YGM Yanında Çalışılan Süreler

Genelge No: 2009/96

 

  T.C.  BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.19.00.161.03.01.02 

Konu : YGM Yanında Çalışılan Süreler

   İLGİ:  a- 24.04.2000 gün ve 2000/35 sayılı Genelge.

b- 04.06.2009 gün ve 2009/82 sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği'nin 698 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında, gümrük müşavirlerinin, yanlarında çalışan müşavir yardımcıları ile stajyerlerin görevden ayrılmaları halinde, bunlar için ilişik kesme belgesi düzenleyeceği ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arayacağı, ilk defa göreve başlayacak gümrük müşavir yardımcıları ile stajyerlerden ilişik kesme belgesi aranmayacağı, Müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin göreve başlama ve ayrılmalarının, yanında çalışılan gümrük müşaviri tarafından ilgili gümrük müşavirleri derneğine ve başmüdürlüğe üç iş günü içinde yazı ile bildirileceği,

İlgi (b)'de kayıtlı Genelgenin, "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Yanında Çalışılan Sürelerle İlgili Hususlar" başlıklı D bölümünde, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespitiyle ilgili olarak görevlendirilen kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanında çalıştıkları sürelerin, aynı maddenin (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılacağı; söz konusu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları sürelerin değerlendirmeye alınacağı, 

hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda açıklanan Yönetmelik ve Genelge hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında stajyer veya gümrük müşavir yardımcısı statüsünde çalışmaya başlayan kişilerin çalışma sürelerinin takip ve tespiti aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülecektir:

1- 22.02.2009 gün ve 27149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 60 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değisiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin yürürlük tarihi olan 22.08.2009 tarihinden itibaren, Gümrük Yönetmeliği'nin 698/6 ncı fıkrası hükmüne istinaden yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında staj amacıyla veya gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışan kişiler, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından kayıtlı bulundukları Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile Gümrük Müşaviri derneğine bildirilecektir.

2- Stajyerler ile gümrük müşavir yardımcıları Başmüdürlüklerce örneği 2000/35 sayılı Genelge ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 kayıt defterlerine kaydedilecek ve takipleri bu defter üzerinde Başmüdürlüklerce yürütülecektir. Ayrıca, bu kişi bilgileri Başmüdürlüklerde "ym-yetki.güm.müs.tespit raporu. kont. kabul memuru" kullanıcı koduna sahip memurlarca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir Sisteminde kayıt altına alınacaktır.

3- Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için Başmüdürlüklerce örneği 2000/35 sayılı Genelge ekinde yer alan Ek-3'teki formata uygun Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Kayıt Defteri tutularak takibi bu defter üzerinden yapılacaktır.

4- Stajyer ve gümrük müşavir yardımcısının, yanında çalıştığı yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin değişmesi halinde bu değişiklik 2000/35 sayılı genelgenin Ek-4-5 formları ile bildirilecektir. Söz konusu formlar ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından doldurularak ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne ve Gümrük Müşavirleri Derneğine bildirilecektir. Bu bilgiler, Başmüdürlüklerce yukarıda bahsi geçen defterlere işlenecektir.

Ayrıca, 2009/82 sayılı Genelgenin D bölümünde belirtilen şartları taşıyan ve bu genelgenin yayımı tarihinden önce göreve başlayan veya görevden ayrılan gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlere ilişkin 01/11/2009 tarihine kadar ilgili Başmüdürlüklere ve Gümrük Müşavirleri Derneklerine yanında çalışılan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından bildirimde bulunulması gerekmektedir.

  Bilgi ve geregini rica ederim

S.Umman HAMİDOĞULLARI

Müşteşar a. Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260127 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260127 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?