Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi (Antrepo) (Genelge 2009/82)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.19.00.161.03.01.02 4/6/2009
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi
GENELGE
(2009/82)
19/01/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29/05/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, söz konusu sistemle ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
 
A)      Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Görevlendirilmesine İlişkin Hususlar
 
Antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince tespitine ilişkin aşağıdaki hususlar uygulanacaktır:
1) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmayan özel antrepolara (akaryakıt depolanan
antrepolar hariç) antrepo açma ve işletme izin belgesi düzenlenmeyecek ve yetkilendirilmiş gümrük müşaviri belirlenmesi yapılmayan özel antrepolara bu yükümlülük yerine getirilinceye kadar eşya girişine izin verilmeyecektir.
2) Antrepoya alınan eşyanın Antrepo Web Uygulaması kapsamında ambar giriş ve çıkışı, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından antrepo işletmecisiyle yapılan sözleşme süresince kendilerine verilecek kullanıcı kodu ile yapılacaktır.
3) İlk kez bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile sözleşme yapılan antrepolardaki eşya ve kaydı; antrepolarda görev yapan gümrük memurları, sözleşme imzalayan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ve antrepo işleticisi firma ile müştereken tespiti yapılarak tutanağa bağlanacak ve antrepo anahtarı da yetkilendirilmiş gümrük müşavirine teslim edilecektir.
4) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin olmadığı yerlerdeki antrepolarda memur
görevlendirilmesine devam edilecektir.
5) Genel antrepolarda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle yetkilendirilmiş
gümrük müşavirleri tarafından tespitine genel antrepolarda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri uygulamasına geçildikten sonra başlanılacaktır.
6) Genel antrepolara (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) eşya giriş ve çıkışına ilişkin tespit sözleşmesi ve tespit raporu düzenlemeleri, 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) 'ndeki özel antrepolara eşya giriş ve çıkışının tespitini belirleyen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
7) Bir yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, üç genel antrepoyu geçmemek üzere toplam sekiz antrepo için antrepoya eşya giriş çıkış raporu düzenleyebilir. 01.09.2009 tarihi itibariyle sekizden  fazla özel antrepo ile sözleşmesi bulunan yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri sözleşme sürelerine bağlı olarak en kısa zamanda belirtilen limitlere uyum sağlayacaktır.
 
B) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına ve Tespit Rapor Kabul İşlemlerine İlişkin
Hususlar
 
1) Gümrük idarelerinde görevli memurlara Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına (YGMS) ilişkin "ym-Yetki.Güm.Müş.Tespit Raporu Kont.Kabul Memuru" kullanıcı kodu, bu idarelerdeki yetkili personel tarafından verilecektir. Söz konusu kullanıcı koduna sahip personel program içerisinde yalnızca tespit rapor özeti sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapmaya yetkilidir.
2) 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Müsteşarlığa verilmesi gereken tespit raporlarının kabul işlemi, programı aracılığıyla raporun ilgili olduğu antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce yapılır.
 
C)      TIR İşlemlerine İlişkin Hususlar
 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması ve bu antrepoda görevli memur bulunmaması halinde; TIR Uygulama Tebliğinin 25 inci maddesinin (b) ve (c) fıkraları ile 26 ncı maddesinin (b), (c) ve (d) fıkraları kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunan kısmen veya tamamen transit rejimi, mahrece iade veya transit ticaret kapsamında yurtdışına parsiyel taşımacılıkla başka bir gümrük
idaresi ile serbest bölgelere veya antrepolara boşaltmak için yapılacak sevk işlemlerinde tatbik edilecek gümrük mührü, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tatbik edilecek ve bu durumda söz konusu gümrük mührü numarası ilgili belgeye dercedilecektir.
 
D)      Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Yanında Çalışılan Sürelerle İlgili Hususlar
 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları süreler, aynı maddenin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. Söz konusu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları
süreler değerlendirmeye alınır.
 
E) Asgari Ücret Tarifesine İlişkinHususlar
 
60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) uyarınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği faaliyetine ilişkin asgari ücret tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
Tespit Kodu Tespit Konusu Asgari Ücret
 
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 10.000 TL
AN1 Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 7.500 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına 15.000
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
AN2 Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına 7.500 TL
 
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
AN3 Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
Özel Antrepo (E Tipi) , Tespit Raporu başına 7.500 TL
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
AN4 Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu başına 7.500 T
Genel Antrepo (A, B Tipi), Tespit Raporu başına 5.000 TL
AN5 Özel Antrepo (C, D Tipi), Tespit Raporu başına 3.750 TL
3000 m2/m3’e kadar olanlar 3.000 TL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti
yirmi milyon TL’ye kadar olanlarda CIF
kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon TL’nin
üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar (aylık)
AN6
3000 m2 /m3- 5000 m2/m3 arasında olanlar 5.000 TL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti
yirmi milyon TL’ye kadar olanlarda CIF
kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon TL’nin
üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar (aylık)
5000 m2 /m3’ün üstünde olanlar CIF kıymeti yirmi milyon TL’ye kadar
olanlarda 10.000 TL, yirmi milyon TL’nin
üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar (aylık)(
Genel Antrepo
(A ve B)
3000 m2 /
m3’e kadar
olanlar
3.000 TL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti
yirmi milyon TL’ye kadar olanlarda CIF
kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon TL’nin
üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar (aylık)
AN7 " "
3000 m2
/m3- 5000
m2 / m3
arasında
olanlar
5.000 TL’den az olmamak üzere; CIF kıymeti
yirmi milyon TL’ye kadar olanlarda CIF
kıymetin onbinde 5’i, yirmi milyon TL’nin
üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar (aylık)
" "
5000 m2 /
m3’ün
üstünde
olanlar
CIF kıymeti yirmi milyon TL’ye kadar
olanlarda 10.000 TL, yirmi milyon TL’nin
üstü için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek
tutar (aylık)
Genel
Antrepo,Tespit
Raporu başına
10.000 TL
(dönemsel)
Özel Antrepo, Tespit
Raporu başına
5.000 TL
(dönemsel)
GC1 Tespit Raporu başına 1.000 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin
onbinde 5’i.
NK1
Tespit Raporu başına 2.500 TL’den az olmamak üzere, CIF kıymeti 5
milyon TL’ye kadar olanlarda CIF kıymetinin
onbinde 5’i, 5 milyon TL’nin üstü için tarafların
anlaşmasıyla belirlenecektir.
DR1 Tespit Raporu başına 1.000 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin
onbinde 5’i.
 
 
AT1
6 aylık dönem için:
a) 1-100 adete kadar belge başına
b) 101-500 adet arasında 100 adeti aşan belge başına
c) 500 adeti aşan belge başına
10 TL
7,5 TL
5 TL
GC2 Tespit Raporu başına 2.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin
onbinde 5’i.
GK1 Tespit Raporu başına 5.000 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin
onbinde 5’i.
AT2
6 aylık dönem için:
a) 1-100 adete kadar belge başına
b) 101-500 adet arasında 100 adeti aşan belge başına
c) 500 adeti aşan belge başına
10 TL
7,5 TL
5 TL
EU1
6 aylık dönem için:
a) 1-100 adete kadar belge başına
b) 101-500 adet arasında 100 adeti aşan belge başına
c) 500 adeti aşan belge başına
10 TL
7,5 TL
5 TL
EU2 Tespit Raporu başına 2.000 TL
PD1
Ay sonu itibariyle tespite konu gümrük beyannamesi
sayısı 1-5 arasında ise
Ay sonu itibariyle tespite konu gümrük beyannamesi
sayısı 5 in üzerinde ise
500 TL
500 TL'ye, 5 in üzerindeki her bir beyanname
için 25 TL ilave edilmesiyle bulunacak tutar
 
F)      Genel Antrepolarda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamasına Geçilmesi
 
Genel antrepolara (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) eşya giriş ve çıkışının tespitinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılması uygulamasına 01/09/2009 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Aynı tarih itibariyle genel antrepolarda görevli gümrük memurlarının görevleri sonlandırılacaktır. Bu tarihten itibaren yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmayan genel antrepolara
antrepo açma ve işletme izin belgesi düzenlenmeyecektir. Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri belirlenmesi yapılmayan genel antrepolara eşya girişine izin verilmeyecektir.
18.07.2008 tarihli, 17902 sayılı ve 29.12.2008 tarihli, 29944 sayılı talimat yazılarımız
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
M. Emin ZARARSIZ
Müsteşar
DAĞITIM:
Tüm Gümrük veMuhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266424 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266424 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?