Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri, Sertifika Kapsamında Yer Alan Hak, Yetki ve İzinlerin Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali (Madde 153-161)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının ve Sertifika Kapsamında Yer Alan Hak, Yetki ve İzinlerin Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali, Koşulların İzlenmesi ve Bilgi Değişimi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri

MADDE 153 (1) Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(2) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 57 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli alıcı yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığının öğrenilmesi halinde, durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(3) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

(4) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen şekilde hazırlanan soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 12 aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanarak düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderilir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak yapılacak anlaşmalar gereği karşılanması zorunlu ilave koşulların ya da uluslararası arz zincirinin güvenliği veya ticari hayatın gerekliliği için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönetmeliğe ek koşul konulması ya da Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209)Bakanlıkça belirlenecek değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılması halinde, sertifika sahiplerine bu koşulları karşılaması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar ek koşulları sağlayarak bu koşulları sağladığını ya da bu ek koşulları verilen süre içerisinde tamamlayamayacağını gerekçesiyle birlikte sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirmesi gerekir.

(7) 6 ncı ve 8 inci maddede belirtilen ve sertifika başvurusunun değerlendirilmesi sırasında yapılan yerinde inceleme ile bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik puanlama sonucunda karşılandığı tespit edilen koşullardan bir veya daha fazlasına yönelik olarak Genel Müdürlük tarafından ileride bazı risklerin oluşabileceğinin tespit edilmesi halinde, karşılanan bu koşulların sertifika sahibi tarafından gözden geçirilmesi ve belirlenen risklerin giderilmesine yönelik ek önlemler alınması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar gerekli önlemleri alarak ya da gerekli önlemleri verilen süre içerisinde alamayacağını gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirmesi gerekir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması

MADDE 154 – (1) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma derhal uygulanır.

(3) Sertifika sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumu verilen otuz günlük süre içinde düzeltmezse veya ikinci fıkranın uygulandığı durumlarda, ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü otuz gün için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz gün süreyle uzatılabilir.

(5) Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye kadar askıya alınır.

(6) 153 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca sertifika sahibince kendisine bildirilen hususlara ilişkin gerekli önlemlerin aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde alınamaması halinde, sertifika, gerekli önlemlerin alındığı anlaşılıncaya kadar askıya alınır.

(7) 153 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen soru formu ile 158 inci maddede belirtilen raporun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde, sertifika söz konusu belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(8) (Ek:RG-13/10/2017-30209)(4) 158 inci madde uyarınca düzenlenen raporda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar ile aynı dönem için gümrük idaresince 159 uncu madde uyarınca yapılacak kontroller neticesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar arasındaki fark, Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre raporun yetersizliği sonucu doğuracak nitelikte ise sertifika üç ay süreyle askıya alınır.

(9) Ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması ve 17 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne sertifikada değişiklik yapılması için başvurulmaması halinde, sertifika, başvuru yapılıncaya kadar askıya alınır.

(10) Sertifika sahibinin, bilgisi dışında, kanun ve uluslararası anlaşmalarla ithali, ihracı veya transiti yasaklanmış eşyanın taşınması veya karayolu taşıtı ya da konteynerlerin insan ticareti veya göçmen kaçakçılığına konu edilmesi ya da bunlara teşebbüs edilmesi nedeniyle, araç sürücüsü ya da taşıma yaptırdığı yetkilendirilmiş yükümlü olmayan kişinin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi sermayedarları ve/veya dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda sertifika üç ay askıya alınır.

(11) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin katılması durumunda, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süreler içinde durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmemesi ve yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaması halinde, sertifika yeniden başvuru yapılması gereken sürenin bitimini müteakip yeniden sertifika almaya hak kazanılıncaya kadar askıya alınır.

(12) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca askıya alınması durumunda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

(13) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması

MADDE 155 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından;

a) 154 üncü maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrasında belirtilen süre sonunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan koşullardan herhangi birinin tekrar sağlanamamış olması halinde bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar,

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar,

c) 153 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca sertifika sahibine karşılaması gereken ek koşul bildirilmesi ve bu ek koşulların aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde karşılanamaması halinde, bu koşullar karşılanana kadar,

geri alınır.

(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsamı yetki ve izinler geri alınır, sertifikanın yeniden istenilmesi halinde 11 inci madde uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanıp sağlanmadığı sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce tespit edilir. Bu tespit sırasında sertifika için aranan diğer koşulların geçerliliğinin devam edip etmediği de incelenebilir. Gerekli görülmesi halinde, bölge müdürlüğünce yerinde inceleme yapılması için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(4) Geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

(5) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen dava neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından herhangi biri hakkında kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması halinde birinci fıkranın (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

(6) Sertifikanın birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri uyarınca geriye alınması durumunda, geriye alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de geri alınır. Sertifikanın birinci fıkranın (b) bendi uyarınca geri alınması durumunda, eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni dışındaki tüm hak ve yetkiler sertifikanın geriye alınma süresince geri alınır.

(7) (Ek:RG-13/10/2017-30209) Adlarına sertifika düzenlenen kamu kuruluşlarından 9 uncu maddede belirtilen özelliklerden artık hiç birine haiz olmadığı öğrenilenlerin sertifikası, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkilerle birlikte süresiz olarak geri alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali

MADDE 156 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda sertifika söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir.

a) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.

c) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, (Değişik ibare:RG-13/10/2017-30209) 57 nci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli alıcı yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi tarafından başkası adına kullanılması veya kullanılmasına izin verilmiş olması.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca iptal edilmesi durumunda, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılan sertifika başvuruları reddedilir.

Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin diğer hallerde askıya alınması, geri alınması ile bildirim yükümlülüğü

MADDE 157 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca sertifika almaya hak kazanılması için aranan koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, sertifika kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 154, 155, 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce askıya alınır veya geri alınır ve BİLGE Sistemi üzerinde gerekli güncellemeler yapılır.

(2) Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 26, 31, 42, 50, 55, 74, 94, 119, 141, 147 ve 152 nci maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 43, 51, 56, 75, 95, 120 ve 142 nci maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 25, 26, 30, 31, 41, 50, 74, 75, 94, 119, 141 ve 147 nci maddelerde belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması

MADDE 158 – (1) (Değişik:RG-13/10/2017-30209) Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci alt bendinde sayılan özellikteki tüzel kişilerce bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen rapor düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifika sahibine gönderilir. Sertifika sahibi, bu raporu on iş günü içerisinde inceleyerek bu sürenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde birinci fıkra uyarınca raporu düzenlemiş olan kişiye gönderir. Sertifika sahibi, tespit edilen hususlara itirazının bulunması halinde itirazı bulunan hususları bu raporun ilgili kısmında belirtir, itirazının olmaması halinde ise raporda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini rapor üzerinde beyan eder.

(3) Birinci fıkrada belirtilen raporu düzenlemiş olan kişi bu raporu ikinci fıkra uyarınca teslim aldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderir.

(4) Birinci fıkra uyarınca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde, bu ihlalin tarife alt pozisyonu bazında başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması ve sertifika sahibinin ikinci fıkra uyarınca raporda belirtilen ve Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ihlali kabul ettiğini rapor üzerinde beyan etmiş olması koşuluyla, sertifika sahibi bu ihlali bildirmiş sayılır ve Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

(5) (Mülga:RG-13/10/2017-30209)

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin sonradan kontrolü

MADDE 159 (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında planlı bir şekilde sonradan kontrole tabi tutulur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak sonradan kontrolde 158 inci madde uyarınca hazırlanan rapor da dikkate alınır.

(3) Yürütülen sonradan kontrol sırasında yetkilendirilmiş yükümlülerin sertifikalandırmaya ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarının izlenmesi

MADDE 160 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğü ve gerekli olduğunda Genel Müdürlük tarafından düzenli olarak takip edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemlerde 153 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Ek-2’de yer alan soru formu da dikkate alınır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşulların izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi

MADDE 161 (1) Gümrük idareleri arasındaki haberleşme ve bilgi alışverişinde ve yükümlüleri bilgilendirmede, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi kullanılabilir. Böyle bir bilgi ve haberleşme sistemi oluşturulduğunda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali işlemlerinin diğer gümrük idarelerine bildirilmesi bu sistem üzerinden yapılır.

(2) Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen sistemi kullanarak, aşağıdaki bilgilerin muhafazasını ve bilgilere erişimi sağlar.

a) Başvurular.

b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları ve varsa değişiklikleri, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün iptali, askıya alınması ve geri alınması.

c) İlgili diğer bütün bilgiler.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmiş yükümlünün önceden muvafakati alınarak internet yoluyla kamuya açılabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü listesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin sertifika numarası, sertifika tarihi, sertifika kapsamı yetki ve izinleri, vergi numarası ile ticaret unvanını ihtiva eder ve sürekli güncellenir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305618 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305618 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?