile Avrupa

Toplulugu arasında Gümrük Birligi kapsamında serbest dolasımda oldugunu gösterir bilgi ve

belgelerin mevcut oldugu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı esyanın beyanda belirtildigi gibi ………… ülke menseli

oldugunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut oldugu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı esyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edildigi veya

b) Esya tamamen elde edilmis degil ve kümülasyon hükümleri uygulanmıs ise esyanın

Türkiye'de islem görüp görmedigi ve hangi ülke menseini kazandıgı,

c) Esya tamamen elde edilmis degil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menseli girdiler

kullanılmıs ise söz konusu esya için ilgili Yönetmeligin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne oldugu

ve bu kuralın karsılanıp karsılanmadıgı,

- Tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata iliskin gümrük beyannamesinde/

beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu oldugu.

14.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin "Tespit

_slemlerine _liskin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

"…………………………………….ticaret unvanlı kisi tarafından düzenlenen ve kapsamı

esya için ………………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Tedarikçi

Beyanı”nın ilgili mevzuat geregi usulüne uygun olarak düzenlendigi ve söz konusu esyanın beyanda

belirtildigi gibi ………….. ülke menseli oldugu tespit edilmistir.

14.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi'nin (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi) 17 nci

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu talep edilen

ihracata konu esyanın menseinin tespiti islemlerine iliskin tespit raporunun bir örnegi ilgili Gümrük

Müdürlügüne, bir örnegi ise tespit islemini yaptıran kisiye sunulacaktır.

14.4- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin

özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmis gümrük müsaviri

tarafından gümrük idaresince istenildiginde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor

ekini olusturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”

15- TERCİHLİ TİCARET ANLASMALARI ÇERÇEVESİNDE ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BASVURUSUNA KONU ESYALARIN MENSE KURALLARINA UYGUNLUGUNUN TESPİTİ

15.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)’nde Ek-5’te

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “EU2”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Tercihli ticaret anlasmaları çerçevesinde

onaylanmıs ihracatçı yetkisi basvurusuna konu esyaların mense kurallarına uygunlugunun tespiti”

yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİSKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması

gerekir:

− İhracatı yapılacak esyanın 4’lü tarife pozisyonu

− İhracat yapılacak ülke veya ülke grubu

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle

asagıdaki ifade yazılacaktır:

"Tercihli ticaret anlasmaları çerçevesinde yapılacak ihracatta kıymet sınırlaması olmaksızın

fatura beyanı ve/veya EUR.MED fatura beyanı düzenlemeye iliskin olarak Gümrük

Müstesarlıgından Onaylanmıs _hracatçı Yetkisi almak için hazırlanan basvuru dosyasında yer almak

üzere bu tespiti yaptıran …………………………………… tarafından basvuru konusu …….. 4'lü

tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ……………………… isimli esyanın üretim prosedürü,

menseine iliskin verilerin dogrulugu ve ilgili mevzuata uygunlugu ile hammadde temininden

ihracata kadar tüm asamaların izlenebilirligi arastırılarak bu sözlesmeye taraf olan Gümrük

savirince tespit edilecek ve rapora baglanacaktır."

15.2- Tespit Raporuna _liskin Hususlar

15.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine _liskin

Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı

esyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edilecegi,

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı

esyanın 4’lü tarife pozisyonu.

15.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit _slemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Yetki basvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime

sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat asamaları arasında baglantı kurmayı mümkün kılan

defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadıgının incelendigi,

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı esya

için ilgili yönetmeligin II no.lu ekinde yer alan mense kuralı ve yönetmeligin diger

hükümlerinin incelendigi,

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları kapsamı esyanın

üretiminde kullanılan girdilerin temin edilisine iliskin belgelerin neler oldugu ve bu

belgelerin incelendigi.

15.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

Yetki basvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime

sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat asamaları arasında baglantı kurmayı mümkün kılan

defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadıgı,

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı

esyanın;

Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilip edilmedigi veya

Esya tamamen elde edilmis degil ve kümülasyon hükümleri uygulanmıs ise esyanın

Türkiye’de islem görüp görmedigi ve hangi ülke menseini kazandıgı,

Esya tamamen elde edilmis degil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menseli girdiler

kullanılmıs ise söz konusu esya için ilgili Yönetmeligin II no.lu ekinde yer alan kuralın

ne oldugu ve bu kuralın karsılanıp karsılanmadıgı,

Esyanın menseli oldugunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut oldugu,

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı

esyanın yukarıda belirtilen kurallara uygunlugunu saglayan sartlar ve üretim prosedürü

hakkında ayrıntılı bilgi.

15.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

İşlemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“……………………………. tarafından Onaylanmıs İhracatçı Yetkisi kapsamında ihracatı

yapılmak istenen .…. 4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ……………’ya ihracatı

yapılacak…………………….isimli esyaya iliskin olarak, gerek üretim prosedürünün, gerekse

destekleyici bilgi ve belgelerin kontrolü sonucunda söz konusu esyanın mense kazanma kurallarını

karsıladıgı/karsılamadıgı ve basvuru sahibinin hammadde temininden ihracata kadar tüm asamaların

izlenebilirligine sahip oldugu/olmadıgı anlasılmıstır.”

15.3- Çalısma Kâgıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

Tercihli ticaret anlasmaları çerçevesinde onaylanmıs ihracatçı yetkisi basvurusuna konu

esyaların mense kurallarına uygunlugunun tespitine dair rapor hazırlanırken kullanılacak çalısma

kagıtlarının içerigi 4.1 no.lu bölümde belirtilen hususlara ek olarak, asagıda yer alan hususları da

içerecek sekilde Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirince belirlenecektir:

Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik

süresi,

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı esya

tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmis ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve

belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine iliskin

bilgilerin tek tek sayılmak suretiyle belirtilmesi,(Söz konusu belgelerin birer örnegi çalısma

kagıdına eklenecektir.)

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı esya

tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmis degil ise; esyanın üretiminde kullanılan

ithal girdilere iliskin serbest dolasıma giris beyannameleri, fatura vb. diger belgeler ile varsa

EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura

beyanlarının belirtilmesi (Söz konusu belgelerin birer örnegi çalısma kagıdına

eklenecektir),

Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı esya

için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince

tahsil edildigine iliskin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi.

15.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örnegini

yükümlüye sunacaklardır.

15.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin

yer alması gerekir.

16- GENEL ANTREPOLARA EŞYA GRİŞ VE ÇIKISLARININ TESPİ

16.1- Tespit Sözlesmesine İliskin Hususlar

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirligi)'nde Ek-5’te

belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözlesmesinin (4) no.lu TESPİT KODU

alanına “AN8”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel antrepolara esya giris ve çıkıslarının

tespiti” yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında asagıdaki bilgilerin yer alması

gerekir:

- Antrepo Kodu

- Antrepo Adresi

- İlgili Gümrük Müdürlügü

(17) no.lu SÖZLESMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle

asagıdaki ifade yazılacaktır:

“ …………………. tarafından ……..-……. tarih aralıgında beyan edilecek,

……………………… Gümrük Müdürlügünün denetiminde bulunan …...… kodlu antreponun stok

kayıtlarına giris ve çıkısı islemleri tespit edilecektir.”

16.2- Tespit Raporuna İliskin Hususlar

16.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit iŞlemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

- Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında isletildigi,

- Antrepo isleticisinin adı,

- Tespit isleminin tarihi ve bu tarihte gerçeklestirilen esya giris ve çıkıs islemlerinin sayısı.

16.2.2 Yapılan İnceleme ve Arastırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve arastırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İslemlerine İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az

asagıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldıgı,

- Hakkında tespit yapılan islemin dayanagını olusturan belgelerin neler oldugu ve bu

belgelerin incelendigi,

- Antrepo stok kayıtlarının incelendigi,

- Her bir giris/çıkıs isleminin tespitine yönelik Ek-1’da yer alan sayım tutanagının

düzenlendigi.

- Çıkıs islemleri için Gümrük Yönetmeliginin 181’inci maddesinin besinci fıkrası

hükümlerine tabi olup olmadıgının incelendigi.

16.2.3 Degerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun degerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit _slemlerine

İliskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az asagıdaki bilgileri içermesi

gerekmektedir:

- Esya giris çıkıs islemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeligi ve sair

mevzuattaki antrepolara iliskin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun oldugu,

- Esya giris çıkıs islemlerine iliskin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli oldugu,

- Antrepoda bulunan esyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan

önceki miktarı,

- Antrepoda bulunan esyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan

sonraki miktarı.

16.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit

İşlemlerine _liskin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, asagıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

a) Giris islemleri için;

“…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet

beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki esyanın

…………….…………..... Gümrük Müdürlügünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu

antrepoya …………tarihinde tam olarak alındıgı, antrepoya alınan bu esyanın; gümrük

mevzuatına uygun sekilde beyan edildigi ve antrepoya konuldugu sekliyle stok kayıtlarına alındıgı

tespit edilmistir.”

b) Çıkıs islemleri için;

“…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet

beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki esyanın

……………………......… Gümrük Müdürlügünün denetiminde bulunan …...….. kodlu antrepodan

29

…………tarihinde tam olarak çıkarıldıgı, antrepodan çıkarılan bu esyanın; gümrük mevzuatına

uygun sekilde islemlerinin tamamlandıgı ve stok kayıtlarının çıkıs islemine uygun oldugu tespit

edilmistir.”

16.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde asagıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:

- Giris veya çıkıs islemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/tasımacılıkta

kullanılan diger belgelerin tarih ve sayıları, islemin türü (giris/çıkıs), her bir belge kapsamında yer

alan esyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste, (İlgili belge sayısının

tamamı yazılacaktır. Örnegin; 08060200AN000001)

- Her bir giris/çıkıs isleminin tespitine iliskin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını

gösteren liste,

- Her bir giris/çıkıs isleminin tespitine iliskin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik

veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.

- Gümrük Yönetmeliginin 181’inci maddesinin besinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

• İlgili kurumun 3 is günü içinde yetkilendirilmis gümrük müsavirine esyanın gümrük

gözetiminin iliskin yapacagı bildirim,

3 is günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda,

bu durumun tespitine iliskin yetkilendirilmis gümrük müsavirinin yazılı beyanı,

• İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmis gümrük

savirine yapacagı ek süre bildirimi,

• İlgili kurumun esyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca

olmadıgına iliskin bildirim.

EK 1.A- Sayım Tutanagının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar:

1. Genel ve özel antrepolara iliskin esya giris ve çıkıs islemi için aynı gün içinde sayım tutanagı

düzenlenir

2. Her bir esya giris veya çıkıs islemi için düzenlenen sayım tutanagına her yeni bir yıl için 1’den

baslayan bir sıra numarası verilir ve düzenlenme tarihi yazılır.

3. Esya girisine iliskin sayım tutanaklarında asagıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:

Sayım tutanagı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,

Esyanın genel/özel antrepoya giris tarihi,

− İlgili Gümrük Müdürlügü/Müdürlükleri,

Esyanın hangi kapsamda antrepoya konuldugu (Geçici depolama statüsünde, antrepo rejimi

statüsünde,),

Özet beyanın/beyanların veya özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük

beyannamesinin/ beyannamelerinin (yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin)

tescil sayı ve tarihleri,

Esyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,

Esyanın cinsi, agırlıgı, GT_P’i (eger biliniyorsa),

Alıcısı ve göndericisi,

Esyanın hangi yolla tasındıgı (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, boru hattıyla),

Varsa tasıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eger biliniyorsa),

Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa gözetim

memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları, unvanları,

Varsa diger hususlar.

4. Esya çıkısına iliskin sayım tutanaklarında asagıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:

Sayım tutanagı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,

Esyanın genel/özel antrepodan çıkıs tarihi,

Esyanın hangi kapsamda antrepodan çıktıgı (serbest dolasıma giris, transit, yeniden ihracat,

vb.),

Esyanın geçici depolama yerine veya antrepoya girisine iliskin özet beyanın/beyanların veya

özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin tescil

sayı ve tarihleri,

Esyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,

Esyanın satısa esas cinsi, agırlıgı, GTİP’i (eger biliniyorsa),

Alıcısı, göndericisi, antrepodan çekicisi,

Varsa tasıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eger biliniyorsa),

Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa antrepodan

esyanın çekicisinin, varsa gözetim memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları,

unvanları,

Gümrük Yönetmeliginin 181 inci maddesinin besinci fıkrası hükümlerine tabi ise;

Esyanın denetiminden sorumlu bakanlık veya kamu kurum ve kurulusu

• İlgili gümrük rejimleri itibariyle gümrük mevzuatının öngördügü yükümlülüklerin

yerine getirildigi tarihi takip eden 3 is günü içinde esyanın denetiminden sorumlu

bakanlık veya kamu kurum ve kurulusu tarafından yetkilendirilmis gümrük

savirine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmadıgı,

_lgili kurumca 3 günlük süre içinde denetime baslanıp baslanmadıgı,

• İlgili kurumca denetim için ek süre belirtilip belirtilmedigi, ek süre belirtilmisse kaç

gün oldugu

Varsa diger hususlar.

5. Sayım tutanagında Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirinin veya yanında sosyal güvenlik

mevzuatına uygun olarak çalıstırılan kisilerden birinin imzası bulunur. Yetkilendirilmis Gümrük

savirinin yanında sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıstırılan kisilerden biri tarafından

tutanagın imzalanması halinde, söz konusu kisi sadece tutanagı imzalar. Bu durumda mezkur

tutanak ilgili Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirinin imza ve kasesini ihtiva eden bir yazı ekinde

ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.

6. Giris veya çıkıs isleminin niteligine göre 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F ve 1.G’de belirtilen tutanak

örneklerinden uygun olanı kullanılır.

EK 1.B- Geçici Depolama Statüsünde Esya Girisine İliskin Sayım Tutanagı Örnegi

SAYIM TUTANAGI

Sayı: ….

Esya Giris Tarihi: …./…./20….

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nden giris islemi yapılan, …./…./20…. tarihinde

………………………….... Gümrük Müdürlügü’ne gelen …………………… tasımacılık

firmasının / acentesinin ……………….. sefer / vagon / plaka numaralı tasıtına ait ..../…./20….

tarihli, ……………. tescil sayılı özet beyan / özet beyan yerine geçen belge kapsamı esyayı tasıyan

aracın …………………. Gümrük Müdürlügü’nce vurulan mührünün saglam oldugu görüldü ve

heyetçe araç açıldı.

…..……………… Gümrük Müdürlügü’nün …./…./20…. tarihli ve ………… tescil numaralı Özet

Beyan muhteviyatı ……………. kaptan olusan esya …………………. kodlu antrepoya/geçici

depolama yerine bosaltıldı. ..../…./20…. tarihinde isbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

Notlar:

1) …………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………….

Tasıyıcı/ Tasıyıcı

Temsilcisi

Adı Soyadı

imza

Antrepo Sahibi

veya yetkilisi

Adı Soyadı

imza

Varsa Gözetim

Memuru/

Antrepo Memuru

Adı Soyadı

imza/kase

Yetkilendirilmis

Gümrük Müsaviri ya da

adına görevlendirdigi

çalısanı

Adı Soyadı

imza/kase

EK 1.C- Antrepo Rejimi Statüsünde Esya Girisine İliskin Sayım Tutanagı Örnegi

SAYIM TUTANAGI

Sayı: ….

Esya Giris Tarihi: …./…./20….

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı

antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan olusan ………….. brüt

agırlıgındaki ………….. cinsi esya …………………. kodlu antrepoya bosaltıldı. ..../…./20….

tarihinde isbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………….

Tasıyıcı/ Tasıyıcı

Temsilcisi

Adı Soyadı

imza

Antrepo Sahibi

veya yetkilisi

Adı Soyadı

imza

Varsa Gözetim

Memuru/

Antrepo

Memuru

Adı Soyadı

imza/kase

Yetkilendirilmis Gümrük

saviri ya da adına

görevlendirdigi çalısanı

Adı Soyadı

imza/kase

EK 1.D- Geçici Depolama Statüsündeki Esyanın Çıkısına İliskin Sayım Tutanagı Örnegi

SAYIM TUTANAGI

Sayı: ….

Esya Çıkıs Tarihi: …./…./20….

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı

…………….… gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan olusan

………….. brüt agırlıgındaki ………….. cinsi esya …………………. kodlu antrepodan/geçici

depolama yerinden çıkarıldı. ..../…./20…. tarihinde isbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………….

Tasıyıcı/ Tasıyıcı

Temsilcisi

Adı Soyadı

imza

Antrepo Sahibi

veya yetkilisi

Adı Soyadı

imza

Varsa Gözetim

Memuru/

Antrepo

Memuru

Adı Soyadı

imza/kase

Yetkilendirilmis Gümrük

saviri ya da adına

görevlendirdigi çalısanı

Adı Soyadı

imza/kase

EK 1.E- Antrepo Rejimi Statüsündeki Esyanın Çıkısına İliskin Sayım Tutanagı Örnegi

SAYIM TUTANAGI

Sayı: ….

Esya Çıkıs Tarihi: …./…./20….

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı

antrepo beyannamesi/beyannameleri ile antrepoya alınan, ……………. kaptan olusan, …………..

brüt agırlıgındaki ………….. cinsi esya …………………. kodlu antrepodan …/…/….. tarihli,

………… tescil sayılı gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamında çıkarıldı. ..../…./20….

tarihinde isbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………….

Tasıyıcı/ Tasıyıcı

Temsilcisi

Adı Soyadı

imza

Antrepo Sahibi

veya yetkilisi

Adı Soyadı

imza

Varsa Gözetim

Memuru/

Antrepo

Memuru

Adı Soyadı

imza/kase

Yetkilendirilmis

Gümrük Müsaviri ya da

adına görevlendirdigi

çalısanı

Adı Soyadı

imza/kase

EK 1.F- Esyanın Geçici Depolama Statüsünden Çıkarılarak, Antrepo Rejimi Statüsüne

Girisine İliskin Sayım Tutanagı Örnegi

SAYIM TUTANAGI

Sayı: ….

İşlem Tarihi: …./…./20….

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı

…………….… özet beyan kapsamı ……………. kaptan olusan ………….. brüt agırlıgındaki

………….. cinsi esya …………………. kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı.

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı

antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan olusan ………….. brüt

agırlıgındaki ………….. cinsi esya ……………. kodlu antrepoya bosaltıldı. ..../…./20… tarihinde

isbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

Notlar:

1)………………………………………………………………………………………………

…….

2)………………………………………………………………………………………………

…….

Antrepo Sahibi Varsa Gözetim Yetkilendirilmis

veya yetkilisi Memuru/ Gümrük Müsaviri

Antrepo Memuru ya da adına

görevlendirdigi

çalısanı

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza imza/kase imza/kase”

EK 1.G- Geçici Depolama Yerindeki/Antrepodaki Esyanın Gümrük Gözetiminin

Sonlandırılmasına İliskin Tutanak Örnegi

TUTANAK

Sayı: ….

Esya Çıkıs Tarihi: …./…./20….

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı

…………….… gümrük beyannamesi kapsamı ……………. kaptan olusan ………….. brüt

agırlıgındaki ………….. cinsi esya, Bakanlıgı’nın/Kurumunun gümrük gözetiminin sona

erdirilmesinde bir sakınca bulunmadıgına iliskin …….. sayılı, ………. tarihli bildirimine istinaden

……………. kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı. ..../…./20…. tarihinde isbu

tutanak ilgililerce imza altına alındı.

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………….

Geçici Depolama Varsa Gözetim Yetkilendirilmis

Yeri / Antrepo Memuru/ Gümrük Müsaviri

Yetkilisi Antrepo Memuru

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

imza imza/kase imza/kase"

EK 2- Özel ve Genel Antrepolarda Stok Kayıtlarına Göre Fiilen Bulunan Esyanın Dönemsel

Tespit İşlemine İliskin Sayım Tutanagı Örnegi

SAYIM TUTANAGI

Sayı: ….

Dönemi:…..

…………………….. Gümrük Müdürlügü’nün denetimi altında bulunan .... kodlu ……………..

adresinde bulunan ………. Sınıfı antreponun………. dönemine iliskin olarak ……/…./20….

tarihinde fiziki sayımı stok kayıtlarına göre yapılmıs asagıda belirtilen sekilde tespit yapılmıs olup

..../…./20…. tarihinde isbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.

Stok kayıtlarında

kayıtlı bulunan

Fiilen tespit edilen

Fark (+/-)/Uygun

Miktar Tür Miktar Tür Miktar Tür

Notlar:

1)…………………………………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………………………………….

Antrepo Sahibi

veya yetkilisi

Adı Soyadı

imza

Varsa Gözetim Memuru/

Antrepo Memuru

Adı Soyadı

imza/kase

Yetkilendirilmis

Gümrük Müsaviri

Adı Soyadı

imza/kase

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278441 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278441 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?