Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 30)

POZİSYON NOEŞYANIN TANIMIÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1234
30.01Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz
haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların
veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin
ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlan-
mış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan
veya hayvan menşeli diğer maddeler:
3001.20 – Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının
hülasaları :
3001.20.10.00.00 – – İnsan menşeli olanlar 50
3001.20.90.00.00 – – Diğerleri 50
3001.90 – Diğerleri:
3001.90.20.00.00 – – İnsan menşeli olanlar50
– – Diğerleri:
3001.90.91.00.00 – – – Heparin ve tuzları 15
– – – Diğerleri
3001.90.98.10.00 – – – – Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)50
3001.90.98.90.00 – – – – Diğerleri50
30.02İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere
hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve
bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle el-
de edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma
kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
– Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık
sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun
olmasın):
3002.11.00.00.00 – – Sıtma teşhisi için test kitleri50
3002.12 – – Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları:
– – – Antiserumlar:
3002.12.00.00.11 – – – – Yılan serumu 50
3002.12.00.00.12 – – – – Aglutinan serumları 50
3002.12.00.00.13 – – – – Gamma-globulin50
3002.12.00.00.19 – – – – Diğerleri50
– – – Diğer kan fraksiyonları:
3002.12.00.00.21 – – – – Hemoglobin 15
3002.12.00.00.22 – – – – Kan globulinleri15
3002.12.00.00.23 – – – – Serum globulinleri15
3002.12.00.00.29 – – – – Diğerleri50
3002.13.00.00.00 – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde
ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım olmayan bağışıklık ürünleri50
3002.14.00.00.00 – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde
ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım halinde bağışıklık ürünleri50
3002.15.00.00.00 – – Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde
ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri50
3002.19.00.00.00 – – Diğerleri50
3002.20 – İnsanlar için kullanılan aşılar :
3002.20.00.10.00 – – Çocuk felci aşıları 0
– – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar
3002.20.00.20.11 – – – Kızamık aşısı0
3002.20.00.20.12 – – – Kabakulak aşısı0
3002.20.00.20.13 – – – BCG aşısı0
3002.20.00.20.14 – – – Karma aşı (DBT)0
3002.20.00.20.15 – – – Kolera aşısı 0
3002.20.00.20.16 – – – Tifo aşısı0
3002.20.00.20.19 – – – Diğerleri0
3002.30.00.00.00 – Veterinerlikte kullanılan aşılar0
3002.90 – Diğerleri:
3002.90.10.00.00 – – İnsan kanı50
3002.90.30.00.00 – – Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış
hayvan kanı50
– – Mikroorganizma kültürleri:
– – – Fermentler
3002.90.50.10.11– – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar10
3002.90.50.10.19– – – – Diğerleri10
3002.90.50.90.00 – – – Diğer mikroorganizma kültürleri50
– – Diğerleri
3002.90.90.00.11 – – – Saksitoksin50
3002.90.90.00.12 – – – Risin50
3002.90.90.00.13 – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar50
3002.90.90.00.19 – – – Diğerleri50
30.03Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle
karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar
(30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç)
(dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlan-
mamış) :
3003.10.00.00.00 – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya
streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler0
3003.20.00.00.00 – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler0
– Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
3003.31.00.00.00 – – İnsülin içerenler0
3003.39.00.00.00 – – Diğerleri0
– Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
3003.41.00.00.00 – – Efedrin ve tuzlarını içerenler40
3003.42.00.00.00 – – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler40
3003.43.00.00.00 – – Norefedrin ve tuzlarını içerenler40
3003.49.00.00.00 – – Diğerleri40
3003.60.00.00.00 – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma
aktif maddelerini içerenler 40
3003.90.00.00.00 – Diğerleri40
30.04Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya
olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya
30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek
kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems”
dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde
ambalajlanmış) :
3004.10.00.00.00 – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların
türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini
içerenler0
3004.20.00.00.00 – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler0
– Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
3004.31.00.00.00 – – İnsülin içerenler0
3004.32.00.00.00 – – Böbreküstü bezi hormonlarını, bunların türevleri ve
yapısal benzerlerini içerenler0
3004.39.00.00.00 – – Diğerleri0
– Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
3004.41.00.00.00 – – Efedrin ve tuzlarını içerenler0
3004.42.00.00.00 – – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler0
3004.43.00.00.00 – – Norefedrin ve tuzlarını içerenler0
3004.49.00.00.00 – – Diğerleri0
3004.50.00.00.00 – Diğerleri, vitaminleri veya 29.36 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler0
3004.60.00.00.00 – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan
anti-sıtma aktif maddelerini içerenler0
3004.90.00.00.00 – Diğerleri40
30.05Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan
eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende
satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar,
gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, yapışkan plasterler,
hardal yakıları gibi):
3005.10.00.00.00 – Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler70
3005.90 – Diğerleri:
– – Vatka ve vatkadan mamul eşya
3005.90.10.00.11 – – – Hidrofil pamuktan70
3005.90.10.00.19 – – – Diğerleri70
– – Diğerleri:
– – – Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:
– – – – Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:
3005.90.31.00.11 – – – – – Gaz bezleri70
3005.90.31.00.12 – – – – – Tıbbi gaz kompresler70
3005.90.31.00.19 – – – – – Gazlı diğer eşya70
– – – – Diğerleri:
3005.90.50.00.11 – – – – – Alçılı sargı bezi70
3005.90.50.00.12 – – – – – Tıbbi üçgen sargı70
3005.90.50.00.19 – – – – – Diğerleri70
– – – Diğerleri:
3005.90.99.10.00 – – – – Tıbbi muşamba ve tafta angle70
3005.90.99.90.00 – – – – Diğerleri70
30.06Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah –
zarları:
3006.10 – Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri
( cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril,emilebilir iplikler dahil)
ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku
yapıştıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri;
cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir hemostatlar;
cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir
olsun olmasın)
3006.10.10.00.00 – – Cerrahi dikişler için steril katgütler10
– – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir
olsun olmasın):
3006.10.30.10.00 – – – Plastiklerden olanlar50
3006.10.30.20.00 – – – Örme mensucattan olanlar100
3006.10.30.90.00 – – – Diğerleri10
– – Diğerleri:
– – – Plastiklerden olanlar
3006.10.90.10.11 – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar50
3006.10.90.10.12 – – – – Cerrahi poliamid iplik50
3006.10.90.10.13 – – – – Cerrahi poliglaktin iplik50
3006.10.90.10.19 – – – – Diğerleri50
– – – Örme mensucattan olanlar
3006.10.90.20.11 – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar100
3006.10.90.20.19 – – – – Diğerleri100
– – – Diğerleri
3006.10.90.90.11 – – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar10
3006.10.90.90.12 – – – – Cerrahi paslanmaz çelik tel10
3006.10.90.90.19 – – – – Diğerleri10
3006.20.00.00.00 – Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus
reaktifIer10
3006.30 – Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstah –
zarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak –
tifleri
3006.30.00.00.11 – – Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri10
3006.30.00.00.12 – – Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar10
3006.40 – Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin
tedavisinde kullanılan çimentolar
3006.40.00.00.12 – – Çinko-fosfat siman 50
3006.40.00.00.13 – – Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri50
3006.40.00.00.18 – – Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri50
3006.50.00.00.00 – İlk yardım kutuları ve setleri10
3006.60.00.00.00 – Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya
spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar0
3006.70.00.00.00 -Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel
muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya
beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak
kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları30
– Diğerleri:
3006.91.00.00.00 – – Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler150
3006.92.00.00.00 – – Eczacılık ürünleri döküntüleri 50