E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15362858 Ziyaretçi

Zirai Karantina Yönetmeliği

NOT:17.10.2009-27379 Resmi gazete ile güncellenmiştir.
08.12.2009-27426 Resmi Gazete değişiklikleri işlenmiştir.
YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:    10.02.2009-27137 Resmi Gazete
ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ithali ve transit geçişi, serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan ülkemize ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler ile ithale mani teşkil eden zararlı organizmalarla ilgili hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ahşap ambalaj materyali: Belli bir ürüne veya eşyaya bağlı olmaksızın, bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan; palet, sandık, tahta kasa, kablo makarası, silindir kasa, ambar rafı, yükleme tahtası gibi odundan mamul, kalınlığı 6 mm’nin üzerindeki ambalaj veya ambalaj destek malzemelerini,
b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
c) Bitki: Her türlü dikim amaçlı bitki ile bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarını,
ç) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek-6’ da yer alan ve 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen standart forma göre veya IPPC (International Plant Protection Convention - Uluslararası Bitki Koruma Birliği) sertifika örneğine göre hazırlanmış (FAO, 1990), ihraç bitki ve bitkisel ürünleri için düzenlenen belgeyi,
d) Bitkisel ürün: Tane dâhil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü,
e) Dikim amaçlı bitki: Dikili olarak veya dikilmek üzere getirilen bitkileri,
f) Doku kültürü: Bitkinin herhangi bir dokusundan alınan canlı bir parçasının, kapalı ve şeffaf bir kapta bulunan sıvı veya katı steril ortamda yetiştirilmesini,
g) Endüstriyel odun: Tomruk, tel direği, maden direği ve sırık ile yuvarlak ya da yarılmış haldeki sanayi odunu, lif-yonga odunu ve kâğıtlık odunu,
ğ) Faydalı organizma: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren ve bu organizmanın populasyonunu sınırlayabilen parazitoit, parazit, predatör ve antogonist organizmaları,
h) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda verme ve belirli bir süre ortamda tutma işlemini,
ı) Isıl işlem (HT): Ahşap malzemenin öz (iç) sıcaklığının 56 derecede 30 dakika süreyle ısıtılması işlemini,
i) İnspektör: İthal, ihraç ve transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; bitki, bitkisel ürün ve orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimlerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek ve yurt içinde yetiştirilen bitkilerde bitki sağlığı denetimlerini, resmi sürvey programlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş teknik personeli,
j) İthalat: Geri gelen eşya dâhil gümrük mevzuatı hükümlerine göre serbest dolaşımda olmayan ürünün gümrük mevzuatının serbest dolaşıma giriş, antrepo, geçici ithalat, dâhilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulmasını,
k) İthal permisi: Bir örneği Ek–8’ de yer alan, dış ülkelerden ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edeceklerin, ithalattan önce Bakanlıktan veya yetkilendirilmiş Müdürlüklerden alacağı izin belgesini,
l) Kereste: Odunların biçilmesi, kesilmesi veya yontulması suretiyle elde edilen kalınlığı 6 mm’ yi geçen parçayı,
m) Lif-yonga odunu: Lif, levha ve yonga levha üretiminde kullanılan odunu,
n) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık İl Müdürlüğünü,
o) Odun: Endüstriyel odun ve yakacak odun dâhil kabuklu ve kabuksuz tüm odunları,
ö) Rizom: Kısmen veya tamamen toprak altında gelişen ve üst kısmında sürgün, alt kısmında kök oluşturan yatay, genellikle kalınlaşmış köke benzeyen toprak altı gövdeyi,
p) Soğan: Uygun olmayan iklim koşulları süresince bitkisel özelliğini koruyan, altında kökleri olan, tabakalar halinde üst üste dizilmiş kalın, etli yapraklara sahip olan toprak altı bitki parçasını,
r) Tohum: Üretim amacı taşımayan tohumlar hariç, etrafı çimlenmesi için gerekli besin dokusuyla kaplı olgunlaşmış embriyoya sahip üretim amaçlı generatif bitki parçasını,
s) Toprak: Yeryüzünün hava ile teması sonucu değişikliğe uğrayan, içerisinde bitkilerin yetişebildiği mineral ve organik maddeler ile bitkisel materyal içeren en üst tabakasını,
ş) Torf: Yosunların ve bazı bitkilerin su içerisinde kısmen çürüyerek ayrışması sonucunda meydana gelen, bir ölçüde kömürleşmiş bitkisel dokuların oluşturduğu, yerine göre gübre ya da yetiştirme ortamı olarak yararlanılan organik kökenli maddeleri,
t) Transit: Yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine getirilen bitki, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınarak ülke dışına çıkarılmasını,
u) Yakacak odun: Boyut ve görünüş özellikleri itibariyle endüstriyel odun standartlarında aranan özellikleri taşımayan ve ısınma ya da başka şekilde enerji üretimi amacıyla kullanılan yuvarlak ve yarılmış haldeki odunu,
ü) Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek–7’ de yer alan; uluslararası kabul edilmiş forma göre orijin ülkeden ithal edilen bitki ve bitkisel ürünleri tekrar ihraç eden ülke tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasını,
v) Yetiştirme ortamı: İçinde kısmen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan, bitkilerin canlılığını sürdürmelerini sağlayan ortamı,
y) Yonga: Farklı yöntemlerle odundan küçük parçacıklar haline getirilmiş ürünleri,
z) Yumru: Üzerinde uygun şartlarda yeni bitkiler meydana getirebilme yeteneği olan, dikim amaçlı toprak altı bitki parçasını,
aa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İthali Yasak ve Şarta Bağlı Bitkiler ile İlk Defa İthal Edilecek Bitkiler
İthali yasak bitkiler ve maddeler
MADDE 4 – (1) Ek–3’te yer alan bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girmesi veya transit olarak geçmesi yasaktır.
İthali şarta bağlı bitki ve bitkisel ürünler
MADDE 5 – (1) İthal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler; Ek–1’de ve Ek–2’de yer alan zararlı organizmalardan arî olmak ve Ek–4’ te belirtilen şartlara uygun olmak zorundadır. Ancak, Ek–1 ve Ek–2’de yer almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen bir zararlı organizmanın tespiti halinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırma Amaçlı İthalat
Bitki ithalatı
MADDE 6 – (1) Araştırma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır.
Faydalı organizma ithalatı
MADDE 7 – (1) Araştırma amacıyla ithal edilecek faydalı organizmaların canlı olarak ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır.
Zararlı organizma ithalatı
MADDE 8 – (1) Yasak olmasına rağmen, araştırma amacıyla mukayese materyali olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan zararlı organizmaların ithalatı Bakanlığın iznine tabidir.
(2) Zararlı organizma ve kültürleri taşınma esnasında parçalanmayacak, açılmayacak tarzda sağlam ve özel hazırlanmış ambalaj içerisinde, ambalaj üzerine organizmanın bilimsel ismi yazılı olarak ve araştırma kuruluşunun sorumlu personeli tarafından bitki ve bitkisel ürün ithalatına yetkili ithal kapılarında teslim alınarak organizmanın ithaline ilişkin işlemler tekemmül ettirilir.
(3) Zararlı organizma ve kültürleri araziye çıkarılmaz, yalnızca kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılır.
(4) Bakanlık, araştırma amaçlı zararlı organizma ithalatında gerektiği hallerde ilave şartlar getirebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Transit Geçiş
Transit olarak geçecek bitkiler ve bitkisel ürünler
MADDE 9 – (1)Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek bitki ve bitkisel ürünlerin gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması, serbest bölgelere getirilmesi veya bu bölgelerden çıkarılması transit işlemine tabidir.
(2) Bitkiler ve bitkisel ürünler, zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış ve nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçer.
Kontrol ve muayene
MADDE 10 – (1) İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol ve muayene ederler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bitki Sağlık Sertifikası
Bitki sağlık sertifikası ve yeniden ihracat bitki sağlık sertifikası
MADDE 11 – (1) Bitki ve bitkisel ürün ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince verilen ve bir örneği Ek-6’da yer alan Bitki Sağlık Sertifikası veya bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır. Diğer dillerden biriyle yazılmış olan Bitki Sağlık Sertifikalarına, Yeminli Tercüman onaylı Türkçe tercümesi eklenir.
(2) Bitki Sağlık Sertifikaları, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü ile yetkilinin adı, soyadı ve imzasını içerir.
(3) Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalinde Ek–4’te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartlar, Bitki Sağlık Sertifikasının ilgili bölümüne ek bildirim şeklinde açık olarak yazılır veya ilgili madde ve fıkralara atıfta bulunulur.
(4) Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde herhangi bir silinti ve kazıntı bulunamaz, bir düzeltme yapılması durumunda ilgili resmi karantina servisince onaylanır.
(5) Bitki Sağlık Sertifikası sevkiyat tarihinden en fazla on dört gün önce düzenlenir.
(6) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatına izin verilmez, ürünler ilgili ülkeye iade edilir veya imha edilir.
(7) İthal edilecek ürün ihracatı yapan ülkede üretilmemiş üretim materyali veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitkisel ürün ise, ürün beraberinde Re-Export (yeniden ihracat) Bitki Sağlık Sertifikası ile orijin ülkece verilmiş bitki sağlık sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti de bulunur.
(8) Beraberinde Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki ve bitkisel ürünlerin listesi Bakanlıkça düzenlenerek yayınlanır. Gerekli görüldüğü hallerde değişiklikler yapılır.
Bitki sağlık sertifikasının aranmayacağı durumlar
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda;
a) Yolcu beraberinde tüketim amacıyla getirilen ve üç kilogramı geçmeyecek miktardaki taze ve kuru meyve ve sebzelerden,
b) Ticari amaç dışında gelen çiçek buketleri ile çelenklerden,
c) Türkiye sınırları dışında arazisi olup da özel izinle gidip gelenlerin beraberinde getirecekleri tüketim amaçlı bitkiler ve bitkisel ürünlerin yurda girişinde,
ç) Gümrük kapılarına veya postahanelere ekim, dikim veya çoğaltmada kullanılmamak üzere gelen en çok bir kilo ağırlığındaki bitki ve bitkisel ürünlerden,
d) Yurt dışından ülkeye gelen taşıtlarda yolcu ve mürettebatın yiyeceği için bulundurulan bitki ve bitkisel ürünlerden,
e) Mülteci ve göçmenlerin beraberinde getirdikleri bitki ve bitkisel ürünlerden,
f) Yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından resmi daire ve kurumlara veya hayır kurumlarına tüketim amacıyla bağış olarak gönderildiği Bakanlıkça kabul edilen bitki ve bitkisel ürünlerden,
Bitki Sağlık Sertifikası aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak temiz olanların girişine izin verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bitki ithal kapıları
MADDE 13 – (1) Bitki ve bitkisel ürünler, Ek–5’te belirtilen giriş gümrüklerinden ithal edilir, ihtiyaç duyulduğunda yeni ithal kapıları açılır.
Posta veya kargo ile ithalat
MADDE 14 – (1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünler, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek ithal edilir.
(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe’ye ilave olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biriyle de “BİTKİ” kelimesi yazılır.
Bitki ithal permisi için başvuru
MADDE 15 – (1) İthali yapılacak üretim amaçlı bitkiler için bir örneği Ek–9’da yer alan “Bitki İthal Permisi Başvuru Formu” ile başvurularak, Bakanlıktan veya ilgili Müdürlükten Ek–8’de verilen örneğe uygun “Bitki İthal Permisi ” alınır.
Giriş ve ithal kapısında kontrol
MADDE 16 – (1) Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak ön zirai karantina kontrolleri sonunda ithal kapısına kadar yurda girişine izin verilen bitki ve bitkisel ürünlerin fiili ithalatın yapılacağı ithal kapısında, Ek–1 ve Ek–2’ de yer alan zararlı organizmaları taşımaması, Ek–4’te yer alan ve Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartların da Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması durumunda ithaline izin verilir. Gerekli görüldüğünde laboratuvar testleri de yapılır.
(2) İthal materyalinin laboratuvar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer araştırma enstitülerince yapılır.
(3) Yapılan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine uygun değilse imha edilir veya gönderici ülkeye iade edilir. İade ve/veya imhaya karar verilmesinden itibaren iki gün içinde gönderici ülkenin resmi bitki sağlık servisi, Bakanlıkça Ek–10’da yer alan iade formu ile bilgilendirilir.
Serbest bölgelerle ilgili hükümler
MADDE 17 – (1) Serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan Türkiye’ye ithal edilen veya transit geçişlere konu edilen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 18 – (1) 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-3’ün bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1)Bu Yönetmeliğin Ek–4’ünde yer alan 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 numaralı şartlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra; 60 numaralı şart, yayımı ile birlikte; diğer şartlar yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde Zirai Karantina Yönetmeliğinin Ek–3’ ünde yer alan özel şartlar uygulanır.
(2) 11 inci maddenin beşinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.
(*2)“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 21/8/2010 tarihinden önce ve bu tarih itibariyle 3 ay içinde başlamış olan ithalat işlemlerinde; bu tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 ün 1 inci ve 2 nci bölümlerindeki hükümlerden lehte olanları uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 te Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkilendirilen limanlar, 21/8/2010 tarihinden 3 ay sonra yetkili hale gelirler.”
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
EK –1
İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR
A-TÜRKİYE’DE VARLIĞI BİLİNMEYEN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR
Böcekler
Acleris gloverana
Acleris variana
Aeolesthes sarta
Aleurocanthus spiniferus
Aleurocanthus woglumi
Aleurolobus marlatti
Amauromyza maculosa
Anastrepha fraterculus
Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua
Anastrepha suspensa
Anoplophora chinensis
Anoplophora glabripennis
Anoplophora malasiaca
Anthonomus bisignifer
Anthonomus grandis
Anthonomus quadrigibbus
Anthonomus signatus
Arrhenodes minutus
Bactrocera cucumis
Bactrocera cucurbitae
Bactrocera minax
Bactrocera dorsalis
Bactrocera tryoni
Bactrocera tsuneonis
Blitopertha orientalis
Cacyreus marshalli
Ceratitis capitata(08.12.2009-27426 Resmi Gazete ile eklenmiştir.)
1Carneocephala fulgida
Carposina niponensis
Ceratitis rosa
Choristoneura spp.
Conotrachelus nenuphar
Cydia inopinata
Cydia packardi
Cydia prunivora
Dacus ciliatus
Dacus zonatus
Dendroctonus adjunctus
Dendroctonus brevicomis
Dendroctonus frontalis
Dendroctonus ponderosae
Dendroctonus pseudotsugae
Dendroctonus rufipennis
Dendrolimus sibiricus
Diabrotica balteata
Diabrotica barberi
Diabrotica speciosa
Diabrotica trivittata
Diabrotica undecimpunctata
Diabrotica virgifera
2Diaphorina citri
Diaprepes abbreviatus
1Draeculacephala minerva
Dryocoetes confusus
Epichoristodes acerbella
Epitrix cucumeris
Epitrix tuberis
Epochra canadensis
Erythroneura comes
Euphranta japonica
Gnathotrichus sulcatus
Gonipterus gibberus
Gonipterus scutellatus
1Graphocephala atropunctata
Helicoverpa zea
Heteronychus arator
Hylurgopinus rufipes
Ips calligraphus
Ips cembrae
Ips confusus
Ips dublicatus
Ips grandicollis
Ips lecontei
Ips paraconfusus
Ips plastographus
Ips pini
Iridomyrmex humilis
Jacobiasca lybica
Limonius californicus
Liriomyza sativae
Listronotus bonariensis
Maconellicoccus hirsitus
Malacosoma americanum
Malacosoma disstria
Margarodes prieskaensis
Margarodes vitis
Margarodes vredendalensis
Matsucoccus feytaudi
Melanotus communis
3Monochamus spp.
Myndus crudus
Naupactus leucoloma
Nipaecoccus vastator
Numonia pyrivorella
Opogona sacchari
Orgyia pseudotsugata
Parasaissetia nigra
Pardalaspis cyanescens
Pardalaspis quinaria
Paysandisia archon
Pissodes nemorensis
Pissodes strobi
Pissodes terminalis
Popillia japonica
Premnotrypes spp.
Pristiphora abictina
4Pseudopityophthorus minutissimus
4Pseudopityophthorus pruinosus
Rhagoletis cingulata
Rhagoletis completa
Rhagoletis fausta
Rhagoletis indifferens
Rhagoletis mendax
Rhagoletis pomonella
Rhagoletis suavis
Rhagoletis ribicola
Rhizoecus hibisci
5Scaphoideus luteolus
6Scaphoideus titanus
7Scaphytopius acutus delongi
Scirtothrips aurantii
Scirtothrips citri
Scirtothrips dorsalis
Scolytus morawitzi
Spodoptera eridania
Spodoptera frugiperda
Spodoptera litura
Sternochetus mangiferae
Tecia solanivora
Tetropium gracilicorne
Thrips palmi
8Toxoptera citricida
Trioza erythreae
*“Tuta absoluta(*17.10.2009-27379 R.G.ile eklenmiştir)
Unaspis citri
Unaspis yanonensis
Xylotrechus altaicus
Akarlar
Aculops fuchsiae
Oligonychus perditus
Nematodlar
Bursaphelenchus xylophilus
Heterodera glycines
Hirschmanniella spp.
Longidorus spp.
Nacobbus aberrans
Xiphinema americanum
Xiphinema bricolense
Xiphinema californicum
Xiphinema rivesi
Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)
Apple proliferation phytoplasma
Elm phloem necrosis phytoplasma
Peach rosette phytoplasma
Peach X- disease phytoplasma
Peach yellows phytoplasma
Pear decline phytoplasma
Strawberry witches’ broom phytoplasma
Xylella fastidiosa
Funguslar
Alternaria mali
Anisogramma anomala
Apiosporina morbosa
Ceratocystis fagacearum
Ceratocystis fimbriata f.sp. platini
Cronartium spp.
Endocronartium harknessii
Glomerella gossypii
Guignardia citricarpa
Hypoxylon mammatum
Monilinia fructicola
Phellinus weirii
Phoma andigena
Phoma exiqua var. foveata
Phyllosticta solitaria
Phymatotrichopsis omnivora
Phytophthora fragariae
Septoria lycopersici var. malagutii
Thecaphora solani
Tilletia indica
Venturia nashicola
Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler
American plum line pattern ilarvirus
Andean potato latent tymovirus
Andean potato mottle comovirus
Arracacha B nepovirus
Barley stripe mosaic hordeivirus
Bean golden mosaic begomovirus
Blueberry leaf mottle nepovirus
Cherry necrotic rusty mottle disease
Cherry rasp leaf nepovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Euphorbia mosaic begomovirus
Impatiens necrotic spot tospovirus
Lettuce infectious yellows crinivirus
Peach latent mosaic pelamoviroid
Peach mosaic trichovirus
Peach rosette mosaic nepovirus
Pepino mosaic potexvirus
Pepper mild tigré begomovirus
Potato black ringspot nepovirus
Potato spindle tuber pospiviroid
Potato T trichovirus
Potato V potyvirus (Avrupa kökenli olmayan izolatları)
Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus
Potato yellow vein crinivirus
Potato yellowing alfamovirus
Raspberry leaf curl luteovirus
Squash leaf curl begomovirus
Strawberry latent C rhabdovirus
Strawberry vein banding caulimovirus
Tobacco ringspot nepovirus
Tomato mottle begomovirus
Watermelon silver mottle tospovirus
Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), sert çekirdekli meyveler, Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma)'in Avrupa kökenli olmayan virüsleri ve virüs benzeri organizmaları."
Yabancı otlar
Arceuthobium spp.
Eichhornia crassipes
1Xylella fastidiosanın vektörü
2Aynı zamanda Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)'’un vektörü
3Bursaphelenchus xylophilus’un vektörü
4Aynı zamanda Ceratocystis fagacearum fungusunu taşır.
5Elm Phloem necrosis’in vektörü
6Grapevine flavescence doree’nin vektörü
7Virüs ve virüs benzerleri ve fitoplazma vektörü
8Aynı zamanda virüs vektörü
B-TÜRKİYE’DE SINIRLI OLARAK BULUNAN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR
Böcekler
Bemicia tabaci
Cacoecimorpha pronubana
Chrysomphalus aonidum
Dendroctonus micans
Frankliniella occidentalis
Helicoverpa armigera
Ips acuminatus
Ips curvidens
Ips sexdentatus
Ips typographus
Liriomyza bryoniae
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza trifolii
Lopholeucaspis japonica
Lymantria monacha
Pissodes castaneus
Pammene fasciana
Quadraspidiotus perniciosus
Spodoptera littoralis
Akarlar
Eutetranychus orientalis
Phytonemus pallidus
Nematodlar
Aphelenchoides besseyi
Aphelenchoides fragariae
Globodera pallida
Globodera rostochiensis
Meloidogyne spp.
Heterodera fici
Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Ralstonia solanacearum
Funguslar
Cryphonectria parasitica
Discula spp.
Elsinoe spp.
Gymnosporangium spp.
Phoma tracheiphila
Synchytrium endobioticum
Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler
Apple mosaic ilarvirus
Beet necrotic yellow vein benyvirus
Citrus ringspot virus
Tomato ringspot nepovirus
EK - 2
BAZI BİTKİ VEYA BİTKİSEL ÜRÜNLERDE BULUNMASI HALİNDE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR
A-TÜRKİYE’ DE VARLIĞI BİLİNMEYEN ZARARLI ORGANİZMALAR
Böcekler
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Rhopalomyia chrysanthemi
Tohumları hariç, Chrysanthemum spp. dikim materyali ve kesme çiçekleri
Nematodlar
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Radopholus citrophilus
Tohum ve meyveleri hariç, köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya birlikte bulunan, Araceae, Citrus (turunçgil), Fortunella, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana, Poncirus ve Strelitziaceae bitkileri
Radopholus similis
Köklü veya kültür ortamıyla bulaşık veya birlikte bulunan Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae bitkileri
Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Burkholderia caryophylli
Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri
Citrus variegated chlorosis
Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus
Medicago sativa L.(yonca) tohumları
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
Phaseolus spp. (fasulye) ve Dolichos tohumları
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola
Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri
Grapevine flavescense dorée phytoplasma
Meyve ve tohumları hariç, Vitis L. (asma) bitkileri
Liberobacter africanum ve L. asiaticum
Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri
Palm lethal yellowing phytoplasma
Tohumları hariç, Palmae (palmiye)bitkileri
Pantoea stewartii subsp. stewartii
Zea mays (mısır) tohumları
Pseudomonas syringae pv. persicae
Tohumları hariç, Prunus persica (şeftali) ve Prunus persica var. nectarina (nektarin) bitkileri
Pseudomonas syringae pv. pisi
Pisum sativum (bezelye) ve P. sativum var. arvense tohumları
Witches’ broom phytoplasma
Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Tohumları hariç, dikim materyali Prunus spp.(şeftali, erik, badem, kiraz kayısı), P. salicina, P. davidiana, P. laurocerasus ve P. japonica bitkileri
Xanthomonas axonopodis pv. citri
Tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae
Dikim materyali Anthurium spp., Dieffenbachia maculata, Philodendron scandens, Syngonium podophyllum bitkileri
Xanthomonas fragaria
Tohumları hariç, dikim materyali Fragaria (çilek) bitkileri
Xanthomonas oryzae pv. oryzae
Oryza spp. (çeltik) tohumları
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
Oryza spp. (çeltik) tohumları
Xylophilus ampelinus
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Vitis L. (asma) bitkileri
Funguslar
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Ciborinia camelliae
Tohumları hariç, dikim amaçlı Camellia L. (kamelya) bitkileri
Claviceps africana
Sorghum tohumları
Didymella ligulicola
Tohumları hariç, dikim amaçlı Chrysanthemum bitkileri
Diplodia macrospora ve Diplodia zea (=maydis)
Zea mays (mısır) tohumları
Phialophora cinerescens
Tohumları hariç, dikim amaçlı Dianthus (karanfil) bitkileri
Phialophora gregata
Ekim materyali Glycine max (L.) Merr. (soya fasulyesi) tohumları
Puccinia pitteriana
Meyve ve tohumları hariç, Solanum tuberosum L.(patates) yumruları dahil Solanaceae bitkileri
Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Banana bunchy top nanovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Musa spp. (muz) bitkileri
Beet curly top curtovirus
Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri
Black raspberry latent ilarvirus
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) bitkileri
Chrysanthemum stunt pospiviroid
Tohumları hariç, dikim materyali Chrysanthemum bitkileri
Citrus blight disease
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri
Citrus leprosis nucleorhabdovirus
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri
Citrus mosaic badnavirus
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri
Citrus tatter leaf capillovirus
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve melezleri
Coconut cadang cadang cocadviroid
Tohumları hariç, üretim materyali Palmae (palmiye)(Avrupa orjinli olmayan) bitkileri
Little cherry closterovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Prunus avium L. (kiraz), Prunus cerasus L (vişne), Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch, Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum bitkileri ve melezleri
Potato mop top pomovirus
Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L (patates) bitkileri
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri
Strawberry mild yellow edge potexvirus
Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri
Tobacco rattle tobravirus
Tohumları hariç, üretim materyali Solanum tuberosum L. (patates) ve Nicotiana spp. (tütün) bitkileri
Tobacco streak ilarvirus
Tohumları hariç, üretim materyali Nicotiana tabacum (tütün) bitkileri ve Phaseolus vulgaris (fasulye) tohumları
B-TÜRKİYE’DE SINIRLI OLARAK BULUNAN ZARARLI ORGANİZMALAR
Böcekler
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Balaninus glandium
Quercus(meşe) meyveleri
Merodon equestris
Soğanlı süs bitkileri ve çiçek soğanları
Pectinophora gossypiella
Gossypium spp. (pamuk) tohumları
Phthorimaea operculella
Tohumluk ve yemeklik Solanum tuberosum (patates) yumruları
Rhynchophorus ferrugineus
Palmae (Arecaceae) familyasına ait;
Areca catechu (Malabar palmiyesi),
Arenga pinnata,
Borassus flabellifer,
Calamus merillii,
Caryota maxima (Cevizli palmiye),
C. cumingii,
Cocos nucifera (Hindistan cevizi),
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),
Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora)(Şemsiye palmiye),
Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),
P. sylvestris (Yabani hurma),
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),
Washingtonia spp.,
Chamaerops humilis,
Phoenix theophrasti,
Agave americana;
Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlıbitkileri
Virachola isocrates
Punica granatum (nar) meyveleri
Viteus vitifolii
Tohumları hariç, Vitis (asma) dikim materyali
Nematodlar
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Ditylenchus destructor
Çiçek soğanları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları
Ditylenchus dipsaci
Dikim materyali Allium spp. bitkileri ve tohumları, çiçek soğanları, Medicago sativa L. (yonca) tohumları ve Solanum tuberosum (patates) yumruları
Rotylenchulus reniformis
Tohum ve meyveleri hariç, dikim materyali yumuşak çekirdekli meyve türleri ve Prunus (sert çekirdekliler) bitkileri
Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Acidovorax avenae subsp. citrulli
Citrullus lanatus (karpuz) meyve ve tohumları
Agrobacterim vitis
Meyve ve tohumları hariç, Vitis (asma) bitkileri
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) ve Capsicum (biber) bitkileri
Erwinia amylovora
Tohumları hariç, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ve Stranvaesia Lindl. türlerine ait dikim materyali
Phytoplasma prunorum
Tohum hariç dikim materyali Prunus L. bitkileri
Phytoplasma pyri
Tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. ve Pyrus L. bitkileri
Potato stolbur phytoplasma
Tohumları hariç, dikim materyali Solanaceae familyası bitkileri
Spiroplasma citri
Meyve ve tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. cinsine dahil bitki türleri ve bunların melezleri
Xanthomonas arboricola pv. corylina
Meyve ve tohum dahil, Corylus avellana (fındık) ve C. colurna, C. maxima, C. pontica bitkileri
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
Phaseolus L. (fasulye) tohumları
Xanthomonas translucens pv. translucens
Ekim materyali Triticum spp.(buğday), Hordeum vulgare (arpa), Secale cereale (çavdar) ve Triticum x Secale (triticale) tohumları
Xanthomonas vesicatoria
Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) ve Capsicum spp. (biber) bitkileri
Funguslar
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Plasmopara halstedii
Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları
Puccinia horiana
Tohumları hariç, dikim amaçlı Chrysanthemum bitkileri ve kesme çiçekleri
Sclerotium cepivorum
Allium spp. (Allium cepa – yemeklik soğan dahil) bitki ve arpacıkları
Verticillium albo-atrum
Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativa L. (yonca) tohumları
Verticillium dahliae
Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativa L. (yonca) tohumları
Virüsler
ZARARLI ORGANİZMALAR
BULAŞMA MATERYALİ
Arabis mosaic nepovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek), Rubus L. (ahududu) ve Vitis L. (asma) bitkileri
Beet leaf curl nucleorhabdovirus
Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri
Cherry leaf roll nepovirus
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Olea spp. (zeytin), Prunus L.(sert çekirdekliler) ve Ulmus L. (karaağaç) bitkileri
Citrus tristeza closterovirus
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve bunların melezleri
Citrus vein enation virus
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil)., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. türleri ve bunların melezleri
Grapevine fanleaf nepovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri
Grapevine leafroll associated closterovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Vitis L. (asma) bitkileri
Plum pox potyvirus
Tohumları hariç, dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri
Potato A potyvirus
Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato leafroll polerovirus
Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato M carlavirus
Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato X potexvirus
Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Potato Y potyvirus (Yo, Yn, ve Yc dahil)
Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Prune dwarf ilarvirus
Dikim amaçlı Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri
Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Prunus L. (sert çekirdekliler) ve Rosa spp. (gül) bitkileri
Raspberry ringspot nepovirus
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve FragariaL. (çilek) bitkileri
Satsuma dwarf nepovirus
Meyve ve tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf türleri ve melezleri
Strawberry latent ringspot nepovirus
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) ve Fragaria L. (çilek) bitkileri
Tomato black ring nepovirus
Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Fragaria (çilek) ve Vitis (asma) bitkileri
Tomato spotted wilt tospovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Apium graveolens L. (kereviz), Capsicum annuum L. (biber), Cucumis melo L. (kavun), Dendranthema (DC.) Des Moul., Impatiens, Lactuca sativa L. (marul), Lycopersicon esculentum Mill., (domates), Nicotiana tabacum L. (tütün), Solanum melongena L. (patlıcan) ve Solanum tuberosum L. (patates) bitkileri
Tomato yellow leaf curl begomovirus
Tohumları hariç, üretim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) bitkileri
EK - 3
İTHALİ VE TRANSİT GEÇİŞİ YASAK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNLER VE YETİŞTİRME ORTAMLARI
Ek–4’te yer alan “Özel Şartlar” bölümünde belirtilen topraklı bitki ve yetiştirme ortamı torf hariç olmak üzere;
Tarımsal amaçlı:
BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER
MENŞEİ ÜLKELER
Toprak
Tüm ülkeler
Ot
Tüm ülkeler
Tabii gübre
Tüm ülkeler
Yaprak
Tüm ülkeler
Sap ve saman
Tüm ülkeler
Kütlü pamuk
Tüm ülkeler
Coniferales odunları ( Yakacak amaçlı )
Tüm ülkeler
Palmae (Arecaceae) familyasına ait;
Areca catechu (Malabar palmiyesi),
Arenga pinnata,
Borassus flabellifer,
Calamus merillii,
Caryota maxima (Cevizli palmiye),
C. cumingii,
Cocos nucifera (Hindistan cevizi),
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),
Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora)(Şemsiye palmiye),
Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),
P. sylvestris (Yabani hurma),
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),
Washingtonia spp.,
Chamaerops humilis,
Phoenix theophrasti,
Agave americana;
Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlıbitkileri
Mısır, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bahreyn, Bangladeş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Laos, Malezya, Mynmar, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, S.Arabistan, Singapur, Sirilanka, Suriye, Tayvan, Tayland, B.A.Emirlikleri, Vietnam, Avustralya, Papua Yenigine, Samua, Somon Adaları, ülkeleri
EK -4
(*2)BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR
(*2)21.08.2010-27679 Resmi Gazete ile Değişen Şekli)
1) Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales)
1.1) Odun
(Lif-yonga ve kağıtlık odun hariç)
a) Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamusspp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.2) Odun
(Lif-yonga ve kağıtlık odun hariç)
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a) Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamusspp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapıldığı veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
1.3) Lif-yonga ve kağıtlık odun
a) Kabuğu soyulmuş olsun olmasın üzerinde, Monochamusspp.larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı ve,
b) Kabuğu soyulmuş olmalı
veya,
c) Kabuğu soyulmamış ise; kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapılmış olduğu veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
d) Kabuğu soyulmamış odunlar çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
1.4) Kereste
a) Kabuk parçası taşımamalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamusspp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.5) Kereste
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a) Kabuk parçası taşımamalı ve,
b) Üzerinde, Monochamusspp.larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı ve,
c) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olduğu veya Fümigasyon* yapılmış olduğu
d) veya Öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutularak “HT” işareti ile işaretlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
1.6) Yonga
a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona* tabi tutulmuş olduğu veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
ve
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.)’ da taşınmalıdır.
1.7) Yonga
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a) Fümigasyona* tabi tutulmuş olduğu veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
ve
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.)’ da taşınmalıdır.
2) Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)
2.1) Odun
a) Endüstriyel odun, lif-yonga odunu, kütük ve kökler fümige* edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır.
2.2) Kereste
Kabuk parçası taşımamalıdır.
2.3) Kereste
Kanada, ABD orijinli
Quercus (Meşe)’dan elde edilenler
a) Yuvarlak yüzeyi tamamen alınmış köşeli hale getirilmiş olmalı,
veya
b) Kabuk parçası taşımamalı ve uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesiyle dezenfekte edilmeli,
veya
c) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.4) Kereste
Bütün Amerika Kıtasında yer alan ülkeler orijinli Populus (Kavak)’dan elde edilenler
a) Kabuk parçası taşımamalı,
veya
b) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.5) Kereste
ABD orijinli
Platanus (Çınar)’dan elde edilenler
a) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.6) Kereste
Kanada ve ABD orijinli
Acer saccharum (Şeker Akçaağacı)’dan elde edilenler
a) Kabuk parçası taşımamalı,
veya
b) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.7) Kereste
Cryphonectria parasitica’nın
varlığı bilinen ülke orjinli Castanea(Kestane )’ den elde edilenler
a) Kerestenin elde edildiği odunların Cryphonectria parasitica ‘dan (Murrill) Barr ari alanlardan elde edildiği Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir
ve
b) Kabuk parçası taşımamalı
veya
c) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır
2.8) Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler hariç
a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
ve
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
2.9) Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler
a) Fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
ve
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
2.10) Yakacak odun ile benzeri ürünler
a) Fümigasyona* tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmeli,
ve
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona* imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlarda (gemi ambarı, konteynır, tren vagonu vb.) taşınmalıdır.
* Fümigasyonda IPPC’nin ISPM No:15 Standardında belirtilen Methyl Bromide ile ilgili uygulama esas alınacaktır
1) Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales)
1.1) Odun
(Lif-yonga odunu hariç)
a) Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.2) Odun
(Lif-yonga odunu hariç)
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a) Endüstriyel odun, kütük ve kökler kabuğu soyulmuş olmalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c) Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalı,
ve
d) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, odunların fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalı veya fümigasyon yapılmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı ve ısıl işlemden geçtiği “HT” işareti ile işaretlenmiş olmalıdır.
1.3) Lif-yonga odunu*
a) Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.
Kabuğu soyulmamış ise, Bitki Sağlık Sertifikası’ nda fümige edildiği belirtilen lif-yonga odunları, çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır ve
b) Üzerinde, Monochamus spp.larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c) Üretim alanının Monochamus spp.’ den arî olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
1.4) Lif-yonga odunu*
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a) Fümige edilmiş olmalı ve kabuğu soyulmamış olanlar çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek ve gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak şekilde mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamus spp.larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c) Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalıdır.
1.5) Kereste
a) Kabuk parçası taşımamalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalıdır.
1.6) Kereste
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a) Kabuk parçası taşımamalı,
ve
b) Üzerinde, Monochamus spp. larvalarının neden olduğu 3 mm’den büyük delikler olmamalı,
ve
c) Bitki Sağlık Sertifikasında “Bursaphelenchus xylophilus’tan arî olduğu bilinen alanlardan elde edildiği” ifadesi yer almalı,
ve
d) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalı veya fümigasyon yapılmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı ve ısıl işlemden geçtiği “HT” işareti ile işaretlenmiş olmalıdır.
1.7) Yonga
a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.
b) Üretim alanının Monochamus spp.’ den arî olduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
c) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.
1.8) Yonga
Bursaphelenchus xylophilus’un varlığı bilinen;
Kanada, Çin, Japonya, Kore, Meksika, Tayvan, ABD, Portekiz orijinli olanlar
a) Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya  öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalı,
ve
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.
* : Lif-yonga odunu, Türkiye’de kapasite kullanımı olan ve Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak Kapasite ( İhtiyaç ) Belgesinin Müdürlüğe ibrazı ile ithal edilir.
2 Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar)
2.1) Odun
a) Endüstriyel odun, lif-yonga odunu, kütük ve kökler fümige edilmiş veya kabuğu soyulmuş olmalıdır.
b) Hastalık ve zararlılardan arî olduğu
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
2.2) Kereste
Kanada, ABD orijinli,
Quercus (Meşe), Castenea (Kestane), Acer saccharum (Şeker Akçaağacı), Platanus (Çınar)’dan elde edilenler hariç
a) Kabuk parçası taşımamalı ve tüm zararlı organizmalardan ari olmalıdır.
b) Hastalık ve zararlılardan arî olduğu
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
2.3) Kereste
Kanada, ABD orijinli,
Quercus (Meşe)’dan elde edilenler
a) Yuvarlak yüzeyi tamamen alınmış köşeli hale getirilmiş olmalı,
veya
b) Kabuk parçası taşımamalı ve kuru madde üzerinden nemi % 20’den az olmalı,
veya
c) Kabuk parçası taşımamalı ve uygun bir sıcak hava veya sıcak su muamelesiyle dezenfekte edilmeli,
veya
d) Eğer biçilmişse üzerinde kabuk kalmış olsun olmasın, kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.4) Kereste
Amerika Kıtası orijinli
Populus (Kavak)’dan elde edilenler
a) Kabuk parçası taşımamalı,
veya
b) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.5) Kereste
ABD orijinli
Platanus (Çınar)’dan elde edilenler
a) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.6) Kereste
Kuzey Amerika Kıtası orijinli
Acer saccharum (Şeker Akçaağacı)’dan elde edilenler
a) Kabuk parçası taşımamalı,
veya
b) Kuru madde üzerinden nemi % 20’nin altına inecek şekilde kurutulmalı, kerestelerin fırında kurutulduklarını belirten Kiln-Dried (KD) simgesi ile damgalanmış olmalıdır.
2.7) Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler hariç
a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalı veya fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalıdır.
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.
2.8) Yonga
ABD orijinli Quercus (Meşe)’dan elde edilenler
a) Fümigasyona tabi tutulmuş olmalı veya kuru madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş olmalı veya öz (iç) sıcaklığı 56 derece olacak şekilde en az 30 dakika süreyle ısıl işleme tabi tutulmalıdır.
b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde gerektiğinde tekrar fümigasyona imkan sağlayacak mühürlü veya muhafazalı kapalı ortamlar (gemi ambarı, konteynır vb.)’ da taşınmalıdır.
2.9) Yakacak odun ile benzeri ürünler
a) Kabuğu soyulmuş veya fümige edilmiş olmalıdır.
b) Ayrıca hastalık ve zararlılardan arî olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
3) Tropik ve Diğer Tropik Ürünler
(Odun, Kereste ve Yonga )
Bitki Sağlık Sertifikası taşımalıdır
4) Ahşap ambalaj materyali
a) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edilmiş olmalıdır.
b) ISPM-15 standartlarına ve Ahşap Ambalaj Materyalinin İşaretlenmesine dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işaretlenmiş olmalıdır.
5) Tohum hariç dikim materyali;
Populus spp. (kavak) ve Salix spp.(söğüt) bitkileri
Quadraspidiotus perniciosus’un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
6) Tohum hariç dikim materyali;
Tilia
spp. (ıhlamur),
Fagus
spp. (kayın),
Ulmus
spp.(karaağaç),
Populus spp. (kavak),

Euonymus
spp.(taflan),
Amalanchier
spp. (kaya armudu),
Cercidiphyllum
spp,
Chaenomoles
spp.,
Cornus
spp.,
Cotaneaster
spp.,
Crataegus
spp.,
Cydonia
spp.
Juglans
spp.,
Ligustrum
spp.,
Lonicera
spp.,
Malus
spp.
Mespilus
spp.,
Olea
spp,
Pistacia
spp.,
Prunus
spp.,
Ptelea
spp.,
Pyracantha
spp.,
Pyrus
spp.,
Rosa
spp,
Spiraea
spp.,
Symphoricorpus
spp.,
Syringae
spp.bitkileri
Quadraspidiotus perniciosus’un bulunmadığı bölgelerden gelmiş olmalı veya yetiştiği yer ve çevresinde son iki vejetasyon dönemi süresince bu zararlı ile hiçbir bulaşma görülmediği ve bu zararlı organizmayı yok edecek bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
7) Tohum hariç dikim materyali; Castaneae Mill (kestane) ve Quercus L. (meşe) bitkileri
a) Üretim alanı ve yakın çevresinde son vejetasyon dönemi boyunca Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.’dan kaynaklanan hastalık belirtisi görülmediği,
veya
b) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ve Ceratocystis fagacearum (Bertz) Hunt’den ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
8) Tohum hariç dikim materyali; Crataegus L.(alıç),
Cydonia Mill. (ayva),
Malus Mill.(elma),
Pyrus L. (armut),
Eriobotrya Lindl. (yeni dünya)
Prunus L.(sert çekirdekliler) bitkileri
Monilinia fructicola (Winter) Honey’dan arî olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olmalı veya son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde bu zararlı organizmanın neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
9) Prunus L.(sert çekirdekliler) meyveleri
a) Monilinia fructicola (Winter) Honey‘dan ari olduğu bilinen ülke ya da bölge orijinli olduğu,
veya
b) Monilinia spp. ile hasat öncesi mücadele işlemlerinin gerçekleştiği ve/veya bu hastalıktan ari olarak ihraç edildiği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
10) Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
türleri ve bunların melezlerinin meyveleri
a) Orijin ülkedeki bu meyvelerin Xanthomonas campestris’ in turunçgillerde patojen tüm türlerinden arî olduğu,
veya
b) Son vejetasyon peryodunda yapılan gözlemlerde turunçgillerde patojen tüm Xanthomonas campestris türlerinin hiç bir belirtisinin görülmediği ve hasat edilmiş meyvelerde Xanthomonas campestris’ in (turunçgillerde patojen tüm türleri) her hangi bir belirtisi görülmüşse; bu meyvelerin Sodium orthophenyl-phenate ile muameleye tabi tutulduğu ve bu meyvelerin paketleme merkezinde kurallara göre paketlenip kayıt edildiği ve gönderildiği veya bir sertifikasyon sistemince veya eşdeğerince onaylandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
11) Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf.
türleri ve bunların melezlerinin meyveleri
a) Meyvelerin Cercospora angolensis ‘den arî olduğu bilinen ülke veya bölge orjinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
12) Citrus aurantium L.(Turunç) meyveleri dışında;
Citrus L.,
Fortunella Swingle.,
Poncirus Raf.
türleri ve bunların melezlerinin meyveleri
a) Meyvelerin Guignardia citricarpa’ dan ari olduğu bilinen ülke veya bölge orijinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi süresince üretim yerinde ve hasat edilen meyvelerde hastalık belirtisinin olmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
13) Tohum hariç dikim materyali; Chaenomeles,
Cotoneaster,
Crataegus,
Cydonia,
Malus,
Mespilus,
Pyracantha,
Pyrus bitkileri
a) Bitkilerin Erwinia amylovora’ dan ari ülkeler orijinli olduğu,
veya,
b) Erwinia amylovora’ nın bulunduğu ülkelerde üretim alanında ve yakın çevresinde adı geçen hastalık etmeninden kaynaklanan hastalık belirtileri görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
14) Tohum ve meyveleri hariç;
Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. bitkileri ve bunların hibritleri ile köklü veya kültür ortamı ile birlikte bulunan
Araceae,
Maranthaceae,
Musaceae,
Persea spp.,
Strelitziaceae bitkileri
a) Radopholus citrophilus ve R. similis’in bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,
veya
b) Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanını temsil edecek kadar toprak ve kök örnekleri bu iki organizma ile ilgili olarak resmi bir nematolojik teste tabi tutulmuş ve adı geçen organizmalardan temiz olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
15) Phyllosticta solitaria’ nın varlığı bilinen ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali Crataegus L. bitkileri
Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanında Phyllosticta solitaria’ nın hiçbir belirtisinin gözlenmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
16) Varlığı bilinen ülkeler orijinli
Cydonia Mill. (ayva),
Fragaria L. (çilek), 
Malus Mill. (elma),
Prunus L.(sert çekirdekliler),
Pyrus L. (armut),
Ribes L. (frenk üzümü),
Rubus L. (ahududu), tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında; aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların;
Fragaria L. için:
Xanthomonas fragaria
Phytophtora fragariae var. fragariae
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Strawberry mild yellow edge
Tomato black ring nepovirus
Malus Mill. için:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.
Prunus L. için:
Xanthomonas arboricola pv. pruni
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
Prunus persica (L.) Batsch için:
Pseudomonas syringae pv. persicae
Pyrus L. için:
Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.
Rubus L. için:
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Tomato black ring nepovirus
Tüm türler için;
Avrupa kökenli olmayan virus ve virus benzeri organizmalar
Son vejetasyon dönemi başından itibaren üretim alanında bu zararlı organizmaların sebep olduğu hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlığı Sertifikasında belirtilmelidir.
17) Pear Decline Phytoplasma’ nın bulunduğu ülkeler orijinli tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. (ayva) ve Pyrus L. (armut) bitkileri
Üretim alanında ve yakın çevresinde Pear decline phytoplasma’ dan kaynaklanan hastalık belirtilerine benzer belirti gösteren bitkilerin son üç vejetasyon boyunca üretim alanından uzaklaştırılmış olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
18) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli Fragaria L. (çilek)’ nin tohum hariç dikim materyalinin üretim alanında;
Strawberry witches broom phytoplasma
Strawberry latent C rhabdovirus
Strawberry vein banding caulimovirus
a) Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,
veya
b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
veya
c) Üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
19) Meyve ve tohumları hariç,
Vitis L. (asma) bitkileri
Son iki vejetasyon döneminin başlangıcından itibaren üretim alanındaki damızlık bitkilerde Grapevine flavescence doree phytoplasma ve Xylophilus ampelinus’un belirtilerine rastlanmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
20) Aphelenchoides besseyi, A. fragariae, Ditylenchus dipsaci’nin bulunduğu bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Fragaria L.(çilek) bitkileri
a) Son vejetasyon peryodunun tamamında başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde ilgili nematodların hiçbir belirtisinin görülmediği,
veya
b) Doku kültürü sözkonusu olduğunda, bu kültürün, (a) maddesindeki şartları havi bitkilerden elde edildiği ve uygun resmi nematolojik testlere tabi tutularak ilgili organizmalardan ari bulunduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
21) Tohumları hariç, dikim mateyali
Fragaria spp. (çilek) bitkileri
Üretim alanının Anthonomus signatus ve A. bissignifer’den arî olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
22) Aşağıdaki zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri:

Cherry rasp leaf nepovirus
Tomato ringspot nepovirus
a) Zorunlu bir sertifika sistemi dâhilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan arî bulunduğu,
veya
b) Son üç vejetasyon periyodunda kabul edilmiş şartlarda tutulmuş materyalden direkt elde edilmek kaydıyla en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir test yapıldığı ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
üretim alanında ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
23) Apple Proliferation Phytoplasma’ nın varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Malus Mill. bitkileri
a) Bitkilerin Apple Proliferation Phytoplasma’ dan ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Çöğürler hariç bitkilerin:
- Zorunlu bir sertifika sistemi dahilinde kabul edilmiş indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu organizmalardan ari bulunduğu,
veya,
- Direkt materyalden çoğaltılan bitkilerin son altı vejetasyon periyodunda en az bir kere ilgili zararlılar yönünden, kabul edilebilir indikatörler veya eşdeğer metodlar kullanmak suretiyle resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu teste göre söz konusu organizmalardan ari olduğu,
veya,
c) Üretim alanında Apple Proliferation Phytoplasma’ dan kaynaklanan hiçbir belirti görülmemiş olduğu veya yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca bu organizmaların neden olduğu hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
24) Plum pox potyvirus ’un varlığı bilinen ülkeler orjinli Prunus L. (sert çekirdekliler) türlerinin tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri:
P. amygdalus Batsch,
P. armeniaca L.,
P. blireiana Andre,
P. brigantina Vill,
P. cerasifera Ehrh.,
P. cistena Hansen,
P. curdica Fenzl and Fritsch,
P. domestica ssp. domestica L.,
P. domestica ssp. institia (L.)
P. domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
P. glandulosa Thunb.,
P. holosericea Batal.,
P. hortulana Bailey,
P. japonica Thunb.,
P. mandshurica(Maxiur.) Koehne,
P. maritima Marsh.,
P. mume Sieb and Zucc.,
P. nigra Ait.,
P. persica (L.) Batsch,
P. salicina L.,
P. sibirica L.,
P. simonii Carr.,
P. spinosa L.,
P. tomentosa Thunb,
P. tribola Lindl,
Prunus L.’nin Plum pox potyvirus’una hassas diğer türleri
a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:
- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla Plum pox potyvirus’una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
veya
- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise; son üç vejetasyon periyodunca Plum Pox potyvirus’una karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca adı geçen organizma tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,
c) Üretim alanında diğer virüs ve virüs benzeri patojenlerin neden olduğu belirtileri gösteren bitkilerin tamamen ayıklandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
25) Dikim amaçlı tüm Prunus L. (sert çekirdekliler) bitkileri:
a) ilgili zararlı organizmaların Prunus L.'de varlığı bilinen ülkeler orjinli olanları
b) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülkeler orjinli olardan
c) Tohumları hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen Avrupa ülkesi olmayan orjinli olardan
İlgili zararlı organizmalar:
Paragraf (a) için:
Tomato ringspoi nepovirus
Paragraf (b) için:
Cherry rasp leaf nepovirus
Peach mosaic nepovirus
American plum linepattern ilarvirus
Peach rosette phytoplasma
Peach phony rickettsia
Peach yellows phytoplasma
Peach X-disease phytoplasma
Paragraf (c) için:
Little cherry closterovirus
a) Tohumdan yetiştirilen bitkiler hariç:
- Resmi olarak sertifikalı, uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğu,
veya
- Uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
b) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son üç vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmemiş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
26) Dikim amaçlı;
Rubus L. (ahududu) bitkileri:
a) İlgili zararlı organizmaların Rubus L.'de varlığı bilinen ülkeler orjinli olanları
b) Tohumlan hariç, ilgili zararlı organizmaların varlığı bilinen ülke orjinli olanları
İlgili zararlı organizmalar:
Paragraf (a) için:
Tomato ringspot nepovirus
Black raspberry latent ilarvirus
Cherry leafroll nepovirus
Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Paragraf (b) için:
Raspberry leafcurl luteovirus
Cherry rasp leaf nepovirus
a) Yumurtaları dahil yaprak bitlerinden ari olduğu,
b) Bitkiler:
- Resmi olarak sertifikalı uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde etmek şartıyla, ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmalardan ari bulunduğu,
veya
- uygun şartlar altındaki materyalden doğrudan elde edilenlerin ise son üç vejetasyon periyodunca ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
c) Üretim alanı ve yakın çevresindeki hassas bitkilerde son vejetasyon dönemi boyunca ilgili zararlı organizmalar tarafından meydana getirilen hiçbir hastalık belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
27) Synchytrium endobioticum' un varlığı bilinen ülkeler orijinli Solanum tuberosum L. (patates) yumruları
Synchytrium endobioticum'un tüm
ırklarından arî olduğu bilinen alanlar orijinli
olduğu ve yeterli bir peryot başından
itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde
S. endobioticum,m. hiçbir belirtisinin
görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
28) Solanum tuberosum L. (patates) yumruları
a) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus'un bulunmadığı ülkeler orijinli olduğu,
veya
b) 28 Eylül 2002 tarih ve 24890 sayılı resmi gazetede yayınlanan Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus 'un mücadelesi tebliği uyarınca veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke orijinli olduğu,
ve
Synchytrium endobioticum'ua tüm ırklarından ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu ve yeterli bir peryot başından itibaren üretim yerinde ve yakın çevresinde S. endobioticum'vaı hiçbir belirtisinin görülmediği, ve
Globodera rostochiensis, G, pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructor yönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir
29) Potato spindle tuber pospiviroitf'm varlığı bilinen ülkeler orjinli Solanum tuberosum L. (patates) yumruları
Üretim yerinde son vejetasyon periyodu boyunca Potato spindle tuber pospiviroid'ûsR. kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
30) Dikim amaçlı Solanum tuberosum L. (patates) yumruları
a) Yumruların önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği,
b) Yumruların:
- Kabul edilebilir metotlara göre resmi karantina testlerine tabi tutularak Synchytrium endobioticum ve Phoma exigua vaı.foveata'dm ari olduğu,
ve
- Globodera rostochiensis, G. pallida, Ditylenchus dipsaci ve D. destructor yönünden temiz yerlerde üretilmiş olduğu, ve
- Ralstonia solanacearum' dan ari olduğu bilinen ülke orijinli olduğu,
veya
Varlığı bilinen bölgeler için yumruların R solanacearum 'dan ari olduğu,
veya
R. solanacearum 'un yok edilmesi için uygun yöntemin uygulandığı ve orada
olmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
31) Potato Stolbur Phytoplasma' mn varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumlan hariç, dikim amaçlı
Solanaceae bitkileri
Son vejetasyon döneminin başından itibaren üretim alanındaki bitkilerde Potato Stolbur Phytoplasma' mn belirtilerinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
32) Ralstonia solanacearum’ un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı
Solanum melongena L. (patlıcan),
Nicotiana L.(tütün),
Musa L. (muz),
Lycopersicon esculentum Mill. (domates),
Capsicum annuum L.(biber) ve
Pelargonium spp. (sardunya) bitkileri
a) Bitkilerin Ralstonia solanacearum’ dan ari alanlar orijinli olduğu,
b) Son vejetasyon peryodunun başından itibaren üretim yerindeki bitkilerde R. solanacearum’ un hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
33) Tohumları hariç,dikim materyali Humulus lupulus (şerbetçiotu) bitkileri
Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca Verticillium albo-atrum ve V. dahliae etmenlerinin neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
34) Tohumları hariç, dikim materyali
Dendranthema
spp.,
Dianthus
spp. (karanfil) ve
Pelargonium
spp. (sardunya) bitkileri
a) Üretim alanında son vejetasyon dönemi boyunca Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, ve S. litura görülmediği,
veya
b) Bu zararlı organizmalara karşı uygun bir mücadele uygulandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
35) Tohumları hariç, dikim materyali Dendranthema spp. bitkileri
a) Virolojik testlere göre en fazla üç generasyonluk stoklardan alınan materyalin Chrysanthemum stunt pospiviroid’den ari olduğu veya çiçeklenme döneminde yapılan resmi incelemelerde en az %10’unun Chrysanthemum stunt pospiviroid’den ari bulunan materyalden direkt olarak alındığı,
b) Bitkiler veya çelikler:
-ihraç edilmeden önceki üç aylık süre içerisinde en az ayda bir defa resmi şekilde muayene edildiği ve bu süre içinde Puccinia horiana ’nın hiçbir belirtisinin görülmediği alanlar orijinli olduğu ve ithalattan önceki üç aylık süre içerisinde yakın çevrede Puccinia horiana’nın hiçbir belirtisinin görülmediği,
veya,
- bu organizmaya karşı uygun bir muameleye tabii tutulduğu,
ve
c) Köksüz çeliklerde, çelikler veya çeliklerin alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise, çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum yatağı) Didymella ligulicola’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
36) Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus L. (karanfil) bitkileri
a) Ana bitkiden doğrudan elde edilen bitkilerin son iki yılda en az bir kez yapılan testlerle Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola, Burkholderia caryophylli, Phialophora cinerescens’ den arî olduğu,
b) Bitkilerde yukarıdaki zararlı organizmaların belirtilerinin gözlenmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
37) Tohumları hariç, dikim materyali Rosa spp. (gül) bitkileri
Üretim alanında vejetasyon dönemi süresince
a) Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerballa'nın görülmediği,
veya
b) bu zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele uygulandığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
38) Tohumları hariç, dikim materyali Tulipa (lale)ve Narcissus (nergis) soğanları
Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren Ditylenchus dipsaci’ ninhiçbir belirtisi görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
39) Tomato ringspot nepovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Pelargonium L. (sardunya) bitkileri:
a) Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’ un diğer vektörlerinin yer almadığı bilinen yerlerde

b)Xiphinema americanum Cobb sensulato (Avrupa dışı populasyonları) ve Tomato ringspot nepovirus’un diğer vektörlerinin yer aldığı bilinen yerlerde
a) Resmi olarak bitkilerin, Tomato ringspot nepovirus’den arî olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,
ve
Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 4.generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,
b)Resmi olarak bitkilerin, hem toprak hem de bitkilerin Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,
ve
Resmi olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot nepovirus’den ari olduğu bulunan en fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
40) Allium spp. bitkileri
Üretim yerinde vejetasyon devresinin başından itibaren, Ditylenchus dipsaci ve Sclerotium cepivorum' dan kaynaklanan hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
41) Gossypium spp. (pamuk)
a) Tohumları,
b) Elyaf ve yağlık çiğit
c) Telef
a) Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş olduğu ve son vejetasyon döneminin tamamı boyunca (başından itibaren) üretim alanında Glomerella gossypii‘nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve temsil edici bir tohum miktarının testlendiği ve bu testler sırasında G. gossypii’den arî bulunduğu,
b) Elyaf ve yağlık çiğitin, bitki artıkları içermediği,
c) Telefin, fümige edildiği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
42) Varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali
Apium graveolens L.,
Aster
spp.,
Brassica spp.,
Capsicum annuum
L.,
Cucumis spp.,
Dendranthema
spp.,
Dianthus spp. ve hibritleri,
Gerbera Cass.,
Gypsophila L.,
Lactuca
spp.,
Lupinus spp.,
Lycopersicon
esculentum Mill.,
Solanum melongena L.,
Tanacetum L. ve
Verbena
L. bitkileri.
- Amauromyza maculosa
- Liriomyza bryoniae

- L. huidobrensis

- L. trifolii
a) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde zararlı organizmalardan kaynaklanan hiçbir belirti görülmediği,
veya,
b) İhracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
43) Açık alanda üretilmiş, dikilmiş veya dikim amaçlı köklü bitkiler
Üretim alanının Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Globodera rostochiensis, G. pallida ve Synchytrium endobioticum’ dan ari olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
44) Bitkilerin canlılığını sürdürmeleri amacıyla; içinde kısmen ya da tamamen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba veya ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan ve bitkilerle birlikte olan bitki yetiştirme ortamı ve toprak
a) Dikim anındaki yetiştirme ortamı;
Toprak ve organik maddelerden ari olmalı,
veya
Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,
veya
Zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulduğu,
b) Dikimden itibaren;
Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için gereken uygun önlemlerin alındığı,
veya
Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde bitkilerin taşımaları süresince canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan en az miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiği ve eğer bu bitkiler tekrar dikilmiş ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
45) Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak torf ve benzeri ürünler
(*1) Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak paketlenmiş torf ve benzeri ürünler
(*1)08.12.2009-27426 Resmi Gazete ile değişmiş şekli)
Ekim veya dikimde kullanılacak olan yetiştirme ortamı toprak içermemeli ve bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fumigasyon veya ısıl işleme tabi tutulmuş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
(*1)
a- Tamamen Sphagnum yosunundan elde edilen torflar;
— Tarım dışı alanlardan elde edilmiş ve daha önce kullanılmamış olduğu,
ve
— Laboratuar analizleri sonucunda zararlı organizmalardan ari olduğu
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
b- Ekim veya dikimde kullanılacak olan diğer torf ve yetiştirme ortamları;
— Toprak içermemeli,
ve
— Bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fumigasyon veya ısıl işleme tabi tutulmuş olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
46) Tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. (şeker pancarı) bitkileri
Üretim yerinde son vejetasyon dönemi süresince Beet curly top curtovirusun neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
47) Beet leaf curl nucleorhabdovirus’un varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Beta vulgaris L. (şeker pancarı) bitkileri
a) Beet leaf curl nucleorhabdovirus ’un üretim yerinde mevcut olduğunun bilinmediği,
ve
b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet leaf curl nucleorhabdovirus’un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
48) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülke orijinli, tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı ağaç ve çalılar
a) Temiz (bitki artıklarından ari) olduğu ve çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
b) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği ve zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki sağlık sertifikasında belirtilmelidir.
49) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli,
Gramineae familyasının
Bambusoideae
, Panicoideae alt familyasının ve
Buchloe,
Bouteloua Lag.,
Calamagrostis
,
Cortaderia Stapf.,
Glyceria
R.Br.,
Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,
Molinia,
Phalaris L,
Shibataea
,
Spartina Schreb.,
Stipa L. ve Uniola L. cinslerinin tohumları hariç, üretim amaçlı bitkileri
a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zaralı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
50) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim amaçlı Gramineae hariç tek ve iki yıllık bitkiler
a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği,
c) Zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
51) Palmae (Arecaceae) familyasına ait;
Areca catechu (Malabar palmiyesi),
Arenga pinnata,
Borassus flabellifer,
Calamus merillii,
Caryota maxima (Cevizli palmiye),
C. cumingii,
Cocos nucifera (Hindistan cevizi),
Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan),
Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),
Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora)(Şemsiye palmiye),
Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia)(Kral palmiye),
Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi),
P. dactylifera (Hurma ağacı),
P. sylvestris (Yabani hurma),
Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto),
Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),
Washingtonia spp.,
Chamaerops humilis,
Phoenix theophrasti,
Agave americana;
Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlıbitkileri
a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği,
ve
b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Rhynchophorus ferrugineus’ a ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
52) Palmae (Arecaceae) familyasına ait;
Butia yatay
B.capitata
Brahea armata
B.edulis
Chamaerops humilis
Livistona chinensis
Livistona sp.
Phoenix canariensis
P.dactylifera
P.reclinata
P.roebelenii
P.sylvestris
Sabal sp.
Sabal mexicana
S.minor
S.palmetto
Syagrus romanzoffıana
Trachycarpus fortunei
T.wagnerianus
Trithrinax campestris
Washingtonia filifera
W.robusta
Bitkilerinin meyve ve tohumları hariç, dikim amaçlıbitkileri;
a) Üretim alanının, ulusal bitki sağlığı organizasyonunca kayıt altına alındığı ve denetlendiği,
ve
b) Üretim alanının, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmi olarak kontrol edildiği, Paysandisia archon’a ait herhangi bir belirtiye rastlanmadığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
53) Avrupa orijinli olmayan tohumları hariç, dikim materyali Palmae (palmiye) bitkileri
a) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’ den ari olduğu bilinen bölgelerden olduğu ve üretim yeri ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu, veya
b) Palm lethal yellowing pytoplasma ve Coconut cadang cadang cocadviroid’in bitkilerde son vejetasyon periyodu süresince hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile bulaşık olduğu düşünülen bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırıldığı ve uygun bir muameleye tabi tutularak yok edildiği ve ilgili zararlı organizmalara karşı uygun indikatörler veya bunlara eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en az bir resmi teste tabi tutularak bu zararlı organizmadan ari bulunduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
54)Tohumları hariç, dikim materyali Camellia L.(kamelya) bitkileri
Ciborinia camelliae Kohn’ dan ari olduğu bilinen alanlar orijinli olduğu veya üretim yerindeki çiçekli bitkiler üzerinde son vejetasyon döneminin tamamında (başından itibaren) C. camelliae’ nın hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
55) Avrupa ve Akdeniz ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler orijinli,
Caryophyllaceae
(Dianthus L. hariç),
Compositae
(Dendranthema hariç),
Crucifera
,
Leguminosae ve
Rosaceae
(Fragaria L. hariç)
familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı çok yıllık otsu bitkileri
a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,
b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu,
c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu, ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elimine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
d) İhracattan önceki üç ay içinde ve ayda en az bir kez olmak üzere yapılan resmi kontrollerde Liriomyza bryoniae, L. huidobrensis, L. sativae, L.trifolii ve Amauromyza maculosa ile bulaşık olmadığı veya ihracattan hemen önce yapılan kontrollerde bu zararlı organizmalara rastlanmamış olduğu ve bu zararlı organizmaların eradikasyonu için standartlara uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
56) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinen ülkeler orijinli, tohumları hariç, dikim materyali Euphorbia spp. (sütleğen) bitkileri
a) Bitkilerin Bemisia tabaci Genn.’den temiz olduğu bilinen alanlarda üretildiği,
b) İhracattan önceki üç aylık dönemde yapılan aylık kontrollerde B. tabaci Genn.’den kaynaklanan bir belirti görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
57) Tomato yellow leaf curl begomovirus’un yer aldığı bilinen orijinli ülkelerde, tohumları hariç, dikim amaçlı Lycopersicon esculentum Mill. (domates) bitkileri;

a) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinmeyen yerlerde
b) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinen yerlerde
a) Bemisia tabaci Genn.’nin varlığı bilinmeyen yerlerdeki bitkiler üzerinde;
Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
a) B. tabaci Genn. ‘nin varlığı bilinen yerlerdeki bitkiler üzerinde;
- Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve bitkilerin B. tabaci Genn.’den ari olduğu bilinen bölgeler orjinli olduğu,
veya
- İhracattan 3 ay önce en az aylık olarak yapılan resmi incelemeler sonucunda B. tabaci Genn.’den ari olduğu bulunmuş olan üretim yerlerinden alındığı,
veya
b) Üretim yerlerinde Tomato yellow leaf curl begomovirus’unun hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin B. tabaci Genn.’den ari hale getirmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
58) Aşağıda belirtilen ilgili zararlı organizmaların yer aldığı ülkeler orijinli, tohum, yumru, soğan, rizomları hariç, dikim amaçlı bitkilerin ilgili zararlı organizmalar:

Bean golden mosaic begomovirus
Cowpea mild mottle carlavirus
Lettuce infectious yellow begomovirus
Pepper mild tigre begomovirus
Squash leaf curl begomovirus
Bemisia tabaci
Genn. ile taşınan diğer virüsler
a) Bemisia tabaci Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen bölgelerde

b) Bemisia tabaci Genn. (Avrupa kökenli olmayan populasyonları) ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin varlığı bilinen bölgelerde
Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,
Uygun bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği ve
a) Bitkilerin, B. tabaci Genn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinin ari olduğu bilinen bölgeler orijinli olduğu
veya
b) Uygun zamanlarda yapılan resmi incelemelerde, üretim yerlerinin B. tabaci Genn. ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari bulunduğu,
veya
c) B. tabaci Genn.’ nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
59) Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları
a) Plasmopara halstedii’den arî olduğu bilinen yerler orijinli olduğu,
veya
b) P. halstedii’nin tüm ırklarına dayanıklı olduğu bilinenlerin dışındaki çeşitlerden elde edilen tohumların, bu zararlı organizmaya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
60) Lycopersicon esculentum Mill. (domates) tohumları
Uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle veya uluslar arası alanda eşdeğer olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde edilmiş olduğu, ve
a) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas vesicatoria ve Potato spindle tuber pospiviroid’ den ari olduğu bilinen alanlardan alındığı
veya
b) Son vejetasyon peryodu boyunca üretim alanında adı geçen zararlı organizmaların neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği
veya
c) Tohumların adı geçen zararlı organizmalar yönünden resmi bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmalardan temiz olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
61) Medicago sativaL.(yonca) tohumları
a) Üretim alanında son vejetasyon periyodunun tamamında başından itibaren Ditylenchus dipsaci’nin hiçbir belirtisinin görülmemiş olduğu ve temsili numune üzerinde yapılan laboratuvar testlerine göre D. dipsaci’den arî olduğu,
veya
b) İhracattan önce fümigasyon yapıldığı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
62) Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus’ un olduğu bilinen ülkeler orijinli Medicago sativa L. (yonca)tohumları
a) Son on yıldır üretim yerinde veya yakınında Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ un olmadığı,
b) Bitkilerin;
- Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ a yüksek dayanıklı çeşitlere ait olduğu,
veya
- Tohumun hasat edildiğinde tohumun ekim döneminden itibaren bitkinin dördüncü vejetasyona henüz başlamamış olduğu ve tohum hasadından önce başka bir tohum alınmadığı,
veya
- Yonca tohumu içerisinde cansız madde oranının ağırlığın %0.1’ i geçmediği,
c) Üretim alanında Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus‘ un belirtilerinin gözlenmediği veya son vejetasyon dönemi boyunca yakın çevresindeki yoncalarda da belirtilerin görülmediği,
veya
d) Ekimden önceki son üç yıl boyunca o alanda yonca yetiştirilmediği,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
63) Oryza sativa L. (çeltik) tohumları
a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların Aphelenchoides besseyi Christie den arî bulunduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
64) Oryza sativa L. (çeltik)’nın sofralık kavuzlu çeltik taneleri
a) Uygun bir nematolojik test sonucunda tohumların Aphelenchoides besseyi Christie den arî bulunduğu,
veya
b) A. besseyi Christie’ye karşı uygun bir sıcak su muamelesine ya da diğer uygun bir muameleye tabi tutulduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
65) Phaseolus L. (fasulye) tohumları
a) Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den ari bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli’ den arî olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
66) Zea mays L. (mısır) tohumları
a) Pantoea stewartii’ den ari bölgeler orijinli olduğu,
veya
b) Yeterli miktarda tohum örneğinin test edilerek test sonucunda P. stewartii’ den ari olduğu,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
67) Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan, İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli Triticum, Secale ve Triticum x Secale tohumları
Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
68) Tilletia indica’ nın varlığı bilinen Afganistan, Hindistan, Irak, Meksika, Nepal, Pakistan; İran, G.Afrika, Brezilya ve A.B.D. orijinli Triticum, Secale ve Triticum x Secale taneleri
a) Tanelerin Tilletia indica’ nın varlığı bilinmeyen bölgelerde üretildiği ve üretim bölgesinin adı,
veya
b) Son vejetasyon peryodu boyunca T. indica’ dan kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği ve hasat ve yüklemeden önce alınan numunelerin test edilerek T. indica’dan ari bulunduğu ve “test edilmiş ve T. indica’ dan ari bulunmuştur” ifadesi,
Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
EK-5
(*2)“EK-5   (*2)21.08.2010-27679 Resmi Gazete ile değişen şekli)
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI
BAĞLI OLDUĞU İL
KAPININ ADI
1- 1ADANA
: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge
2- AĞRI
: Doğu Beyazıt
3- 1ANKARA
: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa
4- 1ANTALYA
: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge
5- 2ARTVİN
: Hopa, Sarp
6- BALIKESİR
: Bandırma
7- 2BARTIN
: Bartın
8- 1,2BURSA
: Bursa, Gemlik, Mudanya
9- ÇANAKKALE
: Çanakkale
10- 1,2EDİRNE
: Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu,
İpsala, Hamzabeyli
11- ERZURUM
: Erzurum
12- ESKİŞEHİR
: Eskişehir
13- GAZİANTEP
: Gaziantep, Islahiye
14- GİRESUN
: Giresun
15- 1,2İSTANBUL
: İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge
16- 1,2İZMİR
: İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa, Dikili
17- 1HATAY
: Antakya, 2İskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü
18- KAHRAMANMARAŞ
: Kahramanmaraş
19- 2KASTAMONU
: İnebolu
20- KAYSERİ
: Kayseri
21- KİLİS
: Öncüpınar
22- 2KOCAELİ
: İzmit, Derince, Gebze
23- KONYA
: Konya
24- MALATYA
: Malatya
25- MARDİN
: Mardin, Nusaybin
26- 1,2MERSİN
: Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge
27- MUĞLA
: Dalaman Havalimanı
28- 2ORDU
: Ordu, Ünye
29- RİZE
: Rize
30- 1,2SAKARYA
: Sakarya(Değişik:R.G.24/7/2009-27298)
31- 1,2SAMSUN
: Samsun
32- 2SİNOP
: Sinop
33- SİVAS
: Sivas
34- 2TEKİRDAĞ
: Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy, Avrupa Serbest Bölge
35- 1,2TRABZON
: Trabzon, Trabzon Serbest Bölge
36- UŞAK
: Uşak
37- 1YALOVA
: Yalova
38- 2ZONGULDAK
: Zonguldak, Karadeniz Ereğli
1 ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller Üretim
2 Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkili iller
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİSEL ÜRÜN İTHAL KAPILARI
BAĞLI OLDUĞU İL
KAPININ ADI
1- *ADANA
: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge
2- AĞRI
: Doğu Beyazıt
3- *ANKARA
: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa
4- *ANTALYA
: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge
5- BALIKESİR
: Bandırma
6- BARTIN
: Bartın
7- *BURSA
: Bursa, Gemlik, Mudanya
8- ÇANAKKALE
: Çanakkale
9- *EDİRNE
: Kapıkule TIR, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu,
İpsala, Hamzabeyli
10- ERZURUM
: Erzurum
11- ESKİŞEHİR
: Eskişehir
12- GAZİANTEP
: Gaziantep, Islahiye
13- GİRESUN
: Giresun
14- ARTVİN
: Hopa, Sarp
15- *İSTANBUL
: İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge, Trakya Serbest Bölge
16- *İZMİR
: İzmir, Adnan Menderes, İzmir TIR, Ege Serbest Bölge, Aliağa, Dikili
17- *HATAY
: Antakya, İskenderun, Isdemir, Yayladağı Kapı, Cilvegözü
18- KAHRAMANMARAŞ
: Kahramanmaraş
19- KASTAMONU
: İnebolu
20- KAYSERİ
: Kayseri
21- KİLİS
: Öncüpınar
22- KOCAELİ
: İzmit, Derince, Gebze
23- KONYA
: Konya
24- MALATYA
: Malatya
25- MARDİN
: Mardin, Nusaybin
26- *MERSİN
: Mersin, Yolcu Salonu, Taşucu, Mersin Serbest Bölge
27- MUĞLA
: Dalaman Havalimanı
28- ORDU
: Ordu, Ünye
29- RİZE
: Rize
30- SAKARYA
: Sakarya
31- *SAMSUN
: Samsun
32- SİNOP
: Sinop
33- SİVAS
: Sivas
34- TEKİRDAĞ
: Tekirdağ, Çorlu Havalimanı, Çerkezköy
35- *TRABZON
: Trabzon
36- UŞAK
: Uşak
37- *YALOVA
: Yalova
38- ZONGULDAK
: Zonguldak, Karadeniz Ereğli
* Üretim ve çoğaltım materyali ithaline yetkili iller

EK -6
APPENDIX-6
TARIMVE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
1.İhracatcının adı ve adresi
1.Name and address of exporter
2.BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI
2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE
No : EEC/TR
3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi
3.Declared name and address of consignee
4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı
................................Bitki Koruma Teşkilatına
4.Plant Protection Organization of Turkey to Plant Protection Organization (s) of
6.Beyan edilen taşıma aracı
6.Declared means of conveyance
5.Menşei (Yer)
5.Place of origin
7.Beyan edilen giriş yeri
7.Declared point of entry
Kayıt No.
Reg.No.
Ürün Kodu
Prod.code
8.Ayırt edici işaretler, Ambalaj adedi ve şekli
8.Distinguishing marks: Number and description of packages:
Ürünün adı: Name of the product
Bitkinin botanik adı : Botanical name of plants
9.Beyan edilen miktar
9.Ouantity declared
10.Bu sertifika yukarıda nitelikleri belirtilen bitki ve ürünlerinin;
-Uygun prosedürlere göre muayene edildiğini,
-Karantina zararlılarından arî, diğer hastalık ve zararlılardan pratikte arî olduğunu ve ithalatı yapan ülkenin cari Bitki Sağlık Yönetmeliklerine uygun olduğunu tasdik eder.
10.This is to certify that the plants or plant products described above
-Have been inspected according to the appropriate procedures and
-Are considered to be free from quarantine pests and practically free from other harmful organism; and that they
-Are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country
11.Açıklama
11.Additional declaration
DEZENFESTASYON ve/veya DEZENFEKSİYON UYGULAMASI
DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT
18.Sertifikanın verildiği yer
18.Place of issue

Tarih
Date

Yetkili memurun                Teşkilatın Mühürü
Adı, Soyadı imzası


Name and signature           Stamp of the Organization
of the   Authorized
officer
12.Mücadele şekli
12.Treatment
13.Kullanılan ilaç
13.Chemical
(active ingredient)
14.Süre ve ısı
14.Duration and temperature
15.Doz
15.Concentration
16.Tarih
16.Date
17.İlave Bilgi
17.Additional information
Back page of Appendıx VI
1. Name und Adresse de Absenders:
Nom et adresse de 1’expediteur:
2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS
CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE
3. Name und adresse des vorgesehenen Empflangers:
Nom et adresse declares du destinaire
4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI
an Pflanzenschutzorganisation von:
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE
a I’Organisation de la Protection de vegetaux de:
5. Ursprung:
Lieu d’origine:
6. Vorgesehenes Transportmittel:
Moyen de transport declare
7. Vorgeschener Grenzübertrittsort:
Point dentree declare
8. Unterscheidungsmerkmale,Zahl und Beschreibung der Stücke,Name des Erzeugnisses,Botanischer Name der Pflanzen.Marques et numeros des colis,nombre et nature des colis,nature des produits,nom botanique des plantes:
9. Angegebene Menge:
Ouantite declarcee:
10. Es wird hiermit bescheinigt,daB die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanenerzeugnisse:
- Nach geeigneten Verfahren untersucht worden sind.
- als frei von Ouarantane Schadorganismen und praktsch frei von anderen gefahrliichen Schadorganismen befunden werden, und
- als den bestehenden Pflanzenschutzvorschriften des Einfuhrlandes entsprechend angesehen werden.
II es certifie que les vegetaux, parties de vegetaux ou produits vegetaux decrits ci-dessus:
- ont ete inspectes suivant des procedures adaptees.
- sont estimas indemnes d’ennemis vises par la reglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes dautres ennemis dangereux, et qu’ils.
-sont juges conformes a la reglementation phytosanitaire en vigueur.
11. Zusatzliche Erklarung:
Declaration supplementaire:
ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG
TRAITEMENT DE DESIFEST ATOIN ET/OU DESINFECTION
12. Behandlung:
Traitement:
13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff):
Produit chimique (matıere active):
14. Dauer und Temperatur:
Duree et temperature:
15. Konzetration:
Concentration:
16. Datum:
Date:
17. Sonstige Angaben:
Renseignements complementaires:
18. Ausstellungsort:
Datum:
Name und Unterschrift des amtlichen Beuaftragten.
Dienstsiegel:
Lieu du delivrance:
Date:
Nom et signature du fonctionnaire autrerise:
Cachet de I’organisation:
EK-7
APPENDIX–7
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
1.İhracatcının adı ve adresi
1.Name and address of exporter
2.YENİDEN İHRACAT İÇİN BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI
2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE
FOR RE-EXPORT
EEC/TR
3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi
3.Declared name and address of consignee
4.Türkiye Bitki Koruma Teşkilatı
.................................Bitki Koruma Teşkilatına
4.Plant Protection Organization of Turkey
to Plant Protection Organization (s) of
6.Beyan edilen taşıma aracı
6.Declared means of conveyance
5.Menşei (Yer)
5.Place of origin
7.Beyan edilen giriş yeri
7.Declared point of entry
Kayıt No
Reg.No
Ürün Kodu
Prod.code
8.Ayırt edici işaretler, ambalaj adedi ve şekli
8.Distinguishing marks:Number and description of packages:
Ürünün adı : Name of the product
Bitkinin botanik adı :Botanical name of plants
9.Beyan edilen miktar
9.Quantity declared
10.Bu Belge ile:...... (menşe ülke)’den Türkiye’ye (yeniden ihracatülkesi) ithal edilen ve yukarıda belirtilen bitki ürünlerinin (............) sayılı bitki sağlığı sertifikasının kapsamına girdiği ve bu sertifikanın:
* Orijinalinin Tasdikli Aslına Uygun Sureti’nin İlişikte olduğu
* Ambalajlı Tekrar Ambalajlanmış Orijinal Yeni Konteynerlerde
* Orijinal Bitki Sağlık Sertifikasına ve İlave kontrollere Dayanılarak İthal Ülkesinin Yürürlükteki Yönetmeliğine Uygun olduğu ve Türkiye’de (
yeniden ihracat ülkesi) depolama sırasında konsinyasyon enfestasyon veya enfeksiyon riskine maruz kalmadığı onaylanır.
*Uygun Olanları İşaretleyin.
10.This is to certify; that the plants or plant products described above were imported into Turkey (country of re-export) from ....................(country of origin) covered by Phytosanitary Certificate no..........................
* original certified true copy of which is attached to this Certificate,
- that they are,
* packed repacked in original new containers
- that based on the
* Original Phytosanitary Certificate and additional inspection, they are considered to conform with current regulations of the importing country and
- that during storage in Turkey (country of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.
*Insert tick in the appropriate boxes.
11.Açıklama
11.Additional declaration
DEZENFESTASYON VE/VEYA
DEZENFEKSİYON UYGULAMASI
DESINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT
18.Sertifikanın verildiği yer
18.Place of ıssue


Tarih
Date

Yetkili memurun           Kurum Mühürü
Adı, Soyadı İmzası

Name and signature       Stamp of the Organization
of the authorized
officer
12.Mücadele şekli
12.Treatment
13.Kullanılan İlaç
13.Chemical
(Active Ingredient)
14.Süre ve ısı
14.Duration and
temperature
15. Doz
15. Concentration
16.Tarih
16.Date
17.İlave Bilgi
17.Additional Information
Back page of Appendix 7
1. Name und Adresse des Absenders:
Nom et adresse de I’expeditur:
2. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS FÜR DIE WIEDERAUSFUHR
CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION
3. Name und Adresse des vorgesehenen Empfangers:
Nom et adresse declares du destinaire:
4. PFLANZENSCHUTZDIENST IN DER TURKEI
an Pflanzenschutzorganisation von:
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX DE TURQUIE
a I’Organisation de la Protection de Vegetaux de:
5. Ursprung:
Lieu d’origine:
6. Vorgesehenes Transportmittel:
Moyen de transport declare:
7. Vorgesehener Grenzübertrittsort:
Point dentree declare:
8. Unterscheidungsmerkmale,Zahl und Beschreibung der Stücke, Name des Erzeugnisses,
Botanischer Name:
Marques et numeros des colis, nombre et nature des colis,nature des produits,nom botanique:
9. Angegebene Menge:
Quantite declaree:
10. Es wird hiermit bescheinigt, daB die oben beschriebenen Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse:
- aus.................(Ursprungland) nach ..................(weiterversende land) eingeführt worden sind und daB ihnen des Pflanzengesundheitszeugnis Nr.................., dessen Original oder beglaubigte Kopie in der Anlage vorliegt beigefügt war.
- in ihrer ursprünglichen Verpackung , in einer neunen Verpackung befördert werden.
- auf grund den ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses und einer zusatzliche Untersuchung als den geltenden Pflanzenshutzvorschriften des Bestimmungslandes entsprechend angesehen werden und
- die Sendung wahrend ihrer Lagerung in .........(weiterversende land) keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizierung ausgesetzt war.
II est certifie:
- Que les vegetaux ou produits vegetaux decrits ci-dessus ont ete importes en.......(pays de reexportation) en provance de ...........(pays dorigine) et ont fait l’object du Certificat phytosanitaire no ........... dont I’original la copie authentifice est annexe(e) au present certificat.
- Que’ils sont emballes reemballes dans les emballeges initiaux dans de nouveaux emballeges.
- que dapres le certificat phytosanitaire original et une inspection supplementaire,I’envio est estime conforme a la reglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importatuer et.
- qu’au cours de I’emmagasinage dans.........(pays de reexportation) il n’a ete expose au risque d’infestation ou d’infection.
11. Zusatzliche Erklarung:
Declaration supplementaire:
ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG
TRAITEMENT DE DESIFESTATOIN ET/OU DESINFECTION
12. Behandlung:
Traitement:
13. Chemikalie (aktiver Wirkstoff):
Produit chimique (matiere active):
14. Dauer und Temperatur:
Duree et temperature:
15.Konzentration:
Concentration:
16. Datum:
Date:
17. Sonstige Angaben:
Renseignements complementaires:
18. Ausstellungsort:
Datum:
Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten:
Dienstsiegel:
Licu du delivrance:
Date:
Nom et signature du fonctionnaire autorise:
Cachet de I’organisation
EK -8
İTHAL PERMİSİ ÖRNEĞİ
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Permi No     :
Permi Tarihi :
Bu ithal permisi ile aşağıda nitelikleri yazılı materyalin parçalarının veya bunları temsil eden numunelerinin Zirai Karantina Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 6 ncı maddesi gereğince Türkiye’ye getirilmesine izin verilmiştir.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
BAKAN ADINA                                                                                  (İmza ve Mühür)
GETİRİLECEK BİTKİYE AİT BİLGİLER
Gönderenin Adı ve Adresi
:..............................................................
Alacak olanın Adı ve Adresi
:..............................................................
Materyalin Cins ve Türü
:..............................................................
(botanik adları ile)
:..............................................................
Miktarı
:..............................................................
Ambalaj Adedi ve Şekilleri
:..............................................................
Markası
:..............................................................
Menşei (Ülke ve Bölgesi)
:..............................................................
Hangi Taşıtla Getirileceği
:..............................................................
Giriş Gümrüğü
:..............................................................
Bağlı Olduğu Özel Şartlar
:..............................................................

EK-9
İTHAL PERMİSİ BAŞVURU FORMU
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
ANKARA
Türkiye’ye getirmek istediğim aşağıda nitelikleri yazılı materyaller için Zira Karantina Yönetmeliği hükümlerine uymak kaydıyla gerekli İthal Permisi’nin verilmesini arz ederim.
Adı ve Adresi:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   (İmza ve Kaşe)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GETİRİLECEK MATERYALE AİT BİLGİLER
-Gönderenin Adı ve Adresi
:..............................................................
-Alacak Olanın Adı ve Adresi
:..............................................................
-Materyalin; Cinsi ve Çeşidi
:..............................................................
(botanik adları ile)
:..............................................................
-Miktarı
:..............................................................
-Ambalaj Adedi ve Şekilleri
:..............................................................
-Markası
:..............................................................
-Menşei (Ülke ve Bölgesi)
:..............................................................
-Hangi Amaçla Getirileceği
:..............................................................
-Hangi Taşıtla Getirileceği
:..............................................................
-Giriş Gümrüğü
:..............................................................

EK -10
APPENDIX –10
NOTIFICATION OF INTERCEPTION OF A CONSIGNMENT OR HARMFUL ORGANISM
(ZARARLI ORGANİZMA VEYA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜNÜN İADE FORMU)
1.CONSIGNOR (Gönderici)
a.Name (İsim):
b.Address (Adres) :
c.Country (Ülke) :
2.INTERCEPTION FILE (İade Dosyası)
a.Reference number (Referans no):
Requests for message to be sent to (dağıtım yapılacak kuruluşlar
b.Member States (Üye ülkeler):               c.EPPO:
3.CONSIGNEE (Alıcı)
a.Name (İsim) :
b.Address (Adres) :
c.Country (Ülke) :
d.Country +e.Place of destination
(Ülke ve malın dağıtım yeri) :
4.a.Plant Protection Organization of
(Bitki Koruma Teşkilatı):
b.to (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı)
5.a.Country (ülke) + b. Place of export (İhraç edilen yer):
6.a.Country (Ülke) + b. Place of origin ( Malın orijini) :
7.TRANSPORT
a.Mode of transport (Taşıma şekli) :
b.Mean(s) of transport (Taşıma araçları) :
c.Identification(s)
9. IDENTIFICATION OF THE CONSIGNMENT (Malın tanımı)
a.Type of document (Belgenin tipi) :
b.Document number (Belge no) :
c.Country (Ülke) + Place of issue (Hazırlandığı yer):
d.Date of issue (Hazırlanma tarihi) :
8. Point of entry (Giriş yeri) :
10.DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGMENT
(Malın iade edilecek bölümünün tanımı)
a.Type of package(s)/container(s) :
(Ambalajın/taşıyıcının çeşidi)
b.Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s) :
(Ambalaj/taşıyıcının ayırıcı işaretleri)
c. Number(s) of package(s)/container(s) :
(Ambalaj/taşıyıcının sayısı)
d. Plant, plant product or other objects:
(Bitki, bitkisel ürün veya diğer maddeler)
e. Class of commodity :
(Malın çeşidi)
11.a.Net mass/volume/number of units in the consignment :
(Sevkiyat içindeki malın net ağırlık / hacim/sayısı)
b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)
12. a. Net mass/volume/number of units of the intercepted part:
(İade edilen malın ağırlık/hacim/sayısı)
b. Unit of measure :
(Ölçü birimi)
13.a.Net mass/volume/number of units of the contaminated part:
(Bulaşık partinin ağırlık/hacim/sayısı)
b.Unit of measure :
(Ölçü birimi)
14. REASON(S) FOR INTERCEPTION (İade nedeni)
a. Reason(s) (Sebep) :
b.Scientific name of the harmful organism :
(Zararlı organizmanın bilimsel adı)
c.Extent of the contamination :
(Bulaşmanın derecesi)
15. MEASURES TAKEN (Alınan önlemler)
a. Measures (Önlemler) :
b. Extent of the measures (Önlemin boyutu) :
QUARANTINE IMPOSED (Karantina süresi)
c. Begin date : (Başlangıç tarihi)
d. Anticipated end date :
(Tahmini bitiş tarihi)
e. End date:
f.Country (Ülke) + g. Place of quarantine (Karantina yeri) :
16. FREE TEXT (İlave bilgi)
17. INFORMATION ON THE INTERCEPTION
(İade hakkında bilgi)
a. Place/check point (Kontrol noktası) :
b. Official service (Resmi servis) :
c. Date (Tarih) :
18. SENDER OF THE MESSAGE (Mesajı gönderen)
a. Official service + b. Official stamp :
(Resmi servis + resmi mühür)
c. Person responsible for the file :
(Yazıdan sorumlu kişi)
d. Date (Tarih) :
EK -11
(*2)“EK -11   (21.08.2010-27679 Resmi Gazete ile değişen şekli)
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ KAPILARI
İLİ
İHRAÇ KAPISININ ADI
1-
ADANA
: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge
2-
AFYONKARAHİSAR
: Afyon
3-
AĞRI
: Doğu Beyazıt
4-
AKSARAY
: Aksaray
5-
ANKARA
: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,
6-
ANTALYA
: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Alanya,   Kaş, Finike
7-
ARDAHAN
: Türkgözü
8-
ARTVİN
: Hopa, Sarp
9-
AYDIN
: Aydın, Kuşadası
10-
BALIKESİR
: Bandırma, Ayvalık
11-
BARTIN
: Bartın
12-
BATMAN
: Batman
13-
BURSA
: Bursa, Mudanya, Gemlik
14-
ÇANAKKALE
: Çanakkale
15-
ÇORUM
: Çorum
16-
DENİZLİ
: Denizli
17-
DİYARBAKIR
: Diyarbakır
18-
EDİRNE
: Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule
19-
ESKİŞEHİR
: Eskişehir
20-
ERZURUM
: Erzurum
21-
GAZİANTEP
: Gaziantep, İslahiye, Karkamış
22-
GİRESUN
: Giresun
23-
HAKKARİ
: Esendere
24-
HATAY
: Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı
25-
IĞDIR
: Dilucu
26-
ISPARTA
: Isparta
27-
İSTANBUL
: Atatürk Havalimanı Kargo, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge
28-
İZMİR
: İzmir, İzmir Tır, İzmir Yolcu Salonu, Adnan Menderes, Aliağa, Çeşme, Dikili, Ege Serbest Bölge, Menemen Deri Serbest Bölge
29-
KAHRAMANMARAŞ
: Kahramanmaraş
30-
KARABÜK
: Karabük
31-
KARAMAN
: Karaman
32-
KASTAMONU
: İnebolu
33-
KAYSERİ
: Kayseri
34-
KIRKLARELİ
: Dereköy
35-
KİLİS
: Öncüpınar
36-
KOCAELİ
: İzmit, Derince, Gebze, Dilovası
37-
KONYA
: Konya
38-
MALATYA
: Malatya
39-
MARDİN
: Mardin, Nusaybin
40-
MANİSA
: Manisa, Alaşehir
41-
MERSİN
: Mersin, Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Taşucu
42-
MUĞLA
: Dalaman Havalimanı, Fethiye, Marmaris, Bodrum
43-
NEVŞEHİR
: Ürgüp
44-
ORDU
: Ordu, Ünye
45-
RİZE
: Rize
46-
SAMSUN
: Samsun
47-
SAKARYA
: Sakarya
48-
SİNOP
: Sinop
49-
SİVAS
: Sivas
50-
ŞANLIURFA
: Şanlıurfa, Akçakale
51-
ŞIRNAK
: İpekyolu
52-
TEKİRDAĞ
: Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı, Avrupa Serbest Bölge
53-
TOKAT
: Tokat
54-
TRABZON
: Trabzon, Trabzon Serbest Bölge
55-
UŞAK
: Uşak
56-
VAN
: Van, Kapıköy
57-
YALOVA
: Yalova
58-
ZONGULDAK
: Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi
6968 SAYILI ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA TAYİN VE İLAN EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜN İHRAÇ KAPILARI
İLİ
İHRAÇ KAPISININ ADI
1-
ADANA
: Adana, Yumurtalık Serbest Bölge
2-
AFYONKARAHİSAR
: Afyon
3-
AĞRI
: Doğu Beyazıt
4-
AKSARAY
: Aksaray
5-
ANKARA
: Ankara Tır, Ankara Posta, Esenboğa,
6-
ANTALYA
: Antalya, Antalya Havalimanı, Antalya Serbest Bölge, Alanya,   Kaş, Finike
7-
ARDAHAN
: Türkgözü
8-
ARTVİN
: Hopa, Sarp
9-
AYDIN
: Aydın, Kuşadası
10-
BALIKESİR
: Bandırma, Ayvalık
11-
BARTIN
: Bartın
12-
BATMAN
: Batman
13-
BURSA
: Bursa, Mudanya, Gemlik
14-
ÇANAKKALE
: Çanakkale
15-
ÇORUM
: Çorum
16-
DENİZLİ
: Denizli
17-
DİYARBAKIR
: Diyarbakır
18-
EDİRNE
: Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, İpsala, Uzunköprü, Pazarkule
19-
ESKİŞEHİR
: Eskişehir
20-
ERZURUM
: Erzurum
21-
GAZİANTEP
: Gaziantep, İslahiye, Karkamış
22-
GİRESUN
: Giresun
23-
HAKKARİ
: Esendere
24-
HATAY
: Antakya, İskenderun, Cilvegözü, İsdemir, Yayladağı Kapı
25-
IĞDIR
: Dilucu
26-
ISPARTA
: Isparta
27-
İSTANBUL
: Atatürk Havalimanı, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu, Atatürk Havalimanı Serbest Bölge, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Posta, Karaköy Yolcu Salonu, Ambarlı, Haydarpaşa, Halkalı, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Deri Serbest Bölge
28-
İZMİR
: İzmir, İzmir Tır, İzmir Yolcu Salonu, Adnan Menderes, Aliağa, Çeşme, Dikili, Ege Serbest Bölge
29-
KAHRAMANMARAŞ
: Kahramanmaraş
30-
KARABÜK
: Karabük
31-
KARAMAN
: Karaman
32-
KASTAMONU
: İnebolu
33-
KAYSERİ
: Kayseri
34-
KIRKLARELİ
: Dereköy
35-
KİLİS
: Öncüpınar
36-
KOCAELİ
: İzmit, Derince, Gebze
37-
KONYA
: Konya
38-
MALATYA
: Malatya
39-
MARDİN
: Mardin, Nusaybin
40-
MANİSA
: Manisa, Alaşehir
41-
MERSİN
: Mersin, Yolcu Salonu, Mersin Serbest Bölge, Taşucu
42-
MUĞLA
: Dalaman Havalimanı, Fethiye, Marmaris, Bodrum
43-
NEVŞEHİR
: Ürgüp
44-
ORDU
: Ordu
45-
RİZE
: Rize
46-
SAMSUN
: Samsun
47-
SAKARYA
: Sakarya
48-
SİNOP
: Sinop
49-
SİVAS
: Sivas
50-
ŞANLIURFA
: Şanlıurfa, Akçakale
51-
ŞIRNAK
: İpekyolu
52-
TEKİRDAĞ
: Tekirdağ, Çerkezköy, Çorlu Havalimanı
53-
TOKAT
: Tokat
54-
TRABZON
: Trabzon
55-
UŞAK
: Uşak
56-
VAN
: Van, Kapıköy
57-
YALOVA
: Yalova
58-
ZONGULDAK
: Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi