E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,20 TL
15059485 Ziyaretçi

Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/4)

Dış Ticaret Müsteşarlığından :  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
YÜKSEK YOĞUNLUKLU TADLANDIRICILARIN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2010/4)
            Kapsam
MADDE 1 - (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumu’nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 
 
G.T.İ.P                     Madde İsmi
2924.29.98.00.32      Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2925.11.00.10.00      Sakkarin
2925.11.00.20.11      Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19      Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.17      Siklamik asit(*1)20.05.2010-27586 R.G. ile eklenmiştir.
2929.90.00.00.13      Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14      Kalsiyum siklamad
2932.19.00.00.11      Sukraloz
2934.99.90.90.14      Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2938.90.90.90.14      Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
3504.00.90.00.11      Thaumatine
3824.90.97.90.56      Aspartam asesülfam tuzu
 
Muafiyet
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen ürünlere ilişkin Sağlık Bakanlığı ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış Kontrol Belgesi’nin ibraz edilmesi halinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz.
Diğer Hükümler
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 4 - (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan (İthalat: 2009/4) sayılı “Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
Yürürlük
MADDE 5 - (1)Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 - (1)Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.