E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,51 TL
1 € = 4,13 TL
14754274 Ziyaretçi

yönetmelikler2

4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına dair Yönetmelik
474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve DışTicaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Antrepo Yönetmeliği (Mülga)
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyenın tercihli Menşeinin Tespiti
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında Yönetmelik
Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Belirli Yavru Fokların Kürklerinin ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin İthalatının Yasaklanmasına İlişkin Yönetmelik
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği
Bitkisel ve Hayvansal ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
"CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik
CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı:2011/2588)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Mülga)
D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliği
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
Dış Ticaret Kontrolörrleri Kurulu Yönetmeliği
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının Ekinde Yer Alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği (Karar Sayısı:2012/3169)

E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
Eşyanın Tercihli Memşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (PAMK Sistemi)
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Garanti Belgesi Yönetmeliği
Geri Çekme Yönetmeliği
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Mülga)
Gemi Acenteleri Yönetmeliği
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlere Dair Yönetmelik
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliği ve Ekleri
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (2014)
mrük Uzlaşma Yönetmeliği
mrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Gümrük Müşteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Mülga)
Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliği (Mülga)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
mrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik
Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararı Verilen Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
Hava Ulaşımını Kolaylaştırma  Yönetmeliği (SHY-HUK)
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İhracat Yönetmeliği
İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
 İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik
thalat Yönetmeliği
İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Hakkında Yönetmelik
İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kaçak Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kaçakçılık türleri ile ilgili mahkümiyet hükmü kesinleşenlerin kamuoyuna ilan edilmesine dair yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
Limanlar Yönetmeliği
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Ortak Transit Yönetmeliği (Mülga)
Ortak Transit Yönetmeliği(Mülga)
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalatında ve İhracatında Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyenın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Siztemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği
PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Erecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Mülga)
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
Serbest Bölgeler uygulama Yönetmeliği
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlere İlişkin Usul Esaslara Dair Yönetmelik
Sınır Ticaret merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik
Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev,Yetki çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
Su Ürünleri Yönetmeliği
Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik(Mülga)
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleticiler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına dair Yönetmelik
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği (Mülga)
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik
Tarıma Dayalı İhtisas Organize sanayi Bölgeleri UygulamaYönetmeliği
Tasfiye Yönetmeliği (25.06.2013-28688 Resmi Gazete)
Tasfiye Yönetmeliği 07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete (Mülga)
Tasiş Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliği
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik
Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik
Tekirdağ Liman Yönetmeliği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik
Türk Petrol Kanununu Uygulama Yönetmeliği
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik.
Türkiye ile Arnavutluk Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye ile Filistin Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye ile Hırvatistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği
Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Türkiye – Moldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik.
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Uzlaşma Yönetmeliği (Vergi Usul Kanunu)
Uzlaşma Yönetmeliği
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı:2011/2621)
Uyuşturucu Maddelere dair Tek Sözleşmesi (1961)
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında KanununUygulama Yönetmeliği
Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik
Zirai Karantina Yönetmeliği
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerin Uygulanmasına dair Yönetmelik
4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El koyanlara İkramiye Ödenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği