Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi (Madde 16-18)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  21.05.2014-29006 Resmi Gazete


ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi

Sertifikanın geçerlilik süresi

MADDE 16 (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir.

(2) 154 ilâ 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası süresiz olarak geçerlidir.

Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması

MADDE 17 (1) Adına sertifika düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik yapılması talep edilen sertifika kapsamında, götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış olması durumunda mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Ek-19’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılmasının ilgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, Ek-8’de yer alan sertifika yeni bilgilere göre düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(4) Sertifikada üçüncü fıkra uyarınca değişiklik yapılması durumunda, mevcut sertifikanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası (Ek ibare:RG-13/10/2017-30209) ve başvurunun kayda alındığı tarih dikkate alınır.

(5) Sertifikanın çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Uygun görülmesi halinde, eski sertifika yerine geçmek üzere aynı tarih, sayı ve referans numarası ile yeni bir sertifika düzenlenir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerden ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması halinde, değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi, vergi numarası değişikliği olması halinde, değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılması başvurusunda bulunulması gerekir, Aksi takdirde 154 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması

MADDE 18 (1) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisine bağlı uygulamalardan herhangi birinin talep edilmesi ya da kapsamlarında veya içeriklerinde değişiklik yapılmasının istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli gönderici yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye ilişkin izinin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli alıcı yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan ithalatta yerinde gümrükleme izninin talep edilmesi veya mevcut izne ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan götürü teminat uygulamasının talep edilmesi veya mevcut yetkinin kapsamında değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formuyla söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(6) Sertifika kapsamına yeni bir yetkinin eklenmesinin istenilmesi halinde, talep edilen yetkiye ilişkin koşulların karşılandığının ilgili bölge müdürlüğü tarafından tespiti gerekir. Ayrıca talep edilen yetkinin yerinde gümrükleme izni veya izinli alıcı ya da izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılmak istenilen tesisler içermesi durumunda, 13 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan yerinde incelemeye ilişkin hususlar dikkate alınır.

(7) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında yer alan götürü teminat uygulamasından faydalanma hakkından, onaylanmış ihracatçı yetkisi ve/veya bu yetki kapsamındaki uygulamalardan herhangi birinden ve/veya izinli gönderici yetkisinden ve/veya izinli alıcı yetkisinden ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izninden feragat edilmek istenmesi durumunda, söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile yazılı olarak başvurulur.

(8) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulaması hariç, yedinci fıkrada ve bir ilâ dördüncü fıkralarda belirtilen işlemlere ilişkin olarak Ek-8’de yer alan sertifika, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası (Ek ibare:RG-13/10/2017-30209) ve başvurunun kayda alındığı tarih dikkate alınır.

(9) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulamasının mevcut sertifikaya eklenmesi veya sertifika kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 15 inci maddenin yalnızca beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(10) Sekizinci fıkra uyarınca yeni sertifika düzenlenmesi durumunda, mevcut sertifikanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası (Ek ibare:RG-13/10/2017-30209) ve başvurunun kayda alındığı tarih dikkate alınır.

(11) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması işlemlerinde sertifikanın ve sertifika kapsamında bulunan yetki, izin, uygulama veya kolaylaştırmaların askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin hükümleri saklıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848702 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848702 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?