Yolcu beraberi nakit kontrolleri (Genelge 2010/3)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Konu : Yolcu beraberi nakit kontrolleri
GENELGE
(2010/3)
Yolcu beraberi nakit kontrolleri ile ihracata ilişkin mal bedellerinin gerçek kişiler tarafından ve yolcu beraberinde efektif olarak getirilmesi durumunda aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.
 
YOLCU BERABERİ NAKİT KONTROLLERİ
 
Bilindiği üzere 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un
“Gümrük İdaresine Yapılacak Açıklama” başlıklı 16 ncı maddesi;
"1) Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.
2) Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınır. Gümrük idaresince, açıklamada bulunmayan yolculara taşıdıkları değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın onda biri kadar idarî para cezası kesilir. Ayrıca durum şüpheli sayılarak Başkanlığa bildirilmekle birlikte ilgili diğer mercilere de intikal ettirilir. Binbeşyüz Türk Lirasına kadar olan farklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz." hükümlerini amirdir.
09.01.2008 tarihli, 26571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin “Gümrük İdaresine Yapılacak Açıklama” başlıklı yedinci bölümünde açıklama usul ve esasları, tutanak düzenlenmesi, açıklama yapılmaması veya gerçeğe aykırı açıklama yapılması, arama ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına(MASAK) yapılacak bildirimlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Yönetmeliğe konu bildirim mecburiyeti Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuatla getirilen bildirim mecburiyetini ortadan kaldırmamaktadır.
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gümrük idaresince aşağıda belirtilen şekilde işlem tesis edilecektir:
1) Yurt dışına çıkış ve yurda giriş noktalarında gümrük ve gümrük muhafaza müdürlüklerince
belirlenecek risk kriterlerine göre; yolculardan üzerlerinde, çantalarında veya bagajlarında
bulunan Türk parası, döviz, bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri mahiyetindeki belgeler ile ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmaları istenilecektir.
2) Yolcu beraberindeki değerler yolcu tarafından açıklama yapılmış olsun veya olmasın gümrük idaresinin yetkili personeli tarafından tespit edilecektir. Bunun için önce yolcunun ilişikteki formu doldurması istenilecek, akabinde görevlilerce tespit edilen tutarlar forma kaydedilecek ve beyan ile tespit edilen tutar arasında fark olması halinde gereğine tevessül edilecektir.
3) Kendisinden açıklama talep edilen yolcu ile ilgili tespitler de mezkur form üzerinde tutanağa bağlanacak ve bu formlar ilgili merci ve taraflara verilecek örnekler de dikkate alınarak yeterli sayıda düzenlenecektir.
4) Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki değerlerin nakli durdurulacak ve bu değerler gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınacaktır.
5) Gümrük idaresince, beraberindeki değerler hakkında açıklama yapmayan yolcuya beraberindeki değerin, tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolcuya 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 16ncı maddesi hükmü çerçevesinde beyan ettiği değer ile gerçek değer arasındaki farkın onda biri kadar idari para cezası verilecektir.
6) Binbeşyüz Türk Lirasına kadar olan farklar için dördüncü ve beşinci madde hükümleri
uygulanmayacaktır.
7) Beraberindeki değerlerin tespiti için görevlilere gerekli kolaylığı sağlamayan yolcuların üst, eşya ve araçları Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği kapsamında gümrük muhafaza görevlilerince aranacaktır.
 
İHRACAT BEDELLERİNİN NAKİT GETİRİLMESİ
 
Bilindiği üzere, Türkiye’den yapılmış veya yapılacak ihracata ilişkin mal bedellerinin, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket eden üçüncü şahıslar tarafından döviz cinsinden efektif olarak yurda getirilmesi veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176 ncı maddesine göre ihracat hükmünde sayılan yakıt ve yağlar ile kumanyaların teslimlerine ilişkin bedellerin efektif olarak getirilmesi halinde, bankalarca döviz alışının yapılabilmesini teminen, bu durumun gümrük idarelerinden alınacak bir belge ile kambiyo mercilerine tevsik edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirtilen tutarların yurtdışına çıkarılması ve yurda girişi serbesttir.
Bu çerçevede, Türkiye’ye giriş yapan şahısların yanlarında bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde, ekte yer alan nakit beyan formu düzenlenecektir. İhracat karşılığı getirilen dövizlere ilişkin düzenlenecek nakit beyan tutanaklarının "III.KISIM" da belirtilen "geliş sebebi" bölümüne dövizin kaynağının ihracat olduğu açıkça belirtilecektir.
 
GENEL HÜKÜMLER
1. Nakit beyan tutanakları 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecek, yolcunun imzası dışında kontrolü yapan 2 gümrük personeli tarafından da imzalanacak ve bir örneği yolcuya verilecektir. Nakit beyan kontrolleri kapsamında ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği çerçevesinde gümrük muhafaza görevlilerince arama yapılması durumunda, tutanak gümrük muhafaza personeli tarafından da imzalanacaktır.
2. Nakit beyan formları tarih ve sayı verilerek bir deftere kaydedilecek; söz konusu defterin
sayfaları numaralandırılıp mühürlendikten sonra, her bir sayfa gümrük idare amirince
onaylanacaktır.
3. Nakit beyan formlarında yer alan yolcunun kimlik bilgilerine ilişkin bölüm doldurulurken
tutanağı düzenleyen kişi tarafından yolcunun kimlik belgesinin aslının ibraz edilmesi
istenecektir.
4. Yolcu beraberi nakit kontrollerine ilişkin düzenlenen formlarda şüpheli olduğu değerlendirilen durumlar (yolcu beraberi nakdin beyan edilmememesi veya eksik/fazla beyan edilmesi gibi) ilgili gümrük idaresince düzenlenecek tutanakla ve yedi gün içinde doğrudan MASAK'a bildirilir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Kambiyo Mevzuatı açısından varsa gerekli işlemlerin yapılmasını teminen 5549 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre ilgilimercilere intikal ettirilecektir.
5.Nakit beyan formlarına ilişkin genel bilgiler, bir örneği ekli forma uygun olarak ve Excel
formatında üçer aylık dönemler halinde toplanarak 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim
tarihleri ve Başmüdürlükler itibariyle ithalat@gumruk.gov.tr e-posta adresine iletilecektir.
6. İhracat karşılığı getirilen dövizlere ilişkin bankalar tarafından, kendilerine ibraz edilen nakit beyan tutanaklarının doğruluğunun ilgili gümrük müdürlüğünden sorulmasına ilişkin talepler gecikmeksizin karşılanacaktır.
11.06.2004 tarihli, 2004/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Maksut METE
Müsteşar
EKLER:
1 adet form örn. (1 sayfa).
DAĞITIM:
Tüm merkez ve taşra teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889820 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889820 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?