YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.19.00.161.03.01.02/3877 (02.09.2010-19970)
(YGM’ler tarafından antrepoya eşya alınması, tutanak ve idareye bildirim hakkında)
Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden aşağıda yer alan hususlarda tereddüt olduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle;
1- Bizzat yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından işlem yapılmasına ilişkin özel düzenleme olmaması kaydıyla, antrepolara eşya alınması ve çıkarılmasına ilişkin tespit işlemlerinde kullanılması öngörülen mühür ve kaşelerin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yanında, (1) Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına istinaden çalıştırılan ve antrepolarda görevlendirilen kişilerce de kullanılması ve gerekli meşruatın verilmesi,
2-Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi halinde ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya yanında çalışan ve antrepoda görevlendirilen personel tarafından antrepo işeticisi ile müştereken bir tutanağa bağlanarak, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından derhal gümrük idaresine bilgi verilmesi ve gerekli adli ve/veya idari takibatın başlatılmasının sağlanması ve sonucuna göre gereğinin yapılması,
3-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmadan önce dolaylı temsilci suretiyle faaliyet gösterdiği dönemde imzalamış olduğu beyannameler ile ilgili olarak 60 seri no.lu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i), (j), (k) ve (l) bendlerinde yer alan tespit işlemlerine ilişkin Raporları düzenlemesi mümkün bulunmamakta olup, bu tür tespit sözleşmelerinin yapılmaması ve Raporların gümrük idaresince kabul edilmemesi,
Şeklinde işlem yapılması uygun bulunmuştur. Uygulamanın bu yönde olmasını teminen bağlantı gümrük idarelerinize, antrepo işleticilerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine bilgi verilmesi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müşteşar a.
Genel Müdür V.
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Gümrük Müşavirleri Dernekleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268416 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268416 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?