Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/4)

  Dış Ticaret Müsteşarlığından :31.12.2010-27802(3.Mükerrer) Resmi Gazete

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALAT: (2011/ 4)

 

Kapsam

MADDE 1 - (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumu’nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

 

G.T.İ.P                          Madde İsmi

2924.29.98.00.32           Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2925.11.00.10.00           Sakkarin

2925.11.00.20.11           Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19           Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13           Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14           Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17           Siklamik asit

2932.19.00.00.11           Sukraloz

2934.99.90.90.14           Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21           Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14           Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

3504.00.90.00.11           Thaumatine

3824.90.97.90.61           Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

 

Muafiyet

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen ürünlere ilişkin Sağlık Bakanlığı ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış Kontrol Belgesi’nin ibraz edilmesi halinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz.

Diğer Hükümler

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 4 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan (İthalat: 2010/4) sayılı “Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304051 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304051 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?