Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5) EKLER

EK:5     
EK:6                                
 
 
 
           Ek:1                                                                                        
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
 
YURT DIŞI FUAR BAŞVURU FORMU
 
Notlar:
a. Cevapları 10 punto ile elektronik ortamda yazınız ve verilen boşluklarla sınırlı kalmayınız.
b.  Talep edilen her bir fuar için ayrı bir form doldurunuz.
  1. Formları Müsteşarlığımıza elektronik ortamda da (fuarihr@dtm.gov.tr adresine )gönderiniz.
  

(1)   Organizatör Adı
 

(2)   Talepte Bulunulan Yurtdışı Fuarın Adı    


(3)   Yurtdışı Fuarın Düzenleneceği Ülke ve Şehir
 

 

(4)   Fuar Tarihi:
 
Kaçıncı Defa Düzenlendiği:

Yılda Kaç Kez Düzenlendiği:

(5)   Yurt Dışı Fuarın Konusu
       (Sektör/Sektörler)
 

(6)   Yurtdışı Fuar Organizasyonu Türü

        (Milli Katılım/Türk İhraç Ürünleri Fuarı
         /Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı/
Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar)
(7)   Fuar Sorumlusunun:
Adı, soyadı:
Görevi:
Tecrübesi(Yıl):
Telefon ve faks:
Adres:
E-posta adresi:
 (8)   Söz Konusu Fuarda Görev Dağılımı (Kaç kişinin hangi görevlerle fuarla sorumlu olacağını belirtiniz)
 
Lojistik/Gümrük:
Stand Kurulum:
Tanıtım:
Satış ve Pazarlama:
(9)   Söz konusu Fuarı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar (Fuarın yapılacağı ülkedeki sektörel dernekler, sanayi ve ticaret odaları, kamu kuruluşları vs. ile desteğin niteliğini tanımlayınız.)
  
(10)     Fuarı Tanımlayınız. (Sektör için fuarın önemini vurgulayınız. Söz konusu ülkede aynı sektörde düzenlenen uluslararası fuarlarla karşılaştırınız ve farklı yönlerini ortaya koyunuz.)
 
(11)     Fuarın Geçmiş Dönemlerdeki Performansı Hakkında Bilgi  Veriniz (Fuarla ilgili son üç yıla ait katılımcı ve ziyaretçi sayıları, yapılan tanıtım faaliyetlerin maliyeti ve türü bilgileri gibi, ilk kez düzenleniyorsa boş bırakılacaktır.)

(12)     Fuarın Konusu Sektör/ Sektörlerde İlgili Ülkedeki Dış Ticaret Potansiyelimiz (Ülkenin dış ticaret mevzuatı ve gümrük mevzuatı da dikkate alınmak suretiyle pazar potansiyelimiz, sektörde ilgili ülkeye son üç yıllık ihracatımız, ilgili ülkenin sektördeki son üç yıllık ithalatı ve tedarik pazarları hakkında bilgi veriniz)
 

 İhracat-İthalat Rakamları
Yıl
(son 3 yıl)
Sektörde İlgili Ülkeye İhracatımız
Miktar ($)
Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatı İçinde Ülkemizin Payı (%)
İlgili Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatı
İlgili Ülkenin Sektördeki Toplam İthalatında İlk 5 Ülke
20..
 
 
 
 
20..
 
 
 
 
20..
 
 
 
 
 
(13)     Fuar Hakkında Bilgiler (Lütfen aşağıdaki bilgileri fuarın son üç yıldaki istatistiklerini kullanarak doldurunuz. Fuarın düzenleneceği yıl için beklentileri yazınız)                            
 
A. Milli Katılım Organizasyonu:
 
 
YILLAR
Genel Bilgiler
 
 
 
Fuarın Düzenleneceği Yıl*
Ülke Sayısı           
 
 
 
 
Toplam Katılımcı Sayısı
 
 
 
 
Yabancı Katılımcı Sayısı
 
 
 
 
Fuarın Düzenlendiği Toplam M²
 
 
 
 
Toplam Ziyaretçi Sayısı    
 
 
 
 
Profesyonel Ziyaretçi Sayısı
 
 
 
 
Yabancı Ziyaretçi Sayısı
 
 
 
 
Milli Katılım Bilgileri
 
 
 
 
Toplam Katılımcı Sayısı
 
 
 
 
Milli Katılım Toplam M²
 
 
 
 
* Tahmini
 
B. Diğer Yurt Dışı Fuarlar (Sektörel-Genel)
 
 
YILLAR
 
Yurt Dışı Fuarı Bilgileri
20..
20..
20..
Fuarın Düzenleneceği Yıl*
Toplam Katılımcı Firma Sayısı
 
 
 
 
Yabancı Katılımcı Firma Sayısı**
 
 
 
 
Toplam Katılım Stand Alanı m2
 
 
 
 
Milli Katılım Toplam m2
 
 
 
 
Toplam Ziyaretçi Sayısı
 
 
 
 
Profesyonel Ziyaretçi Sayısı
 
 
 
 
* Tahmini
** Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuarlar için
 
(14)     Söz konusu İstatistikler Bağımsız Bir Otorite Tarafından Denetleniyor mu? Denetleyen Firma İsmi
 (Varsa Son Denetim Raporunun bir örneği eklenecek)

(15)     Fuarın Etkin Biçimde Organize Edilmesini Teminen Firmanızca Fuar Tarihine Kadar Yapılması Planlanan Hazırlık Çalışmaları ve Faaliyetler (PR firması ile anlaşılacaksa hedefleriniz nelerdir) ile Uluslararası Profesyonel Ziyaretçilerin Katılımını Artırmak İçin Organizatör Firma Tarafından Yapılması Öngörülen Çalışmaları (Örneğin, reklam tanıtım paketleri, uygun seyahat paketleri, uluslararası resepsiyonlar vs.) Belirtiniz*

*İlave Tanıtım Desteğinden yararlanılmak isteniyorsa ayrıntılı bir rapor sunulması gerekmektedir.
 
(16)     Potansiyel Uluslararası Müşterilerin Profilini ve Teşhir Edilecek Ürün Kategorilerini Belirtiniz (Örneğin, hedef ülke, sektör, meslek gruplarına göre ayırınız.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Firma Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin Adı, Soyadı ve Pozisyonu:__________________________________________________
 
 
Tarih:_____________________________________________________
 
 
İmza:_____________________________________________________


İŞBU FORMA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR:
 
1.        Fuar İdaresi'nden yer tahsis edildiğini gösterir belge 
2.        Düzenlenecek fuar ile ilgili öngörülen Tahmini Maliyet Tablosu bilgisi
3.        Fuar ile ilgili olarak yapılan/yapılacak olan reklam, tanıtım, promosyon programı ile ilgili rapor ve diğer tamamlayıcı bilgi ve belgeler
4.        Varsa, söz konusu fuar esnasında gerçekleştirilecek aktivitelere dair bilgi ve belgeler
5.        Mevcut ise, yurt dışı temsilcilik veya irtibat bürosuna ait bilgiler
EK:2
 
 
ŞİRKET PERSONELİ BİLGİ FORMU
       Personelin
Adı-Soyadı
Öğrenim Durumu[1]
Yabancı Dil Bilgisi[2]
Sektör Tecrübesi[3]
Firmadaki Görev Süresi[4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Personelin en son bitirdiği okulun adı ve eğitim süresi
[2] Personelin yabancı dili ve dil puanı ile sınav tipi
[3]Fuarcılık sektöründe çalıştığı süre (yıl olarak)
[4] Firmada çalıştığı süre (yıl ve ay olarak)

EK:3
FUARIN BİTİMİNİ MÜTEAKİP İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
 
1.Fuar ile ilgili firma bazında gerçekleşen alan bilgileri ve katılım bedelleri listesi
 
Firma Unvanı
Kiraladığı Net Alan
Katılım Bedeli
Nakliye Hizmeti Alıp Almadığı
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
.
...
...
...
...
 
 
2. Katılımcı firmaların listesi, katılım alanları ile teşhir edilen ürünler
 
3. Katılımcıların standlarını, çevre standlarla ve çeşitli açılardan gösteren fotoğraflar
 
4. Fuara ilişkin genel rapor
 
5. Görüş ve öneriler
EK:4 GEÇİCİ BELGE BAŞVURU FORMU
Firmanın: 
1. Unvanı 
2.Adresi 
3.Telefon/Faks 
4.Ödenmiş Sermayesi 
5. Faaliyet Alanları 
6. Vergi No 
7.Vergi Dairesi 
 
Şirket 
(kaşe ve İmza) 
   Tarih
 
 
ODANIN ONAYI
Onaylayan Oda: 
Onay Tarihi 
Mühür 
İmza
EK:5
 
TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
 
GİDER KALEMLERİ
TAHMİNİ BİRİM METREKARE FİYATI
TOPLAM TUTAR
Yer Kirası
 
 
Stand Maliyeti
 
 
Nakliye Giderleri
 
 
Diğer Giderler ve Hizmet Bedeli Toplamı
 
 
TOPLAM FUAR MALİYETİ
 
 
FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN (m2)
 
 
 
 
 
 
 
İLAVE TANITIM DESTEĞİ TALEBİ                  VAR                           YOK
 
 
İlave Tanıtım Desteği talebi varsa tanıtım projesi sunulmalıdır.
 
Not: Organizatör hizmet bedeli dışında, tablodaki kalemlere ilişkin ödemeler fatura karşılığında ve bankacılık sistemi içinde yapılacaktır. Para birimi olarak Avro, ABD Doları veya ilgili ülke para birimi kullanılabilir.
 
 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR            :
TARİH                                               :
KAŞE                                                 :
EK:6

1 - STAND TASARIMI VE İNŞAASI BAŞARILI MI?

3 - ORGANİZATÖRÜN BİLGİLENDİRME HIZMETLERİ YETERLİ Mİ?

4 - GELECEK YIL BU ORGANİZATÖRLE AYNI FUARA KATILIRMISINIZ?

     Organizatörden nakliye hizmeti almadıysanız işaretlemeyiniz;

5 - ÜRÜNLERİNİZİN NAKLİYESİ SORUNSUZ BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ Mİ?
 
EK-6
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME FORMU
Bu Bölüm Gözlemci Tarafından Doldurulacaktır.
FİRMA TEMSİLCİSİNİN ADI SOYADI:
 
FİRMADAKİ GÖREVİ:
 
SEKTÖR DENEYİMİ:
 
 
 
FUAR ADI :
 
FUARIN TARİHİ:
 
FUARIN DÜZENLENDİĞİ ŞEHİR/ÜLKE:
 
KATILIMCI FİRMA ADI/UNVANI:
 
STAND ALANI (m2):
 
BU FUARA DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KATILDINIZ?
 
TELEFON/FAKS:
 
İNTERNET/E-POSTA ADRESİNİZ:
 
ADRESİNİZ:
 
 TÜRK ORGANİZATÖRÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK
Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.
                                                                                                                   EVET      HAYIR

2 – TANITIM FAALİYETLERİ YETERLİ Mİ?

    
GENEL OLARAK ORGANİZASYONA 10 ÜZERİNDEN KAÇ PUAN VERİRSİNİZ?        (Aşağıya İşaretleyiniz)                                                                                                                                                    
        Çok Kötü                    Kötü                         Orta                        İyi                       Çok İyi
DEĞERLENDİRMEDE HER SORU 8'ER PUAN, NAKLİYE HİZMETİ ALINMAMIŞSA 1-4 SORULAR 10'AR PUAN ESAS ALINIR.
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN ARKA SAYFADAKİ BOŞ ALANI KULLANABİLİRSİNİZ.
NOT: BU FORMU DOLDURMAYAN FİRMALARIN DESTEK TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.
 
 FORMU DOLDURAN FİRMA YETKİLİSİ İSİM /İMZA:

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269589 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269589 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?