E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15341147 Ziyaretçi

YÖNETMELİKLER

Yeni Gümrük Yönetmeliği ve Ekleri (07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete)
Eski (31.03.2002-24771 Resmi Gazete) Gümrük Yönetmeliği İçin TIKLAYIN
4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Antrepo Yönetmeliği
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Başbakanlık Gümrük Müşteşarlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği (Taslak)
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyenın tercihli Menşeinin Tespiti
Batı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında Yönetmelik
Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik
Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği
Bitkisel ve Hayvansal ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
"CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliği
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
Dış Ticaret Kontrolörrleri Kurulu Yönetmeliği
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Ekinde Yer Alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası İthalat Ve İhracat Yönetmeliği(Yürürlükten Kaldırıldı)
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
Eşyanın Tercihli Memşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (PAMK Sistemi)
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlere Dair Yönetmelik
Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliği ve Ekleri
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
Gümrük Müşteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliği
Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Gümrük Laboratuvarları Tahlil Metotları Yönetmeliği
Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İhracat Yönetmeliği
İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik
İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik
İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Hakkında Yönetmelik
İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Ortak Transit Yönetmeliği
Ortak Transit Yönetmeliği(Yürürlükten Kaldırıldı)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyenın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Siztemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Erecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Serbest Bölgeler uygulama Yönetmeliği
Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlere İlişkin Usul Esaslara Dair Yönetmelik
Sınır Ticaret merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik
Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev,Yetki çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
Su Ürünleri Yönetmeliği
Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleticiler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına dair Yönetmelik
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği (Yürürlükten Kaldırıldı)
Tarıma Dayalı İhtisas Organize sanayi Bölgeleri UygulamaYönetmeliği
Tasfiye Yönetmeliği 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete
Tasiş Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tekirdağ Liman Yönetmeliği
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik.
Türkiye ile Arnavutluk Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye ile Filistin Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiyeİle Hırvatistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik.
Uzlaşma Yönetmeliği
Uyuşturucu Maddelere dair Tek Sözleşmesi (1961)
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Zirai Karantina Yönetmeliği
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına dair Yönetmelik
4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El koyanlara İkramiye Ödenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği