Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 536)

Karar Sayısı: 536    31.12.2018-30642 (4.Mükerrer) Resmi Gazete

Bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

30/12/2018 TARİHLİ VE 536 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR 

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanacak Tütün Fonu tutarları ile özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespit edilmesidir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “150 $/ton” ibaresi “0 $/ton” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

G.T.İ.P. NO

 

 

Mal İsmi

 

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutan

(TL)

2203.00Malttau üretilen biralar631,7694
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)o8,6996
2204.10Köpüklü şaraplaro58,7753
22.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00,

2205.10.90.00.12 hariç)

o88,7064
2205.10.10.00.00Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlaro70,4431
2205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlaro241,7315
2206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımlarıo8,6996
2207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]o241,7315
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle% 80’den az olan tağyir (deııatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]o241,7315

 

2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkilero241,7315
2208.50Cin ve Genevao241,7315
2208.60Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)o241,7315
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle% 45.4’den fazla olanlar)o241,7315
2208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle% 45.4’den fazla olanlar)o241,7315
2208.70Likörlero241,7315
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)o241,7315
2208.90.48.00.11Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

o241,7315
2208.90.71.00.11Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

o241,7315

(2) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları hakkında 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.