Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/25) Ekleri

                                                                                                                                             Ek-1

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

VE

TAAHHÜTNAME

 

 

İL/İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

       ……………………..

 

 

 

14.2.2011 tarihli ve 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve ilgili Tebliğ gereğince 2011 yılı sertifikalı fidan/fide ve/veya standart fidan kullanımı desteğinden yararlanmak için;

a) Bütün bilgi ve belgelerin gerçek olduğunu,

b) Askı icmallerini süresi içinde kontrol edeceğimi,

c) Askı süresi içinde itiraz etmediğim takdirde, kesinleşmiş bilgilerin doğruluğunu kabul edeceğimi,

ç) Bağ/bahçe tesisimi ekonomik olarak ürün verinceye kadar her yıl kontrol ettireceğimi,

d) Ekonomik verime başlamadan önce kapama bağ/bahçe tesisimi sökmeyeceğimi ve sökmek istediğim takdirde bilgi vereceğimi,

e) Kiraya vermem veya satmam halinde bilgi vereceğimi,

f) Ödemeyi haksız aldığımın tespit edilmesi, ekonomik verime başlamadan önce kapama bağ/bahçedeki fidanların mücbir sebep olmadığı halde veya mücbir sebep dahi olsa bilgi vermeden tarafımca sökülmesi, kiralama veya veraset nedeniyle el değiştirmesi durumunda, destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya dikiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde geri vereceğimi, beyan ve taahhüt ederim.

Yapılacak ödemenin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerdeki banka şubesine gönderilmesini arz ederim.

 

...../...../...........

                                                                        

 

İmza

 

 

Adı ve Soyadı              :

T.C. Kimlik No           :

Telefon No                  :

Adresi                         :

 

 

 

 

 

Ek-2

FİDAN/FİDE KULLANIM DESTEKLEMESİ TALEP FORMU

 

Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Fatura Bilgileri

(Bu kısım yetkili satıcı tarafından doldurulacaktır)

Sertifika  veya Standart Fidan/Fide Belge Bilgileri

Türü

 

Anaç ve Çeşidi

 

Parti Büyüklüğünü Temsil Eden Miktarı (Adet)

 

 

Sertifikasyon Kuruluşunun Adı

Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Belgesine Ait Bilgiler

Tarihi

Numarası

Parti Numarası

 

…../…./2011

 

TR- _ _ - _ _ _ _ - _ _ / _ _ _ _

Fatura Bilgileri

Fatura Numarası

 

Tarihi

 

Miktarı (Adet)

 

 

Yukarıda bilgileri kayıtlı olan _______________ türüne ait toplam _______________ adet sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidanın aşağıda açık kimliği yazılı üreticiye satıldığını tasdik ederim.

…../…../…….

Üretici/Tohumluk Bayii

(Kaşe ve İmza)

 

Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanılan Araziye ait Bilgiler

(Bu kısımlar çiftçi tarafından doldurulacaktır)

TESİSİN KURULACAĞI

Kullanılan Fidan/Fide

Miktarı

Desteklenen

Arazi Miktarı

 

Sıra No

 

İl

 

İlçe

 

Belde/Mahalle/ Köy

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

 

Ada

No

 

Parsel

No

(Adet)

(da)

(m2)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuruda Bulunan Üreticinin

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Vergi No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..../..../......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon No’su

 

Adresi

 

Tarih

....../......./…….

İmzası

 


Ek-3

FİDAN/FİDE KULLANIM DESTEĞİ İCMALİ

(İCMAL 1)

Ait Olduğu Yıl            : 2011

İli                               :

İlçesi                          :                                                                                                                                                                    Tarih : …../…../……..

 

Sıra No

İl Adı

 

İlçe Adı

 

Bucak Adı

 

Köy Adı

 

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik/ Vergi (*) No

Baba Adı

Doğum

Tarihi

Fidan/Fide

Türü

Toplam Fidan/Fide Sayısı (Adet)

Sertifikalı Alan

(da)

Standart Alan (da)

Toplam Alan (da)

Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

(*) Tüzel kişilikler için vergi numarası yazılacaktır.

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 14.2.2011 tarih ve 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve bu kararın uygulama esaslarını belirleyen Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No: 2011/……) gereğince ödenmesi uygundur.

 

 

 

DÜZENLEYEN                                            KONTROL EDEN                             ONAYLAYAN

Adı ve Soyadı  :

Görevi             :

Tarih                :               

İmzası              :                                  

Ek-4

 

               FİDAN/FİDE KULLANIM DESTEĞİ İCMALİ

(İCMAL 2)

Ait Olduğu Yıl            : 2011

İli                               :

İlçesi                          :                                                                                                                                                                    Tarih : …../…../……..

 

Sıra No

 

İl Adı

 

İlçe Adı

 

Bucak Adı

 

Köy Adı

 

Fidan/Fide

Türü

 

Toplam Çiftçi Sayısı

 

Toplam Fidan/Fide Sayısı (Adet)

 

Sertifikalı

Alan

(da)

 

Standart

Alan (da)

 

Toplam

Alan   (da)

 

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYEN                                            KONTROL EDEN                             ONAYLAYAN

Adı ve Soyadı  :

Görevi             :

Tarih                :               

İmzası              :                                  

 

Ek-5

 

               FİDAN/FİDE KULLANIM DESTEĞİ İCMALİ

(İCMAL 3)

Ait Olduğu Yıl            : 2011

İli                               :

İlçesi                          :                                                                                                                                                                    Tarih : …../…../……..

 

Sıra No

İlçe Adı

Fidan/Fide Türü

Toplam Çiftçi Sayısı

Fidan/fide Sayısı

(Adet)

Sertifikalı

Alan

(da)

Standart Alan (da)

Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYEN                                KONTROL EDEN                             ONAYLAYAN

Adı ve Soyadı  :

Görevi             :

Tarih                :               

İmzası              :                                  

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Ek-6

 

 

BAĞ/BAHÇE TESİSİ TESPİT TUTANAĞI

 

 

Adı ve Soyadı

 

T.C. Kimlik No

 

Telefon No

 

Adresi

 

 

 

 

 

Sıra No

 

İl Adı

 

İlçe Adı

 

Bucak

 

Ada

 

Parsel

 

Fidan/Fide

Türü

Toplam Fidan/Fide

Sayısı

(Adet)

 

Sertifikalı Alan

(da)

 

Standart Alan (da)

 

Toplam Alan (da)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda bilgileri verilen çiftçinin belirtilen miktarda destekleme kapsamına alınması uygundur.

 

 

DÜZENLEYENLER           

Adı ve Soyadı  :

Görevi             :

Tarih                :               

İmzası                                     

Ek-7

 

FİDAN/FİDE KULLANIM DESTEĞİ KONTROL TUTANAĞI

 

Kontrol Yılı                : 2011

İli                                :

İlçesi                           :

Belde/Köyü               :

 

Sıra No

 

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik/ Vergi (*)

No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Fidan/Fide

Türü

Tesis Yılı

Toplam Alan

(da.)

Sonuç

(Olumlu-Olumsuz)

(**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

(*) Tüzel kişilikler için vergi numarası yazılacaktır.

(**) Kontrol sonucu olumsuz ise yapılan iş ve işlemler belirtilecektir.

 

 

DÜZENLEYENLER                                                          

Adı ve Soyadı  :

Görevi             :

Tarih                :               

İmzası              :


Ek-8

 

KİRALAMA, SATIŞ VE VERASET YOLU İLE

BAĞ-BAHÇENİN EL DEĞİŞTİRMESİ İLE İLGİLİ

TAAHHÜTNAME

 

 

 

İL/İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

       ……………………..

 

 

 

KİMLİK BİLGİLERİ

 

BAĞ - BAHÇEYİ

DEVREDEN

 

BAĞ - BAHÇEYİ

DEVRALAN

Adı ve Soyadı

 

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

 

Telefon No

 

 

 

Adresi

 

 

 

 

Sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile tesis edilmiş olan ve bahçenin satışı ile devren aldığım; kapama bağ/bahçenin ekonomik verime başlamadan önce bağ/bahçedeki fidanları mücbir sebep dışında bilgi vermeden sökmeyeceğimi, çeşidin özelliğine göre ekonomik olarak ürün verinceye kadar tesisin denetim, bakım ve muhafazasını sağlayacağımı ve kontroller sonunda tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu ödemeyi 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde geri vereceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

DEVREDEN                                                            DEVRALAN

 

 

Tarih                                                                          Tarih

İmza                                                                           İmza

 

 

 

 

İmzalar yukarıda belirtilen şahıslara aittir.

 

…./……./……..

 

………………………………

İl/İlçe Müdürü

 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910509 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910509 Ziyaretçi