Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C .
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı E-20117910-519-00062344369
Konu Bitki Sağlık Sertifikaları Uygulamaları

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC)’nun Bitki Sağlığı Standartlarından olan ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki Sağlık Sertifıkalar)ı çerçevesinde ülkemize girişi yapılacak bitki ve bitkisel ürünler için sevkiyata eşlik etmek üzere düzenlenmesi gereken Bitki Sağlık Sertifikalarının içeriğinde bulunması icap eden bilgilere dair Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 01.02.2021 tarihli ve E-21817801-320.03.02-282363sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve konuya ilişkin olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN

Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 yazı.

Dağıtım:
-Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine -Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine -İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine -İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine -Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21817801-320 .03.02-282363
Konu : İthalat Uygulamaları Hk.
01.02.2021

TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

Ülkemize girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler için her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmiş olması ile ilgili farklı uygulamaların olduğu, uygulama birlikteliği olmadığı hususu Bakanlığımızca tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC)’ nun Bitki Sağlığı Standartlarından olan ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki Sağlık Sertifikaları)’ de “Bitki Sağlık Sertifikalarının sevkiyata eşlik edeceği” belirtilmektedir.
Bununla birlikte, ISPM 12′ nin ürün adı ve beyan edilen miktar başlığı altında; ithalatçı ülkedeki NPPO’ nun sevkiyat içeriğini yeterli ölçüde doğrulamasına imkan verecek şekilde ürünü yeterli olarak tanımlamalı ve bitki, bitki ürünleri veya düzenlenen diğer maddelerin adını, birimini ve miktarının olabildiğince doğru bir şekilde belirtilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.
Bu nedenle, ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler
için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Diğer taraftan ülkemize demiryolu ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürün miktarının fazla olması nedeniyle ürünün ayrı vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesi sadece; gönderici ve alıcının aynı olması şartıyla, ihracatçı ülke tarafindan her bir taşıma aracıyla ilgili (tren, gemi vb.) sevkiyatı tanımlayacak gerekli bilgilerin (vagon/konteyner sayısı, numarası, vb. bilgiler) Bitki Sağlık Sertifikası/konşimento/özet beyan/fatura vb. belgelerde belirtilmiş ve giriş kontrolleri aşamasında doğrulanması mümkün olmak kaydıyla kabul edilmektedir.
Bu kapsamda, yukarıda yazılı bilgiler konusunda ithalatçı firmaların bilgilendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Harun SEÇKİN

Bakana.
Genel Müdür