Zorunlu Olarak İhraç Ettikleri Malların Geri Gelmesine İlişkin Genel Yazı

Tarih 28/03/2011
Sayı B.07.1.GİB.0.06.55-130[5511-2804]-30102
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.06.55-130[5511-2804]-30102

Konu :

................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 10/3/2011 tarih ve B.02.1.DTM.0.03.01.01-249/9516 sayılı yazıda, Libya'da gelişen olaylar sonucunda ihraç ettikleri ürünleri ithal etmek zorunda kalarak ciddi maddi kayıplara uğrayan ihracatçıların, bu kapsamdaki işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik Başkanlığımızca gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 inci maddelerine göre ihracat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

Aynı Kanunun 16/1-b maddesinde; ihracat istisnasından faydalanılarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnası nedeniyle faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesinin şart olduğu hüküm altına alınmıştır.

İhraç edilen malların geri gelmesi halinde KDV'ye ilişkin yapılacak işlemler 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) ve 46 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümlerinde belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Libya'da meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalara 45 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve Libya'da meydana gelen olaylardan etkilenen ihracatçılara ilişkin taleplerin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde süratle sonuçlandırılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                         

  Mehmet KİLCİ

 Gelir İdaresi Başkanı
Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285983 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285983 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?