E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15336440 Ziyaretçi

Yüksek Yoğunlukta Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ ( İthalat: 2009/4)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097R.G.(2.M.)
YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/4)
 
             MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumu’nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
       G.T.İ.P.              Eşyanın Tanımı                                                                                        
2924.29.98.00.32      Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2925.11.00.10.00      Sakkarin
2925.11.00.20.11      Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19      Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.13      Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14      Kalsiyum siklamad
2932.19.00.00.11      Sukraloz
2934.99.90.90.14      Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2938.90.90.90.14      Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
3504.00.90.00.11      Thaumatine
3824.90.97.90.56      Aspartam asesülfam tuzu
 
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen ürünlere ilişkin Sağlık Bakanlığı ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınmış Kontrol Belgesi’nin ibraz edilmesi halinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.
             MADDE 4 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2008/4 sayılı Tebliğ değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.