Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2009/60)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:   05.12.2009-27423 Resmi Gazete
YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/60)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurtiçi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran özel sektör tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
             (2) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesini, sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren tohumculuk kuruluşlarının 2009 yılı yurtiçi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi ve yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve 11/5/2009 tarihli ve 2009/14990 sayılı Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar ve 2/9/2009 tarihli ve 2009/15406 sayılı Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemeleri 2009 Yılı Uygulaması Birim Ödeme Miktarlarına Dair Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
             c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını,
             ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
             d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,
             e) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından hazırlanan yetkilendirilmiş tohumcu kuruluşlar detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren belgeyi,
             f) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal 1 deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında hakedişleri gösteren belgeyi,
             g) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal 2 deki bilgilere göre her il için ilçe detayında hakedişleri gösteren belgeyi,
             ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
             h) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,
             ı) Sertifikalandırılan tohumluk: Yurt içinde üretilen elit, orijinal ve sertifikalı kademede sertifikalandırılan tohumluğu,
             i) Tohumluk: Bitkisel üretimde kullanılan tohum ve yumruyu,
             j) Tohumluk bayii: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,
             k) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
             l) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,
             m) Tohumluk yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak, tohumluk üreticileri adına üretim yapan gerçek veya tüzel kişileri,
             n) Tohumluk üreticisi: Tohumları üreten veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişileri,
             o) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
             ö) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destekleme ve Ödeme Esasları
             Desteklemeden yararlanacaklar
             MADDE 4 – (1) Tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.
             Desteklenecek türler ve ödeme şekli
             MADDE 5 – (1) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, kanola (kolza), yer fıstığı, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.
             Destekleme miktarları
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin tohumluklarını yurt içinde üretip sertifikalandıran yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre üretim desteği ödenir.
 
Buğday
0,10 TL/kg
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates
0,08 TL/kg
Çeltik
0,25 TL/kg
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ
0,50 TL/kg
Soya
0,35 TL/kg
Kanola
1,20 TL/kg
Susam
0,60 TL/kg
Yonca
1,50 TL/kg
Yer fıstığı
0,80 TL/kg
             Müracaat yeri ve şekli
             MADDE 7 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları ve bunlar adına üretim yapan tohum yetiştiricilerinin ÇKS’ye kayıtlı olmaları ve bilgilerini güncellemeleri esastır.
             (2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, üretimi gerçekleştireceği ildeki il müdürlüğüne, üretecekleri tohumlukların sertifikalandırılması için Tohumluk Beyannamesi verdikten sonra, ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne desteklemeden yararlanmak için başvuru yaparlar.
             (3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu, birden fazla ilde tohumluk üretimi gerçekleştirecekse, ÇKS’ye kayıtlı olduğu ili/ilçeyi bir yazıyla tohumluk beyannamesi verdiği il müdürlüklerine bildirir. Tohumluk beyannamesi verilen il müdürlükleri o tohumculuk kuruluşuna ait üretim ve destek verilerini (ek-2, ek-3), kuruluşun ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.
             (4) 2009 yılı üretimleri için başvurular, tebliğin yayım tarihinde başlar 30 Haziran 2010 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.  
             Müracaatta istenilecek belgeler
             MADDE 8 – (1) Başvuru sırasında, yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarından aşağıdaki belgeler istenir. 
             a) Sertifikalı tohumluk üretim desteği müracaat formu (ek-1),
             b) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilen arazinin de gösterildiği ÇKS belgesi,
             c) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (ek-2),
             ç) Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, 
             d) Tohumluk Beyannamelerinin onaylı sureti (İlgili il müdürlüğü tarafından onaylanacak),
             e) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir TÜGEM tarafından verilen belge (Belge tarihi destekleme için son müracaat tarihinden sonraki tarih olamaz), 
             f) Tohum satış faturası (Faturalar 30 Haziran 2010 tarihinden sonraki tarihli olamaz).        
             Sertifikaların ÇKS’de eşleştirilmesi, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması
             MADDE 9 – (1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.
             (2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunca üretimi yapılan tohumluklara ait sertifikalar, destekleme için müracaat ettiği il/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS kaydı ile eşleştirilir. Sertifikanın sistemde yer aldığı teyit edildikten ve başvuruda alınan belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, destekleme müracaat dosyasındaki bilgilerle ÇKS’ye destekleme kaydı yapılır. 
             (3) Müracaatı alan il/ilçe müdürlüğü yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun desteklemeye konu ettiği sertifikalara ait tohumlukların üretildiği arazileri, çiftçi kayıt sisteminden kontrol edip doğruladıktan sonra, sertifikanın ön tarafına "Bu sertifikaya ait…….kg tohum, üretim desteğinden faydalanmıştır, ihraç edilemez" ibaresini koyarak onaylar.
             (4) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu destekleme bilgilerini içeren İcmal-1’ler (ek-4) il/ilçe müdürlüklerince ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. 2009 yılı üretimleri için İcmal-1’ler 20 Temmuz 2010 tarihinde il/ilçe müdürlüklerinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.
             (5) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (ek-5) düzenlenip, onaylanır ve en geç 3 iş günü içinde İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.
             (6) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (ek-6) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kontrol edilip onaylandıktan sonra, ek-7 ve ek-8 ile birlikte TÜGEM’e gönderilir.
             (7) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e bildirilir.
             Uygulama esasları
             MADDE 10 – (1) Aynı alana, güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohumluk üreten tohumculuk kuruluşları, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılır.
            (2) Aynı alanda tohum üreten Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile bunun adına sözleşmeli olarak tohum yetiştiren çiftçilerin beyan ettikleri sertifika bilgileri uyumlu olmalıdır.
             (3) 2009 üretim sezonunda (2008 güzlük ve 2009 yazlık ekilişler) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde üretilen tohumluklar destekleme kapsamındadır.
             (4) Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihi uyumlu olmalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
             Finansman ve ödemeler
             MADDE 11 – (1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemeler, başvurunun yapıldığı il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmalleri (ek-6) esas alınarak sertifikalı tohumluk üretim desteği ödemeleri ile ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde tohumculuk kuruluşları adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
             Desteklemeden faydalanamayacaklar
             MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hususlarda yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları sertifikalı tohumluk üretim desteğinden yararlanamazlar.
             a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden,
             b) Kamu kurum ve kuruluşları,
             c) İhraç amaçlı üretilen tohumluklar,
             ç) ÇKS’ye kayıtlı olmayan arazilerde üretilen tohumluklar.                
             Denetim
             MADDE 13 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.
             Hukuki ve cezai sorumluluklar
             MADDE 14 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
             (2) Bu Kanunla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 15 – (1) 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/57 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yetki
             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır.     
             Yürürlük
             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
Ek- 1
SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ
 MÜRACAAT FORMU
 
Tarih :
 
Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşunun Adı:
Vergi No:
 
Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşunun Merkezinin Bulunduğu Adres:
 
 
 
Tel No:
Tohumluk Beyannamesi Verilen İller
 
 
 
----------------------------   Tarım İl Müdürlüğü’ne
 
       Sertifikalı tohumluk üretimi yaparak 2009/14990 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar ve ilgili tebliğ kapsamında desteklemeden yararlanmak istiyorum. Desteklemeye konu edeceğim sertifikalı tohumlukları yurt içinde üreteceğimi, ihraçetmeyeceğimi, kararname, tebliğ ve genelgede belirtilen tüm hususlara uyacağımı beyan eder, karar ve tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığım destekleme ödemesinin tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ... /..... /200...
       Arz ederim. 
 
 
                                                                                                          Kuruluş yetkilisinin
                                                                                                              Adı Soyadı
                                                                                                                       İmza
       
                                                                                                                       Tarih  
 
                            
 
 
 
TOHUMLUK ÜRETİMİNİN YAPILACAĞI ARAZİ BİLGİLERİ
                 (Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları kendi arazilerinde yaptığı üretimler için dolduracaklardır.)
 
 
Sıra
No
İli
İlçesi
Bucak
Köyü
Belge Tipi
(Tapu/
Keşif)
Ada
No
Parsel
No
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: ÇKS bilgileri esas alınacaktır.
 
Ek- 2
 TOHUMLUK YETİŞTİRİCİLERİNE AİT ARAZİ BİLGİLERİ
 
 
Sözleşmeli Üretim Yapılan Y.T.Kuruluşun Adı:
Y.T.Kuruluşun ÇKS’ye Kayıtlı Olduğu İl/ilçe :
 
Sıra
No
İli
İlçesi
Bucak
Köyü
Belge Tipi (Tapu/
Keşif)
Ada
No
Parsel
No
Tohumluk Yetiştiricisinin
Adı Soyadı
 
T.C. No/Vergi No
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: ÇKS bilgileri esas alınacaktır. İlgili yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu tarafından doldurulup onaylanacaktır.
 
Ek- 3
……………………… İLİNDE ÇKS’YE KAYITLI ARAZİLERDE ÜRETİLİP SERTİFİKALANDIRILACAK TOHUMLUK ÜRETİM BİLGİLERİ
Y.T.Kuruluşun Adı                         :                                                                                   Vergi No:
ÇKS’ye Kayıtlı Olduğu İl/İlçe  :
Üretilen Sertifikalı
Tohumluğun
Tür ve çeşidi
Sertifikalandırmaya Esas Üretim Alanı                  (da)
Ortalama Verim        (kg/da)
Sertifikalandırılan / Sertifikalandırılacak Tohumluk Miktarı               (kg)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÜZENLEYENLER                                            KONTROL EDEN                               ONAYLAYAN
Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                              Adı – Soyadı          :
Görevi                    :                                              Görevi                    :                              Görevi                    :
Tarih                       :                                              Tarih                       :                              Tarih                       :
İmza                       :                                              İmza                       :                              İmza                       :
 
Not: Tohumculuk faaliyetini yürüten şube müdürlüğü tarafından doldurularak onaylanacaktır. 2.sütundaki bilgiler ÇKS ‘ye uyumlu olmalıdır.
 
 
   Ek- 4
 
 
……….YILI SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ DESTEĞİ
YETKİLENDİRİLMİŞ TOHUMCU KURULUŞ DETAYINDA İCMALİ
(İCMAL-1)
 
İl     :
İlçe :
 
 
Sıra No
İşletme Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Vergi No
TC Kimlik No
Desteğe Tabi
Miktar (kg)
Destek Miktarı (TL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
 DÜZENLEYEN                                                   KONTROL EDEN                               ONAYLAYAN           
Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                              Adı – Soyadı          :
Görevi                    :                                              Görevi                    :                              Görevi                    :
Tarih                       :                                              Tarih                       :                              Tarih                       : 
İmza                       :                                              İmza                       :                              İmza                       :
 
                           
 
   Ek- 5
 
……..YILI SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ DESTEĞİ
KÖY DETAYINDA İCMALİ
(İCMAL-2)
 
İl             :
İlçe         :
 
Sıra No
Bucak Adı
Köy Adı
İşletme Sayısı
Desteğe Tabi
Miktar (kg)
Destek Miktarı (TL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
 
 DÜZENLEYEN                                                   KONTROL EDEN                               ONAYLAYAN           
Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                              Adı – Soyadı          :
Görevi                    :                                              Görevi                    :                              Görevi                    :
Tarih                       :                                              Tarih                       :                              Tarih                       : 
İmza                       :                                              İmza                       :                              İmza                       :
 
 
                                    
                                                                                                                                                                            Ek- 6
 
……..YILI SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ DESTEĞİ ÖDEMESİ
İLÇE DETAYINDA İCMALİ
 (İCMAL-3)
İl             :
 
Sıra No
İlçe Adı
İşletme Sayısı
Desteğe Tabi
Miktar (kg)
Destek Miktarı (TL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
 
DÜZENLEYEN                                                    KONTROL EDEN                               ONAYLAYAN          
Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                              Adı – Soyadı          :
Görevi                    :                                              Görevi                    :                              Görevi                    :
Tarih                       :                                              Tarih                       :                              Tarih                       : 
İmza                       :                                              İmza                       :                              İmza                       :
 
             Ek- 7
………… YILI SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ
YETKİLENDİRİLMİŞ TOHUMCU KURULUŞ DETAYINDA BİLGİLER -1
 
 
Kuruluşun ÇKS’ye Kayıtlı Olduğu İl/İlçe:                                                                                                  
Kuruluşun Adı
Üretilen Sertifikalı
Tohumluğun
Tür ve çeşidi
Sertifika
Tarih ve Numarası
Sertifikalandırılan Tohumluk Miktarı (kg)
Desteklemeye Esas Sertifikalandırılan Tohumluk Miktarı
(kg)
Destekleme Birim Fiyatı (TL/kg)
Toplam Destekleme Tutarı
 (TL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
DÜZENLEYENLER                                            KONTROL EDEN                               ONAYLAYAN
Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                              Adı – Soyadı          :
Görevi                    :                                              Görevi                    :                              Görevi                    :
Tarih                       :                                              Tarih                       :                              Tarih                       :
İmza                       :                                              İmza                       :                              İmza                       :
 
 
 
Not: Her kuruluştan sonra toplam alınacaktır.
 
 
 
Ek- 8
………… YILI SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ
YETKİLENDİRİLMİŞ TOHUMCU KURULUŞ DETAYINDA BİLGİLER-2
 
 
 
Kuruluşun ÇKS’ye Kayıtlı Olduğu İl/İlçe:
Tohumculuk Kuruluşunun Adı
 
Üretilen Sertifikalı
Tohumluğun
Türü
 
Desteklemeye Esas
Üretilen Tohumluk Miktarı (Kg)
Destekleme Tutarı (TL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
DÜZENLEYENLER                                            KONTROL EDEN                               ONAYLAYAN
Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                              Adı – Soyadı          :
Görevi                    :                                              Görevi                    :                              Görevi                    :
Tarih                       :                                              Tarih                       :                              Tarih                       :
İmza                       :                                              İmza                       :                              İmza                       :
 
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923530 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923530 Ziyaretçi