Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi

Genelge 2012/33 ile Yürürlükten Kaldırıldı
T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00-10.06.01 4/7/2011

Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi

 

GENELGE

(2011/38)

Bilindiği üzere, 19/01/2008 tarihli, 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ve 29/05/2008 tarihli, 26890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) ile anılan Tebliğlerin ek ve tadilleri 05/05/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) Seri No:2 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, bahsi geçen yeni tebliğin uygulamasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı "YGM Rehberi" 13/05/2011 tarihli 2011/32 sayılı Genelge ekinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin aşağıda belirtilen güncellemelerin, düzeltme ve mevzuat düzenlemelerinin yapılması gereği doğmuştur:

1) YGM Rehberine aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

"EK- 3: Dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirleri yada tespit işlemini yaptıran yükümlü ile doğrudan veya dolaylı iş ilişkisinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.

1-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin daha önce çalışmış olduğu dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile kira akti olmaksızın aynı adreste çalışıyor olması,

2-Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü ile başka şirketlerde ortak olması veya aynı ortaklarla ortaklık yapması,

3- Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile dolaylı temsil suretiyle iş takibi yapan gümrük müşaviri ve/veya tespit işlemini yaptıran yükümlü arasında karşılıklı hizmet faturası alışverişi yapılması veya hizmetin iadesi olamayacağı için "iade fatura" tanzim edilmesi, para veya ekonomik değer transferine imkan verecek sözleşme, protokol vs. düzenlenmesi,

4- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tespit işlemleri sırasında, yapılacak büro, ısınma, iletişim, elektrik gibi tespit için gerekecek giderlerinin tespit sözleşmesi gereği tespit yaptıran tarafından karşılanması gerekirken, bunlar için fatura düzenlenmesi,

5- Tespit sözleşmesi tarafı olsun veya olmasın yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, dolaylı temsil suretiyle faaliyet gösteren gümrük müşavirlerine ya da tespit işlemini yaptığı yükümlülere tespit işlemlerinin dışında herhangi bir hizmet verilmesi, vergi ve idari ihtilafların yönetimi, belge temin,takip ve kapatma adı altında yapılacak danışmanlık için fatura düzenlenmiş olması, hallerinde iş ilişkisi olduğu kabul edilecektir.

Yukarıda sayılan durumların dışında bir iş ilişkisinin tespiti halinde, değerlendirilip karara bağlanmasını teminen ispat edici belgelerle birlikte Müsteşarlığımıza iletilmesi gerekmektedir. "

2) YGM Rehberinin "16.5- Tespit Raporunun Ekleri" başlıklı bölümünde yer alan; "EK 1.A- Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar" bölümünün 6'ncı maddesi "6. Giriş veya çıkış işleminin niteliğine göre 1.B, 1.C, 1.D, 1.E ve 1.F’de belirtilen tutanak örneklerinden uygun olanı kullanılır." şeklinde değiştirilmiş,

"EK 1.G- Geçici Depolama Yerindeki/Antrepodaki Eşyanın Gümrük Gözetiminin Sonlandırılmasına İlişkin Tutanak Örneği" YGM Rehberinden çıkarılmıştır.

3) Rehberin 4.2.3. maddesinde yer alan "Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda

“genişletme/daraltmaya” ilişkin maddelerinde yer alan…."; cümlesi "Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda “adres değişikliğine” ilişkin maddelerinde yer alan..." şeklinde değiştirilmiştir.

4) Rehberin 7.2.2. maddesindeki; "Özel antrepolar için..."; ile başlayan cümle “Genel ve özel antrepolar için... ” şeklinde değiştirilmiştir.

5) AN9 tespit işlemine ilişkin olarak, 17 nci madde aşağıdaki gibi düzenlenerek Rehbere

eklenmiştir:

17- ANTREPO REJİMİNE TABİ EŞYANIN ELLEÇLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT

17.1 Genel Hükümler

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde yer alan AN9 Tespit Raporunun konusu, AN6-AN8 tespit işlemlerini yapan yetkilendirilmiş gümrük müşavirince antrepo içerisinde veya antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işleminin tespitidir.

AN9 tespit işleminin yapılacağı durumlar aşağıda sayılmıştır:

a) Antrepo İçerisinde Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:

Antrepo içerisinde münferiden yapılacak elleçleme işlemlerinde, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince Madde 17.4.1’de sayılan Genel Bilgileri içeren dilekçe ile denetleyici gümrük idaresine elleçleme izni almak için başvuruda bulunulur. Denetleyici gümrük idaresince gerekli iznin verilmesini müteakip elleçleme faaliyeti gerçekleştirilir. Elleçleme işlemimin tamamlanmasını müteakip EK4’deki tutanak düzenlenerek Madde 17.6'da belirtilen süre içerisinde AN9 Tespit raporu ibraz edilir. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde Madde 17.2’de sayılan şartlar aranmaz.

b) Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:

Antrepo dışında gerçekleştirilecek ellleçleme faaliyetlerinde, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibinin Madde 17.2’de sayılan koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilerek, şartların sağlanması durumunda Madde 17.4.1’de sayılan Genel Bilgileri içeren dilekçe ile denetleyici gümrük idaresine elleçleme izni almak için başvuruda bulunulur.

Denetleyici gümrük idaresince gerekli iznin verilmesini müteakip eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere antrepodan çıkışı esnasında EK5’de yer alan tutanak düzenlenerek eşya antrepodan çıkartılır.

Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip EK6/A’da yer alan tutanak düzenlenerek Madde 17.6'da belirtilen süre içerisinde AN9 Tespit raporu düzenlenir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetlerinde antrepodan çıkan eşyanın 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi gerekmektedir.

c) Antrepo İşletme İzin Belgesinde Elleçleme İşlemlerinin Gösterildiği Durumlarda

- Antrepo İçerisinde Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince elleçleme işlemimin tamamlanmasını müteakip EK4’te yer alan tutanak düzenlenir veMadde 17.6 da belirtilen süre içerisinde AN9 Tespit raporu ibraz edilir.

- Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Faaliyetleri:

Antrepo dışında gerçekleştirilecek ellleçleme faaliyetlerinde , yetkilendirilmiş gümrük müşavirince eşya sahibinin Madde 17.2 de sayılan koşullara sahip olup olmadığı kontrol edilerek EK5’te yer alan tutanak düzenlenmek suretiyle eşya antrepo dışına çıkartılır. Elleçleme faaliyetinin tamamlanmasını müteakip EK6A/B’de yer alan tutanak düzenlenir ve Madde 17.6 da belirtilen süre içerisinde AN9 Tespit raporu ibraz edilir.

AN9 tespit kodu kapsamında elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde hem AN9 hem de AN6/AN8 tespit raporu düzenlenir.

Elleçleme yapılmak üzere antrepodan geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepoya geri dönmesi durumunda stok kayıtlarında gerekli düzeltme yapılır.

Elleçleme sonrası geçici çıkış yapılan eşya ile beraber antrepoya gelen serbest dolaşımda olan eşya antrepo rejimi kapsamında antrepoya alınır.

Her bir AN9 tespit işlemi, bir antrepo beyannamesi kapsamı eşyanın tamamını veya bir kısmını kapsayabilir.

Elleçleme faaliyeti için antrepodan geçici çıkış yapılan eşyanın, antrepodan çıkış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde antrepoya geri getirilmesi veya gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması (sadece işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda) gerekmektedir. Bu süre, haklı gerekçelerin bulunması durumunda denetleyici gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Başmüdürlükçe 3 ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

Elleçleme faaliyetinin yapılacağı yer ile antreponun aynı belediye sınırları içerisinde bulunması gereklidir.

17.2 Antrepo Dışında Elleçleme İşlemi Yapacak Firmaya İlişkin Şartlar

Antrepo dışında elleçleme işlemi yapacak firmanın;

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve en az 2 yıldır faaliyette bulunulması,

- Ödenmiş sermayelerinin asgari 500.000 TL olması,

- Sözleşme imzalanacak gerçek kişilerin, tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, affa uğramış olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, basit ya da nitelikli

zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun,

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkum olmamaları, gerekmektedir.

Onaylanmış kişi statüsüne sahip olunması durumunda bu maddede belirtilen ilk iki koşul aranmayacaktır.

17.3- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN9”; (5) no.lu TESPİT

TÜRÜ alanına ise “Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespit” yazılır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNEİLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

İlgili Gümrük Müdürlüğü,

Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın bulunduğu Antrepo Kodu ve Adresi,

Elleçleme işleminin yapılacağı yer,

Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın cinsi, nevi, miktar ve GTİP’i.

(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.

“…. Kod numaralı antrepoda ….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı ….

GTİP.’deki ….. (kap, adet, miktar) eşyanın antrepo içerisinde/dışında(*) Gümrük Yönetmeliği

EK63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması işleminin ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”

(*)Uygun olan durum yazılacaktır.

17.4- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

17.4.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Elleçleme işleminin gerçekleştirileceği yer,

Yapılacak elleçleme işleminin açıklaması,

Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın beyanname tarih ve sayısı,

Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın cinsi, nevi veGTİP’i,

Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanınmiktarı,

Elleçleme işlemi yapacak firma ve adresi.

17.4.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin

“Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,

Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,

Yapılan elleçleme işleminin özelliğine uygun olarak gerekli tutanakların düzenlendiği,

Süresi içinde elleçme işleminin bitirildiği,

Antrepo dışında elleçleme yapılan eşyanın antrepoya dönmemesi ve gümrükçe onaylanmış

işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda buna ilişkin belgelerin incelendiği,

Antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde

tamamlanmadığı durumlarda, eşyanın elleçlemeye tabi tutulmak üzere götürüldüğü yerdeki mevcudiyetine ilişkin EK7’de yer alan tutanağın düzenlendiği (eşyanın antrepodan çıkışını müteakip işlemin tamamlanmadığı her ay için ayrıca düzenlenir),

Yapılan elleçleme işleminin Gümrük Yönetmeliği EK 63’te sayılan işlemlerden hangisi olduğu ve işlemin ayrıntılı olarak açıklanması,

Eşyanın antrepoya geri gelip gelmediği, beraberinde eşya getirilip getirilmediği, serbest dolaşımda olan eşya ile birlikte paketlenip paketlenmediği,

Elleçleme faaliyeti sonrasında antrepodan çıkan eşyanın asli niteliklerinin değişmediği,

Antrepo dışında elleçleme yapılması durumunda elleçleme yapacak firmanın Madde 17.2 de sayılan şartları taşıdığına ilişkin belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,

Yapılan elleçleme işleminin antrepo işletme izin belgesinde sayılan işlemler arasında olduğu. (elleçleme işleminin antrepo işletme izin belgesinde gösterildiği durumlarda) 17.4.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

Yapılacak elleçleme faaliyetlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki elleçleme faaliyetlerine ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,

“Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünde sayılan hususlarla ilgili olarak mevzuata aykırılık tespit edilmediği,

17.4.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri

doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

“…. Kod numaralı antrepoda ….. tarihli ve …. sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı ….

GTİP.’deki ….. (kap, adet, miktar) eşyanın, ………… (eşya sahibi) tarafından antrepo içerisinde/dışarısında Gümrük Yönetmeliği EK63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi

tutulması işlemine ilişkin yerinde yapılan incelemeler sonucunda elleçleme işleminin ilgili

mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirildiği ve eşyanın antrepoda

bulunduğu/antrepoya geri getirildiği/gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu tespit edilmiştir.

17.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin

ve elleçleme faaliyeti öncesi ve sonrasında eşyanın tespitine ilişkin tutanakların, antrepo dışında

gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetinin 1 aylık süre içerisinde tamamlanmadığı durumlarda

düzenlenecek tutanakların ve antrepo işletme izin belgesi eki elleçlemeye konu eşya ile ilgili

olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve GTİP’i ile ilgili bilgileri içeren listenin yer alması gerekir.

17.6- Tespit Raporunun Gönderilmesi

Tespit raporunun bir örneği elleçleme faaliyetinin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk 7

iş günü içerisinde denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini yaptıran kişiye ibraz edilir..

Diğer taraftan elleçleme işlemi sırasında ve sonrasında mevzuata aykırı bir durum tespit

edilmesi durumunda, durum tespit raporunun ibraz süresi beklenilmeksizin derhal denetleyici

gümrük idaresine bildirilir.

EK4:

ANTREPODA ELLEÇLEME İŞLEMİNİNYAPILMASI TUTANAĞI

….kod nolu antrepoda….tarihli…..sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı….GTİP deki, …..kap,

adet ,miktar,cins eşya; antrepo beyannamesine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak, elleçleme

işlemi ….tarihinde bitirilmiştir. Elleçlenen eşya ile birlikte …..sayı….ve …..günlü antrepo

beyannamesi muhteviyatı serbest dolaşımda olan eşya da antrepoya alınmıştır/alınmamıştır. İşbu

tutanak ……..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

Antrepo işleticisi YGM/Memur firma sahibi/temsilcisi

EK5:

ANTREPO DIŞINDA ELLEÇLEME İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK EŞYANIN

ANTREPODAN ÇIKIŞ TUTANAĞI

….kod nolu antrepoda….tarihli…..sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı….GTİP deki, …..kap,

adet ,miktar,cins eşya elleçleme işlemi yapılmak üzere antrepo beyannamesine uygun olarak,

antrepo teminatı , YGM takip ve kontrolü ve firma sorumluluğu altında 3 ay içerisinde Gümrük

Yönetmeliğine uygun olarak elleçleme işleminin bitirilerek antrepoya geri getirilmesi yada

gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması (Sadece antrepo işletme izin belgesinde

yapılacak elleçleme işleminin gösterildiği durumlarda) kaydıyla, antrepodan çıkartılarak

………..firması temsilcisine ………tarihinde teslim edilmiştir. İşbu tutanak ……..tarihinde

müştereken imza altına alınmıştır.

Antrepo işleticisi              YGM/Memur                      firma sahibi/temsilcisi

EK6/A:

ANTREPO DIŞINDA ELLEÇLEME İŞLEMİNE TABİ TUTULAN EŞYANIN ANTREPOYA GİRİŞ TUTANAĞI

….kod nolu antrepoda….tarihli…..sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı elleçleme işlemi

yapılmak üzere ….…tarihinde antrepodan geçici çıkışı yapılan …. GTİP deki, …..kap, adet

,miktar,cins eşya; elleçleme işleminin bitirilerek ……….adedi/tamamı antrepo beyannamesi

bilgilerine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak ………..tarihinde antrepoya tekrar alınmıştır.

Elleçlenen eşya ile birlikte …..sayı….ve …..günlü antrepo beyannamesi muhteviyatı serbest

dolaşımda olan eşya da antrepoya alınmıştır /alınmamıştır.. İşbu tutanak ……..tarihinde

müştereken imza altına alınmıştır.

Antrepo işleticisi             YGM/Memur                 firma sahibi/temsilcisi

EK6/B:

ANTREPO DIŞINDA ELLEÇLEME İŞLEMİ YAPILAN EŞYANIN, GÜMRÜKÇE

ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIMA TABİ TUTULMASI TUTANAĞI

….kod nolu antrepoda….tarihli…..sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı elleçleme işlemi

yapılmak üzere ….…tarihinde antrepodan geçici çıkışı yapılan …. GTİP deki, …..kap, adet

,miktar,cins eşya; elleçleme işleminin bitirilerek ……….adedi/tamamı antrepo beyannamesi

bilgilerine ve Gümrük Yönetmeliğine uygun olarak ……….. ……..sayı ve ………günlü

işlem/beyanname ile gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmuştur. İşbu tutanak ……..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

YGM                                       firma sahibi/temsilcisi

EK7:

ANTREPO DIŞINDA ELLEÇLEME İŞLEMİNİN TAMAMLANMADIĞI DURUMLARDA

HAZIRLANACAK TUTANAK

….kod nolu antrepoda….tarihli…..sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı elleçleme işlemi

yapılmak üzere ….…tarihinde antrepodan geçici çıkışı yapılan …. GTİP deki, …..kap, adet

,miktar,cins eşyanın elleçleme işlemleri tamamlanarak antrepoya geri getirilmemesi üzerine

elleçleme işlemi yapılacağı bildirilen ……….adrese gidilerek eşyanın asli niteliklerini koruduğu ve eksiksiz olarak bulunduğu tespit edilmiştir. İşbu tutanak ……..tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

YGM firma sahibi/temsilcisi

6) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde

yürütülecektir:

A) Sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemleri tamamlanmış yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında

gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma

sürelerinin takip ve tespiti aşağıda belirtildiği üzere yapılacaktır.

1- İşlemler 2 Seri No.lu Tebliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında yürütülecektir.

2- Ayrıca, bu kişi bilgileri Başmüdürlüklerde "ym-yetki.güm.müş.tespit raporu. kont. kabul

memuru" kullanıcı koduna sahip memurlarca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir Sisteminde kayıt altına alınacaktır. Gümrük idarelerinde görevli memurlara Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına (YGMS) ilişkin "ym-Yetki.Güm.Müş.Tespit Raporu Kont.Kabul Memuru" kullanıcı kodu, bu idarelerdeki yetkili personel tarafından verilecektir. Söz konusu kullanıcı koduna sahip personel program içerisinde yalnızca tespit rapor özeti sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapmaya yetkilidir.

B) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ve özel antrepo statüsünde olan depolar ve gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği üzere yapılacaktır:

1- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine göre açılmasına izin verilen depolar için 2 seri no lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliği hükümler çerçevesinde;

2- Söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca açılışına izin verilen diplomatik satış mağazaları, uçakta satış mağazaları ve gemilere eşya satış mağazaları için de 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde;

3- Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılışına izin verilen

mağazalar için ise, 2 seri no lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Gümrük Genel Tebliği

11.maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi 1,2,3,4 ve 5. alt bendi hükümleri yönüyle 1 inci fıkrada belirtildiği şekilde; diğer alt bentleri hükümleri yönüyle de Yönetmelikte belirtildiği şekilde gümrük müdürlüğünce, işlem yapılacaktır.

Ayrıca, gümrüksüz satış mağazalarında aynı gümrük denetimi altında bulunan mağazaya eşya

sevkinde düzenlenen eşya yollama kâğıdı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafında imzalanacaktır.

7) 15/05/2009 tarihli ve 2009/63 sayılı, 04/06/2009 tarihli ve 2009/82 sayılı, 23/09/2009 tarihli ve 2009/96 sayılı, 13/05/2010 tarihli ve 2010/29 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292551 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292551 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?