YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri (Gümrükler G.Müd.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 40216608/131.99

Konu : YGM Sözleşmesi Yapmayan Antrepo İşleticileri


09.01.2015/0005090562

DAĞITIM

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Danıştay 15 inci Dairesinin No:9839 sayılı, 18.12.2014 günlü Kararı  ile 02.12.2014 tarihli 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği’nde (YetkilendirilmiĢ Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ve anılan Tebliğin yürütmesinin durdurulması Kararı sonrasında; antrepo işleticilerince yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapmaktan imtina edildiği ve sözleşme yapmayan antrepoların işlemlerinin sadece memur eliyle yürütülmesinin mümkün olup olmadığı hususlarında tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Danıştay 15 inci Dairesinin söz konusu yürütmeyi durdurma kararı neticesinde, Gümrük Genel Tebliği’nin (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) tüm maddeleri halen yürürlükte olup antrepolarda işlemlerin anılan tebliğ hükümleri uyarınca ifa edilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak 30.12.2014 tarihli, 2014/30 sayılı Genelge ile de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin gümrük   mevzuatı   uyarınca    kendilerine   yüklenen   iş  ve   işlemleri   yerine getirmeye devam edeceği hüküm altına alınmıştır.  Diğer taraftan, YGM'lerin yanı sıra antrepolarda memurların yetki ve sorumluluklarına ilişkin  işlemler 2014/1 sayılı İç  Genelge ve 2014/30 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde yürütülmeye devam edecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap Aşçı
Bakan a.
Genel Müdür


 DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305523 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305523 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?